Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Камелия Касабова
Книга
1 К. Касабова, Банково право – актуални проблеми на практиката, СОФИ-Р, София, Рецензирано 2014
2 К. Касабова, Платежните карти – инструмент за безналично плащане, ИК „Труд и право”, София, Рецензирано 2012
3 К. Касабова, О. Герджиков , Г. Стефанов, Т. Бузева , Капиталови търговски дружества. (Основно преработено и допълнено издание на книгата на проф. В. Таджер), ИК „Труд и право”, Рецензирано 2011
4 К. Касабова, Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество, ИК „Труд и право”, София, Рецензирано 2010
Статия в научно списание
1 К.Касабова, Нови законодателни решения в Закона за публично предлагане на ценни книжа , Месечен дайджест „Търговско и облигационно право“ , брой:8, 2017, doi:14, Ref 2017
2 К.Касабова, Платежна сметка за основни операции, Месечен дайджест „Търговско и облигационно право“, брой:1, 2017, стр.:12-0, Ref 2017
3 К.Касабова, Промени в уредбата на публичните акционерни дружества , Месечен дайджест „Търговско и облигационно право“,, брой:10, 2017, стр.:15-0 2017
4 К.Касабова, Първично публично предлагане на облигации и допускането им до регулиран пазар , Месечен дайджест „Търговско и облигационно право“, , брой:9, 2017, стр.:18-0 2017
5 К. Касабова, Разпоредителни действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица, Месечен дайджест «Търговско и облигационно право», брой:6, 2014 2014
6 К. Касабова, Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта?, Месечен дайджест „Счетоводство, данъци и право”, брой:8, 2013, стр.:74-80 2013
7 К. Касабова, Кой дължи заплащането на такси по валутни преводи - наредителят или получателят? , Месечен дайджест « Търговско и облигационно право», брой:10, 2013 2013
8 К. Касабова, Електронните пари и предплатените карти, Месечен дайджест „Търговско и конкурентно право”, брой:6, 2012, стр.:16-26, Ref 2012
9 К. Касабова, Персонализирани защитни характеристики на платежната карта. (PIN, CVx2, MasterCard SecureCode и Verified by Visa), Месечен дайджест „Финанси и право”, брой:6, 2012, стр.:12-24, Ref 2012
10 К. Касабова, Кой носи „отговорността” при неразрешени операции с неправомерно копирана платежна карта, Месечен дайджест „Търговско и конкурентно право”, брой:8, 2011, стр.:5-16 2011
11 К. Касабова, Отговорността за неразрешени операции с платежни карти, Търговско право, брой:2, 2011, стр.:18-38 2011
12 К. Касабова, Отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN, Месечен дайджест „Търговско и конкурентно право”, брой:9, 2011, стр.:18-27 2011