Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Лилия Кисьова

Researcher ID (Web of Science):AIE-3555-2022

ORCID ID:0000-0001-5026-1960
Глава от книга
1 Калоян Дамянов, Милен Замфиров, Маргарира Бакрачева, Александър Кръстев, Цветомира Ангелова, Лилия Кисьова, Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания, ISBN:978-619-7743-00-5, РЦПППО-София-град, Рецензирано 2023
2 Калоян Дамянов, Милен Замфиров, Маргарита Бакрачева, Александър Кръстев, Цветомира Ангелова, Лилия Кисьова, Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуланите потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания, ISBN:978-619-7743-00-5, Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Лилия Чавдарова Кисьова, Формиране на нагласи у общообразователния учител към деца с умствена изостаналост, , Ръководител:Проф. д-р Катерина Караджова 2020
Статия в научно списание
1 Лилия Кисьова, Подготовка на педагогическия колектив в общообразователното училище за работа с деца със специални образователни потребности, Професионално образование, 2019, ISBN:1314-555X, Ref 2019
2 Калоян Дамянов, Лилия Кисьова, Функционалната оценка на потребностите в представянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие, Предучилищно и училищно образование:управление, възпитание, обучение, issue:3, 2019, pages:53-63, ISSN (print):2535-0692 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Лилия Кисьова, Развитие на концепцията за приобщаващо образование, Сборник Четвърта научно-практическа конференция с международно участие Образование и изкуства: Традиции и перспективи, 2023, pages:376-392, ISBN:978-954-07-5061-3 2023
2 Лилия Кисьова, Функционална оценка в образователната, социалната и здравната система. , Сборник "Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно", 2022, ISBN:978-954-07-5570-0 2022
3 Лилия Кисьова, Професионално развитие на ресурсните учители, Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция: "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование", 2020, стр.:88-97, ISBN:978-619-7534-12-2, Ref 2020
4 Лилия Кисьова, Готови ли са родителите за приобщаващо образование?, Сборник с материали от Юбилейна научна конференция с международно участие "Научни и практически аспекти на приобщаващото образование", 2018, стр.:241-249, ISBN:978-954-07-4541-1 2018