Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Калоян Харалампиев

Author ID (SCOPUS):57192371736

Researcher ID (Web of Science):AAM-3197-2021

ORCID ID:0000-0001-7430-1867
Глава от книга
1 Stela Todorova, Kaloyan Haralampiev, Air transport and economic growth of the regions. Causality analysis in Bulgaria, ISBN:9781003092063, Routledge, London 2020
2 Атанас Славов, Петя Кабакчиева, Калоян Харалампиев, Пряката демокрация: постижения, възможности предизвикателства, Институт за пряка демокрация, София 2015
Глава от монография
Калоян Харалампиев, Тодорка Кинева, Ралица Велева, Светла Цанкова, Катя Христова, Глобални и локални социални рискове, ISBN:978-619-232-786-6, Издателски комплекс - УНСС, София 2023
Дисертация д-р
Калоян Валентинов Харалампиев, Трудов потенциал на населението в България - минало, настояще и бъдеще, УНСС, Ръководител:Божидар Тенев Русев 2003
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Калоян Валентинов Харалампиев, Аномалия ли е ниската избирателна активност?, offnews.bg 2022
2 Калоян Харалампиев, Георги Димитров, Американците ги стигнахме, но междувременно почти всички африканци са преди нас - по здравеопазване, offnews.bg 2020
3 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Бащи и синове - 30 години по-късно!, Нова зора 2020
4 Георги Димитров, Калоян Харалампиев, Хан Соло–ректор!, offnews.bg 2019
5 Георги Димитров, Калоян Харалампиев, Анна Плачкова, Кой печели корупционната надпревара в ЕС, Капитал 2014
6 Георги Димитров, Калоян Харалампиев, Линка Тонева-Методиева, Европейският съюз не бива да капитулира, Капитал 2013
7 Калоян Харалампиев, Агенциите рядко грешат умишлено, Кеш 2007
Книга
Милена Стефанова, Калоян Харалампиев, Татяна Томова, Елена Калфова, Иван Нейков, Златка Господинова, Петромила Петрова, Йордан Димитров, Доклад за резултатите от националното изследване на условията на труд в България., ISBN:COBISS.BG-ID – 1284886756, с. 495, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, София 2012
Монография
1 Мирела Велева-Ефтимова, Ингрид Шикова, Калоян Харалампиев, Линка Тонева-Методиева, Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от емпирични факти към експертна оценка, ISBN:978-954-07-5151-1, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2021
2 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Рискове и социални трансформации, ISBN:978-619-232-161-1, Издателски комплекс - УНСС, София, Рецензирано 2019
3 Georgi Naidenov, Kaloyan Haralampiev, Identification, Typology, Dynamics and Comparative Analysis of the Clusters of Capitalist Economies, ISBN:978-619-232-136-9, Издателски комплекс – УНСС, София 2018
4 Марчо Марков, Георги Найденов, Веселина Атанасова, Атанас Атанасов, Васил Проданов, Иван Чалъков, Иво Христов, Калоян Харалампиев, Начко Радев, Българската „социалистическа” държавна собственост. Политикономически анализ., ISBN:978-954-644-710-4, Издателски комплекс – УНСС, София 2015
5 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho P. Stoychev, Linka Toneva-Metodieva, The Cooperation and Verification Mechanism: Shared Political Irresponsibility, ISBN:978-954-07-3686-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2014
6 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Дългите вълни на Кондратиев при „социализма”, ISBN:978-954-644-579-7, Издателски комплекс – УНСС, София, Рецензирано 2014
7 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Васил Проданов, Петя Пачкова, Клъстерите на капитализма. Типология и динамика на капиталистическите икономики, ISBN:978-954-644-388-5, Издателски комплекс – УНСС, София, Рецензирано 2012
8 Георги Димитров, Калоян Харалампиев, Теодора Ангелова, Атанас Гроздев, Здравка Георгиева, Политики за наука в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ISBN:978-954-07-3408-8, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2012
9 Ива Пушкарова, Георги Петрунов, Георги Кирилов, Калоян Харалампиев, Рискови криминогенни и виктимогенни фактори при децата, ISSN (online):978-954-92585-2-3, ISBN:978-954-92585-2-3, Съюз на съдиите в България, София, Рецензирано 2010
10 Калоян Харалампиев, Нетрадиционен поглед върху традиционни статистически проблеми, ISBN:954-8353-83-3, Балкани, София 2004
11 Калоян Харалампиев, Трудов потенциал на населението на България (1992-2001), ISBN:954-8353-60-73-3, Балкани, София 2003
Научен проект
1 Калоян Харалампиев, Очаквания и нагласи към академичния живот на студентите от първи курс в бакалавърската степен на обучение във Философски факултет, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-18/08.04.2024 2024
2 Калоян Харалампиев, Софийски университет – маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT), Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 2023
3 Калоян Харалампиев, Трансформация и конвергентни модели на журналистиката в процеса на цифровизация, в условията на цифрово общество и в дигитален комуникативен контекст: диспозитивен анализ, Член, , Номер на договора:КП-06-Н65/9 2023
4 Калоян Харалампиев, Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия, Член, , Номер на договора:КП-06 ПН55/7 2022
5 Калоян Харалампиев, JUSTEDU: Dynamics of Inequalities in Participation in Higher and Adult Education: A Comparative Social Justice Perspective, Член, , Номер на договора:КП-06-ДВ-2 2021
6 Калоян Харалампиев, Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България, Член, ФНИ към МОН, Номер на договора:ИНИ-КП-06-Н35/14 2020
7 Калоян Харалампиев, Проучване и анализ на възможностите резултатите от национално външно оценяване и държавен зрелостен изпит да се трансформират в критерии за рейтингова оценка на училищните институции, Член, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 2019
8 Калоян Харалампиев, Създаване на индекс за експертна оценка на ротационните председателства на Съвета на ЕС въз основа на българския случай, Член, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 2019
9 Калоян Харалампиев, Изследване на мотивите и нагласите за отпадане на студентите в първи курс на бакалавърска степен на обучение във Философски факултет, Ръководител, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Номер на договора:80-10-36/17.04.2018 2018
10 Калоян Харалампиев, Изследване на отпадащите студенти в бакалавърска степен на обучение във Философски факултет, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-78/20.04.2017 2017
11 Калоян Харалампиев, Статистически подходи за интегриране на индикаторите за оценка и самооценка в системата на средното образование, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2017
12 Калоян Харалампиев, Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени, Член, МОН, Номер на договора:ДМ 10/2 от 14.02.2016 2016
13 Калоян Харалампиев, Как да изследваме европейската идентичност?, Член, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 2015
14 Калоян Харалампиев, Граждански дебат за промяна, Член, Норвежка програма за сътрудничество 2014
15 Калоян Харалампиев, Проучване на мненията и нагласите на българските граждани за участие в процеса на вземане на решения чрез формите на пряка демокрация, Член, Българо-швейцарска програма за сътрудничество 2014
16 Калоян Харалампиев, Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A Qualification Programme for Rural Areas in Europe, Член, Програма Grundtvig 2013
17 Калоян Харалампиев, Maximizing the Integration Capacity of the European Union: Lessons of and Prospects for Enlargement and Beyond (MAXCAP), Член, Седма рамкова програма на ЕС 2013
18 Калоян Харалампиев, Динамика на компютърно-опосредстваната комуникация при студенти-англицисти: културологични, лингвистични и междуличностни модели, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013
19 Калоян Харалампиев, Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина, Член, UNICEF 2013
20 Калоян Харалампиев, Софтуерни решения за адаптиране на преподаването на количествени методи и статистика в социалните науки към пазара на труда, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:120 2013
21 Калоян Харалампиев, Превенция за безопасност и здраве при работа, Член, Министерство на труда и социалната политика 2012
22 Калоян Харалампиев, Ролята на политиките за борба с корупцията и организираната престъпност в отношенията между България и ЕС, Член, Научноизследователски сектор към Софийски университет „Св. Климент Охридски” 2012
23 Калоян Харалампиев, Социални неравенства и регионални различия при прехода от училище към първа работа в България, Член, Българо-Швейцарска програма „Изследвания” 2011-2016 2012
24 Калоян Харалампиев, Сурогатно майчинство: преосмисляне на понятията брак, родителство, бащинство, майчинство. (Морални аспекти)., Член, Научноизследователски сектор към Софийски университет „Св. Климент Охридски” 2012
25 Калоян Харалампиев, Езиков профил на студентите от Софийски университет, Член, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 2010
26 Калоян Харалампиев, Интегрален индекс на престъпността на малолетните и непълнолетните, Член, UNICEF 2010
27 Калоян Харалампиев, Национално изследване на условията на труд по проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, Член, Европейски социален фонд 2007-1013, Агенция по заетостта, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2010
28 Калоян Харалампиев, Анализ на връзки между качествени признаци. Използване на априорни вероятности при непредставителни извадки, Ръководител, Научноизследователски сектор към Софийски университет „Св. Климент Охридски” 2008
29 Калоян Харалампиев, Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите. Формиране на политика за справяне със здравните проблеми на национално, регионално и местно равнище, Член, Програма PHARE 2008
30 Калоян Харалампиев, Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: вторичен анализ на данните от атестацията на преподавателите във Философки факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2008
31 Калоян Харалампиев, Анализ на връзки между качествени признаци. Бейсовско оценяване на относителните дялове в условните разпределения, Ръководител, Научноизследователски сектор към Софийски университет „Св. Климент Охридски” 2007
32 Калоян Харалампиев, Система за постоянна изследователска работа за изучаване на състоянието и качеството на научната, образователната и културната дейност в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Член, ФНИ към МОН 2007
33 Калоян Харалампиев, Повишаване на качеството на образованието по социология в общество, базирано на знанието, Член, High Education Support Program 2006
34 Калоян Харалампиев, Ролята на социалните мрежи за академичното развитие на жените в инженерните науки: сравнително изследване на практиките в България и Германия, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2006
35 Калоян Харалампиев, Подготвителен проект във връзка с образование, основано на подхода „Умения за живот” за деца, настанени в ДОВДЛРГ в България, Член, UNICEF 2005
36 Калоян Харалампиев, Иновативна социология, Член, High Education Support Program 2002
Научно ръководство
1 Калоян Харалампиев, Промяната на доверието в политическите партии в България след 2006 г. по данни на Европейското социално изследване (ESS), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социология" дипломна работа:Мелина Кириалани 2022
2 Калоян Харалампиев, Нагласи и оценки на специалистите ЧР относно конкурсите в държавната администрация като способ за подбор на служители, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социология" дипломна работа:Диана Кривошиева 2020
3 Калоян Харалампиев, Ангажираност и привързаност на служителите в аутсорсинг организация, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, организационна, клинична и педагогическа психология" дипломна работа:Лидия Маламова 2019
4 Калоян Харалампиев, Взаимозависимост на нагласата „Полага ми се“ с мoтивите за труд при работещи от поколение X и поколение Y, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, организационна, клинична и педагогическа психология" дипломна работа:Мирослава Мирчева 2019
5 Калоян Харалампиев, Влияние на финансирането на училищата върху образователните резултати на учениците, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Публична администрация" дипломна работа:Екатерина Стоянова 2019
6 Калоян Харалампиев, Доброволните обучения в ИТ сектора: ценностни нагласи и оценка на ефективността им за развитие в човешките ресурси, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социология" дипломна работа:Мирослава Мирчева 2019
7 Калоян Харалампиев, Влияние на семейната среда и родителския стил върху избора и планирането на кариера при младите хора, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Пламена Стоянова 2017
8 Калоян Харалампиев, Привързаност към организацията и отчужденост на служителите в общински търговски дружества, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Ивалина Маркова 2017
9 Калоян Харалампиев, Взаимовръзка между възприетия стрес и личностните характеристики в теорията на личността на Ханс Айзенк при служители, които работят с клиенти, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Дорис Апостолова 2016
10 Калоян Харалампиев, Лидерски стилове и влиянието им върху мотивацията на персонала в сектор Търговия на едро, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Станимира Найденова 2015
11 Калоян Харалампиев, Междуполови и междупоколенчески различия в нагласите по отношение на брак и семейство, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мадлен Колева 2015
12 Калоян Харалампиев, Мотивация и удовлетвореност на служители в сферата на търговията и продажбите, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йорданка Илиева 2015
13 Калоян Харалампиев, Промени в раждаемостта в България – поведенчески и ценностни измерения, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Богомила Вучкова 2015
14 Калоян Харалампиев, Управление на конфликти в банковия сектор, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Иванова 2015
15 Калоян Харалампиев, Влияние на продължителността на трудовия стаж върху мотивацията на служителите от сектор "Сигурност", СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Нестор Петков 2014
16 Калоян Харалампиев, Влиянието на социалните мрежи и социалната среда върху употребата на наркотици сред младите хора в България, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социология" дипломна работа:Ивелина Лазарова 2014
17 Калоян Харалампиев, Мотивация за труд и удовлетвореност от работата на учителите в средни училища, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Огняна Байкова 2014
18 Калоян Харалампиев, Работата в екип и управлението на екипите в компания „Euro Games Technology”, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Силвия Пенковска 2014
19 Калоян Харалампиев, Влияние на каналите за комуникация върху потребителското доверие към бранда (Социалните мрежи като инструмент за изграждане на потребителско доверие), СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Станислава Ласкарова 2013
20 Калоян Харалампиев, Влияние на оптимизма и негативизма върху дългосрочната мотивация на лица, завършващи трите основни образователни степени, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Мартин Атанасов 2013
21 Калоян Харалампиев, Влияние на професията върху удовлетвореността, ролевите стресори и отчуждението от работата. (сравнителен анализ на лекари, крупиета и държавни служители), СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Йоана Дончева 2013
22 Калоян Харалампиев, Влияние на смущенията в съня върху представянето в работния процес, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Юлия Златева 2013
23 Калоян Харалампиев, Влияние на съотношението между индивидуализъм и колективизъм върху удовлетвореността от труда, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Любослав Петров 2013
24 Калоян Харалампиев, География на социалната дезорганизация – локални социални мрежи в няколко български града, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социология" дисертация д-р:Боян Захариев 2013
25 Калоян Харалампиев, Ползването на интернет като фактор за промяна на потребителското поведение, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социология" дипломна работа:Дивил Кулев 2013
26 Калоян Харалампиев, Професионално ориентиране на зрелостници в езикови гимназии в зависимост от изучавания профил, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Деница Божева 2013
27 Калоян Харалампиев, Управлението на човешките ресурси – управленска дейност или специфична професия? (Изследване на случаи от българската практика след 1989 година), СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социология" дипломна работа:Мая Василева 2013
28 Калоян Харалампиев, Привързаност на служителите на Софарма Трейдинг АД към компанията, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Теодора Симеонова 2012
29 Калоян Харалампиев, Сравнителна характеристика на невербалното поведение между кандидат-президенти в България и САЩ, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социална, трудова и педагогическа психология" дипломна работа:Миглена Иванова 2012
30 Калоян Харалампиев, Профилирането в българското средно училище през призмата на оценяването – между диференцирането и унифицирането (Сравнителен анализ на оценяването в трите профила на 119 СОУ “Акад. Михаил Арнаудов”), СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Социология" дипломна работа:Гергана Николова 2009
Статия в научно списание
1 Pepka Boyadjieva, Kaloyan Haralampiev, Petya Ilieva-Trichkova, Social Justice Profiles: An Exploratory Study towards an Empirically Based Multi-Dimensional Classification of Countries Regarding Fairness of Participation in Higher Education, Societies, vol:14, issue:4, 2024, ISSN (online):2075-4698, Ref 2024
2 Мария Стойчева, Калоян Харалампиев, Николина Цветкова, Използване на Q-методология за изследване на отношението към обучението в електронната среда, Българско списание по психология, брой:1-4 , 2023, стр.:171-187, ISSN (print):0861-7813 2023
3 Rumen Draganov, Kaloyan Haralampiev, Elasticity Forces in Tourism Under Covid-19: The Model of the Imaginary Mechanical Tourist Spring, Journal of Tourism and Hospitality Management, vol:10, issue:1, 2022, pages:1-9, ISSN (online):2328-2169, doi:10.17265/2328-2169/2022.01.001 2022
4 Rumyana Stoilova, Kaloyan Haralampiev, Inequalities and Justice in the Balkans. A Comparison Between Bulgaria, Croatia, Montenegro, Slovenia and Serbia, Sociological problems, vol:54, issue:1, 2022, pages:32-48, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131 2022
5 Mirela Veleva-Eftimova, Kaloyan Haralampiev, The political initiatives of the Rotating Presidency of the Council of the EU – from empirical facts to expert evaluation, European Politics and Society, vol:23, issue:2, 2022, pages:154-172, ISSN (print):2374-5118, ISSN (online):2374-5126, doi:https://doi.org/10.1080/23745118.2020.1850270 , SCOPUS, SJR (0.666 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
6 Калоян Харалампиев, За страха от грешката от втори род, Реторика и комуникации, брой:48, 2021, стр.:103-113, ISSN (online):1314-4464 2021
7 Stela Todorova, Kaloyan Haralampiev, Analysis of the Impact of Air Transport Noise in the Case of the City of Sofia, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol:21, issue:4, 2020, pages:1169-1178, ISSN (print):1311-5065, IF (0.507 - 2021), Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.182 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2020) 2020
8 Калоян Харалампиев, Използване на бейсовска статистика за статистически изводи при непредварителни извадки (през примера на изследването на отпадащи студенти в бакалавърска степен на обучение във Философския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”), Реторика и комуникации, брой:36, 2018, ISSN (online):1314-4464, др. 2018
9 Georgi Naydenov, Kaloyan Haralampiev, Demographic and Infrastructural Characteristics of the First Cluster of the Developing Countries, Политика и сигурност, брой:1, 2017, стр.:106-112, ISSN (print):2535-0358 2017
10 Georgi Naidenov, Kaloyan Haralampiev, Economic and Educational Characteristics of the First Cluster of the Developing Countries, KSI Transactions on Knowledge Society, vol:IX, issue:1, 2017, pages:14-19, ISSN (print):1313-4787, др. 2017
11 Kaloyan Haralampiev, Georgi Naidenov, Economic characteristics of the first “Latin American” cluster, Социология и икономика, брой:1, 2016, стр.:37-48, ISSN (print):1314-3603 2016
12 Krum Krumov, Johann F. Schneider, Knud S. Larsen, Kaloyan Haralampiev, Plama Hristova, Krumova, A., Radostin Vazov, Julika Novkova, Detelina Smilkova, First version of the questionnaire for measuring attitudes toward women entrepreneurship, Journal of Management, Consulting and Organizational Development, брой:1-2, 2015, стр.:3-14, ISSN (print):1314-8737, ISSN (online):1314-8475, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2015
13 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Барак Обама и Владимир Путин – причини за сатанизирането (незаслужено) на двамата световни лидери, Социология и икономика, брой:2, 2015, стр.:39-54, ISSN (print):1314-3603 2015
14 Georgi Naidenov, Kaloyan Haralampiev, Cluster Analysis of the Types of Capitalism, International Scientific Online Journal “SocioBrains”, брой:1, 2014, стр.:70-84, ISSN (online):2367-5721, Ref, Web of Science 2014
15 Boyan Yankov, Petko Ruskov, Kaloyan Haralampiev, Models and Tools for Technology Start-Up Companies Success Analysis, Economic Alternatives, issue:3, 2014, pages:15-24, ISSN (print):1312-7462, ISSN (online):2367-9409, др., PhD 2014
16 Калоян Харалампиев, Ангел Марчев, Ангел Марчев, младши, Оценяване на резултатите от обучението по "Основи на управлението: част 1" и анализ чрез разлагане на нормални разпределения, Авангардни научни инструменти в управлението, брой:1(8), 2014, стр.:91-107, ISSN (online):1314-0582 2014
17 Kaloyan Haralampiev, Georgi Naidenov, Comparative Analysis of Synchronization of Kondratiev Long Waves between Different Countries and Blocs of Countries, KSI Transactions on Knowledge Society, том:VI, брой:3, 2013, стр.:52-56, ISSN (print):1313-4787, др. 2013
18 Slavka Toshkova-Hristozova, Drozdstoj Stoyanov, Kaloyan Haralampiev, Job Satisfaction among Employees in Medical University, Bulgarian medicine, том:III, брой:4, 2013, стр.:16-21, ISSN (print):1314-3387 2013
19 Dimitar Blagoev, Kaloyan Haralampiev, Study of Evaluation as an Educational Management Tool (Transposing Fixed Scale Assessment into Relative Scale Assessment), Vanguard Scientific Instruments in Management, брой:1(6), 2013, стр.:62-78, ISSN (online):1314-0582 2013
20 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Великата депресия и сегашната криза, Социология и икономика, брой:4, 2013, стр.:42-52, ISSN (print):1314-3603 2013
21 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Степен и динамика на експлоатацията в България в периода на „социализма”, Социология и икономика, брой:1, 2013, стр.:17-28, ISSN (print):1314-3603 2013
22 Zlatoslav Arabadzhiev, Kaloyan Haralampiev, Hristo Davidov, Vladimir Bozhilov, Evaluation of the Reliability of P. Lang’s Quality of Life Scale in Bulgaria, Bulgarian medicine, том:II, брой:1-4, 2012, стр.:21-24, ISSN (print):1314-3387, PhD 2012
23 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще, Икономически и социални алтернативи, брой:2, 2012, стр.:111-129, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, др. 2012
24 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Клъстерен анализ на видовете капитализъм, Икономически и социални алтернативи, брой:4, 2012, стр.:118-133, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, др. 2012
25 Калоян Харалампиев, Още една гледна точка към проблема за отказите при социологически изследвания, Социологически проблеми, брой:1-2, 2012, стр.:452-458, ISSN (print):0324-1572, др. 2012
26 Zlatoslav Arabadzhiev, Kaloyan Haralampiev, Iliyan Trayanov, Nora Bueshi, Hristo Davidov, Vladimir Bozhilov, Comparative Evaluation of Quality of Life in Patients with Bipolar Affective Disorder, Schizophrenia, Imminent Abortion and Pyodermia, Bulgarian medicine, том:I, брой:3-4, 2011, стр.:6-13, ISSN (print):1314-3387, PhD 2011
27 Калоян Харалампиев, Георги Димитров, Възможна ли е проактивна институционална политика за насърчаване развитието на университетската наука? Няколко методологически експеримента, Стратегии на образователната и научната политика, брой:1, 2011, стр.:78-104, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575 2011
28 Kaloyan Haralampiev, Georgi Naidenov, Waves of the Change and Change of the Waves: Analysis of the Shortening of the Kondratiev Waves by Moving Sub-Periods, Социологически проблеми, issue:Specail Issue, 2010, pages:242-267, ISSN (print):0324-1572, др. 2010
29 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Дългите вълни на Кондратиев в Средна Европа – ценностни показатели, Социология – Sociology, брой:2, 2010, стр.:48-66, ISSN (print):1313-9762 2010
30 Georgi Najdenov, Kaloyan Haralampiev, Cyclic Recurrence of Foodstuffs and Non-foodstuffs Price Level in Bulgaria during XX Century, Economic Altrnatives, issue:2, 2007, pages:126-138, ISSN (print):1312-7462, ISSN (online):2367-9409, др. 2007
31 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Цената на работната сила в България през ХХ век и дългите вълни на Кондратиев, Социологически проблеми, брой:3-4, 2007, стр.:452-464, ISSN (print):0324-1572, др. 2007
32 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Цикличността в равнището на цените на хранителните и нехранителните стоки в България през ХХ век, Икономически алтернативи, брой:6, 2007, стр.:27-40, ISSN (print):1312-5281, др. 2007
33 Калоян Харалампиев, Телевизионните гласувания по телефона – проблемът за победителя, Социологически проблеми, брой:3-4, 2005, стр.:65-69, ISSN (print):0324-1572, Ref, др. 2005
34 Калоян Харалампиев, Анкетите в интернет страници – възможност за статистически изводи и интерпретиране на резултатите, Социологически проблеми, брой:3-4, 2004, стр.:203-211, ISSN (print):0324-1572, др. 2004
35 Стефан Караджов, Калоян Харалампиев, Доклад със сравнителен анализ на данни, получени от емпирични социологически изследвания, проведени със студенти от Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през декември 2002, май 2003 и декември 2003 година, Богословска мисъл, брой:3-4, 2003 2003
36 Калоян Харалампиев, Кандидатстудентска кампания 2002 година – различия в намеренията на жените и мъжете, Стратегии на образователната и научната политика, брой:1, 2003, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575 2003
37 Калоян Харалампиев, Влияние на вътрешната миграция върху броя на градското и селското население в Република България през периода 1996-1998 година, Население, брой:1-2, 2002, стр.:14-33, ISSN (print):0205-0617, ISSN (online):2367-9174 2002
38 Йовка Вацева, Емилия Тафкова, Стефан Караджов, Калоян Харалампиев, Кандидатстудентска кампания в СУ „Св. Климент Охридски”. Образователни и професионални стратегии на кандидат-студентите, Стратегии на образователната и научната политика, брой:2, 2002, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575 2002
39 Калоян Харалампиев, Демографски проблеми и тяхното влияние върху трудовите възможности на населението, Статистика, брой:5, 2001, ISSN (print):1310-7410, ISSN (online):2367-5489 2001
40 Калоян Харалампиев, Жизнен и трудов потенциал на населението на Република България по данни от преброяването на населението към 04.12.1992 година, Население, брой:1-2, 2001, ISSN (print):0205-0617, ISSN (online):2367-9174 2001
41 Калоян Харалампиев, Един подход за отчитане на влиянието на миграцията върху вероятностите за умиране, Население, брой:2, 2000, ISSN (print):0205-0617, ISSN (online):2367-9174, др. 2000
Статия в поредица
1 Kaloyan Haralampiev, Petya Ilieva-Trichkova, Pepka Boyadjieva, Does father's class or mother's education matter more? Decomposing and contextualising the influence of social origin on adult learning participation, INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFELONG EDUCATION, 2023, pages:1-23, ISSN (print):0260-1370, ISSN (online):1464-519X, doi:10.1080/02601370.2022.2153388, IF (1.8 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2023), SCOPUS, SJR (0.736 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
2 Калоян Харалампиев, Изследване на европейската идентичност на български студенти и техните родители чрез използване на Q-методология, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, том:Социология, брой:106, редактор/и:Светла Маринова, Милена Якимова, Боян Знеполски, Мила Минева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:26-41, ISSN (online):0205-19-07 2016
3 Kaloyan Haralampiev, Bayesian Inference of Relative Frequency: In the Case of Electoral surveys, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, том:Социология, брой:99, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:331-345, ISSN (print):0205-1907 2008
4 Rumiana Stoilova, Kaloyan Haralampiev, Stratification in Bulgaria. Measuring the Impact of Origin, Age, Gender, and Ethnicity on Educational Attainment and Labour Market Placement, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, том:Социология, брой:101, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, ISSN (print):0205-1907 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Зорница Стефанова - Иванова, Калоян Харалампиев, Executive Coaching as a Strategic Human Resources Management Tool in the Context of Global Challenges, Сборникът с доклади от Международна научна конференция „Икономика, управление и сигурност“ – 18-19 април 2024 г. , 2024, Ref, Web of Science 2024
2 Kaloyan Haralampiev, Application of Bayesian Fourier model for predicting travel times for on-demand public transport in Sofia, Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’22): Proceedings of the 48th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, editor/s:Desislava Ivanova, Aleksey Nikolov, Publisher:AIP Publishing, 2023, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0178923, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.164 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2023) 2023
3 Kaloyan Haralampiev, Georgi Naidenov, The Economic Dynamics of the EU in Relation to the Dynamics of the World Economy from 1970 to the Present, The Membership of Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later. Twenty-first Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of the International Economic Relations and Business Department, Volume 2, Publisher:Издателски комплекс – УНСС, 2023, pages:22-33, ISSN (online):2815-2727 2023
4 Румяна Стоилова, Калоян Харалампиев, Международен сравнителен анализ на щастието, Общности и идентичности, редактор/и:Мая Келиян, издателство:Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2023, стр.:339-354 2023
5 Angel Marchev, Nikolay Netoff, Kaloyan Haralampiev, Boyan Lomev, Kamen Spassov, Innovative On-demand Public Transportation in Sofia - an Overview of the Algorithmic Tasks, 2022 10th International Scientific Conference on Computer Science (COMSCI), Publisher:IEEE Xplore, 2022, doi:10.1109/COMSCI55378.2022.9912578, Ref, SCOPUS, SJR (4.68 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), IEEE Xplore 2022
6 Angel Marchev, Jr., Kaloyan Haralampiev, Boyan Lomev, Predicting Travel Times for On-demand Public Transport in Sofia, IFAC-PapersOnLine, editor/s:Sylvia Ilieva, Publisher:IFAC, 2022, pages:161-166, ISSN (online):ISSN 2405-8963, doi:https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.08.066, SCOPUS, SJR (0.354 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
7 Калоян Харалампиев, Оценка на обучения за гражданско участие в селските райони (Сравнение между Германия, Чехия и България), Социологията като граждански ангажимент, редактор/и:Майя Грекова, Мила Минева, Леа Вайсова, Димитър Благоев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:423-441, ISBN:978-954-07-5418-5 2022
8 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Управлението на ГЕРБ и състоянието на някои социални показатели, ХХ Юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, издателство:Технически университет - София, 2022, стр.:217-222, ISSN (online):1314-6327 2022
9 Stela Todorova, Kaloyan Haralampiev, Aneliya Parzhanova, The City as a Socio-economic and Natural System, E3S Web Conf., Volume 259, 2021, pages:1-6, ISSN (online):2267-1242 , doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125902003 , SCOPUS, SJR (0.237 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2021) 2021
10 Калоян Харалампиев, Промяна на възрастовата структура на българското население, ХІХ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 2021, стр.:225-228, ISSN (print):1314-6327 2021
11 Калоян Харалампиев, Промяна на образователната структура на работната сила в България (1959-2019 г.), Време и памет, редактор/и:Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Момчил Христов, Милена Якимова , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:423-431, ISBN:978-954-07-5287-7 2021
12 Mirela Veleva-Eftimova, Kaloyan Haralampiev, Expert evaluation of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union (2018). An Insight from Brussels, „Следващите седем на Европейския съюз“, VІІ Международна научна конференция на Катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, editor/s:Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Десислава Караасенова, Даниела Дечева, Publisher:Софийски университет "Св. Климент Охриски" и Фондация "Ханс Зайдел", 2020, pages:277-287, ISBN:978-954-8702522 2020
13 Stela Todorova, Kaloyan Haralampiev, Impact of Air Transport on the Noise Level in the City of Sofia, Sustainable Aviation. Greening the Flight Path, editor/s:Walker T., A. Bergantino, N. Sprung-Much, L. Loiacono, Publisher:Palgrave Macmillan, 2020, pages:151-171, ISBN:978-3-030-28660-6; 978-3-030-28661-3, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-28661-3 2020
14 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Двете поколения революционери – 30 години по-късно!, ХVIІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, Publisher:Технически университет, 2020, pages:653-661, ISSN (online):1314-632 2020
15 Stela Todorova, Kaloyan Haralampiev, Impact of Air Transport on the Noise Level in the City of Burgas, E3S Web Conf., Volume 101, 2019, pages:1-5, doi:https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910104003 , SCOPUS, SJR (0.166 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019) 2019
16 Калоян Харалампиев, Сравнение на различни модели на извадката според разходите за тяхното реализиране, Демократичност, децентрализация, самоуправление, редактор/и:Елена Калфова, Симеон Петров, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2019, стр.:401-405, ISBN:978-954-07-4665-4 2019
17 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Третият арбитраж – апокалипсис сега? Или по-късно!, Науката в полза на обществото. Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д.с.н. Духомир Минев, редактор/и:Мария Желязкова, Георги Петрунов, издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, стр.:133-147, ISBN:978-954-322-985-7 2019
18 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Американският военен бюджет и рисковете за света, Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология, редактор/и:Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова, издателство:Издателски комплекс - УНСС, 2018, стр.:118-126, ISBN:978-619-232-047-8 2018
19 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Дългите вълни на Кондратиев в икономиката на Китай до 2050 година, Мениджмънт и инженеринг, издателство:ТУ-София, 2018, стр.:337-344, ISSN (print):1310-3946, ISSN (online):1314-6327 2018
20 Милка Семова, Виолета Димитрова, Калоян Харалампиев, Криптовалути и финасиране на социални и противообществени проекти, Икономически и управленски политики и предизвикателства: към Индустрия 4.0, технология или идеология, издателство:Издателски комплекс – УНСС, 2018, стр.:270-279, ISBN:978-954-9399-51-6 2018
21 Kaloyan Haralampiev, Q-Methodology Behind the PQMethod Software, Multilingual Identities. A study of attitudes towards multilingualism in three European cities, editor/s:Lid King, Lorna Carson , Publisher:The Languages Company, London, 2017, pages:26-35, ISBN:978-0-9564256-4-5, International 2017
22 Kaloyan Haralampiev, Research into European Identity of Bulgarian University Students and Their Parents by Applying Q-methodology, Identites, democratie, frontiers, editor/s:Gilles Rouet, Maria Stoicheva , Publisher:L’Harmattan, 2017, pages:61-74, ISSN (print):2257-3690, ISBN:978-2-343-12199-4, International 2017
23 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Динамика на военните бюджети на САЩ, Китай и Русия – сравнителен анализ, Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област, издателство:Издателски комплекс - УНСС, 2017, стр.:89-93, ISBN:978-619-232-023-2 2017
24 Калоян Харалампиев, За връзката между корелационното отношение и Хи-квадрат, Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област, издателство:Издателски комплекс - УНСС, 2017, стр.:163-168, ISBN:978-619-232-023-2 2017
25 Милка Семова, Калоян Харалампиев, Алумни мрежите в подкрепа на организационното развитие на университетите в България – подходи за тяхното създаване и развиване, Лидерство и организационно развитие, редактор/и:Снежана Илиева, Миряна Радович Маркович, Йоана Янкулова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:342-350, ISBN:978-954-07-4129-1, PhD 2016
26 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Динамика на експлоатацията в Китай и Индия през последните десетиления – сравнителен анализ, Икономическа социология 4.0, редактор/и:Андрей Нончев, издателство:Издателски комплекс - УНСС, 2016, стр.:49-54, ISBN:978-954-644-872-9 2016
27 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Сравнителен анализ на икономическите показатели между Първи „източноевропейски” и Първи „латиноамерикански” клъстери, Мениджмънт и инженеринг, издателство:Технически университет - София, 2016, стр.:522-530, ISSN (print):1310-3946, ISSN (online):1314-6327 2016
28 Milka Semova, Kaloyan Haralampiev, Alumni Relations as Innovative Managerial Approach in Bulgarian Education Sector, Innovations manageriales, enjeux et perspectives, editor/s:Thierry Come, Gilles Rouet, Publisher:L'Harmattan, 2015, pages:193-208, ISSN (print):2257-3690, ISBN:978-2-343-07197-8, PhD 2015
29 Ilieva, S., Elena Altimirska, Kaloyan Haralampiev, Gender Differences in Career Orientations of Secondary School Students, Психологията – традиции и перспективи, издателство:ЮЗУ, Благоевград, 2015, стр.:212-217, ISSN (print):1314-9792 2015
30 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Демографски и образователни характеристики на Първи „латиноамерикански” клъстер, Мениджмънт и инженеринг, 2015, стр.:1343-1352, ISSN (print):1310-3946, ISSN (online):1314-6327 2015
31 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Икономически, инфраструктурни и образователни характеристики на Първи „арабски” клъстер, Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Икономически науки", издателство:Съюз на учените - Варна, 2015, стр.:4-13, ISSN (print):1314-7390, ISSN (online):2603-4085 2015
32 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Икономическото развитие на България през призмата на клъстерния анализ, Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии, издателство:Издателски комплекс – УНСС, 2015, стр.:223-231, ISBN:978-954-644-733-3 2015
33 Калоян Харалампиев, Йордан Димитров, Как да осигурим постфактум сходни двойки (matching cases) при оценка на нетния ефект на обучения, Лидерство и организационно развитие, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:393-399, ISBN:978-954-07-3946-5 2015
34 Елена Алтимирска, Снежана Илиева, Калоян Харалампиев, Методи за диагностициране на личността в процеса на кариерно ориентиране и консултиране, Лидерство и организационно развитие, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:622-630, ISBN:978-954-07-3946-5 2015
35 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, „Пулсациите” на Първи „източноевропейски” клъстер и неговите „колебания” между либералния и държавния капитализъм, Мениджмънт и инженеринг, 2014, стр.:1291-1299, ISSN (print):1310-3946, ISSN (online):1314-6327 2014
36 Slavka Toshkova-Hristozova, Drozdstoj Stoyanov, Kaloyan Haralampiev, Anxiety and Depression as State Predictors for Burn Out in Health Care, New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention, editor/s:Drozdstoj Stoyanov, Publisher:River Publishers, 2014, pages:115-129, ISBN:978-87-93102-70-5; 978-87-93102-71-2 2014
37 Slavka Toshkova-Hristozova, Drozdstoj Stoyanov, Kaloyan Haralampiev, The Impact of Burn Out on Quality of Life in the Context of Professional Realization in Medicine, New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention, editor/s:Drozdstoj Stoyanov, Publisher:River Publishers, 2014, pages:131-145, ISBN:978-87-93102-70-5; 978-87-93102-71-2 2014
38 Калоян Харалампиев, Промяна на етническата структура на българското население между 1900 и 2011 г. по данни от националните преброявания на населението, По стъпките на другия: Сборник в чест на Майя Грекова, редактор/и:Милена Якимова, Петя Кабакчиева, Марина Лякова, Вероника Димитрова, издателство:Просвета, 2014, стр.:154-168, ISBN:978-954-01-3059-0 2014
39 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Сегашната криза – тя ли е „Великата депресия” в третия цикъл на еволюцията на световния пазар?, Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, издателство:Издателски комплекс - УНСС, 2014, стр.:199-202, ISBN:978-954-644-580-3 2014
40 Boyan Yankov, Kaloyan Haralampiev, Petko Ruskov, Start-Up Companies Predictive Models Analysis, Авангардни научни инструменти в управлението, 2013, стр.:275-285, ISSN (online):1314-0582, PhD 2013
41 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Демографски характеристики на „западноевропейския” и „източноевропейския” клъстер и на клъстера „САЩ, Швейцария” през ХХ век, Дни на науката '2012, 2013, стр.:457-470, ISSN (print):1314-2283 2013
42 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Динамика на ефективността на българската „социалистическа” държавна собственост, Статистиката като наука, образование, професия и дейност, издателство:Наука и икономика, 2013, стр.:240-244, ISBN:978-954-21-0670-8 2013
43 Калоян Харалампиев, Методика на маркетинговото проучване и оценка на взаимодействието между музеите – училището и младите потребители и сравнителен анализ на отговорите на общите въпроси за трите групи респонденти, Работна среща-семинар на тема: „Музеите – училището и младите потребители“, издателство:Национален исторически музей, 2013, стр.:17-27 2013
44 Андрей Бъчваров, Петко Русков, Калоян Харалампиев, Моделиране и верификация на аномалиите в месечната консумация на електричество в Западна България, Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, издателство:САИ, 2013, стр.:69-72, ISSN (print):1313-2237, PhD 2013
45 Славка Тошкова-Христозова, Наталия Янкова, Евгений Кадийски, Иван Христозов, Светла Пачева-Карабова, Христина Спасова, Златослав Арабаджиев, Борис Тилов, Калоян Харалампиев, Определители за тревожност сред преподаватели, обучаващи чуждестранни студенти медици, „50 години – врата към образованието и прозорец към света” по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:710-718, ISBN:978-654-07-3610-5, PhD 2013
46 Евгений Кадийски, Славка Тошкова-Христозова, Наталия Янкова, Иван Христозов, Светла Пачева-Карабова, Христина Спасова, Златослав Арабаджиев, Борис Тилов, Калоян Харалампиев, Удовлетвореност от работата в интеркултурна образователна среда по медицина, „50 години – врата към образованието и прозорец към света” по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:700-709, ISBN:978-954-07-3610-5, PhD 2013
47 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, „Пулсациите” на Първи „западноевропейски” клъстер и неговите „колебания” в пространството на либералния капитализъм, Обществената трансформация в България, Европа и света, издателство:Издателски комплекс – УНСС, 2012, стр.:87-103, ISBN:978-954-644-546-9 2012
48 Andrey Bachvarov, Kaloyan Haralampiev, Petko Ruskov, Business Analytics for Household Electricity Consumptions, Е-Управление, 2012, стр.:103-110, ISSN (print):1313-8774, PhD 2012
49 Georgi Najdenov, Kaloyan Haralampiev, Clusters of Capitalist Economies in the Twentieth Century, Тенденции и перспективы развития современного научного знания, 2012, pages:100-115, ISBN:978-5-91891-143-3 2012
50 Kaloyan Haralampiev, Disability in Bulgaria – Ten Years Later, European Population Conference, 2012 2012
51 Andrey Bachvarov, Petko Ruskov, Kaloyan Haralampiev, Electricity End Users’ Consumption Patterns in Different West Bulgarian Locations, International Scientific Conference UNITECH, 2012, стр.:86-91, ISSN (print):1313-230X, ISSN (online):2603-378X, PhD 2012
52 Kaloyan Haralampiev, How to Model? Data Mining Concept and Tools, Автоматика и информатика, 2012, стр.:27-30, ISSN (print):0861-7562 2012
53 Iglika Milosheva, Elica Efremova, Kaloyan Haralampiev, Petko Ruskov, Junior Achievement Entrepreneurship Student Companies Predictive Models Analysis, Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация, 2012, стр.:79-90, ISBN:978-954-323-989-4, PhD 2012
54 Elica Efremova, Iglika Milosheva, Kaloyan Haralampiev, Petko Ruskov, Junior Achievement Student Company Competitions Analysis, Авангардни научни инструменти в управлението, 2012, стр.:86-98, ISSN (online):1314-0582, PhD 2012
55 Petko Ruskov, Kaloyan Haralampiev, Lachesar Georgiev, Online Investigation of SMEs Competitive Advantage, Management, Enterprise and Benchmarking (MEB) International Conference, 2012, pages:143-159 2012
56 Petko Ruskov, Kaloyan Haralampiev, Iglika Milosheva, Elica Efremova, Practical Educational Challenges with Business Analytics, Статистика, информационни технологии и комуникации, 2012, pages:567-577, ISBN:978-954-644-308-3, PhD 2012
57 Andrey Bachvarov, Petko Ruskov, Kaloyan Haralampiev, Stefan Apostolov, Utility Company Consumers Consumption Patterns, Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, 2012, стр.:406-416, ISBN:978-954-92247-4-0, PhD 2012
58 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Длинные волны Кондратьева в России и Болгарии, Кондратьевские волны: аспекты и перспективы, издателство:Учитель, 2012, стр.:342-360, ISBN:978–5–7057–3310–1 2012
59 Андрей Бъчваров, Калоян Харалампиев, Петко Русков, Изследване на аномалиите в месечната консумация на електричество в зависимост от температурата, Международен симпозиум "Управление на топлоенергийни обекти и системи", 2012, стр.:31-34, ISSN (print):1313-2237, PhD 2012
60 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Социални характеристики на клъстера на англосаксонския либерален капитализъм и на съветския държавен капитализъм – сравнителен анализ на индикатори за образование, Мениджмънт и инженеринг, 2012, стр.:1076-1084, ISSN (print):1310-3946, ISSN (online):1314-6327 2012
61 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Социални характеристики на Първи „западноевропейски” клъстер, на Първи „източноевропейски” клъстер и на клъстера „САЩ, Швейцария” – сравнителен анализ на индикатори за образование, Науката, образованието и изкуството в ХХІ век, 2012, стр.:129-136, ISSN (print):1313-5236 2012
62 Калоян Харалампиев, Георги Найденов, Съкращават ли се дългите вълни на Кондратиев? Случаят Китай и Великобритания, Статистика, информационни технологии и комуникации, 2012, стр.:145-153, ISBN:978-954-644-308-3 2012
63 Kaloyan Haralampiev, Elica Efremova, Iglika Milosheva, Petko Ruskov, Application of Classification Trees for JA Entrepreneurship Competitions Analysis, International Scientific Conference UNITECH, 2011, стр.:351-356, ISSN (print):1313-230X, ISSN (online):2603-378X, PhD 2011
64 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Клъстерите капитализъм – типология и динамика на капиталистическите икономики след Втората световна война, Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж, 2011, стр.:103-111, ISBN:978-954-23-0677-1 2011
65 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Прогнозиране на кризи – икономическата динамика на Китай и „светлите перспективи”, KSI transactions on knowledge society, 2011, стр.:45-48, ISSN (print):1313-4787, др. 2011
66 Kaloyan Haralampiev, Demographic Processes and Economic Crises. The Bulgarian Case, European Population Conference, 2010 2010
67 Румяна Стоилова, Калоян Харалампиев, Джендър неравенства и роля на държавата, Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ на Европейското социално изследване (ESS) 2006/2009, издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:349-367, ISBN:978-954-321-723-6 2010
68 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Дългите вълни на Кондратиев в добива на въглища и производството на чугун и стомана в Средна Европа през ХХ и в началото на ХХІ век, KSI transactions on knowledge society, 2010, стр.:91-94, ISSN (print):1313-4787, др. 2010
69 Калоян Харалампиев, Инвалидност, социални контакти, удовлетвореност, Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ на Европейското социално изследване (ESS) 2006/2009, издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:283-302, ISBN:978-954-321-723-6 2010
70 Калоян Харалампиев, Лапласово правило за приемственост – интерпретации и приложения, Авангардни научни инструменти в управлението, 2010, стр.:254-259, ISSN (online):1314-0582 2010
71 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Цикличност в икономическото развитие на Русия в края на ХІХ и през ХХ век, Социологията – от емпирията към теорията, 2010, стр.:229-242, ISBN:978-954-322-368-8 2010
72 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Дългите вълни на Кондратиев в динамиката на брутния вътрешен продукт, брутното промишлено производство и националното богатство на Русия през ХХ век, Мениджмънт и инженеринг, 2009, стр.:402-407, ISSN (print):1310-3946, ISSN (online):1314-6327 2009
73 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Дългите вълни на Кондратиев в добива на въглища и производството на чугун и стомана в Русия в края на ХІХ и през ХХ век, KSI transactions on knowledge society, 2009, стр.:111-114, ISSN (print):1313-4787, др. 2009
74 Калоян Харалампиев, Студентската оценка за преподаването – проблемът за точността на изводите, Социологията пред предизвикателството на различията: Сборник, посветен на 30-годишнината на катедра „Социология”, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, стр.:245-256, ISBN:978-954-07-2829-2 2009
75 Калоян Харалампиев, За парадигмите в статистиката – бейсовска статистика, Актуални проблеми на статистическата теория и практика, 2008, ISBN:978-954-494-952-5 2008
76 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Проблемът за късите вълни в икономическото развитие на България през ХХ век, Мениджмънт и инженеринг, 2008, стр.:254-259, ISSN (print):1310-3946, ISSN (online):1314-6327 2008
77 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Цикличността на икономическото развитие на България през ХХ век (натурални показатели – 2), Толерантност и нетърпимост в международните отношения, 2007, ISBN:978-954-715-346-2 2007
78 Kaloyan Haralampiev, Disability in Bulgaria – Does it Increase or Decrease during the Period 1992-2004?, European Population Conference, 2006 2006
79 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Държавният капитализъм в България и дългите вълни на Кондратиев, Мениджмънт и инженеринг, 2006, ISSN (print):1310-3946, ISSN (online):1314-6327 2006
80 Калоян Харалампиев, Информацията – архив или ресурс. (Разглеждане на случаи.), Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век, 2006, стр.:357-362, ISBN:954-21-0267-4; 978-954-21-0267-0 2006
Студия в научно списание
1 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Кой спечели третата световна война? (Капитали, центрове за власт, стратегии), Политически хоризонти, брой:3, 2023, стр.:86-128, ISSN (online):2534 – 966X 2023
2 Georgi Naidenov, Kaloyan Haralampiev, The Generational Cycles of Simon Kuznets in Bulgaria, Postmodernism Problems (Проблеми на постмодерността), vol:12, issue:3, 2022, pages:319-345, ISSN (online):1314-3700, doi:https://doi.org/10.46324/PMP2203319 2022
3 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, The Race to EU Membership. Does the Acceleration Matter?, Southeastern Europe, issue:46, 2022, pages:23-51, ISSN (print):0094-4467, ISSN (online):1876-3332, doi:10.30965/18763332-46010002, IF (0.2 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS, SJR (0.112 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
4 Румяна Стоилова, Калоян Харалампиев, Подоходна стратификация и нейното значение за постигане на целите на устойчиво развитие, Социологически проблеми, брой:2, 2020, стр.:385-408, ISSN (print):2603-4131, ISSN (online):0324-1572 2020
5 Калоян Харалампиев, Мирела Велева-Ефтимова, Георги Димитров, Индекс за експертна оценка на ротационните председателства на Съвета на ЕС, Vanguard Scientiffic Instruments in Management, том:15, брой:1, 2019, стр.:1-75, ISSN (online):1314-0582 2019
6 Калоян Харалампиев, Бейсовски подход за оценка на хармонични колебания с променлива амплитуда, Vanguard Scientific Instruments in Management, vol:14, issue:1, 2018, ISSN (online):1314-0582 2018
7 Kaloyan Haralampiev, Dimitar Blagoev, Ethnic-specific and Ethnic-nonspecific Factors for Ethnicity Non-identification in Bulgaria, Vanguard Scientific Instruments in Management, том:13, брой:1, 2017, стр.:1-24, ISSN (online):1314-0582 2017
8 Kaloyan Haralampiev, Georgi Dimitrov, Quantitative research approaches in support of the new EC’s framework to safeguard the rule of law in EU, Regions & Cohesion, vol:6, issue:3, 2016, pages:20-51, ISSN (print):2152-906X, ISSN (online):2152-9078, doi:doi: 10.3167/reco.2016.060302, SCOPUS, SJR (0.109 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2016) 2016
9 Kaloyan Haralampiev, Dimitar Blagoev, Ethnicity Non-identification in 2011 Census in Bulgaria, Vanguard Scientific Instruments in Management, том:11, брой:1, 2015, ISSN (online):1314-0582 2015
10 Димитър Благоев, Калоян Харалампиев, В търсене на липсващия етнос: Изследователски проблеми и решения, Авангардни научни инструменти в управлението, брой:1(8), 2014, стр.:16-50, ISSN (online):1314-0582 2014
Студия в поредица
1 Георги Димитров, Калоян Харалампиев, Здравка Георгиева, CVM: защо не постига целите си? Свидетелства от емпирично проучване на докладите по Механизма за сътрудничество и проверка 2007-2013 г., Доклади, брой:38, издателство:Фондация РискМонитор, 2016, стр.:5-35, ISBN:978-954-2914-44-0, PhD 2016
2 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho P. Stoychev, The Adventures of the CVM in Bulgaria and Romania, MAXCAP Working Paper Series, 2016, pages:3-38, ISSN (online):2198-7653, International 2016
3 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho P. Stoychev, Contextual Policy Reading of Public Opinion Data and Recent Trends in Attitudes towards European Integration, MAXCAP Working Paper Series, editor/s:Catherine Craven, Ann-Sophie Gast, Michael Giesen, Publisher:Freie Universität Berlin, 2015, pages:4-49, ISSN (online):2198-7653, International 2015
4 Kaloyan Haralampiev, Georgi Dimitrov, Stoycho P. Stoychev, Measuring Sociopolitical Distances between EU Member States and Candidates: A New Path, MAXCAP Working Paper Series, 2015, pages:3-33, ISSN (online):2198-7653, International 2015
5 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Историческият „поход” на българската икономика в пространството на либералния и държавния капитализъм , Научни трудове на Университет за национално и, том:40 години катедра "Икономическа социология", брой:2-3, част първа, издателство:Издателски комплекс - УНСС, 2015, стр.:85-148, ISSN (print):0861-9344, ISSN (online):2534-8957, др. 2015
6 Георги Найденов, Калоян Харалампиев, Локални и глобални рискови фактори за развитието на България и света през второто десетилетие на ХХІ век, Годишник на Университет за национално и, том:Философия на икономиката, издателство:Издателски комплекс - УНСС, 2015, стр.:49-98, ISSN (print):1312-5486, ISSN (online):2534-8949, др. 2015
7 Георги Димитров, Калоян Харалампиев, Здравка Георгиева, Проблемът с борбата срещу корупцията в България, видян през докладите по механизма за сътрудничество и проверка в периода 2007-2012 г. (резултати от емпирично проучване), Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, том:Социология, брой:105, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:4-91, ISSN (print):0205-1907, PhD 2015
8 Петя Кабакчиева, Калоян Харалампиев, Албена Стамболова, Елена Стойкова, Татяна Томова, Стефан Попов, Васил Гарнизов, Георги Ангелов, Рада Смедовска, Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина, Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ), издателство:Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ), 2014, стр.:1-89, ISBN:978-954-92855-0-5, PhD 2014
9 Калоян Харалампиев, Има ли връзка между политическата ситуация в страната и раждаемостта през периода 1990-2003 година?, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, том:Социология, брой:96-98, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:119-144, ISSN (print):0205-1907 2007
10 Димитър Благоев, Иван Войнов, Светлана Георгиева, Георги Димитров, Вера Стаевска, Елена Стойкова-Доганова, Калоян Харалампиев, Проблеми на оценяването на студентите в специалност “Социология” при Софийски университет, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, том:Социология, брой:95, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2004, стр.:1-147, ISSN (print):0205-19-07, PhD 2004
11 Йордан Венедиков, Йовка Вацева, Емилия Тафкова, Стефан Караджов, Калоян Харалампиев, Вандализмът. Прояви на футболните фенове – анализ на данни от емпирично социологическо изследване, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, том:ФЖМК, брой:8, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2001, стр.:163-184, ISSN (print):1311-4883 2001
Студия в сборник (на конференция и др.)
Kaloyan Haralampiev, Migration Impact on the All Characteristics in the Life Tables, European Population Conference, 2008 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Reconsidering Cramér’s Measure of Association 2024
2 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Application of Bayesian Periodogram Analysis for Predicting Number of Passengers for On-demand Public Transport in Sofia 2023
3 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Application of Bayesian Fourier Model for Predicting Travel Times for On-demand Public Transport in Sofia 2022
4 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Please guess when the COVID 19 pandemic was? 2022
5 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Статистически анализ на данни от непредставителни онлайн изследвания 2022
6 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, How does fertility affect mortality? 2021
7 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Inequalities and Justice in the Balkans. Comparison between Bulgaria, Croatia, Montenegro, Slovenia and Serbia 2021
8 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Еластичност на туризма в условията на Ковид-19. Модел на пружината 2021
9 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Промяна на възрастовата структура на българското население 2021
10 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Използване на Q-методология за изследване на отношението към обучението в електронната среда 2021
11 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Who benefits from GDP growth? 2.0 2021
12 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Global warming in the last 250 years? Caused by human activities? Which ones? 2020
13 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Unpredictable epidemic? 2020
14 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Двете поколения революционери – 30 години по-късно! 2020
15 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Процесът на вземане на решения в ЕС – базиран на факти или на политическа целесъобразност? 2020
16 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Index for the Evaluation of the Rotating Presidencies of the EU Council 2019
17 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Factors Influencing Fertility in Bulgaria 2019
18 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Дългите вълни на Кондратиев в икономиката на Китай до 2050 година 2018
19 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Who benefits from the GDP growth? 2018
20 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, The importance of being… an university fresher 2018
21 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Американският военен бюджет и рисковете за света 2017
22 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Online platform for visualization of the relation between the election results and socio-demographic profile of the population 2017
23 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Dynamics of the Drop-out BA Students in “St. Kliment Ohridski” University of Sofia 2017
24 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, За връзката между корелационното отношение и Хи-квадрат 2017
25 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Динамика на военните бюджети на САЩ, Китай и Русия – сравнителен анализ 2017
26 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Алумни мрежите в подкрепа на организационното развитие на университетите в България – подходи за тяхното създаване и развиване 2016
27 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Ethnic-specific and Ethnic-nonspecific Factors for Ethnicity Non-identification in Bulgaria 2016
28 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Локална диференциация на факторите за липса на етническа идентификация в Преброяване на населението в България през 2011 г. 2016
29 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Методи за диагностициране на личността в процеса на кариерно ориентиране и консултиране 2015
30 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Използване на матрици на прехода за изследване на възпроизвеждането на партийния вот 2015
31 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Как да осигурим постфактум сходни двойки (matching cases) при оценка на нетния ефект на обучения 2015
32 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Демографски и образователни характеристики на Първи „латиноамерикански” клъстер 2015
33 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Бейсовски подход за оценка на хармонични колебания с променлива амплитуда 2014
34 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, „Пулсациите” на Първи „източноевропейски” клъстер и неговите „колебания” между либералния и държавния капитализъм 2014
35 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Ethnicity Non-identification in 2011 Census in Bulgaria 2014
36 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Динамика на ефективността на българската „социалистическа” държавна собственост 2013
37 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Сегашната криза – тя ли е „Великата депресия” в третия цикъл на еволюцията на световния пазар? 2013
38 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Оценяване на резултатите от обучението по "Основи на управлението: част 1" и анализ чрез разлагане на нормални разпределения 2013
39 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Икономическото развитие на България през призмата на клъстерния анализ 2013
40 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, В търсене на липсващия етнос: Изследователски проблеми и решения 2013
41 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Utility Company Consumers Consumption Patterns 2012
42 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, „Пулсациите” на Първи „западноевропейски” клъстер и неговите „колебания” в пространството на либералния капитализъм 2012
43 Постер, Калоян Харалампиев, Disability in Bulgaria – Ten Years Later 2012
44 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Study of Evaluation as an Educational Management Tool (Transposing Fixed Scale Assessment into Relative Scale Assessment) 2012
45 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Junior Achievement Student Company Competitions Analysis 2011
46 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Application of Classification Trees for JA Entrepreneurship Competitions Analysis 2011
47 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Junior Achievement Entrepreneurship Student Companies Predictive Models Analysis 2011
48 Постер, Калоян Харалампиев, Demographic Processes and Economic Crises. The Bulgarian Case 2010
49 Постер, Калоян Харалампиев, Migration Impact on the All Characteristics in the Life Tables 2008
50 Пленарен доклад, Калоян Харалампиев, Лапласово правило за приемственост – интерпретации и приложения 2008
51 Постер, Калоян Харалампиев, Disability in Bulgaria – Does it Increase or Decrease during the Period 1992-2004? 2006
52 Секционен доклад, Калоян Харалампиев, Информацията – архив или ресурс. (Разглеждане на случаи.) 2006
Участие в редколегия
1 Калоян Харалампиев, Социологически проблеми, Участие в редколегия 2021
2 Калоян Харалампиев, Статистика (ISSN 2367-5489), Участие в редколегия 2015
3 Калоян Харалампиев, Авангардни научни инструменти в управлението (ISSN 1314-0582), Участие в редколегия 2013
Учебник
1 Валентин Гоев, Венелин Бошнаков, Екатерина Тошева, Калоян Харалампиев, Васил Бозев, Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания, ISBN:978-619-232-172-7, Издателски комплекс - УНСС, София, Рецензирано 2019
2 Калоян Харалампиев, Въведение в основните статистически методи за анализ. (Второ преработено и допълнено издание), ISBN:978-654-2998-12-9, Балон, София, Рецензирано 2012
3 Калоян Харалампиев, Въведение в основните статистически методи за анализ, ISBN:954-8353-60-1, Балкани, София, Рецензирано 2003
Учебно помагало
1 Калоян Харалампиев, Ангел Марчев, Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни, Институт за развитие на публичната среда, София 2017
2 Калоян Харалампиев, IBM SPSS – Статистически решения на приложни изследователски задачи. (Второ преработено и допълнено издание), ISBN:978-954-2998-14-3, Балон, София, Рецензирано 2012
3 Калоян Харалампиев, Работа с данни в SPSS, ISBN:978-954-07-2847-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2009
4 Калоян Харалампиев, SPSS за напреднали, ISBN:978-954-07-2621-2, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2007