Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Калоян Дамянов

Researcher ID (Web of Science):AGB-8272-2022

ORCID ID:0000-0002-7005-5811
Глава от книга
1 Калоян Дамянов, Милен Замфиров, Маргарира Бакрачева, Александър Кръстев, Цветомира Ангелова, Лилия Кисьова, Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания, ISBN:978-619-7743-00-5, РЦПППО-София-град, Рецензирано 2023
2 Пенка Шапкова, Неда Балканска, Мира Цветкова, Анна Трошева-Асенова,, Милен Замфиров, Маргарита Томова,, Славина Лозанов, Калоян Дамянов, Специална педагогика, ISBN:ISBN : 978-954-07-5733-9, СУ " Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Калоян Дамянов, Създаване и организиране на подкрепящата среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности , , Ръководител:проф. дпн Владимир Радулов 2012
Монография
1 Калоян Дамянов, Анна Динчева, Ерготерапия и сензорна интеграция в приобщаващото образование , ISBN:978-619-7534-17-7, Рецензирано 2023
2 Калоян Дамянов, Приобщаващо образование и организация на подкрепящата среда, ISBN:978-619-7121-49-0, ЕС ПРИНТ, София, Рецензирано 2022
3 Калоян Дамянов, Социално-педагогическа подкрепа и превенция на отпадането от училищно образование, ISBN:978-954-07-5424-6, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
4 Калоян Дамянов, Образователно и социално включване на ученици с умствена изостаналост и множество увреждания, ISBN:978-954-487-124-6, Литера Принт, Стара Загора 2014
5 Калоян Дамянов, Методика на социалното включване на хората с увреден слух, ISBN:978-954-487-118-5, Рецензирано 2013
Научен проект
1 Калоян Дамянов, Алтернативни подходи в работата с младежи с предизвикателно поведение, Член, ERASMUS+ 2023
2 Калоян Дамянов, Знания за правата на човека, Член, Фонд Активни граждани-България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 2021
3 Калоян Дамянов, Inclusion and education: ALL MEANS ALL , Член, UNESCO 2020
4 Калоян Дамянов, Подкрепа за приобщаващото образование, Член, МОН 2019
Статия в научно списание
1 Калоян Дамянов, Позициониране на социалния педагог в превенцията на отпадането от училищно образование , Педагогика, том:95, брой:1, 2023, стр.:76-85, doi:https://doi.org/10.53656/ped2023-1.0, Ref 2023
2 Калоян Дамянов, Социално педагогическо приложение на STEM подхода при ученици със специални образователни потребности в професионалното обучение, Професионално образование, брой:2, 2022, ISSN (print):1314–555X, ISSN (online):1314–8567, doi:https://doi.org/10.53656/voc22-210soci, Ref 2022
3 Калоян Дамянов, Социално-педагогическа подкрепа и комуникация между педагогическите специалисти и родителите в училище, Педагогически форум, брой:2, 2022, стр.:48-53, ISSN (online):1314-7986, doi:10.15547/PF.2022.013, Ref 2022
4 Калоян Дамянов, Социално-педагогическа роля на общообразователните учители в подкрепата за личностно развитие, Педагогически алманах, issue:1, 2022, pages:87-92, ISSN (print):1310-358Х, ISSN (online):2367-9360, doi:https://doi.org/10.54664/KTTW5928, Ref 2022
5 Калоян Дамянов, Лилия Кисьова, Функционалната оценка на потребностите в представянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие, Предучилищно и училищно образование:управление, възпитание, обучение, issue:3, 2019, pages:53-63, ISSN (print):2535-0692 2019
6 Калоян Дамянов, Ролята на квалификацията на педагогическите специалисти в приобщаващото образование, Предучилищно и училищно образование:управление, възпитание, обучение, брой:4, 2018, стр.:99-106, ISSN (print):2535- 0692 2018
7 Калоян Дамянов, Невроразнообразието като нов път на специалната педагогика в подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Предучилищно и училищно образование:управление, възпитание, обучение, брой:5, 2017, стр.:108-117, ISSN (print):2535-0692 2017
8 Kaloyan Damyanov, Team interaction for integration of students with intellectual disabilities, Вестник КазНУ, Серия педагогическая, vol:42, issue:2, 2016, pages:37-41, ISSN (online):2520-2650 2016
9 Калоян Дамянов, Виртуалното обучение в подкрепящата среда на учениците със специални образователни потребности, Приложна психология, брой:1, 2014, стр.:118-128, ISSN (print):1313-7581 2014
10 Калоян Дамянов, Подкрепящата среда като основна детерминанта на училищното приобщаване., Специална педагогика, брой:1, 2013, стр.:83-95, ISSN (print):1310-7003 2013
11 Жана Янкова, Калоян Дамянов, Ресурсното подпомагане на семейството и училищното приобщаване, Педагогически форум, issue:2, 2013, pages:27-31, ISSN (online):1314-7986, Ref 2013
12 Калоян Дамянов, Съвместното преподаване, като елемент на подкрепящата среда в обучението на децата със специални образователни потребности, Педагогически форум, брой:2, 2013, стр.:39-43, ISSN (online):1314-7986, Ref 2013
13 Kaloyan Damyanov, Social work and Inclusive education of children and pupils with Special Educational Needs, Trakia Journal of Sciences, issue:3, 2010, pages:278-282, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-7069, Ref 2010
Статия в поредица
Калоян Дамянов, Ресурсното подпомагане в развитието на приобщаваща класна стая, Годишник на Педагогическия факултет към Тракийски университет, брой:12, 2012, стр.:169-179, ISSN (print):13-1312-286Х 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Дамянов,К, Когнитивни и афективни перспективи на приказкотерапия в приобщаващото образование при деца с комуникативни нарушения в детската градина , Логопедията с поглед към бъдещето, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2023, стр.:515-526, ISBN:978-954-07-5839-8 2023
2 Калоян Дамянов, Мултидисциплинарен подход към формирането на компетенции на ресурсните учители за ефективна реализация на приобщаващи стратегии в образователния процес , Образование и изкуства:традиции и перспективи, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2023, ISBN:978-954-07-5061-3 2023
3 Калоян Дамянов, 15 години български модел на приобщаващо образование и ролята на регионалните центрове за подкрепа на процеса, Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2022, стр.:9-17, ISBN:978-954-07-5570-0 2022
4 Калоян Дамянов, Особености и приложение на училищно базирана социална работа в България, Трета научно-практическа конференция "Образование и изкуства:традиции и перспективи" , издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2022, стр.:544-553, ISSN (online):2738-8999 2022
5 Калоян Дамянов, Съвместното преподаване в приобщаващото образование, Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование, Publisher:НАРУ, 2020, pages:5-10, ISBN:978-619-7534-12-2 2020
6 Калоян Дамянов, Функционално оценяване на специалните образователни потребности в приобщаващото образование, Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2020, стр.:298-307, ISBN: 978-954-07-5061-3 2020
7 Kaloyan Damyanov, Viktoria Ogorodnik, Regional centers for supporting the process of Inclusive Education in the additional support for personal development of children with visual impairments in Bulgaria, 7 th ICEVI Balkan Conference in Sofia, Bulgaria, 2019, pages:25-29, ISSN (online):2666-1527 2019
8 Калоян Дамянов, Обща подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, Сборник с материали от Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“., издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2018, стр.:230-236, ISBN:978-954-07-4541-1 2018
9 Калоян Дамянов, Александър Кръстев, Приобщаваща среда в обучението и мотивацията на деца и ученици с обучителни затруднения, Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието, издателство:НБУ, 2018, стр.:57-63 2018
10 Калоян Дамянов, Ефективност на учителите при включващо обучение на децата с умствена изостаналост и множество увреждания, Сборник с доклади от конференция с международно участие „Съвременни предизвикателсва пред педагогическата наука“, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2015, ISBN:978-954-07-3937-3 2015
11 Калоян Дамянов, Електронното обучение като средство за включващо обучение на деца с умствена изостаналост и множество увреждания, Сборник с доклади от Седма национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, 2014, стр.:68-76, ISBN:978-954-8986-39-7 2014
12 Калоян Дамянов, Ресурсните центрове - от интегриране на деца със специални образователни потребности към образователно включване за всички деца в училище., Сборник с доклади и добри практики от Национално научнопрактическа конференция „Седем години Ресурсни центрове - Гаранация за равен достъп до образование“, издателство:НАРУ, 2014, стр.:7-14, ISBN:978-954-487-123-9 2014
13 Калоян Дамянов, Аспекти на училищната социална работа, Сборник с доклади от Десети юбилеен педагогически форум на Тракийски университет, 2009, стр.:165-167, ISBN:978-954-691-66-0 2009
14 Калоян Дамянов, Социална работа и правна закрила на хората с увреждания, Сборник с доклади от Международна научна конференция 4-5 юни, Стара Загора (International Science conference „Economics and Society development on the Base of Knowledge”, 4th – 5 th June, Stara Zagora, Bulgaria), 2009, ISBN: 978-954-93-2945-2 2009
Студия в сборник (на конференция и др.)
Калоян Дамянов, Социално-педагогическа подкрепа в приобщаващото образованое в условията на пандемия, Социално-педагогическа подкрепа в приобщаващото образованое в условията на пандемия, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2022, ISBN:978-619-202-747-6 2022
Участие в конференция
1 Присъствие, Калоян Дамянов, Untangling the Racialization of Disability in Europe: Exploring intersectional Perspectives 2023
2 Пленарен доклад, Калоян Дамянов, Нови перспективи в дейността на ресурсните учители 2023
3 Пленарен доклад, Калоян Дамянов, 15 години български модел на приобщаващо образование и ролята на регионалните центрове за подкрепа на процеса 2022
4 Секционен доклад, Калоян Дамянов, Обща подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности 2018
Учебник
1 Калоян Дамянов, Гергана Колчакова , Невена Николова, Калина Вълова, Джуние Иланска, Гюлбахар Мехмед, Александър Попов, Василка Лазарова-Ненова, Еделвайс Темелкова, Методическо ръководство за адаптиране на учебно съдържание по образователни направления за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в предучилищна възраст, ISBN:978-619-7743-01-2, РЦПППО-София-град, Рецензирано 2023
2 Гергана Колчакова, Калоян Дамянов, Василка Лазарова-Ненова, Александър Попов, Паулина Стоилова, Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за началния етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование, ISSN (online):, Национално издателство за образование и наука "Аз-буки", София, Рецензирано 2021
3 Калоян Дамянов, Гергана Колчакова, Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности в първи гимназиален етап, ISBN:978-619-230-151-4, Фабрика за книги , Рецензирано 2021
4 Калоян Дамянов, Функционално оценяване в приобщаващото образование, ISBN:978-619-230-124-8, София, Рецензирано 2020
5 Калоян Дамянов, Помощникът на учителя в приобщаващото образование, ISBN:978-619-230-077-7, Рецензирано 2019
Учебник/Учебно помагало
Вержиния Боянова, Румяна Кралева, Калоян Дамянов, Калоян Божилов, Снежана Еринина, Елена Говедарова, Мария Милушева, Величка Симеонова, Теменуга Колева, Стефка Петрова 11.Ивета Германова, Добри практики по социална работа за интегриране на деца и младежи с увреждания, Фондация за българска литерат 2010
Учебно помагало
Калоян Дамянов, Пламен Иванов, Марина Тоданова, Калина Вълова, Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за прогимназиалния етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование, ISSN (online):, Национално издателство за образование и наука "Аз-буки", София, Рецензирано 2021