Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Катерина Щерева

Researcher ID (Web of Science):N-7008-2016

ORCID ID: 0000-0001-8982-3625
Глава от книга
Katerina Shtereva, Aram, D., Asaf, M., Meoded Karabanov, G., Ziv, M., Sonnenschein, S., Stites, M., Shtereva, K., López Escribano, C., (2021). Parenting Young Children during a Pandemic: A Cross-Cultural Study. , Springer , Sofia, Ref, International 2021
Дисертация д-р
Катерина Атанасова Щерева, РАЗВИТИЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО НАЗОВАВАНЕ ПРИ ДЕЦА, НОСИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, 2011
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Катерина Атанасова Щерева, Кажи ми рими /Познавателна игра, подпомага усвояването на четенето/, ГЛОССА ТЕРАПИ 2016
2 Катерина Атанасова Щерева, Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО) за деца от 4 до 7 години, ГЛОССА ТЕРАПИ 2013
Монография
1 Катерина Щерева, Четенето и свързани фактори, ISBN:978-954-92903-5-6, ГЛОССА ТЕРАПИ, София, Рецензирано 2018
2 Катерина Щерева, Фонологичното осъзнаване на детето /превенция на дислексия/, ISBN:978-954-92903-1-8, ГЛОССА ТЕРАПИ, София, Рецензирано 2012
Научен проект
1 Катерина Щерева, Las técnicas del arte escénico de Stanislavsky como herramienta para mejorar las capacidades comunicativas y expresivas de los futuros profesores, Член, 2019
2 Катерина Щерева, Training course “LINKS – Logopedists Interact for New Knowledge and Skills”, Член, Erasmus+ Programme 2019
3 Катерина Щерева, ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНИ И НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА БИОМАРКЕРИ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗРИТЕЛНОТО ВЪЗПРИЯТИЕ, Член, , Номер на договора:Н15/6 от 11.12.2017 2017
4 Катерина Щерева, Изследователски проект на Университет Комплутенсе в Мадрид и Софийския университет /ФНПП/ за подпомагане на четенето при деца на възраст от 5 до 6 години (Развитие на четенето и музикалния слух), Ръководител, 2016
5 Катерина Щерева, Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти - 2016“, Мярка V Осигуряване на условия за подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение“ на тема: Обучение, насочено към формиране на базови терапевтични умения и техники и към изграждане на практически умения за работа с деца със специални образователни потребности – аутизъм, хиперактивност, сензорна дезинтеграция, дислексия и др., Член, , Номер на договора:10-14 септември, 2016 2016
6 Катерина Щерева, Обучение, насочено към формиране на базови терапевтични умения и техники и към изграждане на практически умения за работа с деца със специални образователни потребности – аутизъм, хиперактивност, сензорна дезинтеграция, дислексия и др., Член, 2016
7 Катерина Щерева, Training course “The magic to communicate” Kranevo, Bulgaria , Член, 2015
8 Катерина Щерева, Изследователски проект на Софийския университет и университет Компултенсе – Мадрид (Развитие на уменията за четене при децата), Ръководител, 2015
9 Катерина Щерева, ОБУЧЕНИЕ, НАСОЧЕНО КЪМ ФОРМИРАНЕ НА БАЗОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ И ТЕХНИКИ И КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ – АУТИЗЪМ, ХИПЕРАКТИВНОСТ, СЕНЗОРНА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ, ДИСЛЕКСИЯ И ДР., Член, 2015
10 Катерина Щерева, Осигуряване на условия за подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение Обучение на учители от детски градини, работещи с деца с обучителни трудности, Член, 2014
11 Катерина Щерева, Early diagnostics and intervention in children with communication disorders. , Член, 2013
12 Катерина Щерева, Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, Член, 2013
13 Катерина Щерева, Студентски практики, Член, 2013
14 Катерина Щерева, Evidence based practices in SLP, Член, 2012
15 Катерина Щерева, Подкрепа на обучението на деца със специални образователни потребности /СОП/, Член, 2012
Научно ръководство
1 Катерина Щерева, Изследване на фонологичното осъзнаване при деца със специфично артикулационно нарушение, СУ, ФНОИ дипломна работа:Ралица Андреева 2021
2 Катерина Щерева, Силни и слаби страни при ученици с дислексия, СУ, ФНОИ дипломна работа:Ексения Софрониева Христова 2021
3 Катерина Щерева, ФОНОЛОГИЧНИ И АРТИКУЛАЦИОНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ АУТИЗЪМ, СУ, ФНОИ дипломна работа:Константинос Теодорос Персидис 2021
4 Катерина Щерева, Честота и форми на прояви на специфичните артикулационни нарушения при деца от първи клас на масовото училище, СУ, ФНОИ дипломна работа:Николет Капелева 2020
5 Катерина Щерева, Връзката на типа артикулационно нарушение с фонологичното осъзнаване на деца от 5 до 7 години, СУ, ФНОИ дипломна работа:Михаил Иванов Кючуков 2019
6 Катерина Щерева, Изследване разбирането на визуални и вербални метафори при деца с езикови нарушения чрез теста за метафорични триади /МТТ/ , СУ, ФНОИ дипломна работа:Катерина Петрова 2019
7 Катерина Щерева, НЕВЕРБАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ, СУ, ФНОИ дипломна работа:Розалия Механджийска 2019
8 Катерина Щерева, Особености на ПРАКСИСА при лица СЪС СИНДРоМ НА ДАУН , СУ, ФНОИ дипломна работа:Петър Александров Сотиров 2019
9 Катерина Щерева, Силни страни и трудности при деца от аутистичния спектър , СУ, ФНОИ дипломна работа:Елвира Рангелова 2019
10 Катерина Щерева, Фактори, свързани със стимулирането на правилна говорна продукция, СУ, ФНОИ дипломна работа:Елизабет Бегунова 2019
11 Катерина Щерева, Фонологичното осъзнаване при деца със СЕН, Софийски университет дипломна работа:Зорница Алексива 2015
Статия в научно списание
1 Shtereva, Katerina, Karabeliova, Sonya, BULGARIAN PARENTS' ATTITUDES TO LITERACY ACTIVITIES THROUGH DIGITAL DEVICES AND RELEVANT SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS AT THE BEGINNING OF THE COVID-19 PANDEMIC, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:29, issue:6, 2021, pages:614-633, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, doi:10.53656/str2021-6-6-bul 2021
2 Shtereva K., Karabeliova S., Bulgarian Parents’ Attitudes to Literacy Activities through Digital Devices and Relevant Sociodemographic Factors at the Beginning of the COVID-19 Pandemic, Стратегии на образователната и научната политика, 2021, doi:https://doi.org/10.53656/str2021-6-6-bul, Ref 2021
3 Катерина Щерева, Обзор на актуалните изследователски теми за афазия през последните 10 години, Медицински преглед, vol:57, issue:3, 2021, Ref, PhD 2021
4 Katerina Shtereva, Boryana Hadzhiyska, Tsvetalin Totev, Milena Slavcheva Mihaylova, APPLICATION OF THE WUGGY METHOD FOR GENERATION OF PSEUDO-WORDS IN THE BULGARIAN LANGUAGE, KNOWLEDGE – International Journal, vol:Vol.43.6, 2020, pages:1219-1226, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref 2020
5 Катерина Щерева, Полина Михова, ДЕЙНОСТИ У ДОМА НА БЪЛГАРСКИТЕ РОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА ОТ 2 ДО 8 ГОДИНИ С ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА В ПЕРИОДА НА COVID 19, “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМ ЪНТ”, том:то м 20, , брой:ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ, 2020, стр.:99-107, ISSN (print):ISSN 1313-4981, Ref 2020
6 Katerina Shtereva, Ivanova Iotova A, Visyagina A.V., Juan Luis Mosas Flores, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РАЗНИЦА В СПОСОБНОСТИ РАСПОЗНАВАТЬ ЭМОЦИИ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ?, SCIENCE AND WORLD International scientific journal, vol:№ 5 (81), Vol. II Founder, 2020, pages:26-33, ISSN (print):ISSN 2308-4804, Ref, Web of Science 2020
7 Катерина Щерева, Емануела Маринова, СЪВРЕМЕНЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕРМИНОЛОГИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АФАЗИОЛОГИЯТА, “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМ ЪНТ”, том:то м 20, , брой:ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ, 2020, стр.:194-203, ISSN (print):ISSN 1313-4981, Ref, PhD 2020
8 Carmen López-Escribano, Anelia Ivanova, Katerina Shtereva, Rapid Automatized Naming (RAN) and Vocabulary are significant predictors of reading in consisting orthographies: A comparison of reading acquisition procedures in Bulgarian and Spanish, ELECTRONIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION PSYCHOLOGY, vol:16, issue:44, 2018, Ref, SCOPUS, SJR (0.3153 - 2011), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
9 Katerina Shtereva, Тестовете за Бързо серийно назоваване – в медицината и логопедията Tests for Rapid series naming – in medicine and logopedy, Асклепий. Международно списание по история и философия на медицината, vol:01+02, issue: XI/2016, 2016, pages:394-400, ISSN (print):1310-0637, Ref, (CEEOL) 2016
10 Katerina Shtereva, The double-deficit hypothesis and prediction of dyslexia, Specialusis Ugdymas, vol:3, issue:1, 2014, Ref 2014
11 Катерина Щерева, Типично и атипично развитие на фонологичното осъзнаване на българските деца, Специална педагогика и логопедия, брой:1, 2012, стр.:54-62, ISSN (print):2367-7821 2012
12 Katerina Shtereva, Universality And Specificity Of The Phonological Awareness By Bulgarian Children, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, 2011, pages:181-190, ISSN (print):1313-2571 , Ref 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Катерина Щерева, Използването на дигиталните устройства от българските семейства за дейности по ограмотяването на децата от 2 до 8 години в началото на COVID-19, Международна логопедична конференция „Превенция на комуникативните нарушения“, Логопедичен център Ромел, Албена – 04.06-06.06. 2021г , издателство:Ромел, 2021 2021
2 Катерина Щерева, Маркеры ранней грамотности болгарских детей, ЛОГОПЕДИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием г. Москва, 1–2 ноября 2021 г. Электронное, 2021 2021
3 Катерина Щерева, Превенция на нарушенията на четенето, Международна логопедична конференция „Превенция на комуникативните нарушения“, Логопедичен център Ромел, Албена – 04.06-06.06. 2021г , издателство:Ромел, 2021 2021
4 Катерина Щерева, ТОЧНОСТ, ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ТИПОВЕ ГРЕШКИ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, Юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред общественото здраве“, посветена на 45 годишнината от създаване на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 05-07 ноември 2021 г. в гр. Благоевград , 2021 2021
5 Катерина Щерева, Грешки на графемно равнище при четене на думи и псевдо-думи от деца и юноши с разстройство от аутистичния спектър, Международна Конференция “Емоционални и поведенчески нарушения”, Aлбена’ 2020, издателство:Ромел, 2020, стр.:221-233, ISSN (print):978-954-9458-28-2 2020
6 Катерина Щерева, Критични предиктори за овладяване на четенето в ранните етапи, „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование", 2019 2019
7 Катерина Щерева, Развитие на човешкия глас от раждането до зряла възраст, НАУКО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“, 2019 2019
8 Катерина Щерева, Весела Зашева, „ЛОГИКА“, „МАТЕМАТИКА“ И „ЧЕТЕНЕ“ В СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИТЕ С ДИСЛЕКСИЯ, ДИСКАЛКУЛИЯ И ХАДВ , сборник с доклади към МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”, 23 - 25 март 2018 , издателство:Нов български университет, София,, 2018, стр.:4-16, ISBN:978-954-535-863-0 2018
9 Anelia Ivanova Iotova, Katerina Shtereva, Virginia Jiménez Rodríguez, Juan Luis Mozas Flores, ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕМОЦИИ ЧРЕЗ КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ИСПАНИЯ И БЪЛГАРИЯ , доклади към ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ , редактор/и:Цветанка Ценова, издателство:СУ, 2018, ISBN:978-954-07-4541-1 2018
10 Катерина Щерева, КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИ ЧРЕЗ АДАПТИРАН ТЕСТ , сборник с доклади към Международна конференция на тема ДЕТСКИЯТ ЕЗИК, 01 юни – 03 юни 2018, Албена , редактор/и:Катерина Щерева и д-р Росица Йосифова, издателство:Ромел, 2018, стр.:165-178, ISBN:978-954-9458-25-1 2018
11 Катерина Щерева, ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР „РАЗБИРАМ, ЧЕТА И ПИША НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ДВУЕЗИЧНА СРЕДА, сборник с доклади към МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Нови технологии диагностиката и терапията на нарушения в развитието”, 23 - 25 март 2018 , издателство:Нов български университет, София,, 2018, стр.:16-24, ISBN:978-954-535-863-0 2018
12 Катерина Щерева, ВЛИЯНИЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ ШУМ ВЪРХУ ЧЕТЕНЕТО НА ДУМИ И ПСЕВДОДУМИ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО , Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 04 – 06 Ноември 2016 г., София, издателство:Нов български университет, София,, 2017, стр.:47-54, ISBN:978-954-535-863-0 2017
13 Катерина Щерева, РОЛЯТА НА ЛОГОПЕДИЧНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ, Международна конференция на тема ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ, сборник с доклади, Албена , редактор/и:Сармите Тюбеле и д-р Росица Йосифова, 2017, стр.:216-230, ISSN (print):978-954-9458-24-4 2017
14 Katerina Shtereva, Reading in visual noise in developmental dyslexia and autism spectrum disorders, 39th European Conference on Visual Perception (ECVP) 2016 Barcelona, 2016, doi:DOI: 10.1177/0301006616671273, Ref, Web of Science, International 2016
15 Катерина Щерева, Корелации между TAVS, декодирането и разбирането при четене и свързани фактори, Международна конференция на тема ЛОГОПЕДИЧНА ДИАГНОСТИКА, сборник с доклади, Албена , редактор/и:Сармите Тюбеле и д-р Росица Йосифова, 2016, стр.:234-250, ISSN (print): 978-954-9458-23-7 2016
16 Катерина Щерева, Динамика и сила на въздействие на факторите, свързани с процеса на усвояване на четенето, при ученици от 1-ви и 2-ри клас , сборник към МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Психологията – традиции и перспективи“ 31. 10. – 01. 11. 2015г, Университетски център „Бачиново”, Благоевград , редактор/и:Иванка Асенова, 2015, стр.:56-63 2015
17 Катерина Щерева, Предиктори за декодирането на думи и разбирането при четене в ранните етапи на ограмотяване, сборник към Международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания” 29 май – 01 юни 2015, Албена, редактор/и:Сармите Тюбеле и д-р Росица Йосифова, издателство:Ромел, 2015, ISSN (print):978-954-9458-22-0 2015
18 Катерина Щерева, Когнитивни задачи, метод на реакция и фонемна позиция в процеса на фонологично осъзнаване на българските деца , сборник международна конференция „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“6-7 юни 2014, СУ, Факултет по педаготика, 2014, стр.:598-606, ISBN:COBISS.BG-ID - 1284152804 2014
19 Катерина Щерева, Корелации на способността за римуване с: дискриминацията на прозодични модели, задачите за фонологичното осъзнаване и четенето, сборник от X НАЦИОНАЛНA КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГОПЕДИЯ „МНОГО ЕЗИЦИ, МНОГО КУЛТУРИ – ЕДНА КОМУНИКАЦИЯ” „ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ” на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЛОГОПЕДИТЕ В БЪЛГАРИЯ София, 2 – 4 октомври 2014, editor/s:Детелинка Траянова, 2014, pages:28-35, ISBN:978-954-92928-2-4 2014
20 Катерина Щерева, Взаимовръзки между скоростта на четене, дискриминацията на прозодични модели, фонологичното осъзнаване и скоростта на назоваване , Сборник с доклади от международна конференция „Четене и дислексия”, Албена, редактор/и:Сармите Тюбеле и д-р Росица Йосифова, 2013, стр.:5-16, ISSN (print):978-954-9458-19-0 2013
21 Катерина Щерева, Йосифова, Р.,, Тодорова, Е., Логопедичен речник на термините, употребявани във връзка с нарушенията на четенето и писането, Сборник с доклади от международна конференция „Четене и дислексия”, Албена, 2013, редактор/и:Сармите Тюбеле и д-р Росица Йосифова, 2013, стр.:105-140, ISSN (print):978-954-9458-19-0 2013
22 Катерина Щерева, Способността за дискриминация на прозодични модели и фонологичното осъзнаване в предчетивния период , Научна конференция с международно участие „Психологията – традиции и перспективи“- 9–10.11. 2013 г., Благоевград, Университетски център „Бачиново“, редактор/и:Иванка Асенова, 2013, стр.:45-50 2013
23 Катерина Щерева, Субгрупи на деца с лоши резултати при скоростта на четене и фонологичното осъзнаване и/или бързото серийно назоваване, сборник от Х националнa конференция по логопедия „Много езици, много култури – една комуникация” „Езикови нарушения” на Националното сдружение на логопедите в България, 2013, стр.:132-139, ISBN:978-954-92928-2-4 2013
24 Катерина Щерева, Полът и възрастта като източници на вариации за развитието на фонологичното осъзнаване , сборник към 11-та Международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи, организирана от Варненски свободен университет, 22-24 юни 2012, 2012, стр.:433-445, ISSN (print):1314–0507 2012
25 Катерина Щерева, Фонологичното осъзнаване и бързото назоваване като предиктори за усвояването на процеса четене, сборник доклади от 10-та Международна научна конференция “ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ`2011”,24–26 юни 2011, издание на Варнненски свободен университет»Черноризец храбър», 2011, стр.:397-411 2011
Студия в научно списание
1 Katerina Shtereva, Anelia Ivanova IOTOVA, Preconventional Reading Skills for 5-6 years old children from Bulgaria And Spain, PSYCHOLOGICAL RESEARCH, vol:Volume 23, № 1, June 2020, 2020, ISSN (print):1311-4700, ISSN (online):2367-9174, Ref, др.(CEEOL) 2020
2 Катерина Щерева, Четене, слухова преработка и свързани фактори Reading, auditory processing and associated factors, Психологични изследвания, том: 22/2019, брой:1, 2019, стр.:284-298, ISSN (print):1311-4700, Ref, (CEEOL) 2019
3 Katerina Shtereva, Усвояване на процеса четене и свързани фактори , Педагогика, issue:89/2017, 2017, pages:98-116, ISSN (print):0861 – 3982, ISSN (online):1314 – 8540 , Ref, (CEEOL) 2017
4 Katerina Shtereva, Структура на фонологичното осъзнаване на българските деца, Психологични изследвания, vol:1, issue:2, 2012, pages:25-45, ISSN (print):1311-4700, Ref, (CEEOL) 2012
Участие в конференция
1 Присъствие, Катерина Щерева, Превенция на нарушенията на четенето 2021
2 Присъствие, Katerina Shtereva, Reading duration and errors’ number and types in Autism Spectrum Disorder in comparison to Typical Development Katerina Shtereva1, Miroslava Stefanova2, Nadejda Bocheva2, Milena Mihaylova2, Tsvetalin Totev2, Svetla Staykova3, Stoyan Lilov4 1Sofia University 2Institute of Neurobiology, BAS 3Clinic of Child Psychiatry “St. Nikolas” 4Sofia Medical University 2021
3 Присъствие, Катерина Щерева, ТОЧНОСТ, ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ТИПОВЕ ГРЕШКИ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР 2021
4 Присъствие, Катерина Щерева, Маркеры ранней грамотности болгарских детей 2021
5 Присъствие, Катерина Щерева, СЪВРЕМЕНЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕРМИНОЛОГИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АФАЗИОЛОГИЯТА, ДЕЙНОСТИ У ДОМА НА БЪЛГАРСКИТЕ РОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА ОТ 2 ДО 8 ГОДИНИ С ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА В ПЕРИОДА НА COVID 19 2020
6 Присъствие, Катерина Щерева, Грешки на графемно равнище при четене на думи и псевдо-думи от деца и юноши с разстройство от аутистичния спектър 2020
7 Секционен доклад, Катерина Щерева, Критични предиктори за овладяване на четенето в ранните етапи 2019
8 Секционен доклад, Катерина Щерева, Развитие на човешкия глас от раждането до зряла възраст 2019
9 Секционен доклад, Катерина Щерева, Взаимосвязь между фонологическим сознанием и музыкальным ритмом 2019
10 Секционен доклад, Катерина Щерева, ADAPTING AND IMPLEMENTATION OF A MULTILINGUAL COMPUTER PROGRAM AND WUGGY METHOD FOR GENERATION OF PSEUDO-WORDS IN BULGARIAN 2019
11 Секционен доклад, Катерина Щерева, Preconventional Reading Skills for 5-6 years old children from Bulgaria And Spain 2019
12 Присъствие, Катерина Щерева, Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language 2019
13 Секционен доклад, Катерина Щерева, КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИ ЧРЕЗ АДАПТИРАН ТЕСТ 2018
14 Секционен доклад, Катерина Щерева, INTERACTIONS BETWEEN AUDITORY PROCESSING, READING AND ASSOCIATED FACTORS 2018
15 Секционен доклад, • Anelia Ivanova Iotova, Katerina Shtereva, Virginia Jiménez Rodríguez, Juan Luis Mozas Flores , ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕМОЦИИ ЧРЕЗ КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ИСПАНИЯ И БЪЛГАРИЯ 2018
16 Секционен доклад, Катерина Щерева, ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР „РАЗБИРАМ, ЧЕТА И ПИША НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ДВУЕЗИЧНА СРЕДА 2018
17 Присъствие, Катерина Щерева, ЧЕТЕНЕ, СЛУХОВА ПРЕРАБОТКА И СВЪРЗАНИ ФАКТОРИ 2018
18 Секционен доклад, Катерина Щерева, „ЛОГИКА“, „МАТЕМАТИКА“ И „ЧЕТЕНЕ“ В СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИТЕ С ДИСЛЕКСИЯ, ДИСКАЛКУЛИЯ И ХАДВ 2018
19 Секционен доклад, Milena Mihaylova, Nadejda Bocheva, Tsvetalin Totev, Katerina Shtereva, Ivan Hristov, Kalina Racheva , EXCESSIVE NEURAL VARIABILITY IN SOME DEVELOPMENTAL DISORDERS 2017
20 Секционен доклад, Катерина Щерева, РОЛЯТА НА ЛОГОПЕДИЧНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ 2017
21 Секционен доклад, Катерина Щерева, Reading in visual noise in developmental dyslexia and autism spectrum disorders 2016
22 Секционен доклад, Катерина Щерева, ВЛИЯНИЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ ШУМ ВЪРХУ ЧЕТЕНЕТО НА ДУМИ И ПСЕВДОДУМИ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 04 – 06 Ноември 2016 г., София , Издател: Нов български университет, София, 2017 , Том 2, 2017г., 2016
23 Секционен доклад, Катерина Щерева, Корелации между TAVS, декодирането и разбирането при четене и свързани фактори. Международна конференция на тема ЛОГОПЕДИЧНА ДИАГНОСТИКА, сборник с доклади, Албена стр. 234-250 2016
24 Секционен доклад, Катерина Щерева, Visual perception in noise – data from individuals with Autism Spectrum Disorders or Developmental Dyslexia 2015
25 Секционен доклад, Катерина Щерева, Тестовете за Бързо серийно назоваване – в медицината и логопедията 2015
26 Секционен доклад, Катерина Щерева, Предиктори за декодирането на думи и разбирането при четене в ранните етапи на ограмотяване 2015
27 Секционен доклад, Катерина Щерева, инамика и сила на въздействие на факторите, свързани с процеса на усвояване на четенето, при ученици от 1-ви и 2-ри клас 2015
28 Секционен доклад, Катерина Щерева, Когнитивни задачи, метод на реакция и фонемна позиция в процеса на фонологично осъзнаване на българските деца 2014
29 Секционен доклад, Катерина Щерева, Корелации на способността за римуване с: дискриминацията на прозодични модели, задачите за фонологичното осъзнаване и четенето 2014
30 Секционен доклад, Катерина Щерева, Логопедичен речник на термините, употребявани във връзка с нарушенията на четенето и писането 2013
31 Секционен доклад, Катерина Щерева, Субгрупи на деца с лоши резултати при скоростта на четене и фонологичното осъзнаване и/или бързото серийно назоваване 2013
32 Секционен доклад, Катерина Щерева, Relationship Between Reading Speed, Discrimination Of Prosodial Models, Phonological Awareness And Speed Of Naming 2013
33 Секционен доклад, Катерина Щерева, Способността за дискриминация на прозодични модели и фонологичното осъзнаване в предчетивния период 2013
34 Секционен доклад, Катерина Щерева, TYPICAL AND ATYPICAL DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL AWARENESS BY BULGARIAN CHILDREN 2012
35 Секционен доклад, Катерина Щерева, Полът и възрастта като източници на вариации за развитието на фонологичното осъзнаване 2012
Участие в редколегия
1 Катерина Щерева, ГСУ-ФНОИ, Участие в редколегия 2020
2 Катерина Щерева, д-р Р. Йосифова, Сармите Табуле, Участие в редколегия 2018