Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Глория Христова
Дипломна работа
Глория Христова, Дизайн и разработка на автоматизирана система за определяне на потребителското отношение към софтуерни приложения чрез техники за обработка на естествен език и машинно самообучение, СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Ръководител:Доц. д-р Боряна Богданова 2018
Дисертация д-р
Глория Венциславова Христова, Автоматизирана система за анализ на онлайн комуникация с клиенти чрез машинно самообучение и обработка на естествен език – структура, изграждане и бизнес приложения, СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Ръководител:Доц. д-р Боряна Богданова 2022
Научен проект
1 Глория Христова, Автоматизирана система за анализ на кредитния риск на търгувани и нетъргувани компании, базирана на машинно самообучение , Член, ФНИ 2023
2 Глория Христова, Дигитализация на малките и средни предприятия (МСП), Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 (SUMMIT) 2023
3 Глория Христова, Изследване на въздействието на дигитализацията и устойчивостта върху счетоводството и счетоводното образование, Член, , Номер на договора:80-10-89/26.04.2023 2023
4 Глория Христова, Разработване на алгоритми, базирани на изкуствен интелект, за финансова стабилност и устойчиво развитие, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-159/23.05.2022 2022
5 Глория Христова, Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронни публични услуги, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Н45/3 2020
6 Глория Христова, Разработване на модели, базирани на алгоритми за машинно самообучение и изкуствен интелект, целящи подпомагане вземането на икономически и инвестиционни решения, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-167/24.04.2020 2020
7 Глория Христова, Емпирично изследване на теорията за адаптивните пазари през призмата на поведенческите финанси, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-71/12.04.2019 2019
Научно ръководство
Глория Христова, "The significance of social networks between older people", Sofia University “St. Kliment Ohridski” дипломна работа:Юлия Каланжова 2023
Статия в научно списание
Hristova, G., Text Analytics in Bulgarian: An Overview and Future Directions, Cybernetics and Information Technologies, vol:21, issue:3, 2021, pages:3-23, doi:https://doi.org/10.2478/cait-2021-0027, Ref, Web of Science, IF (1.747 - 2021), SCOPUS, SJR (0.42 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Hristova, G., Netov, N., Analysis of Public Sentiments and Emotions in the Government Domain, High Technologies. Business. Society 2023, 2023, pages:113-116, Ref 2023
2 Hristova, G., Netov, N., Utilization of Transformer-Based Language Models in Understanding Citizens’ Interests, Sentiments and Emotions Towards Public Services Digitalization, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Publisher:IOS Press, 2023, pages:1-13, ISSN (print):0922-6389, ISSN (online):1535-6698, Ref, SCOPUS, SJR (0.252 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2023) 2023
3 Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N., Data Mining of Public Opinion: An Overview, Data Mining of Public Opinion: An Overview, Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N. , AIP Conference Proceedings, 2022, Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:2000401-2000412, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0100872, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
4 Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N., Design of ML-based AI System for Mining Public Opinion on E-government Services in Bulgaria, AIP Conference Proceedings, editor/s:Pasheva V., Popivanov N., Venkov G., Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:2000501-2000509, ISSN (print):0094243X, ISSN (online):1551-7616, ISBN:978-073544396-9, doi:DOI: 10.1063/5.0100870, Ref, SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
5 Gloria Hristova, Nikolay Netov, Media Coverage and Public Perception of Distance Learning During the COVID-19 Pandemic: A Topic Modeling Approach Based on BERTopic, 2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Publisher:IEEE, 2022, pages:2259-2264, ISBN:978-1-6654-8045-1, doi:https://doi.org/10.1109/BigData55660.2022.10020466, Ref, IEEE Xplore 2022
6 Hristova, G., Text analytics for customer satisfaction prediction: A case study in the banking domain, AIP Conference Proceedings, Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:10000101-10000112, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0100865, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
7 Hristova, G., Topic modeling of chat data: A case study in the banking domain, AIP Conference Proceedings, Publisher:American Institute of Physics Inc., 2021, pages:15001401-15001413, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0044139, Ref, Web of Science, IF (0.402 - 2021), SCOPUS, SJR (0.177 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021
8 Hristova, G., A SURVEY OF TEXT MINING METHODS APPLIED ON CONVERSATIONAL DATA, Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, Vol XX, 2020, pages:191-196, ISSN (print):1311- 9192, ISSN (online):2534-9376, Ref 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Глория Христова, "Modelling the process of digital transformation in SMEs via a two-stage analytical framework" 2023
2 Секционен доклад, Глория Христова, "An Integrated Framework for Data Engineering, Knowledge Extraction, and Analytics of SME's Data" 2023
3 Секционен доклад, Глория Христова, "Utilization of Transformer-based Language Models in Understanding Citizens’ Interests, Sentiments and Emotions Towards Public Services Digitalization" 2023
4 Секционен доклад, Глория Христова, "Conceptual Framework for Assessing Digitalization in SMEs: An Integrated ML-based AI Approach" 2023
5 Секционен доклад, Глория Христова, "Derivation and Integration of Stock Market Sentiment Index into ML-Based AI Systems in Support of Investment Decision Making" 2023
6 Секционен доклад, Глория Христова, "Analysis of Public Sentiments and Emotions in the Government Domain" 2023
7 Секционен доклад, Глория Христова, "Media Coverage and Public Perception of Distance Learning During the COVID-19 Pandemic: A Topic Modeling Approach Based on BERTopic" 2022
8 Секционен доклад, Глория Христова, "Text analytics for customer satisfaction prediction: A case study in the banking domain" 2021
9 Секционен доклад, Глория Христова, "Data mining of public opinion: An overview" 2021
10 Секционен доклад, Глория Христова, "Sentiment Analysis of Chat Data" 2021
11 Секционен доклад, Глория Христова, "Design of ML-based AI System for Mining Public Opinion on E-government Services in Bulgaria" 2021
12 Секционен доклад, Глория Христова, "Topic modeling of chat data: A case study in the banking domain" 2020
13 Секционен доклад, Глория Христова, „A survey of text mining methods applied on conversational data”. 2019
14 Секционен доклад, Глория Христова, “Methods for text classification” 2019