Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Петя Иванова

ORCID ID:0000-0001-7540-1878
Дисертация д-р
Петя Димитрова Иванова, Развитие на детските организации в България през периода 1944-1990 година – педагогически аспекти , Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител:проф. дпн Пенка Ненова Цонева 2022
Научен проект
Петя Иванова, „Възпитанието в детските организации в България (1944-1990) в извори“, Член, , Номер на договора: № 80-10-176 2019
Статия в научно списание
1 Иванова, П., Трудовото възпитание в Димитровската пионерска организация „Септемврийче“ 1944-1989 , Българско списание за образование, issue:Том 1, 2022 2022
2 Иванова, П., Възпитанието в детските лагери (1944-1989), Бъларско списание за образование, брой:2, 2020, стр.:149-162 2020
3 Цонева, П., Иванова, П., Trends in selection and training of leaders for children’s and youth organizations in Bulgaria (1944-1990), Contemporary university education, vol:4, issue:vol. 4 № 4/ 2019, 2019, pages:50-60, ISSN (print):2367-8232, ISSN (online):2534-9643, Ref, PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Петя Димитрова Иванова, Патриотичното възпитание в Детско-юношеската организация „Септемврийче" 1944-1947 , Сборник 35 години Факултет по педагогика - Приемственост и бъдеще, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:72-80 2022
2 Иванова, П., Structural and organizational changes in Children’s organizations in Bulgaria 1948-1968, International journal. Knowledge, Publisher:IKM, 2021, pages:701-707, ISSN (print):2545 - 4439, ISSN (online):1857 - 923X, Ref, Web of Science 2021
3 Иванова, П., Establishment, basic principles and organizational structure of Dimitrov pioneer organization “Septemvrijtche” 1944-1947, Knowledge International Journal, editor/s:Vol.39, Publisher:IKM-Scopje, 2020, pages:69-74, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-933X, Ref 2020
4 Иванова, П., Educational aspects of the activities of children's organizations in Bulgaria(1944-1947), Knowledge International Journal, editor/s:IKM -Scopje, 2019, pages:393-399, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2019
Студия в научно списание
1 Иванова, П., Символите и ритуалите като възпитателно средство в Димитровска пионерска организация „Септемврийче“, Българско списание за образование, issue:1, 2020, pages:85-108 2020
2 Иванова, П., Възпитателни аспекти в дейността на детско-юношеските организации в периода от 1878 година до обявяването на България за народна република., Българско списание за образование, брой:1, 2019, стр.:26-52 2019
Студия в поредица
Иванова, П., Естетическото възпитание в детските организации в България 1948-1989, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, том:кн. Педагогика, брой:т.114, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:79-101 2021
Участие в конференция
1 Присъствие, Петя Иванова, Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование“ 2023
2 Присъствие, Петя Иванова, Социално и образователно включване на бежанците 2023
3 Секционен доклад, Петя Иванова, Прoфесионалното образование в българското училище – исторически и съвременни аспекти 2023
4 Секционен доклад, Петя Иванова, Естетическото възпитание и детските организации в България (1971 -1989) 2021
5 Секционен доклад, Петя Иванова, Structural and organizational changes in Children’s organizations in Bulgaria 1948-1968 2021
6 Секционен доклад, Петя Иванова, Патриотичното възпитание в Детско-юношеската организация „Септемврийче“ 1944-1947 – историко-педагогически аспекти 2021
7 Секционен доклад, Петя Иванова, „Патриотичното възпитание в ДПО „Септемврийче“ 1944-1947 – историко-педагогически аспекти“ 2020
8 Секционен доклад, Петя Иванова, Establishment, basic principles and organizational structure of Dimitrov pioneer organization “Septemvrijtche” 1944-1947 2020
9 Секционен доклад, Петя Иванова, Educational aspects of the activities of children's organizations in Bulgaria (1944-1947) 2019
10 Секционен доклад, Петя Иванова, „Възпитанието в детските организации в България 1878-1944“ 2019