Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Десислава Мантовска

Researcher ID (Web of Science):AAK-8248-2021

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-7872-341
Дипломна работа
Десислава Мантовска, Ex situ съхранение и изследване на антиоксидантния потенциал на балканския ендемитен вид Stachys thracica Davidov , Биологически факултет, Ръководител:доц. д-р Женя Йорданова 2016
Научен проект
1 Десислава Мантовска, “Антимикробна активност на екстракти получени от in situ, in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от ендемитни видове от род Stachys", Член, СУ, Номер на договора:80-10-4/18.03.2020 2020
2 Десислава Мантовска, „Ex situ съхранение и изследване на антиоксидантния потенциал на застрашени видове от род Stachys“ , Член, 2020
3 Десислава Мантовска, Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2020“ – „Ex situ съхранение и изследване на антиоксидантния потенциал на застрашени видове от род Stachys“ , Член, МОН 2020
4 Десислава Мантовска, “Сравнително определяне на състава на етеричното масло в in situ, in vitro култивирани и ex vitro адаптирани растения от балканския ендемитен вид Stachys thracica DAVIDOV", Член, СУ, Номер на договора:80-10-196/16.04.2019 2019
5 Десислава Мантовска, “Биотехнологичен подход за еx situ съхранение на застрашени видове от род Stachys”, Член, СУ, Номер на договора:80-10-197/26.04.2018 2018
6 Десислава Мантовска, „Изследване молекулярно-вирусологичния механизъм на мултикомпонентната антивирусната активност на тотални екстракти от лечебното растение Teucrium chamaedrys L. Сравнителен анализ въз основа специфични популационни характеристики на находищата.“, Член, , Номер на договора:КП-06-М21/7 2018
7 Десислава Мантовска, Национална научна програма "Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)", Член, , Номер на договора:Д01-217 2018
8 Десислава Мантовска, „Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни in vitro култури.“ , Член, , Номер на договора:ДФНИ-БО2/14 2014
Статия в научно списание
1 Mantovska D., Yordanova Zh., Kapchina V., In vitro propagation of the Balkan endemic species Stachys leucoglossa Griseb., Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol:6, issue:25, 2019, pages:1211-1215, Ref, Web of Science, IF (0.54 - 2019), Web of Science Quartile: Q3 (2019), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019), PhD 2019
2 Rogova M., Kostov K., Mantovska D., Petrova D., Yordanova Zh., Multiplication and ex vitro adaptation of Achillea thracica plants, Science & Technologies, issue:9, 2019, pages:44-50, ISSN (online):1314-4111, PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mantovska D., Yordanova Zh., Rogova M., Paskaleva A., Marcheva D., Kapchina-Toteva V., Initiation of In Vitro culture of the Balkan endemic species Stachys thracica DAVIDOV, Science & Technologies Nautical and Environmental Studies, 2016, PhD, MSc 2016
2 Rogova MA, Dragolova DT, Dimitrova MA, Yordanova ZhP, Mantovska D, Zhiponova M, Kapchina-Toteva VM, Micropropagation and ex situ conservation of Achillea thracica Velen., Science & Technologies V1, Medicine, 2015, стр.:38-41, ISSN (online):1314-4111, PhD 2015
3 Dragolova D, Rogova M, Petrova N, Mantovska D, Ninov M, Yordanova Zh, Dimitrova M, Zhiponova M, Kapchina-Toteva V, Influence of indole-3-butyric acid on Nepeta nuda spp. nuda plants regenerated after cryopreservation, Science & Technologies IV3, Natural & Mathematical science, редактор/и:доц.д-р Св.Желева,проф.д-р И.Танев,доц.д-р В.Хаджиилиев, 2014, стр.:1-4, ISSN (online):1314-4111, PhD, MSc 2014
Участие в конференция
1 Постер, Desislava Mantovska, Veneta Kapchina-Toteva, Zhenya Yordanova, EX SITU CONSERVATION AND COMPARATIVE DETERMINATION OF RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF TWO BALKAN ENDEMIC SPECIES FROM GENUS STACHYS 2020
2 Постер, Desislava Mantovska, Veneta Kapchina-Toteva, Zhenya Yordanova, “Comparative determination of phenolic content and radical scavenging activity of the Balkan endemic plant Stachys scardica Griseb during the process of ex situ conservation” 2020
3 Постер, Mantovska D., Tropcheva R., Lukach E., Kapchina V., Yordanova Zh., “Comparative determination of antimicrobial activity of endemic species from genus Stachys during the process of ex situ conservation” 2020
4 Постер, Mantovska D., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Yordanova Zh, Ex situ conservation of the Bulgarian endemic plant Stachys bulgarica Degen & Neic. 2019
5 Постер, Mantovska D., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Yordanova Zh., "Ex situ conservation of endemic species from genus Stachys" 2019
6 Постер, Mantovska. D., Rogova. M., Yordanova Zh., “Comparative determination of essential oil composition in Stachys thracica DAVIDOV during the process of ex situ conservation” 2019
7 Постер, Lubomir Petrov, Ganka Chaneva, Detelina Petrova, Desislava Mantovska, “POSSIBILITIES OF USING NEPETA NUDA AS SUPPLEMENT IN SPORTS PRACTICE” (2019) 2019
8 Постер, Maria Rogova, Desislava Mantovska, Veneta Kapchina-Toteva, Zhenya Yordanova, “IN VITRO MULTIPLICATION OF RARE VERONICA CAUCASICA M.BIEB.” (2019) 2019
9 Постер, Mantovska D., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Yordanova Zh., "Ex situ conservation and comparative determination of essential oil composition in the Balkan endemic plant Stachys thracica DAVIDOV" (2019) - Mantovska D., Rogova M., Kapchina-Toteva V., Yordanova Zh. 2019
10 Постер, Desislava I. Mantovska, Ivalena I. Ilieva, Veneta M. Kapchina-Toteva, Zhenya P. Yordanova , In vitro multiplication of the Balkan endemic species Stachys leucoglossa Griseb. and Stachys balcanica P.W.Ball 2018
11 Секционен доклад, , Kercheva A, Yordanova Zh, Rogova M, Petrova D, Mantovska D, Chaneva G, Raycheva A, Zhiponova M, Poster:Antioxidative potential of high-altitude Plantago atrata plants 2018
12 Секционен доклад, Desislava Mantovska, Zhenya Yordanova, EX SITU CONSERVATION AND COMPARATIVE DETERMINATION OF THE RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF THE BALCAN ENDEMIC PLANT STACHYS THRACICA DAVIDOV 2018
13 Секционен доклад, Десислава Мантовска, poster: “Improvement of antioxidant properties of Pea” 2015
14 Секционен доклад, , Rogova M., Yordanova Zh., Mantovska D., Kapchina-Toteva V. poster: “Comparative determination of essential oil composition in the Bulgarian endemic plant Achillea thracica VELEN during the process of ex situ conservation” 2015
15 Секционен доклад, , Rogova M., Dragolova D., Dimitrova M., Mantovska D., Kapchina-Toteva V. poster:“Comparative GC-MS based metabolite profiling of Achillea thracica VELEN plants during the process of ex situ conservation” 2015
16 Постер, Десислава Мантовска, “Comparative study on radical scavenging activity of the Balkan endemic plant Stachys thracica DAVIDOV during the process of ex situ conservation” 2015
17 Секционен доклад, Десислава Мантовска, presentation:“Biotechnological approaches for isolation and synthesis of biologically active substances with wound-healing activity from the Balkan endemic plant Stachys thracica DAVIDOV” 2015