Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Глория Христова
Дипломна работа
Глория Христова, Дизайн и разработка на автоматизирана система за определяне на потребителското отношение към софтуерни приложения чрез техники за обработка на естествен език и машинно самообучение, СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Ръководител:Доц. д-р Боряна Богданова 2018
Дисертация д-р
Глория Венциславова Христова, Автоматизирана система за анализ на онлайн комуникация с клиенти чрез машинно самообучение и обработка на естествен език – структура, изграждане и бизнес приложения, СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Ръководител:Доц. д-р Боряна Богданова 2022
Научен проект
1 Глория Христова, Дигитализация на малките и средни предприятия (МСП), Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 (SUMMIT) 2023
2 Глория Христова, Разработване на алгоритми, базирани на изкуствен интелект, за финансова стабилност и устойчиво развитие, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-159/23.05.2022 2022
3 Глория Христова, Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронни публични услуги, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Н45/3 2020
4 Глория Христова, Разработване на модели, базирани на алгоритми за машинно самообучение и изкуствен интелект, целящи подпомагане вземането на икономически и инвестиционни решения, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-167/24.04.2020 2020
5 Глория Христова, Емпирично изследване на теорията за адаптивните пазари през призмата на поведенческите финанси, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-71/12.04.2019 2019
Научно ръководство
Глория Христова, "The significance of social networks between older people", Sofia University “St. Kliment Ohridski” дипломна работа:Юлия Каланжова 2023
Статия в научно списание
Hristova, G., Text Analytics in Bulgarian: An Overview and Future Directions, Cybernetics and Information Technologies, vol:21, issue:3, 2021, pages:3-23, doi:https://doi.org/10.2478/cait-2021-0027, Ref, Web of Science, IF (1.747 - 2021), SCOPUS, SJR (0.42 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Hristova, G., Netov, N., Analysis of Public Sentiments and Emotions in the Government Domain, High Technologies. Business. Society 2023, 2023, pages:113-116, Ref 2023
2 Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N., Data Mining of Public Opinion: An Overview, Data Mining of Public Opinion: An Overview, Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N. , AIP Conference Proceedings, 2022, Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:2000401-2000412, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0100872, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
3 Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N., Design of ML-based AI System for Mining Public Opinion on E-government Services in Bulgaria, AIP Conference Proceedings, editor/s:Pasheva V., Popivanov N., Venkov G., Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:2000501-2000509, ISSN (print):0094243X, ISSN (online):1551-7616, ISBN:978-073544396-9, doi:DOI: 10.1063/5.0100870, Ref, SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
4 Gloria Hristova, Nikolay Netov, Media Coverage and Public Perception of Distance Learning During the COVID-19 Pandemic: A Topic Modeling Approach Based on BERTopic, 2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Publisher:IEEE, 2022, pages:2259-2264, ISBN:978-1-6654-8045-1, doi:https://doi.org/10.1109/BigData55660.2022.10020466, Ref 2022
5 Hristova, G., Text analytics for customer satisfaction prediction: A case study in the banking domain, AIP Conference Proceedings, Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:10000101-10000112, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0100865, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
6 Hristova, G., Topic modeling of chat data: A case study in the banking domain, AIP Conference Proceedings, Publisher:American Institute of Physics Inc., 2021, pages:15001401-15001413, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0044139, Ref, Web of Science, IF (0.402 - 2021), SCOPUS, SJR (0.177 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021
7 Hristova, G., A SURVEY OF TEXT MINING METHODS APPLIED ON CONVERSATIONAL DATA, Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, Vol XX, 2020, pages:191-196, ISSN (print):1311- 9192, ISSN (online):2534-9376, Ref 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Глория Христова, "Analysis of Public Sentiments and Emotions in the Government Domain" 2023
2 Секционен доклад, Глория Христова, "Media Coverage and Public Perception of Distance Learning During the COVID-19 Pandemic: A Topic Modeling Approach Based on BERTopic" 2022
3 Секционен доклад, Глория Христова, "Text analytics for customer satisfaction prediction: A case study in the banking domain" 2021
4 Секционен доклад, Глория Христова, "Data mining of public opinion: An overview" 2021
5 Секционен доклад, Глория Христова, "Sentiment Analysis of Chat Data" 2021
6 Секционен доклад, Глория Христова, "Design of ML-based AI System for Mining Public Opinion on E-government Services in Bulgaria" 2021
7 Секционен доклад, Глория Христова, "Topic modeling of chat data: A case study in the banking domain" 2020
8 Секционен доклад, Глория Христова, „A survey of text mining methods applied on conversational data”. 2019
9 Секционен доклад, Глория Христова, “Methods for text classification” 2019