Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Елена Стайкова
Дисертация д-р
Елена Йоакимова Стайкова, Особености в протичането на коронарната артериална болест при жени, , Ръководител:проф. Младен Григоров 2010
Статия в научно списание
1 Стайкова Е., М. Радкова, Т. Донова, Скрининг тест за депресия при пациенти с исхемична болест на сърцето и инвазивна коронарна реваскуларизация , Сърдечно-съдови заболявания, брой:1, 2017, стр.:27-30, Ref 2017
2 Стайкова Е., П.Гацов, Клиничен опит с Exforge HCT за лечение на неконтролираната артериална хипертония , Българска кардиология, брой:1, 2014, стр.:40-42, Ref 2014
3 Стайкова Е., П.Гацов, Синдром на поликистозните яйчници като рисков фактор за сърдечно-съдови инциденти при жените., сърдечно-съдови заболявания, брой:3, 2012, стр.:19-23, Ref 2012
4 Стайкова Е., П.Гацов, Диагностична информативност на клинични и инструментални показатели при жени с коронарна артериална болест., Българска кардиология, брой:1, 2011, стр.:55-60, Ref 2011
5 Стайкова Е., Ст.Найденов, Мл. Григоров, Съпоставка на клинични и инструментални изследвания при жени със стенокардия и миокарден инфаркт, Сърдечно-съдови заболявания, брой:1, 2010, стр.:9-16, Ref 2010
6 Георгиева С., П.Павлов, Е. Стайкова, Нон-компактна кардиомиопатия, Сърдечно-съдови заболявания, брой:3, 2009, Ref 2009
7 Георгиева С., П.Павлов, Е. Стайкова, Нон-компактна кардиомиопатия, Сърдечно-съдови заболявания, брой:3, 2009, Ref 2009
8 Стайкова Е., Д. Смилкова, Мл. Григоров, Исхемична болест на сърцето при млади жени-рискови фактори,клинична и ангиографска характеристика, Сърдечно-съдови заболявания, брой:2, 2007, стр.:10-12, Ref 2007
9 Стайкова Е., Д. Смилкова, Мл. Григоров, Корелация на коронарно ангажиране и миокардна исхемия,установени чрез неинвазивни методики при жени със стенокардия, Сърдечно-съдови заболявания, брой:4, 2005, стр.:26-30, Ref 2005
10 Стайкова Е., Д. Смилкова, Мл. Григоров, Ангиографска оценка на коронарно ангажиране при жени с исхемична болест на сърцето.Корелация с клинични и инструментални данни., Кардиология, брой:3, 2002, стр.:25-29, Ref 2002
11 Стайкова Е., Д. Смилкова, Мл. Григоров, Рискови фактори при жени с исхемична болест на сърцето, Кардиология, брой:3, 2002, стр.:19-24, Ref 2002
12 Смилкова Д., Е. Стайкова, Ехокардиографска оценка на миокардната исхемия при пациенти с ревматични сърдечни пороци в съчетание с ИБС , JP news, брой:2, 2001, Ref 2001
13 Смилкова Д., Е. Стайкова, Зависимост между някои хемодинамични показатели и изявата на стенокардна симптоматика при пациенти с ревматични сърдечни пороци и ИБС, JP news, брой:1, 2001, Ref 2001
14 Смилкова Д., Е. Стайкова, Ревматични сърдечни пороци в съчетание с ИБС- оценка на значението на стенокардната симптоматика. , Сърдечно-съдови заболявания, брой:1, 2000, Ref 2000
15 Смилкова Д., Е. Стайкова, Рискови фактори за ИБС при пациенти с ревматични сърдечни пороци, Сърдечно-съдови заболявания, брой:1, 2000, Ref 2000
16 Смилкова Д., Е. Стайкова, Сърдечни пороци и исхемична болест на сърцето, JP news, брой:4, 2000, Ref 2000
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стайкова Е., П. Гацов, Исхемична болест на сърцето при млади жени 2012
2 Секционен доклад, Стайкова Е., Коронарна артериална болест при пременопаузални жени 2011
3 Секционен доклад, Стайкова Е. ,С.Найденов, Мл. Григоров, Клинична и инструментална характеристика на коронарната болест при жени 2008
4 Секционен доклад, СтайковаЕ., Х. Пелев, Факторът време и хоспитализация за повлияване прогнозата и протичането на острия миокарден инфаркт 1998
5 Секционен доклад, Стайкова Е., Х. Пелев, За честота, разпределение и някои особености при протичане на миокардния инфаркт при болни от Карловска община 1998
6 Секционен доклад, Стайкова Е., Д. Тихова, Честота на затлъстяване, хипертония, дислипопротеинемия, захарен диабет, хиперурикемия- като рискови фактори за ИБС при млади хора, проболедували от миокарден инфаркт 1995
7 Секционен доклад, Тихова Д., Е. Стайкова, Оценка на белодробната функция при сърдечно болни,подлежащи на оперативно лечение 1993
8 Секционен доклад, Тихова Д., Е. Стайкова, Динамика на вентилаторните показатели при сърдечно болни преди и след оперативно лечение 1993
9 Секционен доклад, Григоров М., Д. Тихова,Е. Стайкова, Белодробна функция при сърдечно оперирани 1992
10 Секционен доклад, Атанасов К., К. Буков, Е. Стайкова , Коагулация при жени с наднормано тегло и миокарден инфаркт. 1984
11 Секционен доклад, Атанасов К., К. Буков, Е. Стайкова, Относно липидния профил при жени с наднормено тегло 1984
12 Секционен доклад, Атанасов К., К. Буков, Е. Стайкова, За рисковите фактори при жени с наднормено тегло и миокарден инфаркт 1984