Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Eкатерина Солнцева-Накова
Научен проект
1 Eкатерина Солнцева-Накова, СЛАВИСТИКАТА В ИНТЕРНЕТ (Slavic Studies in Internet), Член, НИС на СУ,, Номер на договора:191 2001
2 Eкатерина Солнцева-Накова, Полската литературна критика, Член, Национален фонд култура 2000
Редактор на издание реферирано
1 Eкатерина Солнцева-Накова, Българските числителни, Редактор на издание реферирано 1992
2 Eкатерина Солнцева-Накова, Нов фразеологичен речник на българския език, Редактор на издание реферирано 1992
3 Eкатерина Солнцева-Накова, Русская фонетика, Редактор на издание реферирано 1992
4 Eкатерина Солнцева-Накова, .Век живи, век учись /333русские пословицы и поговорки/, Редактор на издание реферирано 1991
5 Eкатерина Солнцева-Накова, .Древнерусские повести /жанры ХVІІ/ века, Редактор на издание реферирано 1991
6 Eкатерина Солнцева-Накова, Д-р Константин Стоилов, Редактор на издание реферирано 1991
7 Eкатерина Солнцева-Накова, Методика на обучението по български език и литература в началните класове, Редактор на издание реферирано 1991
8 Eкатерина Солнцева-Накова, Пособие по аналитическому чтению, Редактор на издание реферирано 1991
9 Eкатерина Солнцева-Накова, Русский фольклор, Редактор на издание реферирано 1991
10 Eкатерина Солнцева-Накова, . Хрестоматия по истории русского литературного языка, Редактор на издание реферирано 1990
11 Eкатерина Солнцева-Накова, .Лингвистика одновременного говорения, Редактор на издание реферирано 1990
12 Eкатерина Солнцева-Накова, .Практикум по пунктуации, Редактор на издание реферирано 1990
13 Eкатерина Солнцева-Накова, Староболгарские традиции в истории русского литературного языка, Редактор на издание реферирано 1990
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Оптимизация на лингвистичните изследвания при съвременните условия 2002
2 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Скриптокультурные вариации в русском и болгарском языке 2002
3 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Фактори за адекватността на интерпретацията на научните текстове 2001
4 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Стереотипные компоненты архитектоники научного текста 2001
5 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Фактори за адекватността на интерпретацията на научните текстове 2001
6 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Проблемът за езиковите стандарти при чуждоезиковото обучение 2001
7 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Языковые стереотипы в мире бизнеса 1998
8 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, О современном состоянии и аспектах изучения сопоставительной стилистики / на материале русских и болгарских научных текстов/ 1997
9 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, Речеви стереотипи, осигуряващи автоматична връзка между мисленето и речта, възприятието и разбирането 1996
10 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, . О роли контекста при воссприятии фразеологии 1984
11 Секционен доклад, Eкатерина Солнцева-Накова, О лексико-фразеологических особенностях авторского повествования / на материале произведений В.Астафьева, Ф.Абрамова, Е.носова, В.Распутина/ 1983
Участие в редколегия
1 Eкатерина Солнцева-Накова, Болгарская русистика, Участие в редколегия 2000
2 Eкатерина Солнцева-Накова, .Синтаксис современного русского языка, Участие в редколегия 1990