Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Илиана Мирчева

Author ID (SCOPUS):57216633293

Researcher ID (Web of Science):ABD-2748-2020

ORCID ID:0000-0001-7992-3745
Глава от книга
1 Snezhana Radeva, Iliana Mirtschewa, Deyan Velkovski, Parent-Teacher-Child Communication and Advocacy: A Community Intervention.In: Margrain, V. & An. Löfdahl Hultman (Ed.) Challenging Democracy in Early Childhood Education. Engagement in Changing Global Context. , ISSN (print):ISBN 978-981-13-7770-9, ISBN (eBook) 978-981-13-7771-6, ISSN (online):ISBN 978-981-13-7770-9, ISBN (eBook) 978-981-13-7771-6, ISBN:ISBN 978-981-13-7770-9, ISBN (eBook) 978-981-13-7771-6, Springer Nature Singapore, Singapore, Ref, Рецензирано, International 2019
2 Надежда Витанова, Татяна Ненкова, Невена Христова, Николай Цанев, Илиана Мирчева, Даниела Петкова, Катя Гетова, Ана Георгиева, З. Ганева, Л. Стойчева, Приятели сръчни и можещи. Книга за учителя 3. група , ISBN:ISBN9786192152765, ИК Анубис, София, Рецензирано 2018
3 Надежда Витанова, Татяна Борисова Ненкова, Анна Георгиева, Невена Христова, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Здравка Ганева, Съвременни педагогически технологии за организация на обучението по Български език и литература. Приятели: Книга за учителя 1. група на детската градина. (с. 16-38),COBISS.BG-ID 1283427300 , ISBN:978-619-215-108-9, Анубис-Клет, София, Рецензирано 2017
4 Надежда Витанова, Татяна Ненкова, Невена Христова, Николай Цанев, Илиана Мирчева, Даниела Петкова, Катя Гетова, Ана Георгиева, З. Ганева, Л. Стойчева, Приятели сръчни и можещи. Книга за учителя 2.група, ИК Анубис 2016, София, Рецензирано 2016
5 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, Ханс-Йоахим Фишер, Тюнде Барабиш, Габор Киш, Норберта Шаги, Анализ на детските тълкувания. Съществува ли граница между реалност и фантазия? с. 158-186. В: Природата и техниката в ранния образователен процес. Природните феномени въздух и вода. Сборник 2. Да възприемаме и разбираме децата. - 275с. // Анна Георгиева - Развитие на речевата компетентност на децата при дейности за запознаване с природните феномени с. 178-184., ISBN:978-954-8846-08-0, Веда-Словена-ЖГ, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
6 Илиана Мирчева , Анна Георгиева, .Bilderbücher, Sprache und Phantasie. In: Nаtur und Technik in frühen Bildungsprozesen. Studienbuch Bd. 1: Pädagogische Förderung. Baltmannsweiler. , ISBN:978-3-8340-0665-3, Schneider Verlag Kogengehren GmbH , Германия, International 2010
7 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, Франц Билмайер, Петер Гансен, Христос Говарис, Лудвиг Дункер, Габриеле Либер, Ренате Кумметат, Lernen mit Bildern.EU-Projekt imago2010, SDV GmbH, 2010. (и на електронен носител)(Autoren sind die Teilnehmer des Projekts), SDV Gmbh, SDV Gmbh, Берлин, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
8 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, Франц Билмайер, Петер Гансен, Христос Говарис, Лудвиг Дункер, Ренате Кумметат, Μάθηση με εικόνες Πρόγραμμα της ΕΕ imago2010:Εναύσματα για την εργασία στην προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτικού. Εικόνες και γλώσσα – στο παράδειγμα εικονογραφημένων βιβλίων και μεταφορών. p-68-77. Ανά- πτυξη υλικών για τη διδακτική ενό-τητα Γλωσσική στήριξη με τη χρή-ση μεταφορών..ην(и на електронен носител) ύСъщата книга на гръцки език – стр. 68-77, SDV-Saarlandische Druckerei und Verlag, Berlin, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
9 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, Картинните книги – средство за доближаване на децата до природните феномени, за развитие на речта и фантазията. с. 111-131, В:Природата и техниката в ранния образователен процес. Том 1., Стимулиране на образователния процес. - 148с., ISBN:978-954-8846-07-03, Веда-Словена-ЖГ, 2009, София, , в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
Глава от монография
Милен Замфиров, Неда Балканска, Илиана Мирчева, Иван Симеонов, Маргарита Бакрачева, Пенка Шапкова, Любен Витанов, Мира Цветкова-Арсова, Екатерина Софрониева, Данка Щерева, Приобщаващо образование, ISBN:978-954-07-5856-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Илиана Христова Мирчева, Възпитаване на читателските интереси на децата от I-III клас, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф. д-р Жечо Атанасов 1988
Книга
1 Илиана Мирчева, Валентин Богоев, Книга за учителя. Човекът и природата трети клас, ISBN:978-619-215-551-3, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София 2021
2 Илиана Мирчева, Валентин Богоев, Книга за учителя по човекът и природата за 4 клас., ISBN:978-619-215-400-4, Клет България ООД, София 2019
3 Илиана Мирчева, Маргарита Врачовска, Книга за учителя. Околен свят 1 клас, ISBN:978-619-215-029-7, ИК "Анубис", София 2016
4 Илиана Мирчева, Отворено обучение. Диференциация в обучението в началното училище. , ISBN:978-954-8846-19-6, ИК "Веда Словена - ЖГ", София, Рецензирано 2013
5 Илиана Мирчева, Елена Джамбазова, Докосване до природата.Активният контакт на детето от началното училище с природната среда, ISSN (print):978-954-8510-99-8, ISBN:978-954-8510-99-8, Веда-Словена - ЖГ, София 2012
6 Илиана Мирчева , Природата и техниката в ранния образователен процес. Т. 2. Да възприемаме и разбираме децата. Под. ред. на Ил. Мирчева. (авторски колектив), Веда Словена - ЖГ, София 2011
7 Iliana Mirtschewa, Lernen mit Bildern.EU-Projekt imago2010, SDV GmbH, 2010. (и на електронен носител)(Autoren sind die Teilnehmer des Projekts), SDV GmbH 2010
8 Iliana Mirtschewa, Μάθηση με εικόνες Πρόγραμμα της ΕΕ imago2010: Εναύσματα για την εργασία στην προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτικού. Εικόνες και γλώσσα – στο παράδειγμα εικονογραφημένων βιβλίων και μεταφορών. SDV GmbH, p-68-77. Ανά- πτυξη υλικών για τη διδακτική ενό-τητα Γλωσσική στήριξη με τη χρή-ση μεταφορών.(и на електронен носител)(Autoren sind die Teilnehmer des Projekts), SDV GmbH 2010
9 Илиана Мирчева , Учене с картини. Проект към ЕС imago2010. SDV GmbH, 2010 . (и на електронен носител)Под ред. на Илиана Мирчева (в съавторство), SDV GmbH 2010
10 Илиана Мирчева , Природата и техниката в ранния образователен процес. Т. 1. Да възприемаме и разбираме децата. Под. ред. на Илиана Мирчева. (авторски колектив), Веда Словена - ЖГ, София 2009
11 Илиана Мирчева, Елена Джамбазова, Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище до природната среда , ISSN (print):, ISSN (online):, Веда Словена - ЖГ, София 2006
12 Илиана Мирчева, Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието. 2 издание., ISBN:954-8510-33-2, Веда Словена - ЖГ, София 2004
13 Илиана Мирчева, Проблеми на дидактиката на родинознанието и природознанието. , ISBN:ISBN - 954-8510-33-2 , Веда-Словена - ЖГ, София 1997
Монография
1 Илиана Мирчева, Любка Алексиева, Максимилияна Базан, Николина Гаврилова, Лилия Стоилова, STEM/ STEAM обучение в началното училище, ISSN (print):978-954-07-5593-9, ISBN:978-954-07-5593-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2022
2 Илиана Мирчева, Книга за учителя по околен свят за 2 клас. , ISBN:978-619-215-493-6, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София 2019
Научен проект
1 Илиана Мирчева, STEM обучение в началното училище, Ръководител, , Номер на договора:80-10-97 от 13.05.2022 г. 2022
2 Илиана Мирчева, "Childrens´ Perspective on School, Teaching and Learning" (Перспективата на децата към училището, преподаването и ученето) , Ръководител, 2018
3 Илиана Мирчева, PARENTSTEM: STEM for Pre-Schoolers and their Families, Ръководител, , Номер на договора:ID 2018-1-TR01-KA203-059568 2018
4 Илиана Мирчева, Фактори, които влияят на детското учене, Ръководител, 2017
5 Илиана Мирчева, Отношение на учениците от основната образователна степен към учебния процес (част 2), Ръководител, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" 2016
6 Илиана Мирчева, Отношение на учениците от основната образователна степен към учебния процес, Ръководител, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:127 2015
7 Илиана Мирчева, „Устойчиво управление на Национален парк Рила”, Член, , Номер на договора:DIR 113325-18-116 2014
8 Илиана Мирчева, Joy to learn. A Transnational Research Project on the Education Experience of the Child. , Ръководител, 2014
9 Илиана Мирчева, „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0011 2013
10 Илиана Мирчева, Квалификация на педагогически специалисти, Член, Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
11 Илиана Мирчева, Проект „Студентски практики”, Член, Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-3.3.07-0002 2013
12 Илиана Мирчева, „imago 2010 - imago 2010» («Bildkompetenz und Literalitaet im Grund- und Vorschulalter»/«Картинна компетентност и грамотност в начална училищна и в предучилищна възраст»), Ръководител, Международен мултилатерален проект по програма Comenius (Учене през целия живот), Номер на договора:142381-2008-LLP-DE-Comenius-CMP 2008
13 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, “Naturbild” (“Природата и техниката в ранния образователен процес”/ „Natur und Technik in frühen Bildungsprozess”) , Ръководител, Международен мултилатерален проект по програма Comenius (Учене през целия живот), Номер на договора:141796-2008-LLP-DE-Comenius-CMP 2008
Научно ръководство
1 Илиана Мирчева, Образование за устойчиво развитие чрез методи за активно учене в началните класове, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Максимилияна Иванова Базан 2023
2 Илиана Мирчева, ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Нина Дългъчева-Колева 2020
3 Илиана Мирчева, ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В III-IV КЛАС, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Людмила Веселинова Зафирова 2020
4 Илиана Мирчева, Стимулиране на интересите на учениците от началното училище към околната среда чрез стратегии за активно учене, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Иванка Кирилова 2007
Редактор на издание реферирано
Илиана Мирчева, Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФНОИ, Книга Педагогически науки, Редактор на издание реферирано 2021
Статия в научно списание
1 Aleksieva, Lyubka, Iliana Mirtschewa, Snezhana Radeva, Preschool Teachers' Knowledge, Perspectives and Practices in STEM Education: An Interview Study, MATHEMATICS AND INFORMATICS, vol:64, issue:6, 2021, pages:617-633, ISSN (print):1310–2230, ISSN (online):1314–8532 , doi:10.53656/math2021-6-6-pre, Ref, PhD 2021
2 Agnes Pfrang, Iliana Mirtschewa, Elena Djambazova, Klaudia Schultheis, Janice Myck-Wayne, The “Joy to Learn”Research Project on Educational Experience of Children: A Comparison of Results from Bulgaria and Germany. , International Journal of Curriculum and Instructional Studies,, том:7, брой:14, 2017, стр.:15-29, ISSN (print):2146-3638, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2017
3 Mircheva, Iliana, Djambazova, Elena, Radeva, Snezhana, Iliana Mirtscheva, THE IMPORTANCE OF LEARNING, ANALYZING THE PERSPECTIVES OF TEACHERS, PARENTS AND STUDENTS, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:25, issue:6, 2017, pages:559-573, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575 2017
4 Илиана Мирчева, Снежана Радева, Деян Велковски, Елена Джамбазова, Значимостта на ученето: анализ на връзките между гледните точки на ученици, родители и учители, Стратегии на образователната и научната политика,, брой:6, 2017, стр.:559-573, ISSN (print):1310-0270, Ref, PhD 2017
5 Iliana Mirtschewa, Elena Djambazova, Children’s Perspective on Learning: the Experience of the Bulgarian Students., TEM Journal, vol:Vol. 5, issue:3, 2016, pages:385-395, ISSN (print):2217-83-9, ISSN (online):2217-8333, Ref, др.(Google Scolar) 2016
6 Iliana Mirtschewa, Christina Krumbacher, Brunhild Landwehr, Sachunterricht in Bulgarien. In: Pech, D., M. Rauterberg, G. Scholz (Hrgs.). Konzeptionen des Sachunterrichts in Europa. Beiheft 7. Berlin: H. Heenemann., widerstreit-sachunterricht, брой:7, 2010, стр.:9-33, ISSN (print):1860-1251, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
7 Iliana Mirtschewa, Woher kommt der Wind? Bilderbücher als Zugang der Kinder zu Naturphänomenen , Sache, Wort, Zahl. Lehren und Lernen in der Grundschule (ISSN 0949-6785), брой:108, 2010, стр.:26-30 2010
8 Илиана Мирчева, Картинните книги – средство за доближаване на децата до природните феномени., Начално образование, брой:6, 2010, стр.:18-23, ISSN (print):0204-4951 2010
9 Илиана Мирчева, Мирчева, Ил. Как децата от предучилищна и начална училищна възраст възприемат своето близко обкръжание. Моят град., Начално образование, брой:3, 2010, стр.:17-30, ISSN (print):0204-4951 2010
10 Илиана Мирчева, Отвореното обучение в началното училище. Учене по станции. , Начално образование, брой:6, 2008, стр.:20-30, ISSN (print):0204-4951 2008
11 Илиана Мирчева, Използване на концепцията „Философия за деца” в началното училище. , Начално образование, брой:1, 2008, стр.:5-15, ISSN (print):0204-4951 2008
12 Iliana Mirtschewa, Die Natur als Klassenzimmer, Weltwissen, брой:4, 2007, стр.:49-50, ISSN (print):1862-1570 2007
13 Илиана Мирчева, Проектното обучение – мост между традицията и иновацията. , Начално образование, брой:1, 2007, стр.:7-18, ISSN (print):0204-4951 2007
14 Илиана Мирчева, Стратегии за промяна на детските концепции за природата – условие за активно и творческо учене. , Начално образование, брой:3, 2006, стр.:26-36, ISSN (print):0204-4951 2006
15 Илиана Мирчева, Вълнуващ празник на книгата. Лалето, което чете, Начално образование, брой:1, 2002, стр.:43-47, ISSN (print):0204-4951 2002
16 Илиана Мирчева, За учебника по роден край или ефективност и творческа интерпретация в обучението , Начално образование, брой:3, 2002, стр.:40-43, ISSN (print):0204-4951 2002
17 Iliana Mirtschewa, Ein gemeinsamer Lernprozess. Eine Untersuchung an bulgarischen Grundschulen, Grundschule, брой:11, 2001, стр.:57-58, ISSN (print):0533-3431, ISBN:0533-3431 2001
18 Илиана Мирчева, За активния контакт с природата или Как са опознаем природата и да се научим да я разбираме? , Начално образование, брой:5-6, 2001, стр.:61-68, ISSN (print):0204-4951 2001
19 Илиана Мирчева, Преживяванията сред природата - емоционален елемент от спиралата на екологичното образование, Начално образование, брой:4, 2001, стр.:3-10, ISSN (print):0204-4951 2001
20 Илиана Мирчева, Съвременни тенденции при запознаването на учениците от началното училище с природната и обществената среда. Проект за образователен стандарт. , Начално образование, брой:2, 1999, стр.:3-17, ISSN (print):0204-4951 1999
21 Iliana Mirtschewa, Einsatz verschiedener Lernmethoden und Arbeitsmittel, Grundschule, брой:10, 1998, стр.:57-57, ISSN (print):0533-3431 1998
22 Илиана Мирчева, Използване на възможностите на “отвореното обучение” при запознаването с природната и обществената среда. Място на “свободната работа” в обучението по роден край, родинознание и природознание. , Начално образование, брой:9-10, 1997, стр.:47-53, ISSN (print):0204-4951 1997
23 Илиана Мирчева, Стимулиране на познавателната активност на първокласниците чрез игровия метод при изучаване на темата “Транспортни средства” в обучението по роден край. , Начално образование, брой:4-5, 1997, стр.:37-41, ISSN (print):0204-4951 1997
24 Илиана Мирчева, Възможности за обобщаване и систематизиране на знанията по природознание в края на III клас. , Начално образование, брой:4, 1996, стр.:53-59, ISSN (print):0204-4951 1996
25 Илиана Мирчева, Детето и светът. Съвременни тенденции в развитието на дидактиката на родинознанието и природознанието. , Начално образование, брой:9, 1995, стр.:73-77, ISSN (print):0204-4951 1995
26 Илиана Мирчева, Възгледите на Ян Амос Коменски за нравственото възпитание. , Начално образование, брой:4, 1994, стр.:76-80, ISSN (print):0204-4951 1994
27 Илиана Мирчева, Диагностичен инструментариум за обучението по роден край /запознаване с природната и обществената среда/, родинознание и природознание. , Начално образование, брой:3, 1994, стр.:34-55, ISSN (print):0204-4951 1994
28 Илиана Мирчева, Идеята за обучение по родинознание и нейната реализация в педагогическото творчество на Кристиан Залцман. , Начално образование, брой:1, 1994, стр.:40-47, ISSN (print):0204-4951 1994
29 Илиана Мирчева, Идеите на Кристиан Залцман за възпитанието. , Начално образование, брой:5, 1993, стр.:52-57, ISSN (print):0204-4951 1993
30 Илиана Мирчева, Изграждане на естетическо отношение към изобразителното изкуство , Предучилищно възпитание, брой:3, 1990, стр.:24-25 1990
Статия в поредица
1 Iliana Mirtschewa, Kinderdeutungen ueber Naturphaenomene, www.widerstreit-sachunterricht.de, том:Resonanzen – im Elementar- und Primarbereich. , брой:10, редактор/и:Marcus Rauterberg , 2015, стр.:123-134, ISSN (print):1860-1251, Ref 2015
2 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, An Analysis of Child Interpretation: The Line between Reality and Imagination. In: Naturе and Technоlogy in Early Educational Processes. Study Companion Volume 2: Perceiving and Understanding Children, 2011, pp. 199-140. In: http://www.ph-ludwigsburg.de/html/8x-0009-s-01//wp-content/uploads/2011/05/Handbuch2_EN.pdf , Naturе and Technоlogy in Early Educational Processes, том:Perceiving and Understanding Children, брой:2, 2011, стр.:199-140 2011
3 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, Analyse der Kinderdeutungen: die Grenze zwischen Realitaet und Phantasie, Natur und Technik in frühen Bildungsprozessen, том:Kinder wahrnehmen und verstehen, брой:2, издателство:Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hogengehren , 2011, стр.:119-141, ISBN:978-3-8340-0845-9 2011
4 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, Bilderbücher, Sprache und Phantasie, Natur und Technik in frühen Bildungsprozessen, том:Pädagogische Förderung, брой:1, издателство:Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hogengehren, 2010, стр.:93-105, ISBN:978-3-8340-0665-3 2010
5 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, Picture Books, Language and Fantasy as Children’s Gateways to Natural Phenomena. , Natural and Technical Phenomena in Early Childhood Education, том:Pedagogical Support, брой:1, 2009, стр.:93-105 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Любка Алексиева, Илиана Мирчева, STEM обучение с родителско участие – нагласи, знания и опит на детските учители, Годишник на Тракийския университет, Педагогически факултет. Т. 19, 2022, стр.:35-50, ISSN (print):1312-286X, ISSN (online):2535-1125 2022
2 Iliana Mirtschewa, International Teacher Training Courses – A New Step to Globalization. , Proceedings of the International Conference Mobile Learning and Educational Technologies 2021. , editor/s:Sanchez, I.A., Kommers, P., Issa, T., Isaias, P., Publisher:IADIS Press. , 2021, pages:43-49, ISBN:978-989-8704-28-3 , Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021) 2021
3 Iliana Mirtschewa, Die Bedeutung des Bewusstseins für mögliche Probleme in der frühen MINT-Bildung in der Kindheit. , KERNELEMENTE EINER VORSCHULISCHEN MINTBILDUNG - UNTER EINBEZIEHUNG DER ELTERN. Ein Leitfaden für Lehrkräfte in der frühkindlichen Bildung. , editor/s:Cetin, S., Bilican, K., Ucgül, M. , Publisher:Kirikkale University, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2020, pages:28-32, ISBN:ISBN 978-975-8626-28-2 2020
4 Iliana Mirtschewa, Erken Cocukluk STEM Egitiminderler Olasi Sorunlarin Farkinda OlmanIn önemi. , Egitimi Cocukluk STEM Egitimi ve STEM Egitimine Aile KatIlIm Inda Anahtar NoktalarÖ Erken Cocukluk Dönemi Egitimcileri ic in Kilavuz, editor/s:Cetin, S., Bilican, K., Ucgül, M. , Publisher:Kirikkale University, 2020, pages:26-30, ISBN: 978-975-8626-19-9 2020
5 Iliana Mirtschewa, Le imporrtancia de ser conscient dels potencials problemes de l’educacio STEm a infantil. , Punts clan per STEM a léducacion infantile I incloent-hi els pares: una guia per a educadors dínfantil. , editor/s:Cetin, S., Bilican, K., Ucgül, M. , Publisher:Kirikkale University & CRECIM Universitat Autotoma de Barcelona, 2020, pages:28-33, ISBN:ISBN 978-975-8626-28-2 2020
6 Iliana Mirtschewa, The Importance of Being Aware of Potential Problems in Early Childhood STEM Education. , Key Points for STEM in Early Childhood Education and Involving Parents: A Guidebook for Early Childhood Educators. , editor/s:Cetin, S., Bilican, K., Ucgül, M. (Ed.), Publisher:Kirikkale University, 2020, pages:26-30, ISBN:978-975-8626-28-2 2020
7 Iliana Mirtschewa, Vigtigheden af at vaere opmaerkson pa potentielle problemeir inden for STEM-uddannelse I dagtilbud., Key Points for STEM in Early Childhood Education and Involving Parents: A Guidebook for Early Childhood Educators. , editor/s:Cetin, S., Bilican, K., Ucgül, M. , Publisher:Kirikkale University, 2020, pages:26-30, ISBN:978-975-8626-28-2 2020
8 Илиана Мирчева, Обучението по STEM – основни характеристики и някои проблеми. В: Образование и изкуства: Традиции и перспективи. , : Образование и изкуства: Традиции и перспективи. , издателство:Университетско издателство „СУ „Св. Кл. Охридски“, , 2020, стр.:576-583 2020
9 Илиана Мирчева, Осъзнаването на потенциалните проблеми в STEM образованието в ранна детска възраст е от голямо значение. , Ключови аспекти на STEM в етапа на ранното детско образование и включването на родителите на малки деца., редактор/и:Ш. Четин, К. Билиджан, М. Ючгюл, издателство:Университетско издателство „СУ „Св. Кл. Охридски“, , 2020, стр.:31-35, ISBN:ISBN: 978-954-07-5023-1 2020
10 Iliana Mirtschewa, "Flow Learning" am Beispiel der "Grünen Schule" - ein Beitrag zum naturbezogenen und ästhetischen Lernen im Sachunterricht, Ich und Welt verknüpfen. Allgemeinbildung, Vielperspektivität, Partizipation und Inklusion im Sachunterricht, редактор/и:Martin Siebach, Jaqueline Simon, Toni Simon, издателство:Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2019, стр.:119-129, ISBN:978-3-8340-1951-6, Ref 2019
11 Илиана Мирчева, Развитие на детската личност чрез обучение в работилница. , Детето и педагогиката, издателство:Просвета-София, 2018, стр.:107-115, Ref 2018
12 Илиана Мирчева, Снежана Радева, Елена Джамбазова, Деян Велковски, Отношението на учениците от първи до осми клас към учебната дейност. , Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски“, том ХХ, издателство:Шуменски университет "Еп. К. Шреславски", Педагогически факултет, 2016, стр.:398-406, Ref, PhD 2016
13 Iliana Mirtschewa, Elena Djambazova, Snezhana Radeva, Deyan Velkovski, “Joy to Learn”in the Bulgarian Section of the European School IV in Brussels. Analyzis and Discussions, Children’s Perspective on School, Teaching and Learning. “Joy to Learn”, редактор/и:Iliana Mirtschewa, издателство:Sofia: Farrago, 2015, стр.:49-62, ISSN (print):978-619-206-021-3 2015
14 Iliana Mirtschewa, Philosophy for Children: Primary School Children’s Conceptions, Schultheis, K., Children’s Perspective on School, Teaching and Learning, редактор/и:Schultheis, K., Pfrang, A., Hiebl, P. , издателство:Berlin/ Muenster/ Wien/ Zuerich/ London: Lit Verlag, 2015, стр.:119-130, ISBN:978-3-643-90678-6 2015
15 Iliana Mirtschewa, Elena Djambazova, The Perspective of the Bulgarian Children on Learning. , Children’s Perspective on School, Teaching and Learning. “Joy to Learn”, редактор/и:Iliana Mirtschewa, издателство:Sofia: Farrago, 2015, стр.:37-48, ISBN:978-619-206-021-3 2015
16 Илиана Мирчева, Анимация и атракцион за ученици – емоционалност, социални отношения и конфликти, Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога, издателство:МОН, 2014, стр.:79-90 2014
17 Илиана Мирчева, Природонаучни компетенции в детската градина/ началното училище – екологична култура и устойчиво развитие на децата/ учениците, Модулно институционално образование на учениците в началното училище, издателство:МОН, 2014, стр.:74-88 2014
18 Илиана Мирчева, Технология на взаимодействие в основните форми на организация в детската градина/ началното училище, Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога. , издателство:МОН, 2014, стр.:91-97 2014
19 Илиана Мирчева, Философия за деца/ученици (обучаемост, мобилност, проблемност, проективност, Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога, издателство:МОН, 2014, стр.:47-51 2014
20 Илиана Мирчева, Картинните книги – посредник между децата и природата, Традиции и иновации в началното образование, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”,, 2013, стр.:131-144, ISBN:978-954-07-3634-1 2013
21 Илиана Мирчева, Международни студентски изследователски проекти – глобализация на подготовката на учители чрез електронно обучение. , Изследване и представяне на добри практики при интегринане на информационни и комуникационни технологии в образованието., издателство:София, Авангард Прима, 2013, стр.:45-51, ISSN (print):978-619-160-239-1 2013
22 Илиана Мирчева, Управление на промяната и иновационните процеси. , Училището – желана територия на ученика, издателство:София, МОН, 2013, стр.:106-108 2013
23 Iliana Mirtschewa, Lyudmila Zafirova, Multicultural aspects of the primary school curriculum in Bulgaria, The educational challenge of cultural diversity in the international context, издателство:Waxmann Verlag GmbH, 2010, стр.:99-115, ISBN:978-3-8309-2219-3 2010
24 Илиана Мирчева, Природните феномени и детските картинни книги- среща на реалност и фантазия, съвременното обучение между теорията и практиката, редактор/и:Яна Рашева-Мерджанова, Вася Делибалтова, Бончо Господинов, Нели Иванова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:201-207, ISBN:978-954-07-3003-5 2010
25 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, A kepes gyermekkonyvek mint a termeszeti jelensegek megkozelitesenek. a nyelvi fejlesztes es a fantazia kiterjesztesenek eszkozei, Termeszet es technika a gyermekkorban, Publisher:Presa Universitara Clujeana, 2009, pages:95-108, ISBN:978-973-610-966-9 2009
26 Iliana Mirtschewa, Anna Georgieva, Cartile de copii ca acces al copiilor la fenomenele naturii, pentru dezvoltarea limbajului si a imaginatiei, Natura si tehnica in procesele educative timpurii, Publisher:Presa Universitara Clujeana, 2009, pages:93-106, ISBN:978-973-610-965-2 2009
27 Илиана Мирчева, Анна Георгиева, Картинните книги - средство за доближаване на децата до природните феномени, за развитие на речта и фантазията, Природата и техниката в ранния образователен процес. Стимулиране на образователния процес, редактор/и:Илиана Мирчева, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2009, стр.:111-131, ISBN:978-954-8846-07-03 2009
28 Илиана Мирчева, Тенденции, определящи образователната стойност на обучението, посветено на природата и на социалната среда в началното училище, Сборник научни трудове на катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика", редактор/и:доц. д-р Евгения Иванова, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин ПРЕСЛАВСКИ", 2009, стр.:41-59, ISSN (print):1313-6968 2009
29 Нина Дългъчева-Колева, Илиана Мирчева, Маркус Шренк, Използване на информационните и комуникационни технологии при запознаване на учениците с околната среда. , 120 години Софийски университет „Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука, редактор/и:Здравко Лалчев и др., издателство:ИК Веда Словена-ЖГ, 2008, стр.:225-231, ISBN:978-954-8846-04-02, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2008
30 Нина Дългъчева-Колева, Илиана Мирчева, Маркус Шренк, Проучване на отношението на учениците към българската фауна, 120 години Софийски университет "Св. Климент Охридски", редактор/и:Здравко Лалчев и др., издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2008, стр.:273-280, ISBN:978-954-8846-04-02, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2008
31 Iliana Mirtschewa, Sachunterricht zwischen Kreativitaet und Anarhie, Bildungswert des Sachunterrichts. , редактор/и:D. Cech u.a. (Hrgs.), издателство:Bad Heilbrunn, Verlag J. Klinkhardt, 2006, стр.:317-326, ISBN:3-7815-1451-X 2006
32 Iliana Mirtschewa, Die Umweltbildung in der bulgarischen Grundschule , Schrenk, Marcus/ Holl-Giese, Waltraud (Hrsg.): Bildung fuer nachhaltige Entwicklung. Ergebnisse empirischer Untersuchungen. , издателство:Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2005, стр.:235-246, ISSN (online):1614-9971 2005
33 Илиана Мирчева, От какво зависи качеството на образованието в началното училище, Осигуряване и оценяване качеството на обучение., издателство:"Веда Словена - ЖГ", 2005, стр.:234-238 2005
34 Iliana Mirtschewa, The Free Work in Primary Science Education – Display of Children’s Activity and Creativity, Searching Excellence in Education. Edirne, 2004, стр.:105-110, ISBN:975-374-064-4 2004
35 Илиана Мирчева, Отворените педагогически концепции - мост към образованието на ХХI век , Образованието днес - образование за утре., редактор/и:Г. Бижков и др., издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1999, стр.:104-108, ISBN:954-07-1344-7 1999
Студия в поредица
Илиана Мирчева, Снежана Радева, Деян Велковски, Елена Джамбазова, Фактори на влияние върху перспективата за учебни постижения на учениците от четвърти и пети клас, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", , том:Факултет по науки за образованието и изкуствата, брой:111, редактор/и:Ц. Коларова, издателство:Софийски университет "Св. Кл. Охридски", 2019, стр.:153-169, ISSN (print):ISSN 2682-9622 2019
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Илиана Мирчева, STEM – прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина 2023
2 Присъствие, Илиана Мирчева, STEM – прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина 2022
3 Секционен доклад, Любка Алексиева, Илиана Мирчева, Нагласи на детските учители за обучението по STEM 2022
4 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, International Teacher Training Courses – A New Step to Globalization. 2021
5 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, Some Problems in the Early Childhood STEM Education 2019
6 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, Snezhana Radeva, Research comparison between children's perspective and teachers preparation for school 2018
7 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, Snazhana Radeva, Children University and Teacher Training at the Sofia University "St. Kl. Ohridski 2017
8 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, Snezhana Radeva, Deyan Velkovski, The Importance of Learning: Perspectives of Teachers, Parents and Children 2016
9 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, Natural and Technical Phenomena in Early Childhood Education – an European Research Project 2015
10 Секционен доклад, Schulheis, Klaudia, Iliana Mircheva, Melinda Pierson, Janice Myck-Wayne, An Online International Project for Preservice Teachers Around the Globe. 2015
11 Секционен доклад, Илиана Мирчева, Модерният учебник по "наука" - посредник за създаването на млади изследователи 2015
12 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, "Joy to Learn". Categories for Qualitative Analysis. The Bulgarian Results 2015
13 Секционен доклад, Илиана Мирчева, Природните феномени през погледа на децата от предучилищна и от начална училищна възраст 2014
14 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, Elena Djambazova, Childrens Perspective on Learning (Bulgarian Results) 2014
15 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, Philosophy for Children: Primary School Children's Conceptions 2013
16 Пленарен доклад, Илиана Мирчева, Жан-Жак Русо и съвременното екологично образование 2012
17 Секционен доклад, Илиана Мирчева, Природните феномени и детските картинни книги – среща на реалност и фантазия. В: Съвременното обучение между теорията и практиката. София, Университетско изд. на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, 2010, 201-207. 2010
18 Секционен доклад, Илиана Мирчева, Промяната на детските концепции и медийните образователни продукти. 2009
19 Секционен доклад, Нина Дългъчева-Колева, Илиана Мирчева, Маркус Шренк, Подбор на образователни технологии въз основа на проучване на детските концепции за природата 2008
20 Секционен доклад, Нина Дългъчева-Колева, Илиана Мирчева, Маркус Шренк, Проучване на отношението на учениците към българската фауна 2008
21 Секционен доклад, Илиана Мирчева, Sachunterricht in Bulgarien 2007
22 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, Sachunterricht zwischen Kreativitaet und Anarhie 2006
23 Секционен доклад, Iliana Mirtschewa, Die Umweltbildung in der bulgarischen Grundschule 2005
Участие в редколегия
1 Илиана Мирчева, Годишник на Софийски университет, ФНОИ, Книга Педагогически науки, Участие в редколегия 2020
2 Илиана Мирчева, Начално образование, Участие в редколегия 2000
Учебник
1 Илиана Мирчева, Родинознание за 1 клас, ISSN (print):, Анубис. ИК Klett., София 2021
2 Илиана Мирчева, Валентин Богоев, Човекът и природата 4 клас, ISBN:978-619-215-382-3, Клет България, София 2019
3 Илиана Мирчева, Валентин Богоев, Човекът и природата 3 клас, ISBN:978-619-215-179-9, ИК "Анубис", София 2018
4 Илиана Мирчева, Околен свят 2 клас, ISBN:978-619-215-136-2, ИК "Анубис", София 2017
5 Илиана Мирчева, Околен свят 1 клас., ISBN:978-619-215-046-4, ИК "Анубис", София 2016
6 Здравко Лалчев, Любен Витанов, Лучия Малинова, Крася Каваклова, Татяна Борисова, Адриан Георгиев, Илиана Мирчева, Коста Герджиков, Николай Цанев, Райна Захариева, Модулно институционално образование на учениците в началното училище. Учебен свитък № 3. , ISBN:978-954-07-3625-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ ISBN 978-954-07-3626-6, София, Рецензирано 2014
7 Илиана Мирчева, Елена Джамбазова, Моите приятели животните, ISBN:ISBN 954-426-616- X, "Анубис", София 2003
8 Илиана Мирчева, Елена Джамбазова, Моите приятели растенията, ISBN:ISBN 954-426-615-1, "Анубис", София 2003
Учебно помагало
1 Илиана Мирчева, Учебна тетрадка по родинознание за 1 клас, ISSN (print):, Анубис. ИК Klett., София 2021
2 Катя Гетова, Надежда Витанова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Невена Христова, Играя, уча, зная. Папка с материали за допълнителни дейности в 3. подготвителна възрастова група, ISBN:9786192153939, Анубис, София, Рецензирано 2019
3 Катя Гетова, Надежда Витанова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Невена Христова, Играя, уча, зная. Папка с материали за допълнителни дейности в 4. подготвителна възрастова група, ISBN:9786192153946, Анубис, София 2019
4 Надежда Витанова, Илиана Мирчева, Татяна Борисова, Катя Гетова, Николай Цанев, Невена Христова, Играя, уча, зная. Учебно помагало за трета група., ISBN:978-619-215-394-6, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
5 Надежда Витанова, Илиана Мирчева, Татяна Борисова, Катя Гетова, Николай Цанев, Невена Христова, Играя, уча, зная. Учебно помагало за четвърта група., ISBN:978-619-215-394-6, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
6 Илиана Мирчева, Малки изследователи за 4 клас, ISBN:978-619-215-409-7, Клет България, София 2019
7 Илиана Мирчева, Валентин Богоев, Учебна тетрадка по човекът и природата за четвърти клас, ISBN:978-619-215-384-7, Клет България, София 2019
8 Илиана Мирчева, Малки изследователи за 3 клас, ISBN:978-619-215-307-6, ИК "Анубис", София 2018
9 Надежда Витанова, Илиана Мирчева, Приятели. Учебно помагало по околен свят, 1 група., ИК "Анубис", София 2018
10 Илиана Мирчева, Малки изследователи за 1 клас., ISBN:978-619-215-101-0, ИК "Анубис", София 2017
11 Илиана Мирчева, Малки изследователи за 2 клас, ISBN:978-619-215-110-2, ИК "Анубис", София 2017
12 Илиана Мирчева, Учебна тетрадка по околен свят за първи клас., ISBN:978-619-215-044-0, ИК "Анубис", София 2016
13 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Любен Витанов, Илиана Симеонова, Людмила Зафирова, Модулно институционално образование на учениците в началното училище. (Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение във висшите училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация по позиция № 2 Детски учител/Начален учител). /По Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“/., ISBN:ISBN 978-954-07-3625-9., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
14 Илиана Мирчева, Приятели с природата. ІІІ група. , ISBN:978-954-426-812-1, ИК Анубис, София 2009
15 Илиана Мирчева, Приятели с природата. І група, ISBN:978-954-426-842-8, ИК Анубис, София 2008
16 Илиана Мирчева, Приятели с природата. Помагало за подготвителна група/ клас. , ISBN:978-954-426-705-6, ИК Анубис, София 2008
17 Илиана Мирчева, Слънчево зайче. Помагало за детската градина. , ISBN:954-426-684-4, ИК Анубис, София 2006
18 Илиана Мирчева, Бълшебствата на природата, ISBN:954-426-562-7, ИК Анубис, София 2003
19 Илиана Мирчева, Мирчева, И. Околен свят 2 клас, ISBN:954-426-578-3, ИК Анубис, София 2003
20 Илиана Мирчева, Околен свят 2 клас. Тетрадка, ISBN:954-426-579-1, ИК Анубис, София 2003
21 Валентин Богоев, Илиана Мирчева, Екобуквар, ISBN:954-18-0282-6, ИК Булвест 2000, София 2002
22 Илиана Мирчева, Роден край 1 клас, ISBN:954-426-446-9, ИК Анубис, София 2002
23 Илиана Мирчева, Роден край 1 клас. Тетрадка, ISBN:954-426-447-7, ИК Анубис, София 2002
24 Илиана Мирчева, Познаваме ли света около нас? Помагало по родинознание и природознание за 3. клас. , ISBN:954-426-230-X, ИК Анубис, София 2000
25 Стойка Здравкова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Здравка Новакова, Николай Цанев, Тестови задачи за IV клас. - 72 с. COBISS.BG-ID 1031986148, ISBN:954-459-514-7, Хермес, София, Рецензирано 1998
26 Стойка Здравкова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Здравка Новакова, Николай Цанев, Тестови задачи за ІІІ-ти клас. - 64с. COBISS.BG-ID 1031985892, ISBN:954-459-524-4, Хермес, София, Рецензирано 1998
27 Татяна Борисова, Стойка Здравкова, Илиана Мирчева, Габриела Кирова, Любен Витанов, Тестови задачи за I клас , ISBN:954-459-406-х, ИК Хермес, Рецензирано 1997
28 Стойка Здравкова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Здравка Новакова, Габриела Кирова, Любен Витанов, Тестови задачи за II клас , ISBN:954-459-407-8, ИК Хермес 1997
29 Татяна Борисова, Коста Герджиков, Илиана Мирчева, Габриела Кирова, Николай Цанев, Любен Витанов, Елена Джамбазова, Крася Каваклова, Ръководство за практическо обучение на студентите от педагогическите специалности , ISBN:954-8510-26-Х, Веда-Словена-ЖГ, София, Рецензирано 1996