Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Димитър Лютов

Author ID (SCOPUS):26431057000

Researcher ID (Web of Science):C-2418-2018

ORCID ID:0000-0001-9497-5746
Научен проект
1 Димитър Лютов, Изследване на капилярните и повърхностни свойства на топлоносители използвани в ядрената енергетика, посредством капилярни мостове, Член, , Номер на договора:80-10-15/10.05.2022 2022
2 Димитър Лютов, Изследване на формирането на повърхностно активни фази върху втечнени припои и оценка на въздействието върху повърхностното напрежение., Член, , Номер на договора:80-10-28/22.03.2021 2021
3 Димитър Лютов, Изследване на разредени нитриди на А3В5 съединения за следваща генерация слънчеви елементи, Член, ФНИ, СУ, Номер на договора:114/2016 2016
4 Димитър Лютов, Нитридни свръхрешетки с къс период като излъчватели в THz област, Член, ФНИ, СУ, Номер на договора:156/2015 2015
5 Димитър Лютов, Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Член, Европейски социален фонд, Номер на договора:BG051 PO001-3.3.06-0057 2013
Статия в научно списание
1 I. Slivkov, D. Lyutov, Z. Pancheva, L. Lyutov, A new method for synthesis of a new class reducing agent with expected application in nanotechnology, Bulgarian Chemical Communications, 2016, Ref, Web of Science, IF (0.238 - 2016), SCOPUS, SJR (0.148 - 2016) 2016
2 K. V. Genkov, G. G. Tsutsumanova, S. A. Hadjiiski, A. N. Tzonev, D. L. Lyutov, S. C. Russev, Electron-beam annealing of micro-sized objects and structures in SEM, Bulgarian Chemical Communications, том:47, брой:B, 2015, стр.:155-161, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.148 - 2016), MSc 2015
3 S. A. Hadjiiski, D. L. Lyutov, K. M. Kirilov, K. V. Genkov, G. G. Tsutsumanova, A. N. Tzonev, S. C. Russev, Ellipsometric detection of optically and electron-beam induced changes in the optical properties of materials, Bulgarian Chemical Communications, том:47, брой:B, 2015, стр.:148-155, ISSN (online):0324-1130, Ref, IF, IF (0.238 - 2016), SCOPUS Quartile: Q4 (2015), MSc 2015
4 D. L. Lyutov, G. G. Tsutsumanova, S. C. Russev, Ellipsometry of microobjects and structures, Bulgarian Chemical Communications, том:47, брой:B, 2015, стр.:140-146, Ref, Web of Science, IF (0.238 - 2016), SCOPUS, SJR (0.148 - 2016) 2015
5 G. Tsutsumanova, D. Lyutov, A. Tzonev, S. Russev, Unambiguous analytical inversion of multiple thickness ellipsometric data for an embedded nonabsorbing uniform layer, Optik, vol:126, issue:22, 2015, pages:3321-3325, doi:10.1016/j.ijleo.2015.07.131, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.307 - 2016) 2015
6 D. L. Lyutov, K. V. Genkov, A. D. Zyapkov, G. G. Tsutsumanova, A. N. Tzonev, L. G. Lyutov, Russev S. C., Synthesis and structure of large single crystalline silver hexagonal microplates suitable for micromachining, Materials Chemistry and Physics, том:143, 2014, стр.:642-646, Ref, Web of Science, IF (2.21 - 2017), SCOPUS, SJR (0.651 - 2016), PhD, MSc 2014
7 L. Lyutov, D. Lyutov, G. Lyutov, Synthesis and Preliminary Investigation of (N2H6)2+(H2PO2-)2 , Comptes rendus de l Academie Bulgare de Sciences, том:61, брой:11, 2008, стр.:1407-1411, Web of Science, IF (0.251 - 2016), SCOPUS, SJR (0.207 - 2016) 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
Plamen Petkov, Dimitar Lyutov, Hristo Iliev, Investigation of solders surface tension in temperature range from melting point up to 673К, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL" MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS", 2021, pages:18-21, doi:10.5281/zenodo.4632761 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Plamen Petkov, Dimitar Lyutov, Hristo Iliev, Investigation of solders surface tension in temperature range from melting point up to 673К 2021
2 Присъствие, H. Iliev, P. Petkov, N. Gorunski, D. Lyutov, ADAPTIVE LASER SOLDERING TECHNOLOGY BASED ON COMMERCIAL CW 450 nm DIODE LASERS 2021
3 Секционен доклад, Dimitar Lyutov, Plamen Petkov, Nasko Gorinski, Boyan Todorov and Hristo Iliev, Study of surface properties of molten Tin, exposed to air up to 600 K 2021
4 Постер, Димитър Лютов, Ellipsometry as a new channel of information in the scanning electron microscopy 2015
5 Секционен доклад, Димитър Лютов, Quantitative ellipsometric measuments of single micro-objects 2015
6 Постер, Димитър Лютов, Елипсометрия на микро-обекти и структури 2014
7 Секционен доклад, Димитър Лютов, Electron beam induced changes in the reflectance of materials 2014