Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Любка Алексиева

Author ID (SCOPUS):57205143081

Researcher ID (Web of Science):AAE-4709-2019

ORCID ID:0000-0002-7877-5792
Глава от книга
Цанев, Н, Лалчев, З., Мирчева, Ил., Витанов, Л., Витанов, В., Кирова, Г., Симеонова, Ил., Душков, И., Алексиева, Л., Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието(45-52 стр.), ISBN:954-160-239-1, Авангард Прима, СОФИЯ, Рецензирано 2013
Дипломна работа
Любка Кръстева Алексиева, Математическа логика и нейната физическа интерпретация в обучението по математика на студенти - начални учители (Обучаваща мултимедийна презентация), СУ, ФНПП, Ръководител:проф. д-р Здравко Лалчев 2008
Дисертация д-р
Любка Алексиева, Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф. д-р Здравко Лалчев 2014
Монография
1 Илиана Мирчева, Любка Алексиева, Максимилияна Базан, Николина Гаврилова, Лилия Стоилова, STEM/ STEAM обучение в началното училище, ISSN (print):978-954-07-5593-9, ISBN:978-954-07-5593-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2022
2 Алексиева, Л., Електронни ресурси в обучението в началните класове, ISBN:978-954-320-664-3, ИК "Рива" АД, с.184, София, Рецензирано 2019
3 Алексиева, Л., Обучаваща мултимедия за изучаването на таблично умножение и деление, ISBN:978-954-320-633-6, ИК "Рива" АД, с. 256, София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Любка Алексиева, Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer (SUMMIT), Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
2 Любка Алексиева, STEM/STEAM in Primary School: Mission Possible (S.TEMPO), Член, , Номер на договора:2023-1-BG01-KA220-SCH-000153002 2023
3 Любка Алексиева, Learning design for flexible education, Член, 2022
4 Любка Алексиева, STEM обучение в началните класове, Член, , Номер на договора:№ 80-10-97/13.05.2022 г. 2022
5 Любка Алексиева, TIMSS: Trends In International Mathematics And Science Study 2023, Член, International Association for the Evaluation of Educational Achievement 2022
6 Любка Алексиева, МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 2021
7 Любка Алексиева, PIRLS: Progress In International Reading Literacy Study 2021, Член, International Association for the Evaluation of Educational Achievement 2020
8 Любка Алексиева, Създаване на позитивна среда за обучение на студентите от педагогическите специалности по приобщаващо образование , Член, , Номер на договора:80-10-209/28.04.2020 2020
9 Любка Алексиева, Приложни аспекти на подготовката на студенти-педагози за работа с електронни ресурси, Член, СУ, ФНПП, Номер на договора:№80-10-170 2019
10 Любка Алексиева, PARENTSTEM: STEM for Pre-Schoolers and their Families, Член, , Номер на договора:National ID: 2018-1-TR01-KA203-059568 2018
11 Любка Алексиева, TIMSS: Trends In International Mathematics And Science Study 2019, Член, International Association for the Evaluation of Educational Achievement 2018
12 Любка Алексиева, Изследване на резултатите от обучението по математика и природни науки в І - ІV клас, Член, 2017
13 Любка Алексиева, TeSLA - An Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning, Член, , Номер на договора:688520 2016
14 Любка Алексиева, Ресурсно осигуряване на електронни курсове за дистанционна форма на обучение, Член, 2016
15 Любка Алексиева, Разработване на мултимедийни образователни ресурси за електронни форми на дистанционно обучение, Член, , Номер на договора:15/2015 2015
16 Любка Алексиева, Изследване и представяне на добри практики при прилагане на иновативни методи на обучение в началния етап на обучение в базовите училища на СУ „Св. Кл. Охридски“ ФНПП, Член, 2014
17 Любка Алексиева, Международен проект „Hands-On ICT: Учи, практикувай и преподавай креативност и ИКТ“ (Hands-On ICT: Learn, practice, teach creativity and ICT), Член, Lifelong Learning programme of the European Union 2014
18 Любка Алексиева, Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието, Член, , Номер на договора:№ 64/2013 2013
19 Любка Алексиева, Осигуряване на достъп до програмите за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висше училище, с цел придобиване на допълнителна квалификация (преквалификация)за детски и начален учител, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-001 2013
20 Любка Алексиева, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, Член, , Номер на договора:BG051PO001 – 4.3.04/11 2013
21 Любка Алексиева, Международен проект № BG051PO001-7.0.07 – 0029-C0001: Приложение на ИКТ в образованието – от университета към училището на базата на българския и португалски опит, Член, , Номер на договора: BG051PO001-7.0.07 – 0029-C0001 2012
22 Любка Алексиева, Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ, Член, 2012
23 Любка Алексиева, Изследване на добри практики в интерактивното обучение към катедра „Начална училищна педагогика", Член, 2011
24 Любка Алексиева, Изследователски и учебен център за електронно обучение към катедра „Начална училищна педагогика", Член, 2010
Научно ръководство
1 Любка Алексиева, Развитие на математическите способности у 7-9-годишни ученици чрез извънкласни дейности по ментална аритметика, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Здравка Савчева 2026
2 Любка Алексиева, Педагогически модел за развитие на уменията на 9-10-годишни ученици за решаване на комплексни математически проблеми, дипломна работа:Лилия Стоилова 2025
Статия в научно списание
1 Lyubka Aleksieva, Veronica Racheva, Vision of Digital Competences of Primary School Students and Teachers in Bulgaria in Educational Documentation of the Subject “Computer Modelling”, Pedagogika-Pedagogy, vol:96, issue:3s, 2024, pages:7-28, doi:https://doi.org/10.53656/ped2024-3s.01, Ref 2024
2 Алексиева, Л., Лилия Стоилова, Решаване на проблеми по математика – същност, модели, стратегии и възможности за реализиране в обучението на 9 – 10-годишни ученици, Педагогика , vol:1, 2024, doi:https://doi.org/10.53656/ped2024-1.04, Ref, PhD 2024
3 Алексиева, Л., Мирчева, И., STEM обучение в началните класове: Готови ли са учителите?, Педагогика , vol:95, issue:7, 2023, doi:https://doi.org/10.53656/ped2023-7.4, Ref 2023
4 Aleksieva, L., Peytcheva-Forsyth, R., The effect of students' online learning experience during the pandemic on their views and attitudes towards e-learning, AIP Conference Proceedings, vol: 2939 (1): 050006 , issue:050006 (2023), 2023, pages:500062-5000612, doi:https://doi.org/10.1063/5.0178719, Ref, Web of Science 2023
5 Пейчева-Форсайт, Р., Алексиева, Л., Опитът в електронното обучение на студенти и преподаватели като фактор за формиране на отношения и нагласи към неговите възможности и ограничения (уроци от пандемията COVID-19), Педагогика , брой:9, 2022, doi:https://doi.org/10.53656/ped2022-9.07, Ref 2022
6 Peytcheva-Forsyth, R., Aleksieva, L., Forced Introduction of e-Assessment During COVID-19 Pandemic: How Did the Students Feel About That? (Sofia University Case), APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE20), vol:2333, 2021, pages:500131-5001311, ISBN:978-0-7354-4077-7, doi:10.1063/5.0041862, Ref, IF (0.4 - 2019), SCOPUS, SJR (0.182 - 2019) 2021
7 Aleksieva, Lyubka, Iliana Mirtschewa, Snezhana Radeva, Preschool Teachers' Knowledge, Perspectives and Practices in STEM Education: An Interview Study, MATHEMATICS AND INFORMATICS, vol:64, issue:6, 2021, pages:617-633, ISSN (print):1310–2230, ISSN (online):1314–8532 , doi:10.53656/math2021-6-6-pre, Ref, PhD 2021
8 Aleksieva, L., Electronic Resources in (Primary) Education: Research and Applied Perspectives, Педагогически изследвания/Educational Studies, vol:1, 2020, pages:14-24, ISSN (online):2683-1376 2020
9 Elena Guerrero-Roldan, Ana, Elena Rodriguez-Gonzalez, M., Karadeniz, Abdulkadir, Kocdar, Serpil, Aleksieva, Lyubka, Peytcheva-Forsyth, R., Students' Experiences on Using an Authentication and Authorship Checking System in E-Assessment, HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol:35, issue:SI, 2020, pages:6-24, ISSN (print):2536-4758, doi:10.16986/HUJE.2020063670, Ref, SCOPUS, SJR (0.183 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (2020), International 2020
10 Okada, A., Noguera, I., Alexieva, L., Rozeva, A., Kocdar, S., Brouns, F., Ladonlahti, T., Whitelock, D., Guerrero-Roldan, A., Pedagogical approaches for e-assessment with authentication and authorship verification in Higher Education, British Journal of Educational Technology, vol:Vol 50, issue:No 6, 2019, pages:3264-3282, ISSN (online):1467-8535, doi:doi:10.1111/bjet.12733, Ref, IF, IF (2.588 - ), International 2019
11 Aleksieva, L., Primary Teachers' Attitudes Towards the Use of Electronic Resources in Primary Education in Bulgaria, Knowledge, vol:31, issue:2, 2019, pages:447-454, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, др.(EBSCO Host, Index Copernicus) 2019
12 Peytcheva-Forsyth, R., Mellar, H., Aleksieva, L., Using a Student Authentication and Authorship Checking System as a Catalyst for Developing an Academic Integrity Culture: a Bulgarian Case Study, Journal of Academic Ethics, vol:17 (3), 2019, pages:245-269, ISSN (print):1570-1727, ISSN (online):1572-8544, doi:10.1007/s10805-019-09332-6, Ref, Web of Science, International 2019
13 Aleksieva, L., Using Electronic Textbooks in Primary Education: Students - Prospective Primary Teacchers' Views, Knowledge - International Journal, vol:34.2, 2019, pages:467-473, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, др.(EBSCO Host,Index Copernicus,EuroPub) 2019
14 Peytcheva-Forsyth, R., Yovkova, Blagovesna, Aleksieva, L., Factors Affecting Students' Attitudes Towards Online Learning - The Case of Sofia University, PROCEEDINGS OF THE 44TH INTERNATIONAL CONFERENCE "APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS", vol:2048, issue:1, 2018, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, ISBN:978-0-7354-1774-8, doi:10.1063/1.5082043, Ref, Web of Science 2018
15 Peytcheva-Forsyth, Roumiana, Aleksieva, Lyubka, Yovkova, B., The Impact of Technology on Cheating and Plagiarism in the Assessment - the teachers' and students' perspectives, PROCEEDINGS OF THE 44TH INTERNATIONAL CONFERENCE "APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS", vol:2048, issue:1, 2018, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, ISBN:978-0-7354-1774-8, doi:10.1063/1.5082055, Ref, Web of Science 2018
16 Kirova, G., Aleksieva, L., Dushkov, I., Zafirova, L., Hristova, G., Measuring the Learning Outcomes in Mathematics at the End of Forth Grade (10-11 years old students), SocioBrains (International Scientific Refereed Online Journal), брой:39, 2017, стр.:68-82, ISSN (online):2367-5721, Ref, др.(ESJI, ISI) 2017
17 Рачева, В., Алексиева, Л., Моделът „Виртуален учител на гости“ – приложение на обучението от смесен тип (blended learning) в детската градина, Образование и технологии, том:1, брой:8, 2017, стр.:45-53, ISSN (print):1314-1791 2017
18 Рачева, В., Алексиева, Л., Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното виртуално преподаване, Образование и технологии, брой:7, 2016, стр.:268-275, ISSN (print):1314-1791 2016
19 Алексиева, Л., Приложение на международния стандарт за качество на електронното обучение „EPPROBATE” в дизайна на електронен университетски курс, Списание на Софийския университет за образователни изследвания, брой:2, 2016, стр.:30-39, ISSN (online):1314-8753 2016
20 Алексиева, Л., Бонева, М., Грамадска, Н., ИКТ в образованието – европейски и национални политики, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:3, 2015, стр.:70-80, ISSN (online):2367-6396 2015
21 Алексиева, Л., Козарева, В., Компетентности на бъдещите начални учители за работа във виртуална класна стая , Образование и технологии, брой:бр. 6, 2015, стр.:345-352, ISSN (print):1314-1791 2015
22 Алексиева, Л., Дамянова, Е., Янчева, Р., Малчева, Я., Специфики и практики при интегриране на ИКТ в българското началното училище, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:3, 2015, стр.:58-69, ISSN (online):2367-6396 2015
23 Алексиева, Л., Визуалните образи в мултимедийното обучение по математика, Електронно списание за наука, култура и образование., брой:2, 2014, стр.:68-74, ISSN (online): 2367-6396 2014
24 Aleksieva, L., Mathematical Learning and Teaching through Multimedia for 8-9-year-old Students in Bulgaria , Educate, том:13, брой:1, 2013, стр.:41-41, ISSN (online):ISSN 2049-9558, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
25 Алексиева, Л., Проучване на готовността и нагласите на бъдещите начални учители за преподаване чрез мултимедия, Списание на Софийския университет за образователни изследвания, брой:2, 2013, стр.:3-13, ISSN (online):1314-8753 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Veronica Racheva, Lyubka Aleksieva, Teaching, Learning and Assessing Digital Competences in (Bulgarian) Primary Education: A Scoping Review, 49th International Conference 'Application of Mathematics in Engineering and EconomicsEco, 2023 2023
2 Aleksieva, L., Peytcheva-Forsyth, R., The effect of students' online learning experience during the pandemic on their views and attitudes towards e-learning, AIP Conf. Proc. 2939, 050006 (2023), Publisher:AIP Conference Proceedings , 2023, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0178719, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.177 - 2020) 2023
3 Алексиева, Л., Мирчева, И., STEM обучение с родителско участие - нагласи, знания и опит на детските учители, Годишник на Тракийския университет, Педагогически факултет, том 19, издателство:Тракийски университет - Стара Загора, 2022, стр.:36-51, ISSN (print):1312-286Х, doi:DOI: 10.15547/YbFE.2022.03 2022
4 Peytcheva-Forsyth, R., Aleksieva, L., The effect of the teachers' experience in online education during the pandemic on their views of strengths and weaknesses of e-learning (SU case), CompSysTech '21: International Conference on Computer Systems and Technologies '21, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Roumen Trifonov, Publisher:Association for Computing Machinery, New York, NY, United States, 2021, pages:1-11, ISBN:978-1-4503-8982-2, doi:https://doi.org/10.1145/3472410.3472450, Ref, Web of Science 2021
5 Алексиева, Л., STEM в контекста на държавния образователен стандарт по математика за началните класове, Образование и изкуства: Традиции и перспективи, редактор/и:М. Замфиров и др., издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2020, стр.:723-732, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
6 Peytcheva-Forsyth, R., L. Aleksieva, Students’ authentication and authorship checking system as a factor affecting students’ trust in online assessment, 13TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED2019), Publisher:IATED, 2019, pages:1870-1880, ISSN (print):2340-1079, ISBN: 978-84-09-08619-1, doi:10.21125/inted.2019.0531, Ref, Web of Science, др.(Conference Proceedings Citation Index, Crossref) 2019
7 Peytcheva-Forsyth, R., Yovkova, B., L. Aleksieva, The disabled and non-disabled students’ views and attitudes towards e-authentication in e-assessment, Conference Proceedings, INTED2019, Valencia, Spain, 2019, Publisher:IATED, 2019, pages:2862-2871, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-08619-1, doi:10.21125/inted.2019.0763, Ref, Web of Science, др.(Conference Proceedings Citation Index, Crossref) 2019
8 Peytcheva-Forsyth, Roumiana, Aleksieva, Lyubka, Yovkova, Blagovesna, The impact of prior experience of e-learning and e-assessment on students’ and teachers’ approaches to the use of a student authentication and authorship checking system, EDULEARN18: 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, Publisher:IATED, 2018, pages:2311-2321, ISSN (print):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, doi:doi: 10.21125/edulearn.2018, Ref, Web of Science, др.(Conference Proceedings Citation Index, Crossref) 2018
9 Габриела Кирова, Любка Алексиева, Иван Душков, Людмила Зафирова, Гергана Христова, Измерване на резултатите от обучението по математика в края на четвърти клас (10-11 годишни ученици), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XXI D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“, 27-29 октомври 2017 г., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, стр.:856-874, ISSN (print):1314-6769, PhD 2017
10 Алексиева, Л., Приложение на международния стандарт за качество на електронното обучение „EPPROBATE” в дизайна на електронен университетски курс, Сборник научни доклади от Шеста национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", 2016, стр.:321-328, ISBN:978-954-07-4114-7 2016
11 Алексиева, Л., Интегриране на обучаваща мултимедия в обучението по математика, Електронното обучение в образованието - алтернатива или интеграция?, издателство:144 СОУ "Народни будители", 2014, стр.:177-182, ISBN:978-619-7150-02-5 2014
12 Алексиева, Л., Предизвикателства пред студентите – бъдещи начални учители при работа с образователния софтуер Енвижън, Образование и технологии, бр. 5, 2014, стр.:339-344, ISSN (print):1314-1791 2014
13 Алексиева, Л., Типични грешки и начини за преодоляването им при интегриране на обучаваща мултимедия в уроците по математика на бъдещите начални учители, Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието, редактор/и:доц. д-р Т. Борисова, издателство:Авангард Прима, 2013, стр.:100-117, ISBN:978-619-160-239-1 2013
14 Алексиева, Л., Интегриране на обучаващи компютърни презентации в обучението по математика на учениците от втори клас, Образование и технологии, бр. 3, 2012, стр.:276-283, ISSN (print):1314-1791 2012
15 Алексиева, Л., Обучаващи компютърни презентации в обучението по математика в началните класове, Иновативни и интерактивни практики в началното училище, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:3-17, ISBN:978-619-160-005-2 2012
16 Цанев, Н., Л. Алексиева, Стимулиране на сътрудничеството и интереса на студентите в електронния курс по методика на обучението по информационни технологии, 130 години предучилищно образование в България, редактор/и:проф. д-р Пламен Легкоступ, 2012, стр.:174-179, ISBN: 978–954–524–842–9 2012
17 Алексиева, Л., Обучаваща компютърна презентация по математика "Избрани въпроси от математиката" за студенти-бъдещи начални учители, Образование и технологии, бр. 1, 2010, стр.:125-131, ISSN (print):1314-1791 2010
18 Алексиева, Л., З. Лалчев, М. Върбанова, Обучаваща компютърна презентация по математика на тема "Аритметични преобразувания" за студенти-педагози, 120 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука, издателство:"Веда Словена - ЖГ", 2008, стр.:211-217, ISBN:978-954-8846-04-02, MSc 2008
19 Алексиева, Л., З. Лалчев, Обучаваща компютърна презентация по математика на тема "Математическата логика и нейната физическа интерпретация" за студенти-педагози, Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, 2007, стр.:382-387, ISBN:978-954-8846-02-8, MSc 2007
Студия в научно списание
1 Peytcheva-Forsyth, Roumiana, Aleksieva, Lyubka, STUDENTS' AND TEACHERS' E-LEARNING EXPERIENCE AS A FACTOR AFFECTING THEIR PERSPECTIVES TOWARDS ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES (LESSONS FROM THE COVID-19 PANDEMIC), PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:94, issue:9, 2022, pages:1169-1190, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:10.53656/ped2022-9.07, Ref 2022
2 Aleksieva L., Electronic Resources for Online Mathematics Primary Education - Specifics, Types, Quality, Mathematics and Informatics, том:64, брой:1, 2021, стр.:62-83, ISSN (print):1310-2230, ISSN (online):1314-8532, doi:https://doi.org/10.53656/math2021-1-5-ele 2021
3 Алексиева, Л., Електронни ресурси за онлайн обучение по математика в началните класове – същност, видове, качество, Математика и информатика, vol:64, issue:1, 2021, pages:62-83, ISSN (print):ISSN 1310–2230, ISSN (online):ISSN 1314–8532 , doi:https://doi.org/10.53656/math2021-1-5-ele, Ref 2021
4 Алексиева, Л., Мултимедийното учене в началното училище - теория, практика, предизвикателства, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:107, 2016, стр.:83-109, ISSN (print):0861-8216 2016
5 Алексиева, Л., Преподаване на таблично умножение и деление в България – дидактически и математически основи, съвременни подходи, Докторантска академия, брой:2, 2015, стр.:120-148, ISSN (print):1314-8664 2015
Студия в поредица
Лилия Стоилова, Любка Алексиева, Решаване на проблеми в обучението по математика в началните класове: Какво мислят учителите?, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА КНИГА ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ, брой:116, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:91-121, ISSN (online):2683-1074, Ref, др.(CEEOL), PhD 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Алексиева, Л., И. Мирчева, Нагласи на детските учители за обучението по STEM 2022
2 Пленарен доклад, Любка Алексиева, Студенти и преподаватели ЗА и ПРОТИВ онлайн обучението след пандемията Ковид-19 2022
3 Секционен доклад, Roumiana Peytcheva-Forsyth, Blagovesna Yovkova, Lyubka Aleksieva, The Disabled and Non-disabled students' Views and Attitudes towards e-Authentication in e-Assessment 2019
4 Секционен доклад, Lyubka Aleksieva, Roumiana Peytcheva-Forsyth, Students’ authentication and authorship checking system as a factor affecting students’ trust in online assessment 2019
5 Секционен доклад, Roumiana Peytcheva-Forsyth, Lyubka Aleksieva, The impact of prior experience of e-learning and e-assessment on students’ and teachers’ approaches to the use of a student authentication and authorship checking system 2018
6 Секционен доклад, Roumiana Peytcheva-Forsyth, Lyubka Aleksieva, and Blagovesna Yovkova, The impact of technology on cheating and plagiarism in the assessment – The teachers’ and students’ perspectives 2018
7 Секционен доклад, Roumiana Peytcheva-Forsyth, Blagovesna Yovkova and Lyubka Aleksieva, Factors affecting students’ attitudes towards online learning - The case of Sofia University 2018
8 Секционен доклад, Roumiana Peytcheva-Forsyth, Lyubka Aleksieva, Blagovesna Yovkova, Opportunities and challenges for e-assessment: the contribution of the TeSLA project to improving trust in e-assessment (the perspective of Students from Sofia University, Bulgaria) 2017
9 Секционен доклад, Габриела Кирова, Любка Алексиева, Иван Душков, Людмила Зафирова, Гергана Христова, Измерване на резултатите от обучението по математика в края на четвърти клас (10-11 годишни ученици) 2017
10 Секционен доклад, Duygu Bektik, Simon Cross, Wayne Holmes, Lyubka Aleksieva and Denise Whitelock, A European pilot study of a modular assessment system designed to authenticate the authorship of online learners 2017
11 Секционен доклад, Алексиева, Л., Приложение на международния стандарт за качество на електронното обучение „EPPROBATE” в дизайна на електронен университетски курс 2016
12 Секционен доклад, Рачева, В., Алексиева, Л., Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното виртуално преподаване 2016
13 Секционен доклад, Любка Алексиева, Ели Дамянова, Росислава Янчева, Яница Малчева, Специфики и практики при интегриране на ИКТ в българското началното училище 2015
14 Секционен доклад, Любка Алексиева, Вероника Козарева, Компетентности на бъдещите начални учители за работа във виртуална класна стая 2015
15 Секционен доклад, Любка Алексиева, Неда Грамадска, ИКТ в образованието – европейски и национални политики 2015
16 Секционен доклад, Любка Алексиева, Предизвикателства пред студентите – бъдещи начални учители при работа с образователния софтуер Енвижън 2014
17 Секционен доклад, Любка Алексиева, Визуалните образи в мултимедийното обучение по математика 2014
18 Секционен доклад, Любка Алексиева, Mathematical Learning and Teaching through Multimedia for 8-9-year-old Students in Bulgaria 2013
19 Секционен доклад, Любка Алексиева, Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика във втори клас 2012
20 Секционен доклад, Любка Алексиева, От идеи към действие или … иновативните технологии стават реалност 2012
21 Секционен доклад, доц. д-р Николай Цанев, Стимулиране на сътрудничеството и интереса на студентите в електронния курс по методика на обучението по информационни технологии 2012
22 Секционен доклад, Любка Алексиева, Интегриране на обучаващи компютърни презентации в обучението по математика на учениците от втори клас 2012
23 Секционен доклад, Любка Алексиева, Обучаваща компютърна презентация по математика на тема "Аритметични преобразувания" за студенти-педагози 2008
24 Секционен доклад, Любка Алексиева, Математическата логика и нейната физическа интерпретация" за студенти-педагози 2007
Участие в редколегия
Любка Алексиева, Научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“, Участие в редколегия 2021
Учебник
1 Любка Алексиева, Минка Кирилова, Математика за четвърти клас, ISBN:978-619-225-097-3, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2019
2 Любка Алексиева, Минка Кирилова, Математика за трети клас, ISBN:978-619-225-074-4, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2018
3 Любка Алексиева, Минка Кирилова, Математика за втори клас, ISBN:978-954-320-036-2, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2017
4 Любка Алексиева, Минка Кирилова, Математика за първи клас, ISBN:978-619-225-010-2, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2016
5 Гюрова, В. , Цанев, Н., Витанов, Л. , Мирчева, И. , Борисова, Т. , Георгиева, А. , Симеонова, И. , Алексиева, Л. , Зафирова, Л. , Ненова, С. , Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога. Трети учебен свитък., ISBN:978-954-07-3626-6., МОН и университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
Учебно помагало
1 Алексиева, Л., Кирилова, М., Помагало за домашна работа по математика за 4. клас, ISSN (print):, ИК Рива, София 2022
2 Алексиева, Л., Кирилова, М., Помагало за домашна работа по математика за 1. клас, ISBN:978-619-225-119-2, ИК "Рива" АД, София 2021
3 Алексиева, Л., Кирилова, М., Помагало за домашна работа по математика за 2. клас, ISBN:978-619-225-121-5, ИК "Рива" АД, София 2021
4 Алексиева, Л., Кирилова, М., Помагало за домашна работа по математика за 3. клас, ISBN:978-619-225-123-9, ИК "Рива" АД, София 2021
5 Любка Алексиева, Минка Кирилова, Тренировъчни тестове по математика за 4. клас за НВО, ISBN:ISBN: 9786192251178, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2020
6 Любка Алексиева, Минка Кирилова, Книга за учителя (Математика за четвърти клас), ISBN:978-619-225-111-6, ИК "Рива" АД, София 2019
7 Любка Алексиева, Ефросина Ангелова, Тетрадка №1 по математика за четвърти клас, ISBN:978-619-225-102-4, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2019
8 Любка Алексиева, Ефросина Ангелова, Тетрадка №2 по математика за четвърти клас, ISBN:978-619-225-103-1, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2019
9 Минка Кирилова, Любка Алексиева, Учебно помагало по МАТЕМАТИКА за избираемите учебни часове за 4. клас, ISBN:978-619-225-113-0, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2019
10 Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова-Ананиева, Книга за учителя (Математика за трети клас), ISBN:978-619-225-083-6, ИК "Рива" АД, София 2018
11 Любка Алексиева, Ефросина Ангелова-Ананиева, Тетрадка №1 по математика за трети клас, ISBN:978-619-225-075-1, Рива, Рецензирано 2018
12 Любка Алексиева, Ефросина Ангелова-Ананиева, Тетрадка №2 по математика за трети клас, ISBN:978-619-225-076-8, Рецензирано 2018
13 Минка Кирилова, Любка Алексиева, Учебно помагало по МАТЕМАТИКА за избираемите учебни часове за 3. клас, ISBN:978-619-225-086-7, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2018
14 Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова-Ананиева, Книга за учителя (Математика за втори клас), ISBN:978-619-225-048-5, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2017
15 Любка Алексиева, Ефросина Ангелова-Ананиева, Тетрадка №1 по математика за втори клас, ISBN:978-954-320-037-9, Рецензирано 2017
16 Любка Алексиева, Ефросина Ангелова-Ангелова, Тетрадка №2 по математика за втори клас, ISBN:978-954-320-038-6, Рецензирано 2017
17 Минка Кирилова, Любка Алексиева, Учебно помагало по МАТЕМАТИКА за избираемите учебни часове за 1. клас, ISBN:978-619-225-060-7, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2017
18 Минка Кирилова, Любка Алексиева, Учебно помагало по МАТЕМАТИКА за избираемите учебни часове за 2. клас, ISBN:978-619-225-061-4, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2017
19 Любка Алексиева, Книга за учителя (Математика за първи клас), ISBN:978-619-225-013-3, ИК "Рива" АД, София 2016
20 Любка Алексиева, Ефросина Ангелова-Ананиева, Тетрадка №1 по математика за първи клас, ISBN:978-619-225-011-9, ИК "Рива" АД, София, Рецензирано 2016
21 Любка Алексиева, Ефросина Ангелова-Ананиева, Тетрадка №2 по математика за първи клас, ISBN:978-619-225-012-6, ИК "Рива" АД, Рецензирано 2016
22 Гюрова, В., Цанев, Н., Витанов, Л., Мирчева, И., Борисова, Т, Ненова, С., Вълканова, В. , Георгиева, А., Алексиева, Л., Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога, 3. учебен свитък, ISBN:978-954-07-3626-6, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2014