Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Петя Иванова
Научен проект
Петя Иванова, „Възпитанието в детските организации в България (1944-1990) в извори“, Член, , Номер на договора: № 80-10-176 2019
Статия в научно списание
Цонева, П., Иванова, П., Trends in selection and training of leaders for children’s and youth organizations in Bulgaria (1944-1990), Contemporary university education, vol:4, issue:vol. 4 № 4/ 2019, 2019, pages:50-60, ISSN (print):2367-8232, ISSN (online):2534-9643, Ref, PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иванова, П., Establishment, basic principles and organizational structure of Dimitrov pioneer organization “Septemvrijtche” 1944-1947, Knowledge International Journal, editor/s:Vol.39, Publisher:IKM-Scopje, 2020, pages:69-74, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-933X, Ref 2020
2 Иванова, П., Educational aspects of the activities of children's organizations in Bulgaria(1944-1947), Knowledge International Journal, editor/s:IKM -Scopje, 2019, pages:393-399, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2019
Студия в научно списание
1 Иванова, П., Символите и ритуалите като възпитателно средство в Димитровска пионерска организация „Септемврийче“, Българско списание за образование, issue:1, 2020, pages:85-108 2020
2 Иванова, П., Възпитателни аспекти в дейността на детско-юношеските организации в периода от 1878 година до обявяването на България за народна република., Българско списание за образование, брой:1, 2019, стр.:26-52 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петя Иванова, „Патриотичното възпитание в ДПО „Септемврийче“ 1944-1947 – историко-педагогически аспекти“ 2020
2 Секционен доклад, Петя Иванова, Establishment, basic principles and organizational structure of Dimitrov pioneer organization “Septemvrijtche” 1944-1947 2020
3 Секционен доклад, Петя Иванова, Educational aspects of the activities of children's organizations in Bulgaria (1944-1947) 2019
4 Секционен доклад, Петя Иванова, „Възпитанието в детските организации в България 1878-1944“ 2019