Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Делян Еврев
Статия в научно списание
1 Delian Evrev, Metodija Sekulovski, Milena Gulinac, Hristo Dobrev, Tsvetelina Velikova, George Hadjidekov, Retroperitoneal and abdominal bleeding in anticoagulated COVID-19 hospitalized patients: Case series and brief literature review, World Journal of Clinical Cases, 2023, doi:https://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v11.i7.1528, Ref, IF, IF (1534 - ) 2023
2 Пъшев В, Пламен Панайотов, Делян Еврев, Жеко Найчов, Лиляна Мирчева, Емил Йорданов, Веселин Петров, Реоперации на митралната клапа с дясна торакотомия, Сърце-бял дроб, брой:3-4, 2015, стр.:21-28 2015
3 Мишев П, Д. Еврев, Козаров В, Грудков К, Разбойников Р, Пъшев В, Георгиев Г, Спасов Л, Динамика на аортокоронарните байпаси преди пет години и сега в УБ „Лозенец“ – София, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, том:2, 2009, стр.:154-0 2009
4 К. Грудков, В. Козаров, Д. Еврев, Р. Разбойников, П. Мишев, В. Пъшев, Г. Георгиев, Л. Спасов, Медиастинити след сърдечни операции. Пет годишен опит в УБ „Лозенец“, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, том:2, брой:2, 2009, стр.:179-0 2009
5 Л. Спасов, В. Козаров, Д. Еврев, К. Грудков, Р. Разбойников, А. Азис, П. Мишев, Г. Георгиев, Опитът на УБ „Лозенец” с Levitronix Centrimag VAD система, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, том:2, 2009, стр.:176-178 2009
6 В. Пъшев, В. Козаров, Д. Еврев, П. Мишев, М. Йорданова, Г. Мутафов, Л. Спасов, Хирургично лечение на крайни стадии на сърдечна недостатъчност с-опит с HEART MATE 2 LVAS, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, том:1, 2009, стр.:52-58 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 В. Пъшев, Д. Еврев, П. Мишев, Г. Георгиев, Л. спасов, Реоперации на митралната клапа с дясна торакотомия, V Национален Конгрес по Кардиохирургия, Старозагорски минерални бани, 2016 2016
2 В. Пъшев, Р. Горнев, Ж. Найчов, Д. Еврев, Й. Узунова, М. Зашев, Л. Спасов, Необходимостта от национален електронен регистър на живите донори в България, Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
3 В. Пъшев, Р. Горнев, Ж. Найчов, Д. Еврев, Й. Узунова, М. Зашев, Л. Спасов, Опитът на УБ Лозенец с Живи Донори при Чернодробни Трансплантации на Деца, , Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
4 А. Носиков, Д. Еврев, М. Радкова, Г. Стамболийски, П. Гацов, Ятрогенни псевдоаневризми след ангиография – честота, характеристика, третиране. Ретроспективно проучване за УБ „Лозенец” за 2013г. , Българска кардиология, 2014 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Делян Еврев, Димитър Николов, ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИСХЕМИЯ НА РЪКА ПРИ ВИСОКОДЕБИТНА БРАХИО-ЦЕФАЛИЧНА АВ ФИСТУЛА 2020
2 Секционен доклад, Димтър Николов, Делян Еврев, Васил Козаров, Микотична аневризма на трункус целиакус третирана с покрит стент 2020
3 Постер, Делян Еврев, Accessory renal artery and endovascular aneurysm repair 2020
4 Секционен доклад, Димитър Николов, Милена Перухова, Делян Еврев, СТЕНОЗА НА ВЕНА КАВА ИНФЕРИОИР СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОТ ЖИВ ДОНОР 2020
5 Секционен доклад, Делян Еврев, „Surgical treatment of end stage heart failure – experience with Heart Mate II LVAS in UH Lozenetz 2013
6 Секционен доклад, Делян Еврев, “Rare case of isolated multiple echinococcosis of the heart” 2013
7 Секционен доклад, Делян Еврев, “Preoperative ultrasound mapping of great saphenous vein in CABG surgery patients” 2013
8 Секционен доклад, Делян Еврев, „Рядък случай на изолирана множествена ехинококоза на сърцето“ 2011
9 Секционен доклад, Делян Еврев, „Хирургично лечение на крайни стадии на сърдечна недостатъчност – опит с Heart Mate II LVAS® * в УБ “Лозенец“ 2009