Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Димитър Лютов

Author ID (SCOPUS):26431057000

Researcher ID (Web of Science):C-2418-2018

ORCID ID:0000-0001-9497-5746
Научен проект
1 Димитър Лютов, Изследване на капилярните и повърхностни свойства на топлоносители използвани в ядрената енергетика, посредством капилярни мостове, Член, , Номер на договора:№ 80-10-83/26.4.2023 2023
2 Димитър Лютов, Изследване на капилярните и повърхностни свойства на топлоносители използвани в ядрената енергетика, посредством капилярни мостове, Член, , Номер на договора:80-10-15/10.05.2022 2022
3 Димитър Лютов, Изследване на формирането на повърхностно активни фази върху втечнени припои и оценка на въздействието върху повърхностното напрежение., Член, , Номер на договора:80-10-28/22.03.2021 2021
4 Димитър Лютов, Изследване на разредени нитриди на А3В5 съединения за следваща генерация слънчеви елементи, Член, ФНИ, СУ, Номер на договора:114/2016 2016
5 Димитър Лютов, Нитридни свръхрешетки с къс период като излъчватели в THz област, Член, ФНИ, СУ, Номер на договора:156/2015 2015
6 Димитър Лютов, Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Член, Европейски социален фонд, Номер на договора:BG051 PO001-3.3.06-0057 2013
Статия в научно списание
1 I. Slivkov, D. Lyutov, Z. Pancheva, L. Lyutov, A new method for synthesis of a new class reducing agent with expected application in nanotechnology, Bulgarian Chemical Communications, 2016, Ref, Web of Science, IF (0.238 - 2016), SCOPUS, SJR (0.148 - 2016) 2016
2 K. V. Genkov, G. G. Tsutsumanova, S. A. Hadjiiski, A. N. Tzonev, D. L. Lyutov, S. C. Russev, Electron-beam annealing of micro-sized objects and structures in SEM, Bulgarian Chemical Communications, том:47, брой:B, 2015, стр.:155-161, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.148 - 2016), MSc 2015
3 S. A. Hadjiiski, D. L. Lyutov, K. M. Kirilov, K. V. Genkov, G. G. Tsutsumanova, A. N. Tzonev, S. C. Russev, Ellipsometric detection of optically and electron-beam induced changes in the optical properties of materials, Bulgarian Chemical Communications, том:47, брой:B, 2015, стр.:148-155, ISSN (online):0324-1130, Ref, IF, IF (0.238 - 2016), SCOPUS Quartile: Q4 (2015), MSc 2015
4 D. L. Lyutov, G. G. Tsutsumanova, S. C. Russev, Ellipsometry of microobjects and structures, Bulgarian Chemical Communications, том:47, брой:B, 2015, стр.:140-146, Ref, Web of Science, IF (0.238 - 2016), SCOPUS, SJR (0.148 - 2016) 2015
5 G. Tsutsumanova, D. Lyutov, A. Tzonev, S. Russev, Unambiguous analytical inversion of multiple thickness ellipsometric data for an embedded nonabsorbing uniform layer, Optik, vol:126, issue:22, 2015, pages:3321-3325, doi:10.1016/j.ijleo.2015.07.131, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.307 - 2016) 2015
6 D. L. Lyutov, K. V. Genkov, A. D. Zyapkov, G. G. Tsutsumanova, A. N. Tzonev, L. G. Lyutov, Russev S. C., Synthesis and structure of large single crystalline silver hexagonal microplates suitable for micromachining, Materials Chemistry and Physics, том:143, 2014, стр.:642-646, Ref, Web of Science, IF (2.21 - 2017), SCOPUS, SJR (0.651 - 2016), PhD, MSc 2014
7 L. Lyutov, D. Lyutov, G. Lyutov, Synthesis and Preliminary Investigation of (N2H6)2+(H2PO2-)2 , Comptes rendus de l Academie Bulgare de Sciences, том:61, брой:11, 2008, стр.:1407-1411, Web of Science, IF (0.251 - 2016), SCOPUS, SJR (0.207 - 2016) 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Dimitar Lyutov, Plamen V. Petkov, Nasko Gorunski, Boyan Todorov, Hristo Iliev, Investigation of selected materials stability for future application in development of small fast modular reactors (SFMR), MATEC Web of Conferences, 2023, doi:https://doi.org/10.1051/matecconf/202338705002 , др.(Web of Conferences ), International 2023
2 Plamen Petkov, Dimitar Lyutov, Hristo Iliev, Investigation of solders surface tension in temperature range from melting point up to 673К, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL" MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS", 2021, pages:18-21, doi:10.5281/zenodo.4632761 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Димитър Лютов, Investigation of selected materials stability for future application in development of small fast modular reactors (SFMR) 2023
2 Секционен доклад, Plamen Petkov, Dimitar Lyutov, Hristo Iliev, Investigation of solders surface tension in temperature range from melting point up to 673К 2021
3 Присъствие, H. Iliev, P. Petkov, N. Gorunski, D. Lyutov, ADAPTIVE LASER SOLDERING TECHNOLOGY BASED ON COMMERCIAL CW 450 nm DIODE LASERS 2021
4 Секционен доклад, Dimitar Lyutov, Plamen Petkov, Nasko Gorinski, Boyan Todorov and Hristo Iliev, Study of surface properties of molten Tin, exposed to air up to 600 K 2021
5 Секционен доклад, Димитър Лютов, Quantitative ellipsometric measuments of single micro-objects 2015
6 Постер, Димитър Лютов, Ellipsometry as a new channel of information in the scanning electron microscopy 2015
7 Постер, Димитър Лютов, Елипсометрия на микро-обекти и структури 2014
8 Секционен доклад, Димитър Лютов, Electron beam induced changes in the reflectance of materials 2014