Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Глория Христова
Научен проект
Глория Христова, Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронни публични услуги, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Н45/3 2020
Статия в научно списание
Hristova, G., Text Analytics in Bulgarian: An Overview and Future Directions, Cybernetics and Information Technologies, vol:21, issue:3, 2021, pages:3-23, Ref, Web of Science, IF (1.747 - 2021), SCOPUS, SJR (0.42 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N., Design of ML-based AI System for Mining Public Opinion on E-government Services in Bulgaria, AIP Conference Proceedings, editor/s:Pasheva V., Popivanov N., Venkov G., Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, ISSN (print):0094243X, ISSN (online):1551-7616, ISBN:978-073544396-9, doi:DOI: 10.1063/5.0100870, Ref, SCOPUS, SJR (0.189 - 2021) 2022
2 Hristova, G., Topic modeling of chat data: A case study in the banking domain, AIP Conference Proceedings, 2021, Ref, Web of Science, IF (0.402 - 2021), SCOPUS, SJR (0.177 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021