Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Виктория Нечева

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-8955-1890
Дипломна работа
Виктория Георгиева Нечева, Развитие на ембрионалния яйчник при фазана (Phasianus colchicus L.), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:гл. ас. Веселин Пенков 1984
Дисертация д-р
Виктория Георгиева Нечева, Формиране на специфично-предметни умения по хистология чрез включване на електронно обучение, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Снежана Борисова Томова 2016
Научен проект
1 Виктория Нечева, 1. Environmental and Social Impact Assessment to a coal mine in KATANGA REGION, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, Член, 2015
2 Виктория Нечева, Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” по Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ , Член, 2015
3 Виктория Нечева, 2. Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедрявяане на преечистване на азот и фосфор СПСОВ Кубратово и доизграждане на КПС и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в район Нови Искър, Член, 2009
4 Виктория Нечева, Оценка на индикатори за почвения мониторинг и на екологичния риск при разработване на програми за устойчиво управление на замърсени и подложени на антропогенен натиск зони, Член, Фонд „Научни изследвания” на МОМН, Номер на договора:TK02-386 (TK_09_0215) 2009
Научно ръководство
1 Виктория Нечева, Успеваемост на метода IMSI при различни стойности на показателя морфология на сперматозоидите, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Кръстанова 2014
2 Виктория Нечева, Анализ на причини за спонтанни аборти и неуспешни цикли по асистирана репродукция - мутации в гените FV и FII по женски фактор и ДНК фрагментация на сперматозоиди по мъжки фактор, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Момчил Цветанов Ризов 2013
3 Виктория Нечева, Възрастови изменения в морфологичните и физиологичните показатели на сперматозоидите при пациенти с репродуктивни проблеми, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илияна Григорова Григорова 2013
4 Виктория Нечева, Проучване върху влиянието на криоконсервацията по отношение подвижността и ДНК фрагментационния индекс на сперматозоидите, при свежа и обработена семенна проба, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Любомира Огнянова Николова 2013
Статия в научно списание
1 Виктория Нечева, Василка Крумова, Анализ на нагласите на учителите по биология за преподаване на профил „Биология и здравно образование“ в условията на пандемия от Covid 19, Science & Technologies, том:11, брой:7, 2021, ISBN:ISSN: 1314-4111 , Ref 2021
2 Kamelia Yotovska, Victoria Necheva, Petya Genova-Kalou, Application of case studies for the formation of ecological culture in prospective biology teachers., Science and Research, vol:4, issue:1, 2020, pages:1-9, Ref 2020
3 Ingilizova, Gergana, Kostov, Ivan, Kovachev, Emil, Necheva, Viktoria, Slavov, Svetlozar, PREIMPLANTATION EMBRYO QUALITY IN PATIENTS WITH LOW OVARIAN RESERVE: STUDY OF 72 IVF/ICSI TREATMENT CYCLES , COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol:73, issue:8, 2020, pages:1145-1151, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, doi:10.7546/CRABS.2020.08.14, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.218 - 2019) 2020
4 Ася Асенова, Камелия Йотовска, Виктория Нечева, Петя Филипова, ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА НАЛОЖЕНИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19, Science and Technology, vol:Х, issue:7, 2020, pages:22-28, Ref, PhD 2020
5 Ingilizova Gergana, Ivan Kostov, Emil Kovachev, Victoria Necheva, Galina Yaneva, Survey of the influence of key factors on the number and percentage of preimplantation embryos obtained from patients with low ovarian reserve during IVF/ICSI procedure, MOJ Anatomy & Physiology, том:5, брой:4, 2018, стр.:245-248, ISSN (online): 2471-139X, doi:10.15406/mojap.2018.05.00202, Ref 2018
6 Vergilov V, V. Necheva, B. Zlatkov, The Reproduction in Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833), Acta Zoologica Bulgarica, том:70, брой:4, 2018, стр.:507-516, Ref, Web of Science 2018
7 Victoria Necheva, Gergana Ingilizova, THE ROLE OF ICT FOR THE VISUALIZATION OF THE HISTOLOGY EDUCATIONAL CONTENT IN HIGHER EDUCATION, Science & Technologies, том:volume VIII, брой:7, 2018, стр.:1-9, ISSN (online):1314-4111 (online), Ref 2018
8 Asya Asenova, Kamelia Yotovska, Viktoria Necheva, Trends in e-learning - technological and pedagogical solutions: an overview of the round table hold within the framework of the youth scientific conference Kliment's Days 2017, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", том:101, брой:2, 2017, стр.:120-125, Ref 2017
9 Митова И, В. Василева, В. Нечева, Влияние на температурата и почвената влажност върху показателите на растежа при градинския грах (Pisum sativum L. subsp sativum var. Sativum), Почвознание, агрохимия и екология,, том:51, брой:3-4, 2017, стр.:36-42, doi:ISSN 0861-9425 (Print) ISSN 2534-9864 (Online), Ref 2017
10 Николай Динев, Виктория Нечева, Люба Димова, Оптимизиране и прилагане на екологичен мониторинг при замърсени с тежки метали почви, Почвознание, агрохимия и екология, том:51, брой:2, 2017, стр.:21-29, doi:ISSN 0861-9425 (Print) ISSN 2534-9864 (Online), Ref 2017
11 Nadezhda Raitcheva, Isa Hadjiali, Natasha Tzanova, Viktoria Necheva, Study on professional reflection of biology teacher (Part Two). [In Bulgarian]., Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, том:25, брой:3, 2016, стр.:362-380, ISSN (print):0861 – 9255, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.192 - 2016) 2016
12 Ингилизова, Г., Д. Иванов, Е. Ковачев, М. Еврев, И. Костов, В. Нечева, Качеството на яйцеклетките като прогностичен маркер за оценка на резултата от IVF/ICSI процедура, Акушерство и гинекология, том:53-6, 2014, стр.:41-46, Ref 2014
13 Georgiev P., V. Necheva, V. Penkov, A role of morphogenetic movements in differentiation of suprablasroporal zone in Triturus vulgaris (Amphibia: Caudata) early gastrula., Acta Zool. Bulg., том:60, брой:2, 2008, стр.:165-170, Ref 2008
14 Georgiev P., V. Necheva, P. Orozova, Influence of morphogenetic movements on the differentiation of lateral and ventral explants from the marginal zone of Triturus early stage gastrula. , Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", 2008 2008
15 Wesselinova, D., P. Orozova,, V. Necheva, E. Tambueva, V. Penkov, Biological peculiarities of some Yersinia species – strain dependent virulence and strain dependent stress proteins, Ann. Microbiol, том:57, брой:4, 2007, стр.:1-6, ISSN (print):1590-4261, ISSN (online):1869-2044, Ref, IF, IF (1.407 - ) 2007
16 Георгиев П., В. Нечева, Влияние на SITS и среди с намалено съдържание на хлорни йони върху спонтанното съзряване на овоцити от Triturus. Годишник на департамента по езиково обучение – ИЧС при СУ “Св. Климент Охридски”, 15: 170-175, 2007, Годишник на ДЕО-ИЧС при СУ"Св.КлиментОхридски", том:15, 2007, стр.:170-174, doi:ISSN 1312-2223 2007
17 Георгиев П., В. Нечева, Влияние на среди с натриев метансулфонат върху стероидогенезата и зреенето на овоцити от Triturus, индуцирани със суспензия от хомологични хипофизи. Годишник на департамента по езиково обучение – ИЧС при СУ “Св. Климент Охридски”, 15: 157-163, 2007, Годишник на ДЕО-ИЧС при СУ"Св.КлиментОхридски", том:15, 2007, стр.:157-163, Ref 2007
18 Нечева В., Георгиев П., Ядрата на фоликулярните клетки не контролират зреенето на овоцити от амфибии, индуцирани с гонадотропни хормони in vitro. Годишник на департамента по езиково обучение – ИЧС при СУ “Св. Климент Охридски”, 15: 163-170, 2007, Годишник на ДЕО-ИЧС при СУ"Св.КлиментОхридски", том:15, 2007, стр.:163-170, doi:ISSN 1312-2223 2007
19 N. Dinev, I. Mitova, V. Necheva, Bio-indication of cadmium phytotoxicity of tomato plants depending on soil acidity, Plant Science, том:XLIII, брой:4, 2006, стр.:377-382, Ref, Web of Science 2006
20 Georgiev P., V. Necheva, V. Penkov, Role of the morphogenetic cell movements in differentiation of the marginal zone lateral fragments in TRITURUS VULGARIS L.(Amphibia:Caudata) early stage gastrula., Acta Zool. Bulg., том:58, брой:2, 2006, стр.:245-252, Ref 2006
21 Georgiev P., V. Necheva, E. Tambueva, Influence of DITS on progesterone synthesis and follicle maturation in Tritutus. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 95: №1, 19-23, 2005, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", том:95, брой:1, 2005, стр.:19-23, Ref 2005
22 Georgiev P., V. Necheva, E. Tambueva, Influence of chloride ions on the progesterone synthesis and oocyte maturation stimulated with homologous pituitary suspension in Triturus. , Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", том:95, брой:1, 2005, стр.:25-30, Ref 2005
23 Georgiev P., V. Necheva, E. Tambueva, The role of chloride channels in Triturus steroidogenesis and oocyte maturation., Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", том:95, брой:1, 2005, стр.:31-35, Ref 2005
24 Georgiev P., V. Necheva, Self-organization of axial structures in the early embryonic development of Rana temporaria. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 95: №4, 297-300, 2003., Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", том:95, брой:4, 2003, стр.:297-300, Ref 2003
25 Penkov V., R. Nikolova, V. Necheva, Development of the Embryonic Pheasant Testis. , Ann. Univers. Sofia, Fac. of Biol., book 1 - Zoology, том:91, 2000, стр.:123-125, Ref 2000
26 Dinev N., V. Necheva, Plant Mineral Composition and Tolerance to Low pH in Species of Tribe Triticeae. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 26 (1&2), 223-235, Commun. Soil Sci. Plant Anal., том:26, брой:1&2, 1995, стр.:223-235, Ref, Web of Science 1995
27 Кехайова М., В. Богданова, С. Радев, В. Нечева, Изследване наличието на техногенни радионуклеиди в Helix lucorum (Molusca, Pulmonata) от района на АЕЦ “Козлодуй”. , Год. На СУ, Биол. Фак.., кн. 1 – Зоология., том:84, 1994, стр.:211-214, Ref 1994
28 Василев И., В. Нечева, Изследване влиянието на светлината върху поведението на насекоми, чрез проследяване намаляването на теглото им. , Год. На СУ, Биол. Фак.., кн. 1 – Зоология., том:82, 1993, стр.:125-128, Ref 1993
29 Vassilev. I., V. Necheva, Ability of Formica pratensis Worker Ants (Hymenoptera, Formicidae) to React on Minimal Changes in Temperature of the Environment. , Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., том:43, брой:4, 1990, стр.:55-57, Ref 1990
30 И. Василев, В. Нечева, Бегачите (Coleoptera, Carabidae) от Витоша планина. Fauna of Sowthwestern Bulgari., Acta Zool. Bulg., Acad. Bulg. Sci., том:3, 1990, стр.:131-133, Ref 1990
31 И. Василев, В. Нечева, Изследване фауната на бегачите (Carabidae, Coleoptera) от България. кн. 1 – Зоология, 49-51., Год. На СУ, Биол. Фак.., кн. 1 – Зоология., том:79, 1989, стр.:49-51, Ref 1989
32 В. Пенков, Й. Мартинова, В. Нечева, Диференциация на ембрионалния яйчник при фазана (Phasianus colchicus L.)., Год. На СУ, Биол. Фак.., кн. 1 – Зоология., том:1, 1984, стр.:27-36, Ref 1984
Статия в поредица
Victoria Necheva, Vasilka Krumova, Gergana Ingilizova, Project Based Learning – an Ability for Transfer of Knowledge and Skills form School to Academic Learning Environment, Science, Engineering & Education, том:3, брой:1, 2018, стр.:85-92, Ref 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Виктория Нечева, Василка Крумова, Ася Асенова, Гергана Ингилизова, ЗАСТЪПЕНОСТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА БИОЛОГИЧНАТА НАУКА В ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 11 И 12 КЛАС, Science & Technologies, 2022, ISSN (online):1314-4111, Ref 2022
2 Boyadzhieva L., Redzheb Z., Kavaldzhieva S., Necheva V., Kremenska A., Concept of hands-on activities for learning biology in the case of distance education in an e-learning environment, Scientifik conference “KLIMENT’S DAYS” 5th November 2021 Abstracts, 2021, pages:41-41, ISSN (online):1314–4960 2021
3 Камелия Йотовска, Ася Асенова, Виктория Нечева, КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 (РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ), Science & Technologies, Volume X, No 7, 2020, pages:14-21, ISSN (online):1314-4111, Ref 2020
4 Kamelia Yotovska, Victoria Necheva, NATIONAL STANDARDS AND CURRICULA - ANALYSIS REGARDING ECOLOGICAL KNOWLEDGE, SKILLS, ATTITUDES AND VALUES , Международен семинар по екология - 2019, 2019, Ref 2019
5 Kamelia Yotovska, Victoria Necheva, PROJECT-BASED LEARNING BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PREPARATION OF STUDENTS - FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY, Science & Technologies, Volume IX, No 7, 2019, pages:16-22, ISSN (online):1314-4111, Ref 2019
6 Victoria Necheva, Gergana Ingilizova, Ivan Kostov, RESEARCH ON CERTAIN AGE MODIFICATIONS IN MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF SPERM IN PATIENTS WITH REPRODUCTIVE PROBLEMS, Science and Research, редактор/и:Danail Bonchev, PhD, D.Sc., издателство:Trakia University, 2018, стр.:45-52, ISSN (online):2535-0765 (online), Ref 2018
7 Kamelia Yotovska, Victoria Necheva, Successful Implementation of Project-Based Learning in Higher Education: an Example from Ecology, 11th Seminar of Ecology Proceedings - 2018, редактор/и:Prof. S. Chankova, Assist. Prof. P. Parvanova, Assist. Prof. K. Danova, Assist.Prof. M. Yovkova, издателство:Inst. of Biodiversity and Ecology Research, BAS, 2018, стр.:150-156, ISBN:978-954-9746-45-7, Ref 2018
8 Нечева В., Проучване върху нагласите на студентите по биология за усвояване на учебния материал по хистология чрез електронно базиран курс в Мудъл., Годишник на департамента „Телекомуникации“, т.5, редактор/и:доц. д-р В. Къдрев, издателство: НБУ , 2018, стр.:56-64, doi:ISSN (online): 2534-854X, Ref 2018
9 Виктория Нечева, Иса Хаджиали, Надежда Райчева, Проучване на нагласите на студентите по биология да използват ИКТ при обучението си в практическия курс по хистология, Сборник доклади от Шеста национална конференция по електронно обучение във висшите училища., издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016 2016
10 В. Нечева, Електронната платформа Мудъл в обучението по хистология на студенти от бакалавърската степен в БФ на СУ "Св.Климент Охридски", 6та Национална конференция по биологично образование, 2014 2014
11 В. Нечева, Използване на електронната платформа Мoodle за формиране на специфични предметно-практически умения в курса по хистология _ОКС Бакалавър№ в БФ на СУ "Св. Климент Охридски", Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, редактор/и:С. Чавдарова-Костова, Я. Рашева-Мерджанова, Румяна Пейчева-Форсайт, пБ. Господинов, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:868-878, ISBN:978-954-07-3937-3, Ref 2014
12 В. Нечева, Използване на ИКТ при преподаване на биология в третото ниво на програмата Международен бакалауреат (IB Diploma programme) в България., "Електронно, дистанционно ... или обучение на 21 век", 2011, стр.:498-451, Ref 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Камелия Йотовска, Виктория Нечева, Петя Генова-Калу, Формиране на умения за създаване на здравни казуси при обучението на бъдещи учители по биология. 2019
2 Постер, Виктория Нечева, Гергана Ингилизова, Проучване на често срещаните проблеми в обучението по биология на чуждестранни студенти – бъдещи медици в ДЕО 2019
3 Секционен доклад, Виктория Нечева, National Standards and Curricula - Analysis Regarding Ecological Knowledge, Skills, Attitudes and Values 2019
4 Пленарен доклад, Виктория Нечева, Successful Implementation of Project-Based Learning in Higher Education: an Example from Ecology 2018
5 Секционен доклад, Виктория Нечева, RESEARCH ON CERTAIN AGE MODIFICATIONS IN MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF SPERM IN PATIENTS WITH REPRODUCTIVE PROBLEMS 2018
6 Секционен доклад, Нечева, В., С. Томова, В. Крумова, Усвояване на система от понятия по хистология чрез електронно-базирани задачи 2017
7 Секционен доклад, Виктория Нечева, Проучване на нагласите на студентите по биология да използват ИКТ при обучението си в практическия курс по хистология. VI Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Китен, 2-5 юни, 2016, стр. 278-283. 2016
8 Секционен доклад, Виктория Нечева, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА БИОЛОГИЯ В ТРЕТОТО НИВО НА ПРОГРАМАТА МЕЖДУНАРОДЕН БАКАЛАУРЕАТ (IB DIPLOMA PROGRAMME) В БЪЛГАРИЯ 2011
9 Секционен доклад, Виктория Нечева, Технология за формиране на практически умения по хистология във ВУЗ. 2007
10 Секционен доклад, Виктория Нечева, Histological Study of the Theca Collagen in Growing Follicles of Musk Duck (Cairina moschata L.) ovary. 1997
11 Секционен доклад, R. Nikolova, Follicular Atresia in the Ovary of Domestic Hen (Gallus domesticus L.) 1997
Учебник
Виктория Нечева, Пламен Георгиев, Елена Тамбуева, Обща хистология - ръководство за упражнения, Гера Арт, София, Ref 2004