Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Десислава Мантовска

Researcher ID (Web of Science):AAK-8248-2021

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-7872-3415
Дипломна работа
Десислава Мантовска, Ex situ съхранение и изследване на антиоксидантния потенциал на балканския ендемитен вид Stachys thracica Davidov , Биологически факултет, Ръководител:доц. д-р Женя Йорданова 2016
Дисертация д-р
Десислава Мантовска, Биотехнологичен подход за ex situ съхранение на застрашени видове от род Stachys и изследване на техния фармакологичен потенциал, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Женя Йорданова 2022
Научен проект
1 Десислава Мантовска, Национална програма "Млади учени и постдокторанти 2" - Ex situ съхранение и изследване на противовъзпалителния потенциал на застрашени видове от род Stachys, Член, 2022
2 Десислава Мантовска, „Метаболитно профилиране на екстракти от in situ, in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от род Stachys“ , Член, , Номер на договора:80-10-38/2021 2021
3 Десислава Мантовска, Интердисциплинарен биотехнологичен подход за анализ и модулиране на биологичния потенциал на медицинското растение Nepeta nuda, Член, 2021
4 Десислава Мантовска, “Антимикробна активност на екстракти получени от in situ, in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от ендемитни видове от род Stachys", Член, СУ, Номер на договора:80-10-4/18.03.2020 2020
5 Десислава Мантовска, „Ex situ съхранение и изследване на антиоксидантния потенциал на застрашени видове от род Stachys“ , Член, 2020
6 Десислава Мантовска, Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2020“ – „Ex situ съхранение и изследване на антиоксидантния потенциал на застрашени видове от род Stachys“ , Член, МОН 2020
7 Десислава Мантовска, “Сравнително определяне на състава на етеричното масло в in situ, in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от балканския ендемитен вид Stachys thracica DAVIDOV", Член, СУ, Номер на договора:80-10-196/16.04.2019 2019
8 Десислава Мантовска, “Биотехнологичен подход за еx situ съхранение на застрашени видове от род Stachys”, Член, СУ, Номер на договора:80-10-197/26.04.2018 2018
9 Десислава Мантовска, „Изследване молекулярно-вирусологичния механизъм на мултикомпонентната антивирусната активност на тотални екстракти от лечебното растение Teucrium chamaedrys L. Сравнителен анализ въз основа специфични популационни характеристики на находищата.“, Член, , Номер на договора:КП-06-М21/7 2018
10 Десислава Мантовска, Национална научна програма "Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)", Член, , Номер на договора:Д01-217 2018
11 Десислава Мантовска, „Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни in vitro култури.“ , Член, , Номер на договора:ДФНИ-БО2/14 2014
Статия в научно списание
1 Desislava I. Mantovska, Miroslava K. Zhiponova, Milen I. Georgiev, Kalina Alipieva, Ivanka Tsacheva, Svetlana Simova, Zhenya P. Yordanova, Biological Activity and NMR-Fingerprinting of Balkan Endemic Species Stachys thracica Davidov, Metabolites, vol:3, issue:12, 2022, ISSN (print):2218-1989, doi:https://doi.org/10.3390/metabo12030251, Ref, IF, IF (4.93 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
2 Detelina Petrova, Anton Hinkov, Zhenya Yordanova, Ganka Chaneva, Desislava Mantovska, Mariya Rogova, Kalina Shishkova, Daniel Todorov, Anita Tosheva ....., Miroslava Zhiponova, Catmint (Nepeta nuda L.) Phylogenetics and Metabolic Responses in Variable Growth Conditions, Frontiers in plant science, issue:13, 2022, doi:10.3389/fpls.2022.866777, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (1.359 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
3 Detelina Petrova, Uroš Gašić, Lyubomira Yocheva, Anton Hinkov, Zhenya Yordanova, Ganka Chaneva, Desislava Mantovska, Momchil Paunov, Lyubomira Ivanova, Mariya Rogova, Catmint (Nepeta nuda L.) Phylogenetics and Metabolic Responses in Variable Growth Conditions, Frontiers in Plant Science, vol:13, 2022, pages:1-23, ISSN (print):1664462X, doi:10.3389/fpls.2022.866777. eCollection 2022, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.359 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, PhD 2022
4 Petrova D., Gašić U., Locheva Y., Hinkov A., Yordanova Z., Chaneva G., Mantovska D., Paunov M., Ivanova L., Zhiponova M., Catmint (Nepeta nuda L.) Phylogenetics and Metabolic Responses in Variable Growth Conditions., Frontiers in Plant Science, 2022, ISSN (online):1664-462X, doi:10.3389/fpls.2022.866777, Ref, Web of Science, IF (5.75 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (1.359 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
5 Petrova D, Gasic U, Yocheva L, Hinkov A, Yordanova Z, Chaneva G, Mantovska D, Paunov M, Todorov D, Zhiponova M, Catmint (Nepeta nuda L.) Phylogenetics and Metabolic Responses in Variable Growth Conditions, Frontiers in Plant Science, vol:13, 2022, doi:10.3389/fpls.2022.866777, Ref, Web of Science, IF (66 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (123 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, PhD 2022
6 Mantovska D., Petrova D., Yocheva L., Yordanova Zh., Comparative determination of antimicrobial activity of the Balkan endemic species Stachys thracica Davidov during the process of ex situ conservation, BioRisk, vol:17, issue:4, 2022, pages:357-365, ISSN (print):1313-2644, ISSN (online):1313-2652, Ref, IF (0.667 - 2021), SCOPUS, SJR (0.235 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2022), PhD 2022
7 Mantovska D, Chaneva G, Yordanova Z, Comparative determination of phenolic content and radical scavenging activity of the Bulgarian endemic species Stachys bulgarica Degen & Neic., Oxidation Communications, vol:45, issue:1, 2022, pages:40-51, Ref, SCOPUS, SJR (22 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2022), PhD 2022
8 Todorov D, Tzvetkov V, Hinkov A., Schishkova K, Schishkov S, Pavlova D, Mantovska D, Effect of the soil type over the antiherpes activities of Teucrium chamaedrys, Frezenius Environmental Bulletin, vol:30, issue:9, 2022, pages:9831-9838, Ref, IF (0.618 - 2021), Web of Science Quartile: Q4 (2022), SCOPUS, SJR (0.12 - ), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
9 Mantovska D, Petrova D, Yocheva L, Yordanova Zh, Ex situ conservation and comparative determination of antimicrobial activity of endemic species from genus Stachys, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, issue:68, 2022, ISSN (online):1857-8969, Ref 2022
10 Desislava Mantovska, Miroslava Zhiponova, Milen Georgiev, Tsvetinka Grozdanova, Dessislava Gerginova, Kalina Alipieva, Svetlana Simova, Milena Popova, Veneta Kapchina-Toteva, Zhenya Yordanova, In vitro multiplication and NMR fingerprinting of rare Veronica caucasica M. Bieb., Molecules, vol:19, issue:26, 2021, ISSN (online):1420-3049, Ref, Web of Science, IF (4.4 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (0.78 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021) 2021
11 Mantovska D., Yordanova Zh., Kapchina V., In vitro propagation of the Balkan endemic species Stachys leucoglossa Griseb., Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol:6, issue:25, 2019, pages:1211-1215, ISSN (print):1310-0351, ISSN (online):2534-983X, Ref, IR , IF ( - 2019), Web of Science Quartile: Q3 (2019), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019) 2019
12 Rogova M., Kostov K., Mantovska D., Petrova D., Yordanova Zh., Multiplication and ex vitro adaptation of Achillea thracica plants, Science & Technologies, issue:9, 2019, pages:44-50, ISSN (online):1314-4111, PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mantovska D., Yordanova Zh., Rogova M., Paskaleva A., Marcheva D., Kapchina-Toteva V., Initiation of In Vitro culture of the Balkan endemic species Stachys thracica DAVIDOV, Science & Technologies Nautical and Environmental Studies, 2016, PhD, MSc 2016
2 Rogova MA, Dragolova DT, Dimitrova MA, Yordanova ZhP, Mantovska D, Zhiponova M, Kapchina-Toteva VM, Micropropagation and ex situ conservation of Achillea thracica Velen., Science & Technologies V1, Medicine, 2015, стр.:38-41, ISSN (online):1314-4111, PhD 2015
3 Dragolova D, Rogova M, Petrova N, Mantovska D, Ninov M, Yordanova Zh, Dimitrova M, Zhiponova M, Kapchina-Toteva V, Influence of indole-3-butyric acid on Nepeta nuda spp. nuda plants regenerated after cryopreservation, Science & Technologies IV3, Natural & Mathematical science, редактор/и:доц.д-р Св.Желева,проф.д-р И.Танев,доц.д-р В.Хаджиилиев, 2014, стр.:1-4, ISSN (online):1314-4111, PhD, MSc 2014
Участие в конференция
1 Постер, Desislava Mantovska, Georgi Bonchev, Miroslava Zhiponova, Zhenya Yordanova, Phylogenetic identification of Balkan endemic Stachys species and genomic stability during ex vitro conservation 2022
2 Постер, Desislava Mantovska, Veselin Tolev, Ivanka Tsacheva, Ginka Nikolova, Zhenya Yordanova, COMPARATIVE STUDY OF ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF THE BALKAN ENDEMIC PLANT STACHYS THRACICA DAVIDOV 2022
3 Постер, Ana-Maria Nedelcheva1, Desislava Mantovska, Ivanka Tsacheva, Zhenya P. Yordanova, BIOLOGICAL ACTIVITY OF EXTRACTS FROM THE BALKAN ENDEMIC SPECIES STACHYS BULGARICA 2022
4 Постер, Desislava Mantovska, Detelina Petrova, Lyobomira Yocheva, Zhenya Yordanova, Ex situ conservation and comparative determination of antimicrobial activity of endemic species from genus Stachys 2022
5 Постер, Desislava Mantovska, Kalina Alipieva, Ivanka Tsacheva, Svetlana Simova, Zhenya P. Yordanova, Comparative NMR fingerprinting and anti-inflammatory activity of endemic species from genus Stachys 2022
6 Секционен доклад, Desislava I. Mantovska, Miroslava K. Zhiponova, Detelina H. Petrova, Milen I. Georgiev, Kalina Alipieva, Ivanka Tsacheva, Lyubomira Yocheva, Svetlana Simova, Zhenya P. Yordanova, „Biological activity and NMR-fingerprinting of Balkan endemic species Stachys thracica Davidov“ 2021
7 Постер, Desislava Mantovska, Veneta Kapchina-Toteva, Zhenya Yordanova, „Comparative determination of radical scavenging activity of the Bulgarian endemic plant Stachys bulgarica Degen & Neič during the process of ex situ conservation 2021
8 Постер, Desislava Mantovska, Detelina Petrova, Lybomira Yocheva, Zhenya Yordanova, Comparative determination of antimicrobial activity of the Balkan endemic species Stachys thracica Davidov during the process of ex situ conservation 2021
9 Постер, Desislava Manotvska, Kalina Alipieva, Svetlana Simova, Zhenya Yordanova, NMR fingerprinting of Balkan endemic species from genus Stachys 2021
10 Постер, Desislava Mantovska, Georgi Bonchev, Miroslava Zhiponova, Zhenya Yordanova, Taxonomic studies vie DNA barcoding of Balkan endemic Stachys species 2021
11 Постер, Desislava Mantovska, Veneta Kapchina-Toteva, Zhenya Yordanova, EX SITU CONSERVATION AND COMPARATIVE DETERMINATION OF RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF TWO BALKAN ENDEMIC SPECIES FROM GENUS STACHYS 2020
12 Постер, Desislava Mantovska, Veneta Kapchina-Toteva, Zhenya Yordanova, “Comparative determination of phenolic content and radical scavenging activity of the Balkan endemic plant Stachys scardica Griseb during the process of ex situ conservation” 2020
13 Постер, Mantovska D., Tropcheva R., Lukach E., Kapchina V., Yordanova Zh., “Comparative determination of antimicrobial activity of endemic species from genus Stachys during the process of ex situ conservation” 2020
14 Постер, Mantovska D., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Yordanova Zh, Ex situ conservation of the Bulgarian endemic plant Stachys bulgarica Degen & Neic. 2019
15 Постер, Mantovska D., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Yordanova Zh., "Ex situ conservation of endemic species from genus Stachys" 2019
16 Постер, Mantovska. D., Rogova. M., Yordanova Zh., “Comparative determination of essential oil composition in Stachys thracica DAVIDOV during the process of ex situ conservation” 2019
17 Постер, Maria Rogova, Desislava Mantovska, Veneta Kapchina-Toteva, Zhenya Yordanova, “IN VITRO MULTIPLICATION OF RARE VERONICA CAUCASICA M.BIEB.” (2019) 2019
18 Постер, Mantovska D., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Yordanova Zh., "Ex situ conservation and comparative determination of essential oil composition in the Balkan endemic plant Stachys thracica DAVIDOV" (2019) - Mantovska D., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Yordanova Zh. 2019
19 Постер, Lubomir Petrov, Ganka Chaneva, Detelina Petrova, Desislava Mantovska, “POSSIBILITIES OF USING NEPETA NUDA AS SUPPLEMENT IN SPORTS PRACTICE” (2019) 2019
20 Постер, Desislava I. Mantovska, Ivalena I. Ilieva, Veneta M. Kapchina-Toteva, Zhenya P. Yordanova , In vitro multiplication of the Balkan endemic species Stachys leucoglossa Griseb. and Stachys balcanica P.W.Ball 2018
21 Секционен доклад, Desislava Mantovska, Zhenya Yordanova, EX SITU CONSERVATION AND COMPARATIVE DETERMINATION OF THE RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF THE BALCAN ENDEMIC PLANT STACHYS THRACICA DAVIDOV 2018
22 Секционен доклад, , Kercheva A, Yordanova Zh, Rogova M, Petrova D, Mantovska D, Chaneva G, Raycheva A, Zhiponova M, Poster:Antioxidative potential of high-altitude Plantago atrata plants 2018
23 Секционен доклад, , Rogova M., Dragolova D., Dimitrova M., Mantovska D., Kapchina-Toteva V. poster:“Comparative GC-MS based metabolite profiling of Achillea thracica VELEN plants during the process of ex situ conservation” 2015
24 Секционен доклад, Десислава Мантовска, poster: “Improvement of antioxidant properties of Pea” 2015
25 Секционен доклад, , Rogova M., Yordanova Zh., Mantovska D., Kapchina-Toteva V. poster: “Comparative determination of essential oil composition in the Bulgarian endemic plant Achillea thracica VELEN during the process of ex situ conservation” 2015
26 Секционен доклад, Десислава Мантовска, presentation:“Biotechnological approaches for isolation and synthesis of biologically active substances with wound-healing activity from the Balkan endemic plant Stachys thracica DAVIDOV” 2015
27 Постер, Десислава Мантовска, “Comparative study on radical scavenging activity of the Balkan endemic plant Stachys thracica DAVIDOV during the process of ex situ conservation” 2015