Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Eкатерина Солнцева-Накова
Научен проект
1 Eкатерина Солнцева-Накова, СЛАВИСТИКАТА В ИНТЕРНЕТ (Slavic Studies in Internet), Член, НИС на СУ,, Номер на договора:191 2001
2 Eкатерина Солнцева-Накова, Полската литературна критика, Член, Национален фонд култура 2000
Превод на книга
Мелек Ханъм, 30 години в турските хареми (превод от руски Е.Солнцева-Накова), Изток-Запад, София, Рецензирано 2006
Редактор на издание реферирано
1 Eкатерина Солнцева-Накова, Българските числителни, Редактор на издание реферирано 1992
2 Eкатерина Солнцева-Накова, Нов фразеологичен речник на българския език, Редактор на издание реферирано 1992
3 Eкатерина Солнцева-Накова, Русская фонетика, Редактор на издание реферирано 1992
4 Eкатерина Солнцева-Накова, .Век живи, век учись /333русские пословицы и поговорки/, Редактор на издание реферирано 1991
5 Eкатерина Солнцева-Накова, .Древнерусские повести /жанры ХVІІ/ века, Редактор на издание реферирано 1991
6 Eкатерина Солнцева-Накова, Д-р Константин Стоилов, Редактор на издание реферирано 1991
7 Eкатерина Солнцева-Накова, Методика на обучението по български език и литература в началните класове, Редактор на издание реферирано 1991
8 Eкатерина Солнцева-Накова, Пособие по аналитическому чтению, Редактор на издание реферирано 1991
9 Eкатерина Солнцева-Накова, Русский фольклор, Редактор на издание реферирано 1991
10 Eкатерина Солнцева-Накова, . Хрестоматия по истории русского литературного языка, Редактор на издание реферирано 1990
11 Eкатерина Солнцева-Накова, .Лингвистика одновременного говорения, Редактор на издание реферирано 1990
12 Eкатерина Солнцева-Накова, .Практикум по пунктуации, Редактор на издание реферирано 1990
13 Eкатерина Солнцева-Накова, Староболгарские традиции в истории русского литературного языка, Редактор на издание реферирано 1990
Статия в научно списание
1 Е.Солнцева, Някои бележки за съвременното състояние на лингвистиката на текста в българия и германия , Съпоставително езикознание, том:ХХVІІ, брой:кн.1, 2002 2002
2 Е.Солнцева, Някои бележки за съвременното състояние на лингвистиката на текста в България и Германия , Сп.Съпоставително езикознание, том:Год.ХХVІІ, брой:кн.1, 2002, стр.:104-114, Ref 2002
3 Е.Солнцева, Речеви стереотипи, осигуряващи автоматична връзка между мисленето и речта, възприятието и разбирането, Съпоставително езикознание, 1996 1996
4 Е.Слнцева, Природата и нейните стихии в българските, полските и руски гатанки , Български фолклор, том:Год.VІІ, брой:бр.4, 1981 1981
5 Е.Солнцева, Природните сили в славянските пословици и поговорки, Български фолклор, том:Год.6, брой:кн.3, 1980 1980
Статия в поредица
Солнцева.Е.В., О проблеме стереотипов в научных текстах , Стереотипность и творчество, брой:Выпуск 6, 2002 2002
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Е.Солнцева, О некоторых моделях содержательно-смысловой структур, научного произведения , Вопросы лингвистики и лингводидактики , редактор/и:Иежи Калишан, 2004, стр.:141-147 2004
2 Е.солнцева, Об особенностях научного языка или о специфике научных текстов, В: Зборник матица српске за славистику 65-66 Нови Сад, 2004, с.295-302., 2004, стр.:295-302 2004
3 Е.Солнцева, Проблема языковых стандартов при обучении иностранным языкам, Сб.Казахского национального университета им. Ал-Фараби, Алматы,, Серия Филологическая №5/56/, , 2002, стр.:10-14, Ref 2002
4 Е.Солнцева, За архитектониката на научните текстове , Сб. на юбилейната научна конф., посветена на 120 г. от основаването на държавното педагогическо училище в Шумен; 80 г. от откриването на висшия педагогически курс в Шумен; и 30 г. шуменски университет, 2002, стр.:242-245, Ref 2002
5 Е.Солнцева, Развитие лингвистики текста как самостоятельной научной дисциплины и ее место среди других наук, Сб: Litora psicholinguistika. Психолингвистични брегове. Сб. е посветен на юбилея на доц.д-р Пенка Илиева-Балтова, издателство:СЕМАРШ, 2002 2002
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Оптимизация на лингвистичните изследвания при съвременните условия 2002
2 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Скриптокультурные вариации в русском и болгарском языке 2002
3 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Фактори за адекватността на интерпретацията на научните текстове 2001
4 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Стереотипные компоненты архитектоники научного текста 2001
5 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Фактори за адекватността на интерпретацията на научните текстове 2001
6 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Проблемът за езиковите стандарти при чуждоезиковото обучение 2001
7 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Языковые стереотипы в мире бизнеса 1998
8 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, О современном состоянии и аспектах изучения сопоставительной стилистики / на материале русских и болгарских научных текстов/ 1997
9 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Речеви стереотипи, осигуряващи автоматична връзка между мисленето и речта, възприятието и разбирането 1996
10 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, . О роли контекста при воссприятии фразеологии 1984
11 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, О лексико-фразеологических особенностях авторского повествования / на материале произведений В.Астафьева, Ф.Абрамова, Е.носова, В.Распутина/ 1983
Участие в редколегия
1 Eкатерина Солнцева-Накова, Болгарская русистика, Участие в редколегия 2000
2 Eкатерина Солнцева-Накова, .Синтаксис современного русского языка, Участие в редколегия 1990
Учебник/Учебно помагало
Солнцева.Е.В., Булгакова Г. Ф., славянская фразеология – учебное пособие для студентов заочников русского отделения филологического факультета,, Ref, Рецензирано 1984