Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Таня Маринова

Author ID (SCOPUS):57035082000

Researcher ID (Web of Science):AAM-1683-2021

ORCID ID:0000-0002-0865-1436
Дипломна работа
Таня Тодорова Маринова, Спектри на ортогонални масиви, ФМИ, Ръководител:доц. д-р Мая Стоянова 2013
Дисертация д-р
Таня Тодорова Маринова, Алгоритми захарактеризиране на ортогонални масиви, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ, Ръководител:Мая Стоянова 2021
Друго (научно-популярни и др. под.)
Marinova, Tanya, Nonexistence of a few binary orthogonal arrays, 2016
Научен проект
1 Таня Маринова, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, ФНИ на СУ 2020
2 Таня Маринова, Кодове и комбинаторни конфигурации, Член, ФНИ, МОН, Номер на договора:02/2, 13.12.2016 г. 2017
3 Таня Маринова, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:57/12.04.2016 г. 2016
4 Таня Маринова, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:144/2015 2015
Статия в научно списание
1 S. Boumova, T. Marinova, T. Ramaj, M. Stoyanova, Nonexistence of (17, 108, 3) ternary orthogonal array, Annual of Sofia University ”St. Kliment Ohridski“, Faculty of Mathematics and Informatics, vol:106, 2019, pages:117-126, ISSN (print):1313-9215, ISSN (online):2603-5529, Ref, MathSciNet(MR4125835), PhD 2019
2 Tanya Marinova, Maya Stoyanova, Nonexistence of (9, 112, 4) and (10, 224, 5) binary orthogonal arrays, Electronic Notes in Discrete Mathematics, containing the Proceedings of ACCT XV, vol:57, 2017, pages:153-159, ISSN (print): 1571-0653, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.endm.2017.02.026, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.262 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (Q3 DMath&Comb, Q4 AppMath), Zentralblatt(Zbl 06859388), PhD 2017
3 Peter Boyvalenkov, Tanya Marinova, Maya Stoyanova, Nonexistence of a few binary orthogonal arrays, Discrete Applied Mathematics, vol:217, issue:2, 2017, pages:144-150, ISSN (print): 0166-218X, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.dam.2016.07.023, Ref, Web of Science, IF (0.932 - 2017), Web of Science Quartile: Q3 (136/252 MathApp, 2017 JCR-WoS), SCOPUS, SJR (0.785 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (Q2 DMath&Comb, Q2 AppMath), MathSciNet(MR3581340), PhD 2017
4 Peter Boyvalenkov, Tanya Marinova, Maya Stoyanova, Mila Sukalinska, Distance distributions and energy of designs in Hamming spaces, Serdica Journal of Computing, vol:9, issue:2, 2015, pages:139-150, ISSN (print): 1314-7897, ISSN (online): 1312-6555, Ref, MathSciNet(MR3526249), PhD 2015
5 Peter Boyvalenkov, Hristina Kulina, Tanya Marinova, Maya Stoyanova, Nonexistence of binary orthogonal arrays via their distance distributions, Problems of Information Transmission, vol:vol. 51, issue:No 4, 2015, pages:326-334, ISSN (print): 0032-9460, ISSN (online): 1608-3253, doi: https://doi.org/10.1134/S003294601504002X, Ref, Web of Science, IF (0.632 - 2015), Web of Science Quartile: Q3 (Q3 177/254 MathApp, Q4 80/105 CST&M, 2015, JCR-WoS), SCOPUS, SJR (0.403 - 2015), SCOPUS Quartile: Q2 (Q2 CNetwC, Q2 InfSys, Q3 CscApp), MathSciNet(MR3449575), PhD 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 S. Boumova, T. Marinova, M. Stoyanova, On ternary orthogonal arrays, Proc. Sixteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, ACCT-16, Svetlogorsk (Kaliningrad region), Russia, September 2-9, 2018, pages:102-105, PhD 2018
2 Peter Boyvalenkov, Tanya Marinova, Maya Stoyanova, New nonexistence results for binary orthogonal arrays, Proc. Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, ACCT–15, June 18-24, 2016, Albena, Bulgaria , 2016, pages:90-95, PhD 2016
3 Tanya Marinova, Maya Stoyanova, Nonexistence of (9, 112, 4) and (10, 224, 5) binary orthogonal arrays, Proc. Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, ACCT–15, June 18-24, 2016, Albena, Bulgaria, 2016, pages:221-226, PhD 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Таня Маринова, Nonexistence of (9, 112, 4) and (10, 224, 5) binary orthogonal arrays. 2016
2 Секционен доклад, Таня Маринова, Несъщестуване на някои двоични ортогонални масиви 2016
3 Секционен доклад, Таня Маринова, Алгоритми за редуциране на броя на възможните разпределения на разстоянията в ортогонални масиви 2015
4 Секционен доклад, Таня Маринова, Bounds on energy of codes and designs in H(n, q) 2015
5 Секционен доклад, Таня Маринова, New ingredients in the sieve for investigation of all possible distance distributions of binary orthogonal arrays 2015
6 Секционен доклад, Таня Маринова, Спектри на троични ортогонални масиви 2014
7 Секционен доклад, Таня Маринова, Computing distance distributions of ternary orthogonal arrays 2014