Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Гергана Минковска
Глава от книга
Гергана Минковска, Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia. Physical Culture in Children in Preparatory for School Group in Kindergarten and First Grade at Primary School, St. Kliment Ohridsky University Press, Рецензирано 2018
Монография
Гергана Минковска, МАЖОРЕТНИ ТАНЦИ, ISBN:978-619-04-0006-6 2023
Статия в научно списание
1 Гергана Минковска, ТАНЦОВИТЕ ФОРМАТИ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЯВА ТАЛАНТА НА ЛИЧНОСТТА, KNOWLEDGE , 2024 2024
2 Гергана Минковска, ВЪЗПИТАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, KNOWLEDGE , 2023, pages:323-328, ISSN (print):2545 - 4439 , ISSN (online):1857 - 923X 2023
3 Гергана Минковска, ПОДХОДИ В СЪВРЕМЕННАТА ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ С АКЦЕНТ ДЕТСКО УЧАСТИЕ, KNOWLEDGE , 2022, pages:199-204 2022
4 Гергана Минковска, АЕРОБИКА КАТО КОМПОНЕНТ НА ПОДГОТВИТЕЛНАТА ЧАСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, KNOWLEDGE , 2021, pages:373-377 2021
Статия в поредица
1 Гергана Минковска, КОГАТО ЧАСТ ОТ ОЛИМПИАДАТА Е ТАНЦ, Формално неформално и природно образование, 2019 2019
2 Гергана Минковска, Мажоретните танци в контекста на възпитанието, Спорт и наука, 2017 2017
3 Гергана Минковска, Мажоретството - шоу дейност или спорт, Спорт и наука, 2014 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Милена Кошеджийска, Гергана Минковска, Баскетболната игра в предучилищна и начална училищна възраст, Педагогическото образование - традиции и съвременност, 2020 2020
2 Гергана Минковска, Мажоретни танци - ниво и характерности според български и чуждестранни студенти, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, 2020 2020
3 Гергана Минковска, Александър Глигоров, Тае Бо в урока по физическо възпитание и спорт, Седми студентски научен форум, Publisher:Авангард Прима, 2019, MSc 2019
4 Гергана Минковска, Светът на спорта през погледа на 5 - 6-годишните деца, Педагогика на добрите възможности за учене на всички, 2018 2018
5 Гергана Минковска, Спортният празник в детската градина-емоция и възпитание, Децата и творчеството, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018 2018
6 Гергана Минковска, АЕРОБИКА, КАЛАНЕТИКА, МАЖОРЕТСТВО В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, 2015 2015
7 Гергана Минковска, Ирина Нешева, Промените в съдийския правилник – показател в развитието на мажоретните танци в Европа, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2013 2013
8 Гергана Минковска, Сравнителен анализ на компонентите за оценяване и представянето на участващите отбори в мажоретните турнири “EUROMILANO” през 2010 г. и 2011 г. , Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2012 2012
9 Гергана Минковска, Състезание за мажоретни танци “EUROMILANO 2010”, Оптимизация и иновации в учебно - тренировъчния процес, 2011 2011
10 Гергана Минковска, СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МАЖОРЕТНИЯ СЪСТАВ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, 2010 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Гергана Минковска, Ирина Нешева, ПРОМЕНИТЕ В СЪДИЙСКИЯ ПРАВИЛНИК - ПОКАЗАТЕЛ В РАЗВИТИЕТО НА МАЖОРЕТНИТЕ ТАНЦИ В ЕВРОПА 2013
2 Секционен доклад, Гергана Минковска, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УЧАСТВАЩИТЕ ОТБОРИ В МАЖОРЕТНИТЕ ТУРНИРИ "EUROMILANO" ПРЕЗ 2010 И 2011 2012
3 Секционен доклад, Гергана Минковска, СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МАЖОРЕТНИ ТАНЦИ "EUROMILANO 2010" 2011
4 Секционен доклад, Гергана Минковска, СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МАЖОРЕТНИЯ СЪСТАВ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2010