Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Миглена Клисарова
Дисертация д-р
Миглена Иванова Клисарова, "Модели за пространствено развитие в България-концептуална същност и проблеми (на примера на вторични областни центрове)", СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Марин Русев 2018
Научен проект
1 Миглена Клисарова, Проект „Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност“: Проучване и анализ „Роля на местната идентичност за създаването на иновационна среда за развитие на туризма и промотиране на териториите на МИГ „Тунджа“ и МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“; Маркетингова стратегия за промотиране и развитие на териториите на МИГ – партньори по проекта като туристическа дестинация на основата на местната идентичност; Разработване на съвместен продукт/услуга: интегрирани туристически продукти на основата на местната идентичност и на потенциала на териториите на МИГ „Тунджа“ и МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, Член, 2020
2 Миглена Клисарова, Разработване на демографски и икономически анализи за нуждите на Общите устройствени планове на общините Гълъбово, Драгоман, Сливница, Котел, Член, 2018
3 Миглена Клисарова, Проект „Интегрирана Мултимедийна Платформа за Активни Култура и Туризъм – ИМПАКТ“: Създаване на широка пространствена база данни от културни, природни и исторически обекти на българската територия от трансгранична зона Румъния – България; Разработване на иновативна и интерактивна онлайн ГИС базирана платформа за предоставяне на информационни и туристически услуги; Обединяване на тематични комплексни туристически маршрути за цялата трансгранична зона – култура и история, природа и спорт, религия, селски туризъм, вино и гурме., Член, 2017
4 Миглена Клисарова, Разработване на методология за съвместимост на данни и анализ по проект BMP1/1.3/2532/2017 „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship“ (Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество), Член, 2017
5 Миглена Клисарова, "Преработване на Общинския план за развитие на община Видин 2014-2020 г. и Изготвяне на интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие на МИГ „Видин селска част – Ново село"; Предоставяне на техническа помощ при разработване на Инвестиционната програма на Община Видин по ОПРР 2014-2020, Член, 2015
6 Миглена Клисарова, "Анализ на транспортната и туристическата система в област Видин. Добри практики и пакети за устойчива мобилност на територията на областта", Член, 2014
7 Миглена Клисарова, "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Болярово": Разработване на Общински план за развитие на община (ОПР) Болярово 2014-2020 на база разработената Областна стратегия за развитие на област Ямбол за същия период и програма за управление на ОПР Болярово 2014-2020; Изготвяне на предварителна оценка на разработения Общински план за развитие на община Болярово 2014-2020., Член, 2014
8 Миглена Клисарова, "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом": Подготовка на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализацията на ОПР на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Монтана за същия период и Програма за управление на ОПР на Лом 2014-2020 г., Член, 2014
9 Миглена Клисарова, "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Тунджа": Разработване на Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020 г. и Програма за управление на ОПР 2014-2020 г., Член, 2014
10 Миглена Клисарова, "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен": Разработване на Общински план за развитие на община (ОПР) Сливен 2014-2020 г. на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Сливен за същия период и Програма за реализация на ОПР Сливен 2014-2020 г., Член, 2014
11 Миглена Клисарова, "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Димитровград 2014-2020 г.", ОПРР 2007-2013, Номер на договора: BG161PO001/5-03/2013/010, Член, 2014
12 Миглена Клисарова, "Пресичане на границите: Географски и структурни характеристики на трансграничното сътрудничество в Дунавския регион" CESCI Hungary, Ister-Granum EGTC, Член, 2014
13 Миглена Клисарова, "Разработване на последваща оценка на Общинския план за развитие на община Видин 2007-2013 и предварителна оценка на Общинския план на община Видин 2014-2020", Член, 2014
14 Миглена Клисарова, "Събиране на информация и картно визуализиране в сектор транспорт и туризъм в област Видин, разработване на туристически пакети, отпечатване и разпространение, разработване на маркетинг стратегия за област Видин" по Проект TRANSDANUBE, Транснационална програма за сътрудничество "Югоизточна Европа", Член, 2013
15 Миглена Клисарова, TRANSDANUBE – „Sustainable Transport and Tourism along the Danube“ Code № SEE/D/0060/3.1/X ИЗРАБОТВАНЕ НА АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНАТА И ТУРИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА В ОБЛАСТ ВИДИН. ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПАКЕТИ ЗА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА. Транснационална програма за сътрудничество "Югоизточна Европа", Член, 2013
16 Миглена Клисарова, TRANSDANUBE – „Sustainable Transport and Tourism along the Danube“ Code № SEE/D/0060/3.1/X Проучване на състоянието на съществуващите възможности за транспорт между р. Дунав, гр. Видин и туристическите обекти в област Видин. Разработване на предложения за преодоляване на пропуските в съществуващата транспортна система. Предложения за създаване на устойчив транспорт до туристическите обекти в област Видин. Транснационална програма за сътрудничество "Югоизточна Европа", Член, 2013
Статия в научно списание
1 Миглена Клисарова, Място на страните от БРИКС на световната икономическа сцена - особености и предизвикателства в развитието, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", issue:Книга 2 - География, 2020 2020
2 Миглена Клисарова, Пространствени модели и теории за организация на пространството, Геополитика, issue:3, 2018 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Миглена Клисарова, Павлинка Владимирова, Възможности за развитие на алтернативни видове туризъм в община Ардино - промотиране и развитие на туризма на основата на местната идентичност , География и регионално развитие , 2020, стр.:191-197, ISBN:978-619-91670 2020
2 Миглена Клисарова, Ранжиране на областните центрове в България на база налични функции, География, геополитика и обществено развитие, 2020 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Kosyo Stoychev, Miglena Klisarova, Vasil Zarkov, Crossing the borders. Studies on cross-border cooperation within the Danube Region "Ruse and Giurgiu", Crossing the borders. Studies on cross-border cooperation within the Danube Region, редактор/и:Gyula Ocskay / Peter Balog / Marton Pete , издателство:CESCI, 2016, стр.:304-388, ISBN:978-963-12-4756-5, Ref, др., в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2016
2 Kosyo Stoychev, Miglena Klisarova, Vasil Zarkov, Crossing the borders. Studies on cross-border cooperation within the Danube Region Vidin – Zaječar (Northwest Bulgaria-Eastern Serbia), Crossing the borders. Studies on cross-border cooperation within the Danube Region, редактор/и:Gyula Ocskay / Peter Balog / Marton Pete , издателство:CESCI, 2016, стр.:744-834, ISBN:978-963-12-4756-5, Ref, Web of Science, др., в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Миглена Клисарова, Възможности за развитие на алтернативни видове туризъм в община Ардино - промотиране и развитие на туризма на основата на местната идентичност 2020
2 Секционен доклад, Миглена Клисарова, Ранжиране на областните центрове в България на база налични функции 2020
3 Секционен доклад, Миглена Клисарова, Sustainable tourism development within the district of Vidin - key development categories and factors 2016