Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Велислав Бонев
Дисертация д-р
Велислав Владимиров Бонев, Археометрично изследване на метални изделия от медни сплави от Тракия (І хил. пр. Хр.), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дхн Ивелин Кулев 2019
Научен проект
1 Велислав Бонев, Скритите находища и известните находки: геоархеоложко проучване в долината на р. Мътница, Югозападна България - Част 2, Член, , Номер на договора:80-10-216 от 3.05.2019 г. 2019
2 Велислав Бонев, „Доспехите на тракийскитe войни: комплексно интердисциплинарно изследване на бронзово предпазно въоръжение от Тракия“, Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР 05/7 2018
3 Велислав Бонев, „Изграждане и развитие на център за върхови постижения„ НаследствоБГ , Член, Европейски фонд за регионално развитие 2018
4 Велислав Бонев, Скритите находища и известните находки: геоархеоложко проучване в долината на р. Мътница, Югозападна България, Член, , Номер на договора:80-10-166/25.04.2018 2018
5 Велислав Бонев, Елементен състав на метални артефакти от тракийския в АР "Сборяново" край Исперих, РИМ Разград и РИМ Русе, Ръководител, , Номер на договора:80-10-51/19.04.2017 2017
6 Велислав Бонев, Национална научна структура ИНФРАМАТ, Член, , Номер на договора:Инфрамат - етап 2 2017
7 Велислав Бонев, Състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите, Член, 2016
8 Велислав Бонев, Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и идентифициране на художествени артефакти с цел опазване на българското културно наследство, Член, , Номер на договора:К02-15 2014
9 Велислав Бонев, Технологични постижения и начин на хранене на хората от гръцките колонии по българското черноморско крайбрежие, Член, , Номер на договора:ДДВУ 02/59 2010
10 Велислав Бонев, Химичен състав на стъкла от римската и следримската епоха от Югоизточна България, Член, , Номер на договора:222/2010 г. 2010
11 Велислав Бонев, Археометричен анализ на хоросанови замазки от предримската и римската епоха в българските земи, Член, 2009
12 Велислав Бонев, Археометрично изследване на златните находки от Варненеския халколитен некропол (V хил.пр.Хр.) и идентифициране на източниците на златото , Член, 2009
13 Велислав Бонев, Археометрично изследване на кости за определяне на диетата на античното население на Аполония Понтика (V-ІІІ в. пр. Хр.), Член, 2007
14 Велислав Бонев, Химичен и изотопен състав на метални археологически находки от България , Член, 2006
Статия в научно списание
Bonev, V., I. Iliev, Ivelin Kuleff, Totko Stojanov, Chemical composition of fibulae from Iron age in Northwest Bulgaria, Archaeologia Bulgarica, том:XIV, брой:2, 2010, стр.:11-22, Ref, Web of Science 2010
Статия в поредица
1 Василева, Е., Бонев, В., Маджаров, К., Димитрова, Я., Антична и средновековна крепост нос Чиркаман, Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, издателство:Булгед ООД, 2020, стр.:1155-1159, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2020
2 Стоянов, Т., Николаева, М., Маджаров, К., Бонев, В., Проучвания на тракийския град от елинистическата епоха в АР "Сборяново", Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, издателство:Булгед ООД, 2020, стр.:462-467, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2020
3 Маджаров, К., Бонев, В., Спасително археологическо проучване на ямно поле от ранната бронзова епоха и късната античност при с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана, Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, 2020, стр.:909-916, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2020
4 Василева, Е., Бонев, В., Маджаров, К., Археологическо проучване на антична и средновековна крепост нос Чиракман, гр. Каварна, Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, издателство:Булгед ООД, 2019, стр.:498-500, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2019
5 Стоянов, Т., Николаева, М., Бонев, В., Маджаров, К., Проучвания на тракийския град в АР "Сборяново", Археологически открития и разкопки, редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Георги Иванов, издателство:Булгед ООД, 2019, стр.:133-137, ISSN (print):ISSN 1313-0889 (print), ISSN (online):ISSN 2603-3658 (online) 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Маджаров, К, Бонев, В., Обект А1/6017 край Стоян Михайловски, община Нови пазар. , Поток през времето. Спасителни археологически проучвания на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД. , редактор/и:Хр. Попов, К. Чукалев, Я. Димитрова, Н. Кечева, М. Дамянов, Н. Иванова, Г. Грозданова, издателство:Национален археологически музей. Каталози, поредица SUPPLEMENTA, 2020, стр.:388-398, ISSN (print):2367-8860 2020
2 Маджаров, К, Бонев, В., Обект А9/2022 край Расово, община Медковец., оток през времето. Спасителни археологически проучвания на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, editor/s:Хр. Попов, К. Чукалев, Я. Димитрова, Н. Кечева, М. Дамянов, Н. Иванова, Г. Грозданова, Publisher:Национален археологически музей. Каталози, поредица SUPPLEMENTA, 2020, pages:132-137, ISSN (print):2367-8860 2020
3 Bonev, V., Zlateva, B., Iliev, I., Kuleff, I., Chemical composition of fibulae from the Iron Age in Thrace (Bulgaria), Der Anshnitt: Archaeometallurgy in Europe III (Proceedings of the 3rd International Conference Deutsches Bergbau-Museum Bochum), издателство:Bochum, 2015 2015
4 Bonev, V., B. Zlateva, Iliev, I., Kuleff, I., Punches, moulds and matrixes from North-eastern Bulgaria, an archeometallurgical study. , Сборник статии в чест на акад. Д. П. Димитров, издателство:София, 2013, стр.:333-348, ISBN:978-954-9472-22-6 2013
5 Бонев, В., Кулев, И, Златева – Рангелова, Б., Археометричен анализ на фибули от фонда на ИМ - Шумен, Сборник есенни четения Сборяново, т. 8/9, 2013, стр.:271-287 2013
6 Бонев, В., Кулев, И, Златева – Рангелова, Б., Археометалургично изследване на инструменти от Североизточна България, Сборник есенни четения Сборяново, издателство:Варна, 2011, стр.:108-135 2011
Студия в поредица
Бонев, В., Златева-Рангелова, Б., Археометрично изследване на метални находки от фондовете на музеите в гр. Исперих, Попово и Разград, SAUS, брой:6, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:241-319 2018
Участие в конференция
1 Постер, Велислав Бонев, V. Bonev, B. Zlateva, T. Stoyanov, Using of p_XRF for Analysis of Archaeological Finds Made of Copper and Copper Alloys 2020
2 Секционен доклад, Deyan Lesigyarski, Boika Zlateva, Lyuba Traikova, Veronika Mihaylova and Velislav Bonev, Chemical composition of belt accessories from Central and West Bulgaria dated to the Great Migration period 2019
3 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, Chemical composition of fibulae found in Emporion Pistiros 2018
4 Секционен доклад, B. Zlateva, D. Lisigyarsky, V. Bonev,, A portable XRF spectrometers for non-destructive analyses in the archaeometry: exemples from Bulgaria 2017
5 Секционен доклад, Velislav Bonev, B. Zlateva, Chemical composition of fibulae, found in ancient Emporion Pistiros 2017
6 Секционен доклад, V. Bonev, B. Zlateva, An archeometrical research on copper alloy made metal objects from Razgrad museum fund, Bulgaria 2016
7 Секционен доклад, Велислав Бонев, Археометрично изследване на фибули от Желязната епоха с XRF и ICP–AES 2015
8 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, XRF analyses of hammered coins for fibulae manifacturinf 2014
9 Секционен доклад, Velislav Bonev, B. Zlateva, Chemical composition of fibulae from the Iron Age in Thrace (Bulgaria) 2011
10 Секционен доклад, Velislav Bonev, B. Zlateva, An archaeometrical study on metal finds from the fund os Shumen History museum 2010
11 Секционен доклад, Велислав Бонев, Chemical composition of bronze fibulae from ancient Thrace (Bulgaria) 2010
12 Секционен доклад, Velislav Bonev, B. Zlateva, Elemental Analysis of stamps, moulds and matrixes from NE Bulgaria 2009
13 Секционен доклад, Velislav Bonev, A chemical reseadrch on the production technology of fubulae from the Early Iron Age in Northwest Bulgaria 2007