Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Радостина Петрова
Статия в научно списание
1 Radostina Petrova, Galina Georgieva, Instytut polski w Sofii a promocja kultury polskiej w Bułgarii , Postscriptum polonistyczne, брой:2 (12), 2013, стр.:31-44 2013
2 Радостина Петрова, Литературният манифест на полския междувоенен авангард, Letera et lingua, брой:4 (Зима), 2012 2012
3 Радостина Петрова, Преводът като проблем на културния диалог в емигрантската проза на Владимир Набоков (върху романа "Други брегове"), Алманах "Извор", брой:19, 2012, стр.:219-225 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Радостина Петрова, Романтическият канон в концепциите на полския междувоенен авангард, Канонът на словото, издателство:Контекст, 2014, стр.:201-206 2014
2 Радостина Петрова, Творец, читател и критик в представите за литературата през 40-те и 50-те години на ХХ век в България, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012, том 2 Литературознание. Фолклор, редактор/и:Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, издателство:Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2012, стр.:27-34 2012
3 Радостина Петрова, Фолклорните песни в романа "Под игото" от Иван Вазов, Годишник на ААЕФ "Онгъл", т. 5, Етнология на пространството, 1 ч., редактор/и:Росен Малчев, Константин Рангочев, Николай Ненов, Маргарет Димитрова, издателство:Импресарско-издателска къща "Род", 2008, стр.:210-216 2008
Съставителска дейност
1 Мария Маринова, Радостина Петрова, Мария Русева, Битие и идентичности, ISSN (online): 978-619-7433-39-5 (HTML), ISBN: 978-619-7433-39-5 (HTML) 2019
2 Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 1, Лингвистика, ISBN:978-619-00-0646-6, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
3 Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 2, Антропология. Литературознание, ISBN:978-619-00-0651-0, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
4 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014. Т. І. Езикознание., ISBN:978-954-07-4045-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
5 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. Литературознание и фолклористика., ISBN:978-954-07-4046-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Радостина Петрова, Международни контакти на полските писатели през 20-те и 30-те години на ХХ век 2014
2 Секционен доклад, Радостина Петрова, „Българските литературни програми и манифести" и литературноисторическата концепция на Войчех Галонзка 2013
3 Секционен доклад, Радостина Петрова, Романтическият канон в концепциите на полския междувоенен авангард 2013
4 Секционен доклад, Радостина Петрова, Регионализмът в романите Правек и други времена и Дом дневен, дом нощен на О. Токарчук – между конкретиката и митологизацията 2013
5 Секционен доклад, Радостина Петрова, Koncepcje światopoglądowe awangardy międzywojennej – między optymizmem a katastrofizmem 2013
6 Секционен доклад, Радостина Петрова, Творец, читател и критик в представите за литературата през 40-те и 50-те години на ХХ век в България 2012
7 Секционен доклад, Радостина Петрова, Ролята на Ян Гжегожевски за изграждане на образа на България в съзнанието на поляка 2011
8 Секционен доклад, Радостина Петрова, Галина Георгиева, Полският институт в София 2011
9 Секционен доклад, Радостина Петрова, Измерения на детството в българската поезия от 40-те години на ХХ век (върху текстове на В. Петров, Б. Райнов, Ал. Вутимски и Ал. Геров) 2011
10 Секционен доклад, Радостина Петрова, Антични параболи в кратките наративни творби на Хенрик Сенкевич 2010
11 Секционен доклад, Радостина Петрова, Константин Костенечки – философският подстъп към граматическите проблеми 2009