Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Стефан Петранов
Глава от книга
1 Roumen Avramov, Kaloyan Ganev, Stefan Petranov, To Command or to Understand? Planning Concepts and Economic Research in Communist Bulgaria (In book: Communist Planning versus Rationality: Mathematical Economics and the Central Plan in Eastern Europe and China), ISBN:978-1793631770, Lexington Books, United States of America, Рецензирано, International 2022
2 С. Петранов , Макроикономическа среда и регионално развитите в България, в И. Кънчев, Ю. Яркова, Бизнесът и развитието на регионите, ISBN 9786197095210., РИК Искра МИ, Ст. Загора, Ref, Рецензирано 2017
Книга
1 Stefan Petranov, Foreign Direct Investments to Bulgaria, Agency for Economic Analysis and Forecasting, Sofia, Ref, Рецензирано 2003
2 Miller, J., S. Petranov, The Financial System in the Bulgarian Economy, Bulgarian National Bank, Sofia , Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
3 S. Petranov, J. Miller, Bulgaria’s Capital Markets in the Context of EU Accession: A Status Report , Center for the Study of Democracy, Sofia, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 1999
4 Miller, J., S. Petranov, Banking in the Bulgarian Economy, Bulgarian National Bank , Sofia, Ref, Рецензирано 1996
5 С. Петранов, Оптимизиране нормата на натрупване в народното стопанство , Икономически изследвания, БАН, София, Рецензирано 1989
6 С. Давидова , С. Петранов, Сравнителен анализ на икономическите структури на страните-членки на ЕИО, Наука и изкуство , Рецензирано 1987
Статия в научно списание
1 Stefan Petranov, Milena Angelova, Lillyana Georgieva, Radostina Ivcheva, Nino Avreyski, Is Tax Morale Homogeneous in Bulgaria?, Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), issue:3, 2023, pages:64-87, ISSN (online):0205-3292, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.139 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2023
2 Stefan Petranov, Dimitar Zlatinov, Milen Velushev, Lillyana Georgieva, Radostina Ivcheva, Shadow Economy and Production Factors: Results from an Empirical Analysis with a Panel Data Set, Economic Studies Journal, vol:31, issue:2, 2022, pages:44-64, ISSN (online):0205-3292, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2022) 2022
3 Stefan Petranov, Dimitar Zlatinov, Ilia Atanasov, The Shadow Economy in Bulgaria during the period 2006-2019, Economic Studies Journal, vol:31, issue:5, 2022, pages:3-18, ISSN (online):0205-3292, Ref, Web of Science 2022
4 Stefan Petranov, CAPITAL MARKETS UNION AND THE PROSPECT FOR BULGARIA , ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “St. KLIMENT OHRIDSKI”, том:14, 2017, Ref 2017
5 S. Petranov, M. Ivanova, Negotiation of Social Security Floors: Problems and Possible Solutions, Ikonomicheski Izsledvania, том:26, брой:5, 2017, Ref 2017
6 Stefan Petranov, Social security floors and informal employment: The case of Bulgaria, Ikonomicheski Izsledvania, том:26, брой:3, 2017, Ref 2017
7 Е. Ченгелова, М. Ангелова, С. Петранов, Нова теория за привлекателността на професиите, Наука, брой:4, 2017, Ref 2017
8 Stefan Petranov, Ivelina Hristova, Sustainable economic development through sustainable economic policy: Is Bulgaria ready for a reindustrialization policy?, IZVESTIYA Journal of Varna University of Economics, брой:4, 2016, Ref, PhD 2016
9 С. Петранов, М. Ангелова, Развитие и преспективи на системите на корпоративно управление в Европейския съюз, Икономическа мисъл, БАН, брой:5, 2012, Ref 2012
10 С. Петранов, Й. Хинов, Оценка на бета коефициентите на публични дружества в България, Бюлетин на Комисията за финансов надзор, брой:6, 2008, Ref, MSc 2008
11 Miller, J., S. Petranov, Nonbanking Financial Institutions in Bulgaria, MOCT-MOST, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands,, брой:3-4, 2000, doi:363-380, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
12 Miller, J., S. Petranov, The First Wave of Mass Privatization in Bulgaria and Its Immeadiate Aftermath, Economics of Transition, EBRD, Blackwell Publishers, UK , том:Volume 8 (1), 2000, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
13 С. Петранов, Концентрация на капитала в публичните дружества в България , Икономическа мисъл, брой:кн. 5, 2000, Ref 2000
14 С. Петранов, Паричен пазар и парична политика в условията на преход, Банков преглед, БНБ, брой:2, 1996, Ref 1996
15 S. Petranov, The Economy of Bulgaria , Economic Thought, Bulgarian Academy of Sciences , 1992, Ref 1992
16 С. Петранов, Материализиране на научно-техническия прогрес - теоретични аспекти и емпирично измерване, Икономическа мисъл, брой:1, 1991, Ref 1991
17 С. Петранов, Нестационарен подход при моделиране на икономическата динамика , Икономическа мисъл, , брой:7, 1991, Ref 1991
18 С. Петранов, Макроикономическа оценка на възрастовите характеристики на основните фондове, Икономическа мисъл, БАН, брой:11, 1989, Ref 1989
19 S. Totev, S. Petranov, Capital Investment by Origin and by Destination and the Material Input Coefficients, Economic Thought, Publishing House BAS, 1988, Ref 1988
20 С. Давидова, С. Петранов, Импортна зависимост на страните-членки на ЕИО, Икономическа мисъл, брой:9, 1986, Ref 1986
21 Н. Кулев, Р. Андонов, С. Петранов, Изследване структурата на потребление чрез статичния междуотраслов модел с нелинейни целеви функции, Икономическа мисъл,, брой:2, 1984, Ref 1984
22 Е. Христов, С. Петранов, Стохастическа интерпретация на междуотрасловите връзки , Икономическа мисъл, брой:2, 1983, Ref 1983
23 С. Петранов, Итеративен подход при оценка на параметрите на степенна регресия, сп. Статистика, бр. 6., 1982. , Статистика, брой:6, 1982, Ref 1982
Статия в поредица
1 С. Петранов, Капиталовият пазар в България, Икономическа мисъл, брой:кн. 4, издателство:БАН, 2002, Ref 2002
2 Д. Милър, С. Петранов, Изграждане на капиталов пазар в условията на преход: примерът на България, Масовата приватизация и изграждането на капиталовия пазар в България, издателство:, Фондация “Свободна инициатива”, София, 1998, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
3 С. Петранов, Първата вълна на масовата приватизация: резултати и перспективи, Масовата приватизация и изграждането на капиталовия пазар в България, издателство:Фондация “Свободна инициатива”, София, 1998, Ref 1998
4 С. Петранов, Проблеми на регулирането на капиталовия пазар в България, Финансов Форум, брой:9, издателство: Комисия по ценните книжа и фондовите борси, 1997, Ref 1997
5 S. Petranov, Privatization in Bulgaria: Regulations, Prospects, Investment Opportunities , Business Opportunities in Bulgaria, издателство:Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, 1996, Ref 1996
6 S. Petranov, The Money Market and Monetary Policy During Economic Transition , Monthly Bulletin, брой:6, издателство:Bulgarian National Bank, 1996, Ref 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 S. Petranov, Corporate Governance of Non-listed Companies in Bulgaria, Corporate Governance of Non-listed Companies in Emerging Markets, издателство:OECD Publishing, 2006, Ref 2006
2 H. Pamouktchiev, S. Parvoulov, S. Petranov, The Process of Privatization in Bulgaria , in The Transition Toward Market Economy in Bulgaria, редактор/и:D. Jones, J. Miller,, издателство: Ashgate, Academic Press, UK, 1997, Ref 1997
3 S. Petranov, Credit for Agriculture During the Transition, Privatization of Agriculture in New Market Economies, издателство:Kluwer Academic Publishers, 1994, Ref, Web of Science 1994
4 S. Petranov, Estimation of the Age Characteristics of the Capital Stock, Proceedings of the Winter Simposium, издателство:Econometric Society,, 1989, Ref 1989
Учебник/Учебно помагало
1 С. Петранов , В. Караиванов, Ръководство по инвестиции, Класика и стил, София, Ref, Рецензирано 2011
2 С. Петранов , Инвестиции. Теория и практика на финансовите инструменти и пазари., Класика и стил, София , Ref, Рецензирано 2010