Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Глория Христова
Научен проект
Глория Христова, Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронни публични услуги, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Н45/3 2020
Статия в научно списание
Hristova, G., Text Analytics in Bulgarian: An Overview and Future Directions, Cybernetics and Information Technologies, vol:21, issue:3, 2021, pages:3-23, Ref, Web of Science, IF (1.747 - 2021), SCOPUS, SJR (0.42 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
Hristova, G., Topic modeling of chat data: A case study in the banking domain, AIP Conference Proceedings, 2021, Ref, Web of Science, IF (0.402 - 2021), SCOPUS, SJR (0.177 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021