Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мина Антонова - Денчева

ORCID ID:0000-0002-1835-3635
Дипломна работа
Мина Илиева Антонова, "Специално-подготвителни упражнения като средство за обучение по мини волейбол в училище", НСА "Васил Левски", Ръководител:доц. Пенка Димитрова, д-р 2009
Дисертация д-р
Мина Илиева Антонова, "Изследване влиянието на специално-подготвителни упражнения и игри при обучение по волейбол на студенти", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Боряна Георгиева Туманова 2017
Статия в научно списание
Мина Антонова, "Въздействие и ефективност на специализирани средства за обучение по волейбол на студенти с неспортна насоченост", "Спорт и наука", брой:Извънреден брой 2; ISSN 1310-3393, 2017, стр.:136-141 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мина Антонова, Вера Антонова, "Sitting Volleyball - да играем всички заедно" , "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", редактор/и:проф. Анжелина Янева, д-р, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:134-139, ISSN (print):1314-2275 2021
2 Мина Антонова, "Средни стойности и вариативност на показатели за спортно-технически умения на студенти от групи по волейбол на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Годишник на НСА "Васил Левски": Том 1, издателство:НСА ПРЕС, 2019, стр.:389-392, ISSN (print):2682-9908 2019
3 Мина Антонова, "Въздействие на специализирани средства за обучение по волейбол на студенти от СУ „Св. Климент Охридски", "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", редактор/и:проф. Анжелина Янева, д-р, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:150-156, ISSN (print):1314-2275 2018
4 Мина Антонова, "Въздействие на специализирани средства за обучение по волейбол на студентки с неспортна насоченост", "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи", редактор/и:Редакционна колегия, издателство:"ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово; Книга първа, 2017, стр.:362-366, ISBN: ISBN 978-954-490-555-2 2017
5 Мина Антонова, "Зависимости между някои показатели за физическа годност и волейболни умения на студенти от групи с неспортна насоченост в СУ "Св. Климент Охридски", "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", редактор/и:проф. д-р Анжелина Янева; доц. д-р Антон Хиджов; доц. д-р Боряна Туманова; доц. д-р Ирен Пелтекова; доц. д-р Евгени Йорданов; доц. д-р Георги Игнатов; доц. д-р Костадин Костов; ас. Валерия Луканова; гл. ас. д-р Петя Христова; гл. ас. д-р Е. Михайлова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски"; ISSN 1314-2275, 2017, стр.:133-139 2017
6 Мина Антонова, "Зависимости между показатели за физическа годност и волейболни технически умения на студентки от Софийски университет "Св. Кл. Охридски", "Научни трудове на Русенския университет"; том 55, серия 8.2, редактор/и:Редколегия, издателство:ИЦ при РУ "Ангел Кънчев"; ISSN 1311-3321, 2016, стр.:85-87 2016
7 Мина Антонова, "Изследване на физическото развитие и физическата годност на студентки от групите по волейбол с неспортна насоченост при СУ "Св. Кл. Охридски", "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", редактор/и:проф. д-р Анжелина Янева; доц. д-р Антон Хиджов; доц. д-р Боряна Туманова; доц. д-р Ирен Пелтекова; доц. д-р Евгени Йорданов; доц. д-р Георги Игнатов; доц. д-р Костадин Костов; ас. Валерия Луканова; ас. Петя Христова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски"; ISSN 1314-2275, 2016, стр.:95-99 2016
8 Мина Антонова, Боряна Туманова, "Проблеми при обучението по волейбол със студенти с неспортна насоченост" , "Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета", редактор/и:Редакционна колегия, издателство:"ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово; Втора книга; ISBN 978-954-490-510-1, 2016, стр.:553-558, PhD 2016
9 Мина Антонова, "Вариативност на физически и технически показатели на волейболисти от спортните училища", "Научни трудове на Русенския университет"; том 54, серия 8.2, редактор/и:проф. дпн Антоанета Момчилова; гл. ас. д-р Искра Илиева, издателство:ИЦ при РУ "Ангел Кънчев"; ISSN 1311-3321, 2015, стр.:131-134 2015
10 Мина Антонова, "Зависимости между показателите за физическа и техническа годност на волейболистки от спортните училища", "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", редактор/и:проф. д-р Анжелина Янева; проф. дпн Емилия Рангелова; доц. д-р Антон Хиджов; доц. д-р Боряна Туманова; доц. д-р Ирен Пелтекова; гл. ас. д-р Евгени Йорданов; доц. д-р Георги Игнатов; доц. д-р Костадин Костов; ас. Иванка Кърпарова; ас. Валерия Луканова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски"; ISSN 1314-2275, 2015, стр.:240-243 2015
11 Мина Антонова, "Тенденции в развитието на съвременния волейбол след промените в правилата на играта", "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", редактор/и:проф. д-р Анжелина Янева; доц. д-р Антон Хиджов; доц. д-р Боряна Туманова; доц. д-р Ирен Пелтекова; доц. д-р Георги Игнатов; доц. д-р Костадин Костов; гл. ас. д-р Евгени Йорданов; гл. ас. Иванка Кърпарова; ас. д-р Марина Недкова; ас. Валерия Луканова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски"; ISSN 1314-2275, 2014, стр.:403-409 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мина Антонова, Вера Антонова, "Sitting Volleyball - да играем всички заедно" 2021
2 Постер, Мина Антонова, "Средни стойности и вариативност на показатели за спортно-технически умения на студенти от групи по волейбол на Софийски университет "Св. Климент Охридски"" 2019
3 Секционен доклад, Мина Антонова, "Въздействие на специализирани средства за обучение по волейбол на студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски" 2018
4 Секционен доклад, Мина Антонова, "Въздействие и ефективност на специализирани средства за обучение по волейбол на студенти с неспортна насоченост" 2017
5 Секционен доклад, Мина Антонова, "Зависимости между някои показатели за физическа годност и волейболни умения на студенти от групи с неспортна насоченост в СУ "Св. Климент Охридски" 2017
6 Секционен доклад, Мина Антонова, "Въздействие на специализирани средства за обучение по волейбол на студентки с неспортна насоченост" 2017
7 Секционен доклад, Мина Антонова, "Зависимости между показатели за физическа годност и волейболни технически умения на студентки от СУ "Св. Кл. Охридски" 2016
8 Секционен доклад, Мина Антонова, "Изследване на физическото развитие и физическата годност на студентки от групите по волейбол с неспортна насоченост при СУ "Св. Кл. Охридски" 2016
9 Секционен доклад, Мина Антонова, "Проблеми при обучението по волейбол със студенти с неспортна насоченост" 2016
10 Секционен доклад, Мина Антонова, "Вариативност на физически и технически показатели на волейболисти от спортните училища" 2015
11 Секционен доклад, Мина Антонова, "Зависимости между показатели за физическа и техническа годност на волейболистки от спортните училища" 2015
12 Секционен доклад, Мина Антонова, "Тенденции в развитието на съвременния волейбол след промените в правилата на играта" 2014