Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Кирил Господинов
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 К. Господинов, "Ивайло" не е водач на "антифеодално въстание", а е вдигнал бунт срещу владетеля, Трета възраст (София), г. ХХVІІІ, бр. 35, 29. VІІІ - 4. ІХ. 2018, с. 7, ISSN (print): 0861-623X. 2018
2 К. Господинов, Изворите показват, че "Ивайло" се е казвал Лаханас, Трета възраст (София), г. ХХVІІІ, бр. 34, 22-28. VІІІ. 2018, с. 7, ISSN (print): 0861-623X. 2018
3 К. Господинов, „Пътищата на ума и сърцето често пъти водят в различни посоки“. Акад. Васил Гюзелев на 80 години!, сп. Път (София), брой:25, 2017, стр.:65-72, ISSN (print):1312-7233, doi:1312-7233 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 К. Господинов, Доц. д-р Анна Б. Николова. Библиография (1969-2019), А. Б. Николова. STUDIA. Сборник с изследвания на доц. д-р Анна Б. Николова, посветен на нейната 80-годишнина, редактор/и:К. Господинов, Цв. Василев, В. Герджикова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:25-34, ISBN:978-954-07-5184-9 2021
2 К. Господинов, Предговор, А. Б. Николова. STUDIA. Сборник с изследвания на доц. д-р Анна Б. Николова, посветен на нейната 80-годишнина, редактор/и:К. Господинов, Цв. Василев, В. Герджикова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:13-14, ISBN:978-954-07-5184-9 2021
3 К. Господинов, Георги Н. Николов и неговият път в попрището на медиевистиката. Биографични бележки, Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов, редактор/и:Ангел Николов, издателство:Университетско издателство СУ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:15-17, ISSN (print):978-954-07-4490-2, doi:978-954-07-4490-2 2018
4 К. Господинов, Къде е избухнал бунтът на Лаханас? Неизползвани данни за локализиране на събитието., Българско средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова., редактор/и:Георги Н. Николов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:363-372, ISBN:978-954-07-3464-4, doi:978-954-07-3464-4 2013
Студия в научно списание
К. Господинов, Свърлижката приписка като исторически извор, Исторически преглед, брой:3-4, 2005, стр.:151-175, ISSN (print):0323-9748 2005
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 К. Господинов, Георги Пахимер, Пиер Пусин и хронологията на събитията в България през 1277-1279 г., Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов, редактор/и:Ангел Николов, издателство:Университетско издателство СУ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:621-653, ISBN:978-954-07-4490-2, doi:978-954-07-4490-2 2018
2 К. Господинов, Известията на Акрополит и Пахимер за българската история от 1256–1257 г.: анализ и съпоставка, Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, редактор/и:Милияна Каймакамова, Христо Темелски, Илия Илиев, Лиляна Симеонова, Георги Николов, издателство:Университетско издателство СУ "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:105-123, doi:978-954-07-2435-5 2006
Съставителска дейност
К. Господинов, Цв. Василев, А. Б. Николова. STUDIA. Сборник с изследвания на доц. д-р Анна Б. Николова, посветен на нейната 80-годишнина. , ISBN:978-954-07-5184-9, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Кирил Господинов, За професията и съсловната принадлежност на бунтовника Лаханас („Ивайло“) 2022
2 Секционен доклад, Кирил Господинов, Спекулации и загадки около името на "Ивайло" 2022
3 Секционен доклад, Кирил Господинов, Проблемът за имената на "Ивайло" - филологически и извороведски аспекти 2022
4 Секционен доклад, К. Господинов, Дионисополис, 544/5 г. 2019
5 Секционен доклад, К. Господинов, Позицията на българската държава към Лионската уния (1274 г.):извори и политически предпоставки 2019
6 Секционен доклад, Kiril Gospodinov, Together against the Common Enemy. The Bulgarian-Neapolitan Alliance in the 1270s 2018
7 Секционен доклад, Кирил Господинов, „Теоретическата матрица“ за въстанието на „Ивайло“ в марксистката историография 2017
8 Секционен доклад, Кирил Господинов, Възможностите на електронното обучение в семинарите по средновековна българска история 2015
9 Секционен доклад, Кирил Господинов, Била ли е Ирина Комнина регент на сина си Михаил? 2014
10 Секционен доклад, Кирил Господинов, Практическата работа с електронната система e-Medievalia в реалната учебна среда: параметри, проблеми, резултати 2014
11 Секционен доклад, Кирил Господинов, Кой ще владее Цепена? Борбата за хегемония на Балканите през 50-те години на ХІІІ в. 2014
12 Секционен доклад, Кирил Господинов, Лаханàс и Константин Асен. Образите на „героя“ и „антигероя“ в светлината на едно пренебрегнато сведение от Бориловия синодик 2013
13 Секционен доклад, Кирил Господинов, Неусвоени данни в „Историята“ на Пахимер за локализацията на Диавена 2013
14 Секционен доклад, Кирил Господинов, Кога се е възцарил Георги І Тертер или защо е важно да познаваме пътя на идеите в историческите изследвания? 2012
15 Секционен доклад, Кирил Господинов, „Стълб и бранител на Православието“. Българската държава и Лионската уния (1274 г.) – пропаганда или политически прагматизъм 2012
16 Секционен доклад, Кирил Господинов, Позицията на българската държава към Лионската уния (1274 г. ) в контекста на взаимоотношенията между Рим и Константинопол 2011