Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Галя Георгиева-Дървеничарска

ORCID ID:0009-0003-8202-0936
Глава от книга
Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Галя Георгиева- Дървеничарска, Стратегии, подходи, методи, форми за работа в детската градина и училището при деца и ученици със слухови нарушения. В "Приобщаващо образование", УИ "Св. Кл. Охридски", Рецензирано 2024
Дисертация д-р
Галя Георгиева-Дървеничарска, "Ритмика и развитие на речевите способности при деца с кохлеарна имплантация", НСА” В. Левски”, Ръководител:проф. д-р Светлана Димитрова, д.п.н 2008
Друго (научно-популярни и др. под.)
Галя Георгиева-Дървеничарска, https://lifelonghearing.com Развитие на слуховите възприятия - Защо? Кога? Къде? Как?, 2022
Книга
1 Неда Балканска, Галя Георгиева, Благовесна Йовкова, Книга за учителя (по Произношение за I клас за ученици с увреден слух), ISBN:978-954-01-3041-5, Просвета, София 2014
2 Неда Балканска, Галя Георгиева, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска, Произношение за 1. клас за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3031-6, Просвета, София, Рецензирано 2014
3 Неда Балканска, Галя Георгиева, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска, Учебна тетрадка по Произношение за I клас за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3032-3, Просвета, София, Рецензирано 2014
Статия в научно списание
Камелия Константинова, Галя Георгиева, Ритмиката като средство за развитие на психомоториката при деца с кохлеарна имплантация в предучилищна възраст, Личност, мотиваци, спорт, 2006 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
Галя Георгиева, Изследване на чувството на темп и възприемане на ритмични структури при деца с кохлеарна имплантация, Сборник доклади „ Обучението на деца с увреден слух медико-педагогически реалности и перспективи, Publisher:УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2007, pages:79-84, ISBN:978-954-577-410-2 2007
Участие в конференция
1 Присъствие, Галя Георгиева-Дървеничарска, ДАК 2023
2 Секционен доклад, Галя Георгиева-Дървеничарска, "Ритъм и пауза – равнища на владеене при деца с увреден слух от начална училищна възраст" 2019
3 Секционен доклад, Галя Георгиева, "Развитие на слуховите възприятия – Защо? Кога? Къде? Как?" 2018
4 Секционен доклад, Галя Георгиева, "Фонетична ритмика и слухово-речева рехабилитация – паралели" 2016
5 Секционен доклад, Севина Хаджийска, Галя Георгиева, "Игрови ситуации за най-малките деца с увреден слух- основа на слухово-речевата терапия" 2015
6 Секционен доклад, Галя Георгиева, "FM- системата-приложения в обучението на деца с увреден слух" 2015
7 Секционен доклад, Галя Георгиева, Светлана Тодинова, "Измерения на музикално-ритмичното обучение и възпитание при децата с увреден слух" 2014
8 Секционен доклад, Галя Георгиева-Дървеничарска, Светлана Тодинова, "Празниците в детската градина за деца с увреден слух през призмата на фонетичната ритмика и музикалните стимулации" 2012
9 Секционен доклад, Галя Георгиева-Дървеничарска, "Ритмическо възпитание на учениците с увреден слух в начален етап" 2011
10 Секционен доклад, Галя Георгиева-Дървеничарска, "Очаквания и реалности при кохлеарната имплантация в средна и горна училищна възраст" 2008
11 Секционен доклад, Галя Георгиева-Дървеничарска, "Семейната среда като фактор в слухово-речевото развитие на глухи деца" 2008
12 Секционен доклад, Галя Георгиева-Дървеничарска, "Възприемане на шепотна реч при деца с кохлеарен имплант" 2007
13 Секционен доклад, Galya Georgieva, "Postsurgical development of children whit cochlear implantation in the specialized school" 2007
14 Секционен доклад, Камелия Константинова, Галя Георгиева, "Ритмиката като средство за развитие на психомоториката при деца с кохлеарна имплантация в предучилищна възраст" 2006
15 Секционен доклад, Галя Георгиева-Дървеничарска, "Специализирани часове по развитие на речта за деца с кохлеарна имплантация,обучаващи се в предучилищни детски заведения" 2006
16 Секционен доклад, Галя Георгиева-Дървеничарска, Изследване на чувството на темп и възприемане на ритмични структури при деца с кохлеарна имплантация" 2006
17 Секционен доклад, Galya Georgieva, Kameliya Konstantinova, "Game Therapy like a part of the Family Therapy in Favor of the Speech Development of Children with Hearing Impairments at age between 4 and 7 years" 2004
18 Секционен доклад, Галя Георгиева, "Разновидности на ритмиката и приложението им при деца с речеви нарушения" 2004
19 Секционен доклад, Галя Георгиева, " Ритмиката и физическите упражнения – възможност за по-добра комуникативност при децата с езиково – говорни аномалии" 2002
20 Секционен доклад, Галя Георгиева-Дървеничарска, "Социално- педагогически аспекти на професионалната реализация на подрастващите с увреден слух" 1998