Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Деница Желязкова

Researcher ID (Web of Science):S-6928-2019

ORCID ID:0000-0001-6596-4327
Научен проект
1 Деница Желязкова, Млади изследователи 2, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.009-0013 2019
2 Деница Желязкова, Студентски практики, Член, , Номер на договора:BG051P0001-3.3.07-0002 2014
Превод на статия
1 Анна Николова Бешкова, Деница Желязкова, Бртанд Ръсел Философия на логическия атомизъм (1918) 6. Описания и непълни символи 2021
2 Деница Желязкова, „Философията на логическия атомизъм“ (гл.6. Описания и непълни символи), Бъртранд Ръсел, 1918. Оригинално заглавие: „The Philosophy of Logical Atomism (1918), Bertrand Russell, London and New York, 1985, „Философия на езика“, изд. на СУ „Св. Кл. Охридски“ С. , Рецензирано 2020
3 Деница Желязкова, „Проблемите на философията“ (гл.1. Явление и реалност), Бъртранд Ръсел, 1912.; Оригинално заглавие: „The Problems of Philosophy“, Bertrand Russell, Home University Library, 1912, Oxford University Press paperback, 1959.; , ел.сп. Liternet, № 9 (226), 2018, Рецензирано 2018
4 Деница Желязкова, Превод на Въведението и коментар на книгата Епистемология: Въведение в теорията на познанието“ на Никалъс Решър. Оригинално заглавие: „Epistemology: An Introduction to the Theory of Knowledge“, Nicholas Rescher; 2003 State University of New York., ISSN (online):, ел. сп. NotaBene бр. 41/2018, Ref, Рецензирано 2018
Статия в научно списание
1 Деница Желязкова, Импликация и импликатура (в каква степен значението на изречението определя това, което казваме?). , Сборник: „Докторантски четения 2020“, СУ, 2021 2021
2 Denitsa Zhelyazkova, What is a logical constant?, Al-Mukhatabat Journal, issue:34, 2020, ISSN (print):1737-6432, Ref 2020
3 Деница Желязкова, За природата на логическите константи, сп. NotaBene, брой:49, 2020, ISSN (online):1313-7859, Ref, др. 2020
4 Denitsa Zhelyazkova, Логическият реализъм и онтологическият статут на логическите обекти, Философски алтернативи, брой:6, 2020, ISSN (print):0861-7899, Ref 2020
5 Denitsa Zhelyazkova, Тhe semantic ontology in Wittgenstein’s philosophy, 130 years Ludwig Wittgenstein:1889-2019. , 2020, ISBN:978-954-395-237-3, Ref, Web of Science 2020
6 Denitsa Zhelyazkova, Logical Atomism: A Hundred Years Later. (A Review of The Philosophy of Logical Atomism, 2018, by Nikolay Milkov)" (2018).), Balkan Journal of Philosophy, issue:11.2, 2019, ISSN (print):2367-5438, Ref, Web of Science 2019
7 Denitsa Zhelyazkova, Витгенщайновият антиплатонизъм. Бил ли е Витгенщайн реалист?, Философски алтернативи, брой:5, 2019, ISSN (print):0861-7899, Ref 2019
8 Деница Желязкова, Метафизическият субект като субект на границата. (Защо солипсизмът не съвпада с чистия реализъм?) , ел.сп. Liternet, брой:№ 1 (230), 2019, ISSN (online):1312-2282 2019
9 Деница Желязкова, Теорията за запознанството и проблемът за логическата форма, сп. Кайрос, брой:4, 2019, ISSN (online):2534-8442 2019
10 Деница Желязкова, “Universalia ante res‘‘ vs. “Universalia in rebus” – Как съвременната аналитична метафизика решава проблема за универсалиите?, сп. Кайрос, брой:3, 2018, ISSN (online):2534-8442 2018
11 D Jelyazkova, ABOUT THE NATURE OF RELATION: RUSSELL'S REALISM AND THE POSSIBILITY OF EXPLICATION OF THE LOGICAL FORM, FILOSOFIYA-PHILOSOPHY, vol:27, issue:3, 2018, pages:284-291, ISSN (print):0861-6302, ISSN (online):1314-8559 2018
12 Denitsa Zhelyazkova, За природата на отношението: Ръселовият реализъм и възможността за експликация на логическата форма., Сп. „Философия Аз Буки“ , брой:3, 2018, ISSN (print):0861 – 6302 , Ref, Web of Science 2018
13 Деница Желязкова, За разграничението между формална и материална импликация, сп. NotaBene, том:http://notabene-bg.org/read.php?id=704, брой:41, 2018, ISSN (online):1313-7859 2018
14 Denitsa Zhelyazkova, Онтологическите мотивации на теорията за обозначаването: преди и след Куайн, Философски алтернативи, брой:6, 2018, ISSN (print):0861-7899 2018
15 Denitsa Zhelyazkova, Анализ на „неопределимите” и на логическите константи в Ръселовата философска логика. , Философски алтернативи, брой:1, 2017, ISSN (print):0861-7899 2017
16 Denitsa Zhelyazkova, Платоническият реализъм и проектът за философска логика, сп. NotaBene, брой:37, 2017, ISSN (online):1313-7859 2017
17 Denitsa Zhelyazkova, Kristian Enchev, Ръселовата философска логика: 25 години залози и печалби, Философски алтернативи, брой:2-3, 2017, ISSN (print):0861-7899 2017
18 Деница Желязкова, Витгенщайн: правилата като условия за възможност - артикулирането на езикови игри!, сп.Перспективи, брой:8, 2016, ISSN (print):2367-7708 2016
19 Denitsa Zhelyazkova, Проблемът за „онтологическата относителност” във филсофията на У.О. Куайн, сп. NotaBene, брой:34, 2016, ISSN (online):1313-7859, Ref 2016
20 Деница Желязкова, История на метафизиката до Кант. Ограничения на теоретическия разум в Критика на чистия разум., сп.Перспективи, брой:5, 2015, ISSN (print):2367-7708 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Деница Желязкова, Импликация и импликатура (в каква степен значението на изречението определя това, което казваме?) 2020
2 Секционен доклад, Деница Желязкова, За природата на логическите константи. 2019
3 Секционен доклад, Деница Желязкова, Логическият реализъм и онтологическият статут на логическите обекти 2019
4 Секционен доклад, Деница Желязкова, About the nature of the logical constants: How to analyze the propositions of the philosophical logic? 2019
5 Секционен доклад, Деница Желязкова, ‘’Теорията за запознанството в Ръселовата философия и възможността за експликация на логическата форма". 2019
6 Секционен доклад, Деница Желязкова, „Теорията за обозначаването - преди и след Куайн‘‘ 2018
7 Секционен доклад, Деница Желязкова, „Universalia ante res‘‘ vs. “Universalia in rebus” – Как съвременната аналитична метафизика решава проблема за универсалиите? 2018
8 Секционен доклад, Деница Желязкова, Логико-философския трактат 2018
9 Секционен доклад, Деница Желязкова, Какво са логическите константи? ( Поглед от реалистка гледна точка) 2018
10 Секционен доклад, Деница Желязкова, „Платоническият реализъм и проектът за философска логика”. 2017
11 Секционен доклад, Деница Желязкова, "Ръселовото разбиране за смисъл на отношението в Принципи на математиката и в непубликувания ръкопис Теория на познанието." 2016
12 Секционен доклад, Деница Желязкова, "Невъзможността за една онтология на жизнения свят, след отказ от инвариантните структури на света на живота.“ 2015
Участие в редколегия
Деница Желязкова, международен научен журнал „Перспективи”, ВТУ, Участие в редколегия 2015