Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Нели Петрова-Димитрова
Глава от монография
Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Нели Петрова, Марина Пиронква, Цецка Коларова, Борис Минчев, Александър Ранев, Цветослав Николов, Академични полета на социалната педагогика, ISBN:ISBN:978-954-07-3800-0, Рецензирано 2014
Книга
1 Нели Петрова, Даринка Янкова, Психо-социална работа с деца, при случаи на родителски конфликти. Наръчник за професионалисти. , ИСДП, София 2017
2 Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Марина Пиронква, Нели Петрова, Цецка Коларова, Борис Минчев, Александър Ранев, Цветослав Николов, АКАДЕМИЧНИ ПОЛЕТА НА СОЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА., ISBN:978-954-07-3800-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2014
3 Нели Петрова - Димитрова, Социална педагогика или педагогика на социалната работа.COBISS.BG-ID - 1266944740 338 стр., ISBN:ISBN 978 -954- 315 - 081 – 6, Издателство „Карина – Мариана Тодорова”, София 2014
4 Нели Петрова - Димитрова, и др., Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики., ИСДП, София 2014
5 Нели Петрова - Димитрова, Супервизията в социалната COBISS.BG-ID - 1267259364, 152 стр., ISBN:978-954-8846-24-0, Веда Словена, София 2014
6 Нели Петрова - Димитрова, Основи и методи на социалната работа / Нели Петрова-COBISS.BG-ID - 1265566436 второ, преработено издание, 223 стр., ISBN:978-954-8846-18-9, Веда Словена 2013
7 Нели Петрова, Яна Станева, Нели Петрова, Яна Станева. Можем ли да направим децата по-устойчиви? ИСДП, София, I наръчник за учители, ISBN:SBN 978-954-90306-7-9,, ИСДП 2010
8 Нели Петрова, Надя Стойкова,, Сексуалното насилие над деца, Изследване на феномена и измеренията на насилието над деца в институции., ISBN:ISBN 978-954-90306-7-9, ИСДП, София 2010
9 Нели Петрова, Златка Ангелова, Корекционна програма за обучение в комуникативни социални умения на COBISS.BG-ID - 1244069348 103 стр. , ISBN:SBN - 978-954-775-751-6, Фабер, В.Търново 2007
10 Нели Петрова , Основи и методи на социалната работа , ISBN:954-8683-13-Х, Литера, София 2001
11 Нели Петрова, М.Хаджийски, Т.Минев, Пенитенциарна педагогика, Фабер, Велико Търново 1999
Научен проект
1 Нели Петрова-Димитрова, International company for provision of services relating to development of training packages and delivery of on-line training for national trainers under the UN JointProgramme , Член, , Номер на договора:RFP No.: RFP-TKM-002-2020 Joint Programme: “Improving the system of social protection through the introduction of inclusive quality community-based social services.” 2020
2 Нели Петрова-Димитрова, Тема на проекта: Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия) , Член, ФНИ на СУ, Номер на договора: 80-10-110 / 16.04.2020 2020
3 Нели Петрова-Димитрова, „Децата на фокус в съдебната реформа” , „Единна методология за оценка на най-добрия интерес на децата” (при родителски конфликти)., Член, ЕК, Номер на договора:BG05SFOP001-3.003-0063 2019
4 Нели Петрова-Димитрова, „Разработване на инструментариум за работа в новите интегрирани здравно-социални услуги и за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/, Домове за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ и Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с умствена изостаналост /ЦНСТД МУ/”, Член, Агенция за социално подпомагане, Номер на договора:Договор №BG12-Д01-0004/26 BG05М9OP01-2.012, 2019
5 Нели Петрова-Димитрова, – INTERPRO - Les enjeux formatifs de l’interprofessionnalité dans l'intervention sociale Erasmus +, HE2B BELGIUM JUST, Universite Paris Nanter, Universite Lisbon, Universite Montreal, SAPI. , Член, ЕС, Номер на договора: Interpro19PS0002 2019
6 Нели Петрова-Димитрова,   Тематичен проект:“Приложни полета на оциалната педагогика /съвременни  подходи и практики/ “, СУ „Св. Кл. Охридски“, ФНОИ, (2019)  , Член, ФНИ СУ, Номер на договора:Договор № 80-10-88/15.04.2 019 2019
7 Нели Петрова-Димитрова, FOCUS on my needs: Working together for children in criminal proceedings“ водеща организация – Тер дез Ом - Унгария, Член, EK, Номер на договора:FOCUS 878556 — FOCUS — REC-AG-2019/REC-RCHI-PROF-AG-2019 „ 2019
8 Нели Петрова-Димитрова, — BODROZI , Член, EK, Номер на договора:BODROZI 856836REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG 2018
9 Нели Петрова-Димитрова, JUST Implementing restorative justice with child victim, , Член, EK, Номер на договора:JUST/2015/SPOB/AS/VICT/9344 2017
10 Нели Петрова-Димитрова, OUTogether, Член, EK, Номер на договора: REC-AG-2017/REC-RCHI-PROF-AG-2017-785760 2017
11 Нели Петрова-Димитрова, REC PROMIS 2” (2017-2019), водеща организация – Съвета на страните от балтийско море, Член, ЕК, Номер на договора:REC-CHILD-AG-2016-01-764236– PROMIS 2 2017
12 Нели Петрова-Димитрова, Child Friendly JT , Член, EK, Номер на договора:JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-06 2016
13 Нели Петрова-Димитрова, JUST / 2015 / RDAP / AG / CORP / 9182 - "HandsUp (2016-2017) водеща организация – АПДЕШ – Португалия, Член, , Номер на договора:2015 / RDAP / AG / CORP / 9182 2016
14 Нели Петрова-Димитрова, JUST „Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation” , Член, ЕК, Номер на договора:JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465 2016
15 Нели Петрова-Димитрова, „Развитие и перспективи на социалната педагогика в България (история, теория, практика)“,, Член, Фонд „Научни изследвания”, Номер на договора:Договор № 82 от 2016 г. 2015
16 Нели Петрова-Димитрова, Relais 2 N FR/06/B/P/PP – 152570, Член, EU 2006
Научно ръководство
1 Нели Петрова-Димитрова, Концептуализиране на социално-педагогическата работа с деца, жертви на насилие, СУ "Св.Кл.Охрдски" дипломна работа:Михаела Василева 2020
2 Нели Петрова-Димитрова, Компетенции на социалния педагог за резилианс при родители в риск от раздяла с детето си, Су "Св.Кл.Охридски" дисертация д-р:Яна Пeтрова Станева 2018
3 Нели Петрова-Димитрова, Ефективност на социално-педагогическата работата в отделите за закрила на детето , РУ " Ангел Кънчев" дисертация д-р:Багряна Рашкова Илиева 2011
Превод на статия
1 Нели Петрова, Свобода за учене / Карл Роджърс , ISBN:0861-7953. - 1, В: Компас. 1994
2 Нели Петрова, ВЪЗПИТАТЕЛНИЯТ стил на родителите и самооценката на юношите / Жан Келерхал и др , ISBN:ISSN 0861-3982. - III, Педагогика. - , 3 , с. 45-53 1993
3 Нели Петрова, Училищният неуспех / Франсоаз Долто, ISBN: ISSN 0861-0738. - I, Отворено образование. 4 , с. 55-59 1992
Статия в научно списание
1 Нели Петрова, Даринка Янкова, Звездица Пенева-Ковачева, Социалните услуги в общността в условията на извънредно положение , Педагогически изследвания ISSN 2683-1376 Educational Studies, том:том 1 Volume 1 , брой:1, 2020, ISSN (online): ISSN 2683-1376 2020
2 Нели Петрова, Социална педагогика и социална работа – сходство в означаващото, Педагогика, брой:4, 2017 2017
3 Нели Петрова - Димитрова, Приемната грижа като споделено родителство (резултати от практико-приложно проучване). , Годишник на СУ - ФНПП, том:106, 2015, стр.:149-176, Ref 2015
4 Нели Петрова - Димитрова, Подготовка на социалните педагози - компетенции, стандарти, перспективи. , Педагогика , брой:С. XXI,1, 2011, стр.:39-48 2011
5 Нели Петрова, Нели Владинска, Петрова,Н и Н.Владинска- Науката социална педагогика- за нейния предмет и обект. /, /Педагогика, , issue:N 6,., 1999 1999
Статия в поредица
Нели Петрова, Резилиансът и приемната грижа във Франция., сб. Резилиансът - как да го прилагаме COBISS.BG-ID - 1232935396 стр. 71 - 99 , Резилиансът , vol:Резилиансът - как да го прилагаме , issue:2, editor/s:доц. Нели Петрова-Димитрова, Publisher:ИСДП, 2010, pages:71-99, ISBN:ISBN - 978-954-90306-5-5 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Нели Петрова, Petrova-Dimitrova, Nelly La conceptualisation de la pratique de la prévention de la violence et du soutien psychosocial des enfants à risque et des enfants victimes de violence , Ionescu, S., Mazurek, H. (Coord.) (2020) Pratiques basées sur la résilience. , editor/s:Ionescu, S., Mazurek, H., Publisher:AMU, IRD, LED Aix Marseille Université, Institut de Recherche pour le Développement, Laboratoire Population, Environnement, Développement, 568p. , 2020, pages:413-421, Ref 2020
2 Нели Петрова, Основана на Резилианс социално-педагогическа работа с деца, преживели насилие. , ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ. , издателство:С., УИ "Св. Кл. Охридски",, 2020 2020
3 Нели Петрова, Institutional and Residential Care for Children in Bulgaria, EUROPEAN PERSPECTIVES RESIDENTIAL CHILD AND YOUTH CARE IN A DEVELOPING WORLD, editor/s:Tuhinul Islam and Leon Fulcher, Publisher:Tuhinul Islam and Leon Fulcher – editors The CYC-Net Press , 2017, pages:159-172, ISBN:ISBN 978-1-928212-28-7, International 2017
4 Нели Петрова, В помощ на оценката на юноши с поведение в конфликт със закона, Психо-социална и социално-педагогическа работа с деца в конфликт със закона, кн.2 Юношеството., издателство:ИСДП, 2017 2017
5 Нели Петрова, Весела Банова, Петя Димитрова, Детското поведение в конфликт със закона, Психо-социална и социално-педагогическа работа с деца в конфликт със закона, , издателство:ИСДП, 2017 2017
6 Нели Петрова, Даринка Янкова, Идентичност и житейска история, / сб. Психо-социална и социално-педагогическа работа с деца в конфликт със закона, издателство:ИСДП, 2017 2017
7 Нели Петрова, Полина Павлова, Звездица Ковачева, Разработване на жизнен проект на юношата, Психо-социална и социално-педагогическа работа с деца в конфликт със закона, кн.3 Юношеството, издателство:ИСДП, 2017 2017
8 Нели Петрова, Яна Станева, Фактори за резилианс при жени, в риск да изоставят децата си , Предизвикателства и перспективи пред съвремнната психология, редактор/и:проф. Соня Карабельова, проф. Ирина Зиновиева, издателство:СУ "Св.Кл.Охридски", 2017, стр.:194-197, ISBN:978-954-07-42-77-9, PhD 2017
9 Нели Петрова, Institutional and Residential Care for Children in Bulgaria, EUROPEAN PERSPECTIVES RESIDENTIAL CHILD AND YOUTH CARE IN A DEVELOPING WORLD , editor/s:Tuhinul Islam and Leon Fulcher – editors ISBN 978-1-928212-28-7 , Publisher:Tuhinul Islam and Leon Fulcher – editors ISBN 978-1-928212-28-7 , 2016, pages:159-172, International 2016
10 Нели Петрова, Надя Стойкова, Methods for preparation of individual assessment of child victim of crime, Integrated approach for fair justice in the best interest of the child, European practices. , Publisher:ИСДП , 2016, ISBN:ISBN 978-954-2956-20-4 , International 2016
11 Нели Петрова, Димитър Грънчаров, Пробацията между наказанието и подкрепата, сб. Методическо ръководство за обучители на пробационни служители, издателство: ИСДП , 2016, ISBN:ISBN 978-954-2956-19-8 2016
12 Нели Петрова, Анализ на промяната. COBISS.BG-ID - 1261520868 , Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури, издателство: Институт по соц. дейности и практики, 2013, стр.:3-53, ISBN:ISBN - 978-954-2956-13-6 2013
13 Нели Петрова, Иван Ранчев, Подкрепата на семейства в риск - основно предизвикателство пред системата за закрила и благосъстоянието на детето. COBISS.BG-ID - 1260268004 стр. 27-38 , Преглед на системата за закрила и за благосъстоянието на децата в България : доклад за , editor/s:доц. Нели Петрова-Димитрова, Publisher:ИСДП, 2012, pages:27-38, ISBN:ISBN - 978-954-2956-12-9 2012
14 Нели Петрова, Интервюиране на деца. сб. Участие на деца в правни процедури. COBISS.BG-ID - 1247154404 стр. 43-63 , Участие на деца в правни процедури. , 2011, pages:43-63, ISBN:ISBN - 978-954-2956-04-4 2011
15 Нели Петрова, Професионализиране на професиите в социалната работа – съвременни аспекти. , В: „Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник“. , издателство:Сoфия: Университетско издателство „Кл. Охридски“, 2009, стр.:330-341, Ref 2009
16 Нели Петрова, Rinske Mansens, Kersti Kukk, Elisabeth Hauser, Michel Vandekeere, Françoise Mulkay, Jean Kennedy, Bulgaria in Eurochild Children Without Parental Care: Survey Eurochild, Brussels, National Survey Eurochild, Brussels, Publisher: Eurochild , 2009, International 2009
17 Нели Петрова, Development of alternative services, including foster care, Building and reforming child care systems in Central Asia”, 2009 ENG.doc. and reforming child protection system: Experience of Bulgaria, , Publisher:UNICEF CEE/CISRO, 2009 2009
18 Нели Петрова, Изисквания (стандарти) за помагащи професии и за обучение на професионалисти, работещи с изоставени деца. , Сборник - 120 години Софийски Университет „Св.Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука., издателство:Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, 2008, стр.:442-451, ISBN:SBN 978-954-8846-04-02, Ref 2008
19 Нели Петрова, Петрова –Димитрова, Нели, Връзка и взаимодействие между равнищата на промяна в социално-педагогическата работа с деца в риск, Социална педагогика – история и теория и практика,, издателство:Университетско , 2007, ISBN:978-954-8641-15-9 2007
20 Нели Петрова, Philippe Lacade, Daniel Roi, Veela Banova, Nelly Petrova, Que veulent dire les adolescents deliqueants?, , Archives de psychanalise, Publisher:AGALMA , 2004, ISBN:ISBN:2-911636-78-3 , International 2004
21 Banova, V,, Harizanova, M,, Bogdanov, G,, Todorova, V, Нели Петрова, Social Assessment of Child Care in Bulgaria, Social Assessment of Child Care in Bulgaria, Publisher: (not publishedUNDP, UNDESA, World Bank, Sofia, 2000, 2000 2000
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Нели Петрова-Димитрова, Дете-центиран подход, концептуални и обучителни аспекти 2021
2 Секционен доклад, Нели Петрова-Димитрова, "Résilience des professionnels de la protection de l'enfance" 2020
3 Секционен доклад, Нели Петрова, All under one roof – Zona Zakrila \Protection Zone\ Mode 2019
4 Пленарен доклад, Нели Петрова-Димитрова, Juvenile justice in Bulgaria - current challenges 2019
5 Секционен доклад, Нели Петрова-Димитрова, Social Activities and Practice Institute (SAPI) experience in Community Support Centers (COP) and Development of Foster Care 2018
6 Секционен доклад, Нели Петрова-Димитрова, La conceptualisation de la pratique de la prévention de la violence et du soutien psychosocial des enfants à risque et des enfants victimes de violence 2018
7 Секционен доклад, Нели Петрова-Димитрова, What do researches of corporal punishment tell as 2018
8 Пленарен доклад, Нели Петрова-Димитрова, L’assistant social, acteur de premier plan au service de la justice civile 2017
9 Секционен доклад, Нели Петрова-Димитрова, How the professionals help for resilience in people with difficulties? 2017
10 Секционен доклад, Нели Петрова-Димитрова, Фактори за резилианс при жени в риск от раздяла с децата им Resilience factors with women at risk of separating from their children 2017
Учебник/Учебно помагало
1 Нели Петрова, Introduction to Resilience. The manual in aid of professionals. , ИСДП 2016
2 Нели Петрова - Димитрова, и др., Когато детето срещне насилието. , ИСДП, София 2013
Учебно помагало
Nelli Petrova-Dimitrova, Даринка Янкова, Мария Чомарова, Катя Кръстанова, Кристина Ненова, Интегриран подход към децата, жертви или свидетели на домашно насилие, центриран към техните нужди и най-добър интерес, ISBN:978-954-2956-34-1, ИСДП, София 2021