Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Велислав Бонев
Глава от книга
Totko Stoyanov, Zhivka Mihaylova, Krasimir Nikov, Daniela Stoyanova, Maria Nikolaeva, Velislav Bonev, Kalin Mazharov, Yulij Emilov, Teodota Vasileva, Hristian Uzunov, Southwestern quarter. - In: Stoyanov, T. (ed.), The Thracian city. City planning. Fortification system. Architecture, Sboryanovo, vol. ІІІ, 151-194. (билингва – англ./бълг.), Studio DADA, Sofia 2015
Дисертация д-р
Велислав Владимиров Бонев, Археометрично изследване на метални изделия от медни сплави от Тракия (І хил. пр. Хр.), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дхн Ивелин Кулев 2019
Изложби
Велислав Владимиров Бонев , Международна Доспехите на тракийските воини 2022 НАИМ-БАН, гр. София 2022
Научен проект
1 Велислав Бонев, Скритите находища и известните находки: геоархеоложко проучване в долината на р. Мътница, Югозападна България - Част 2, Член, , Номер на договора:80-10-216 от 3.05.2019 г. 2019
2 Велислав Бонев, „Доспехите на тракийскитe войни: комплексно интердисциплинарно изследване на бронзово предпазно въоръжение от Тракия“, Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР 05/7 2018
3 Велислав Бонев, „Изграждане и развитие на център за върхови постижения„ НаследствоБГ , Член, Европейски фонд за регионално развитие 2018
4 Велислав Бонев, Скритите находища и известните находки: геоархеоложко проучване в долината на р. Мътница, Югозападна България, Член, , Номер на договора:80-10-166/25.04.2018 2018
5 Велислав Бонев, Елементен състав на метални артефакти от тракийския в АР "Сборяново" край Исперих, РИМ Разград и РИМ Русе, Ръководител, , Номер на договора:80-10-51/19.04.2017 2017
6 Велислав Бонев, Национална научна структура ИНФРАМАТ, Член, , Номер на договора:Инфрамат - етап 2 2017
7 Велислав Бонев, Състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите, Член, 2016
8 Велислав Бонев, Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и идентифициране на художествени артефакти с цел опазване на българското културно наследство, Член, , Номер на договора:К02-15 2014
9 Велислав Бонев, Технологични постижения и начин на хранене на хората от гръцките колонии по българското черноморско крайбрежие, Член, , Номер на договора:ДДВУ 02/59 2010
10 Велислав Бонев, Химичен състав на стъкла от римската и следримската епоха от Югоизточна България, Член, , Номер на договора:222/2010 г. 2010
11 Велислав Бонев, Археометричен анализ на хоросанови замазки от предримската и римската епоха в българските земи, Член, 2009
12 Велислав Бонев, Археометрично изследване на златните находки от Варненеския халколитен некропол (V хил.пр.Хр.) и идентифициране на източниците на златото , Член, 2009
13 Велислав Бонев, Археометрично изследване на кости за определяне на диетата на античното население на Аполония Понтика (V-ІІІ в. пр. Хр.), Член, 2007
14 Велислав Бонев, Химичен и изотопен състав на метални археологически находки от България , Член, 2006
Статия в научно списание
1 B. Zlateva, T. Stoyonov, D. Lesigyraski, V. Bonev, The Armour of the Thracian Warriors – an Archaeometrical Approach, Arcaeologia Bulgarica, vol: XXVIII, issue:1, 2023, pages:1-12, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q2 (2023) 2023
2 Bonev, V., I. Iliev, Ivelin Kuleff, Totko Stojanov, Chemical composition of fibulae from Iron age in Northwest Bulgaria, Archaeologia Bulgarica, том:XIV, брой:2, 2010, стр.:11-22, Ref, Web of Science 2010
Статия в поредица
1 B. Zlateva, D. Lesigyarski, V. Varbanov, V. Bonev, I. Iliev, ARCHAEOMETRICAL INVESTIGATION OF ROMAN SILVER COINS FROM BULGARIA, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol:22, issue:issue:2, 2022, pages:23-34, Ref, IF ( - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022) 2022
2 Бонев, В., Василева, Е., Маджаров, К., Димитрова, Я., АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ НА НОС ЧИРАКМАН, археологически открития и разкопки през 2020 г., брой:книга 2, издателство: Булгед ООД, 2021, стр.:1055-1060, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2021
3 Василева, Е., Бонев, В., Маджаров, К., Димитрова, Я., Антична и средновековна крепост нос Чиркаман, Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, издателство:Булгед ООД, 2020, стр.:1155-1159, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2020
4 Стоянов, Т., Николаева, М., Маджаров, К., Бонев, В., Проучвания на тракийския град от елинистическата епоха в АР "Сборяново", Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, издателство:Булгед ООД, 2020, стр.:462-467, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2020
5 Маджаров, К., Бонев, В., Спасително археологическо проучване на ямно поле от ранната бронзова епоха и късната античност при с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана, Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, 2020, стр.:909-916, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2020
6 Василева, Е., Бонев, В., Маджаров, К., Археологическо проучване на антична и средновековна крепост нос Чиракман, гр. Каварна, Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, издателство:Булгед ООД, 2019, стр.:498-500, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2019
7 Стоянов, Т., Николаева, М., Бонев, В., Маджаров, К., Проучвания на тракийския град в АР "Сборяново", Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, издателство:Булгед ООД, 2019, стр.:133-137, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2019
8 Василева, Е., Бонев, В., Маджаров К., Археологическо проучване на нос Чиракман, община Каварна. , Археологически открития и разкопки през 2017 г., 2018, стр.:518-522 2018
9 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Християн Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“, Археологически открития и разкопки през 2017 г., 2018, стр.:102-106, ISSN (print):1313 - 0889, ISSN (online):2603 - 3658 2018
10 Василева, Е., Бонев, В., Маджаров, К., Гатев, Й., Археологическо проучване на нос Чиракман, община Каварна. , Археологически открития и разкопки през 2016 г., 2017, стр.:591-594 2017
11 Василева, Е., Меламед, К., Бонев, В., Спасително археологическо проучване на обект № 8 по трасето на "Междусистемна газова връзка България - Сърбия". , Археологически открития и разкопки през 2015 г., 2016, стр.:759-763 2016
12 Totko Stoyanov, Zh. Mihaylova, Kr. Nikov, Daniela Stoyanova, M. Nikolaeva, V. Bonev, K. Madjarov, Yulij Emilovv, T. Vasileva, Hr. Uzunov, Southwestern Quarter., Sboryanovo, том:The Thracian city. City Planning, Fortification system, Architecture, брой:3, редактор/и:Totko Stoyanov, издателство:Dada, 2015, стр.:169-214, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
13 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, даниела стоянова, Мария Николаева, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Юлий Емилов, Теодора Василева, Христо Узунов, Югозападен квартал., Сборяново, том:Тракийкият град. Градоустройство, укрепителна система, архитектура,, брой:3, редактор/и:Тотко Стоянов, издателство:Dada, 2015, стр.:169-214, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
14 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, даниела стоянова, Мария Николаева, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Юлий Емилов, Теодора Василева, Христо Узунов, Структури от късноелинистическата епоха при Югозападният квартал на гетската столица (Хелис?) в Сборяново., От находката до витрината. Сборник Есенни четения Сборяново, брой:10, издателство:Фабер, 2014, стр.:17-34, ISBN:978-619-00-0122-5 2014
15 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, даниела стоянова, Мари Николаева, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Християн Узунов, Югозападният квартал на гетската столица (Хелис?) в Сборяново – проучвания, резултати, перспективи. , Сборник “Есенни четения Сборяново" , том:От находката до витрината, брой:8/9, издателство:Фабер, 2013, стр.:35-70, ISBN:978-954-400-966-3 2013
16 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Проучвания на тракийския град в ИАР „Сборяново"., Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, стр.:209-212, ISSN (print):1313 - 0889 2010
17 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Предизвикателствата на промяната: Проучванията на гетската столица в Сборяново 1986-2008 г., Сборник Есенни четения Сборяново, том:Предизвикателството на теренната работа., брой:VI, 2009, стр.:9-21, ISBN:978-954-579-804-7 2009
18 Маджаров, М., Д. Танчева, З. Косева, В. Бонев, Археологически разкопки на тракийското светилище при с. Кръстевич, община Хисаря. , Археологически открития и разкопки през 2006 г., 2007, стр.:161-164 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Александра Тодорова, Аспарух Камбуров, Станимир Стойчев, Велислав Бонев, Георги Тонев, ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ЛАЗЕРНИ И ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ТРАКИЙСКИЯ ГРОБНИЧЕН КОМПЛЕКС ПРИ С. ИВАНСКИ, XXXII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” София, 02 – 04 ноември 2022 г., 2023, PhD, MSc 2023
2 Madzharov, K., V. Bonev, Site A1/6017 near Stoyan Mihaylovski, Novi Pazar Municipality., Stream through Time. Rescue archaeological investigations along the Expansion of the Gas Transmission Infrastructure of Bulgartransgaz EAD, editor/s:H. Popov (comp. and ed.), K. Chukalev, Y. Dimitrova, N. Kecheva, M. Damy-anov, N. Ivanova, G. Grozdanova , Publisher:Na-tional Archaeological Museum, Catalogues, Supplementum 1, 2020, pages:388-396, ISSN (print): 2367-8860, ISBN:978-954-9472-94-3 2020
3 Маджаров, К, Бонев, В., Обект А1/6017 край Стоян Михайловски, община Нови пазар. , Поток през времето. Спасителни археологически проучвания на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД. , редактор/и:Хр. Попов, К. Чукалев, Я. Димитрова, Н. Кечева, М. Дамянов, Н. Иванова, Г. Грозданова, издателство:Национален археологически музей. Каталози, поредица SUPPLEMENTA, 2020, стр.:388-398, ISSN (print):2367-8860, ISBN:978-954-9472-94-3 2020
4 Маджаров, К, Бонев, В., Обект А9/2022 край Расово, община Медковец., оток през времето. Спасителни археологически проучвания на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, editor/s:Хр. Попов, К. Чукалев, Я. Димитрова, Н. Кечева, М. Дамянов, Н. Иванова, Г. Грозданова, Publisher:Национален археологически музей. Каталози, поредица SUPPLEMENTA, 2020, pages:132-137, ISSN (print):2367-8860 2020
5 Т. Стоянов, М. Николаева, Д. Стоянова, К. Ников, Ж. Михайлова, В. Бонев, К. Маджаров, Т. Василева, Х. Узунов, Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново”. , Археологически открития и разкопки през 2016 г., редактор/и:Л. Вагалински, 2017, стр.:159-162 2017
6 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“., Археологически открития разкопки през 2016 г., 2017, стр.:159-162, ISSN (print):1313 - 0889, ISSN (online):2603 - 3658 2017
7 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“ през 2015 г., Археологически открития и разкопки през 2015 г., 2016, стр.:262-266, ISSN (print):1313 - 0889, ISSN (online):2603 - 3658 2016
8 V. Bonev, B. Zlateva, I. Kuleff, Chemical Composition Of Fibulae From Iron Age In Thrace (Bulgaria), Der Anschnitt, Publisher:Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Nr. 202, 2015, pages:115-125, ISBN: 10: 3-937203-74-5, 13: 978-3-937203-74-4, Ref 2015
9 Bonev, V., Zlateva, B., Iliev, I., Kuleff, I., Chemical composition of fibulae from the Iron Age in Thrace (Bulgaria), Der Anshnitt: Archaeometallurgy in Europe III (Proceedings of the 3rd International Conference Deutsches Bergbau-Museum Bochum), издателство:Bochum, 2015 2015
10 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“., Археологически открития и разкопки през 2014 г., 2015, стр.:224-228, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
11 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново”., Археологически открития и разкопки през 2013 г., 2014, стр.:164-168, ISSN (print):1313 - 0889 2014
12 Bonev, V., B. Zlateva, Iliev, I., Kuleff, I., Punches, moulds and matrixes from North-eastern Bulgaria, an archeometallurgical study. , Сборник статии в чест на акад. Д. П. Димитров, издателство:София, 2013, стр.:333-348, ISBN:978-954-9472-22-6 2013
13 В. Бонев, И. Кулев, Б. Златева-Рангелова, Археометричен анализ на фибули от фонда на ИМ - Шумен, Сборник есенни четения Сборяново, 2013, стр.:271-287, ISBN:978-619-00-0122-5, PhD 2013
14 Бонев, В., Кулев, И, Златева – Рангелова, Б., Археометричен анализ на фибули от фонда на ИМ - Шумен, Сборник есенни четения Сборяново, т. 8/9, 2013, стр.:271-287 2013
15 Тотко Стоянов, Красимир Ников, Мария Николаева, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджяров, Теодора Василева, Християн Узунов, Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново” през 2012 г. Археологически открития и разкопки през 2012 г., Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, стр.:149-153 2013
16 Тотко Стоянов, Красимир Ников, Мария Николаева, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджяров, Теодора Василева, Християн Узунов, Проучвания на тракийския град в ИАР “Сборяново” през 2011 г. , Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, стр.:174-176, ISSN (print):1313 - 0889 2012
17 Бонев, В., Кулев, И, Златева – Рангелова, Б., Археометалургично изследване на инструменти от Североизточна България, Сборник есенни четения Сборяново, издателство:Варна, 2011, стр.:108-135 2011
18 Тотко Стоянов, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Проучвания на тракийския град в ИАР „Сборяново” през 2008 г., В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, стр.:228-233, ISSN (print):1313 - 0889 2009
Студия в поредица
1 Velislav BONEV, Elena VASILEVA, Kalin MADZHAROV, Yana DIMITROVA, Rosen PEEVSKI, ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT CAPE CHIRAKMAN / BIZONE, KAVARNA 2016–2021, Pontica, issue:55, editor/s:LIVIA BUZOIANU, 2022, pages:55-113, ISSN (print):1013-4247, ISSN (online): 2247 – 9341, ISBN:973-7951-29-8, Ref, Web of Science 2022
2 В. Бонев, Б. Златева-Рангелова, Археометрично изследване на метални находки от фондовете на музеите в гр. Исперих, Попово и Разград, SAUS, брой:6, издателство:Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:241-319, ISSN (print):1312-7284 2018
3 Бонев, В., Златева-Рангелова, Б., Археометрично изследване на метални находки от фондовете на музеите в гр. Исперих, Попово и Разград, SAUS, брой:6, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:241-319 2018
Студия в сборник (на конференция и др.)
Nadezhda ATANASSOVA, Velislav BONEV, Elena VASILEVA, ANTHROPOLOGICAL AND ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION OF THE NECROPOLIS (14TH–15TH C. AD) EXCAVATED IN 2020 AT CAPE CHIRAKMAN / BIZONE, KAVARVA, BULGARIA, Pontica, Publisher:MUZEUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE CONSTANŢA, 2023, pages:457-489, ISSN (print):1013-4247, ISSN (online):2247 – 9341 , ISBN:973-7951-29-8, Ref, Web of Science 2023
Участие в конференция
1 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, Chemical Composition of Metal Artifacts Found in Ancient Emporion Pistiros and Sboryanovo (Ancient Helis?), Bulgaria 2022
2 Постер, D. LESIGYARSKY, N. JORDANOVA, B. ZLATEVA, E. VASILEVA, V. BONEV, FIRING CONDITIONS OF ARCHAEOLOGICAL CERAMIC SPECIMENS CHARACTERIZED BY MAGNETIC SUSCEPIBILITY MEASUREMENTS 2022
3 Секционен доклад, Бойка Златева, Деян Лесигярски, Велислав Бонев, Химически състав на римски сребърни монети от Филипопол, България/ Chemical Compositions of Roman Silver Coinage from Philippopolis, Bulgaria 2022
4 Постер, B. Zlateva, D. Lesigyarski, M. Tomanova, V. Bonev, T. Stoyanov, Archaeometrical Investigation of Thracian and Chalcidian Helmets from Bulgaria 2022
5 Постер, B. Zateva, T. Stoyanov, D. Lesigyarski, V. Bonev, THE ARMOUR OF THE THRACIAN WARRIORS – AN ARCHAEOMETRICAL APPROACH 2022
6 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, T. Stoyanov,, Using of p_XRF for Analysis of Archaeological Finds Made of Copper and Copper Alloys 2020
7 Секционен доклад, Deyan Lesigyarski, Boika Zlateva, Lyuba Traikova, Veronika Mihaylova and Velislav Bonev, Chemical composition of belt accessories from Central and West Bulgaria dated to the Great Migration period 2019
8 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, Chemical composition of fibulae found in Emporion Pistiros 2018
9 Секционен доклад, Velislav Bonev, B. Zlateva, Chemical composition of fibulae, found in ancient Emporion Pistiros 2017
10 Секционен доклад, B. Zlateva, D. Lisigyarsky, V. Bonev,, A portable XRF spectrometers for non-destructive analyses in the archaeometry: exemples from Bulgaria 2017
11 Секционен доклад, V. Bonev, B. Zlateva, An archeometrical research on copper alloy made metal objects from Razgrad museum fund, Bulgaria 2016
12 Секционен доклад, Велислав Бонев, Археометрично изследване на фибули от Желязната епоха с XRF и ICP–AES 2015
13 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, XRF analyses of hammered coins for fibulae manifacturing 2014
14 Секционен доклад, Velislav Bonev, B. Zlateva, Chemical composition of fibulae from the Iron Age in Thrace (Bulgaria) 2011
15 Секционен доклад, Velislav Bonev, B. Zlateva, An archaeometrical study on metal finds from the fund os Shumen History museum 2010
16 Секционен доклад, Велислав Бонев, Chemical composition of bronze fibulae from ancient Thrace (Bulgaria) 2010
17 Секционен доклад, Velislav Bonev, B. Zlateva, Elemental Analysis of stamps, moulds and matrixes from NE Bulgaria 2009
18 Секционен доклад, Velislav Bonev, A chemical reseadrch on the production technology of fubulae from the Early Iron Age in Northwest Bulgaria 2007