Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Aтанас Генчев
Дисертация д-р
Aтанас Генчев, Проектиране и анализ на труда на социалния работник в държавната сфера на социалното подпомагане, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Ръководител:доц. д-р Росица Симеонова 2019
Монография
Атанас Генчев, Дизайн на труда на социалния работник в държавната сфера на социалното подпомагане, ISBN:978-619-188-318-9, София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Aтанас Генчев, Схеми на минимални доходи в България и връзката им със социалните помощи и социално-осигурителните минимални плащания, Ръководител, МОН, Номер на договора:№115/15.04.2020 г. 2020
2 Aтанас Генчев, Национална кръгла маса с международно участие "Пътища на професионализма в социалната работа - 20 години специалност "Социална работа в Софийския университет", Член, целево финансиране от държавния бюджет, Номер на договора:80-10-73 2017
3 Aтанас Генчев, Проучване на подготовката на докторантите по социални дейности – мотивация, качество, реализация, Член, целево финансиране от държавния бюджет, Номер на договора:145 2015
4 Aтанас Генчев, Полицентрично инспектиране на мрежи от училища, Член, , Номер на договора:2014-1-UK01-KA200-001798 2014
5 Aтанас Генчев, Супервизия в геронтологичната социална работа, Член, целево финансиране от държавния бюджет, Номер на договора:115 2011
Статия в научно списание
1 Атанас Генчев, Проектиране и анализ (дизайн) на труда и натоварване на социалните работници в Дирекции „Социално подпомагане“, Социална работа, брой:2, 2017, стр.:50-68, Ref 2017
2 Атанас Генчев, Самота и потребности от социални контакти при хора в напреднала и старческа възраст – потребители на услуги в домашна среда, Социална работа , брой:1, 2013, стр.:110-130, Ref 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Атанас Генчев, Анализ на длъжностни характеристики на социалния работник в Дирекция "Социално подпомагане", Пътища на професионализма в социалната работа, редактор/и:доц. д-р Силвия Цветанска, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:37-53, Ref 2018
2 Атанас Генчев, Сигурността на младите в интернет. Защо младите са уязвими в мрежата?, Сигурността на младите в интернет. Предизвикателствата пред киберсигурността, редактор/и:Йордан Божилов, издателство:Елестра ЕООД, 2016, стр.:39-54 2016
Студия в научно списание
1 Атанас Генчев, Схеми на минималните доходи в България с фокус върху социалните помощи и социално-осигурителните минимални плащания и модел за определяне на размерите на минималните доходи във взаимосвързана система, Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Книга Социални дейности, том:113, 2020, стр.:43-99, ISSN (print):2367-4652, Ref 2020
2 Атанас Генчев, Проучване на текучеството и удовлетвореността от труда на социалните работници в дирекции „Социално подпомагане индикиращи недостатъци и проблеми в дизайна на труда”, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга Социални дейности, том:112, 2019, стр.:5-29, ISSN (print):2367-4652, Ref 2019
3 Атанас Генчев, Проучване на въздействието от въвеждането на интегрирана информационна система в дирекции „Социално подпомагане” върху условията на труд на социалните работници, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга Социални дейности, том:111, 2018, стр.:5-50, ISSN (print):2367-4652, Ref 2018
4 Атанас Генчев, Изследване дизайна на труда на социалния работник в дирекции "Социално подпомагане", Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга Социални дейности, том:110, 2017, стр.:111-166, ISSN (print):2367-4652, Ref 2017
5 Атанас Генчев, Севина Генова, Симеон Сапунджиев, Интереси на студентите по социални дейности към обучение и практика в сферата на геронтологичната социална работа, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Книга Социални дейности, том:105, 2013, стр.:183-225, ISSN (print):0861-8291, Ref 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Aтанас Генчев, „Схеми на минималните доходи в България и връзката им със социалните помощи и социално-осигурителните минимални плащания“ 2020
2 Секционен доклад, Aтанас Генчев, Условия на труд на социалните работници 2018
3 Секционен доклад, Aтанас Генчев, Длъжностни характеристики на социалния работник в Дирекция "Социално подпомагане" 2017
4 Секционен доклад, Aтанас Генчев, Сигурността на младите в интернет. Защо младите са уязвими в мрежата? 2015