Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Пламен Минчев

Author ID (SCOPUS):58608511400

Researcher ID (Web of Science):AAM-2874-2021

ORCID ID:0000-0001-9311-4928
Глава от монография
1 Людмил Георгиев, Ариана Мучай, Виктор Добрев, Бойчо Бойчев, Ивана Младенова-Бочев, Ивайло Лазаров, Пламен Минчев, Анелия Димитрова, Калоян Атанасов, и други, Гл. 7. Общество на вината или общество на отговорността. В: Творческите предизвикателства на критическата психология - ІІ, с. 318-367. , ISBN:978-954-07-5299-0, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
2 Людмил Георгиев, Красимира Йонкова, Найден Николов, Виктор Добрев, Ариана Мучай, Иван Габеров, Пламен Минчев, Олга Стойнева, Калоян Атанасов, гл. 7. Социален характер. В: Георгиев, Л. и др. Творчески предизвикателства на критическата психология, с. 277-336., ISBN:9789540743233, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
3 Георги Маринов, Ирена Левкова, Пламен Минчев, Севда Таш, Соня Иванова, Петър Гавраилов, Гл. 8. Определяне на психологическия тип чрез тест за определяне на психологическите типове на Майерс-Бригс - съпоставка между общински служители и обикновени граждани- В: Психосемантичен поглед върху нагласите към фискалната политика у нас. с. 185-214., ISBN:978-619-7079-17-3, Онгъл, Варна, Рецензирано 2013
Дисертация д-р
Пламен Минчев, Идеята за социалния характер в междукултурен контекст, Софийски университет, Ръководител:Проф. д-р Людмил Георгиев 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
Пламен Минчев, Minchev, P. The Intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs. Vol. 1. Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev” e-ISBN: 978-954-712-794-4, 2020, p. 115, Рецензия, 2020
Книга
Пламен Минчев, Психоанализата – личности и страни. Биографичен справочник, ISBN:978-619-7079-78-4, Онгъл, Варна, Рецензирано 2016
Монография
Пламен Минчев, Социалният характер-теоретични и приложни аспекти, ISBN:978-954-07-5108-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Пламен Минчев, Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурната среда, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.017-0007-C01 2023
2 Пламен Минчев, Социалната педагогика през XXI век, Ръководител, , Номер на договора:80-10-106/27.04.2023 г. 2023
3 Пламен Минчев, Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по „Социална педагогика“ в условията на криза, Член, , Номер на договора:80-10-173/27.05.2022 2022
4 Пламен Минчев, „Студентски практики – Фаза 2“, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.013-0001 2021
5 Пламен Минчев, Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование, квалификация и кариерно развитие в социално-педагогическата сфера, Член, , Номер на договора:80-10-126/26.03.2021 г. 2021
6 Пламен Минчев, Транзакционният анализ и възможната му употреба в педагогическата практика, Член, , Номер на договора:РД 22-939/1.04.2021 г. 2021
7 Пламен Минчев, Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия), Член, , Номер на договора:80-10-110/16.04.2020 2020
8 Пламен Минчев, Приложни полета на социалната педагогика (съвременни подходи и практики), Член, , Номер на договора:№ 80-10-88/15.04.2019 2019
Редактор на издание нереферирано
1 Пламен Минчев, Левкова, И. Консултирането в транзакционния анализ – преди и сега. Изд. Онгъл, Редактор на издание нереферирано 2020
2 Пламен Минчев, Левкова, И. Консултирането в транзакционния анализ. Учебно помагало. Изд. Онгъл, Редактор на издание нереферирано 2019
3 Пламен Минчев, Левкова, И. Консултирането с фокус ТА. Учебник. Изд. Онгъл, Редактор на издание нереферирано 2019
4 Пламен Минчев, Левкова, И. Теории и техники в консултирането. Учебно помагало. Изд. Онгъл, Редактор на издание нереферирано 2019
5 Пламен Минчев, Василева, М. и Левкова, И. Училищна психология. Изд. Онгъл, Редактор на издание нереферирано 2018
Статия в научно списание
1 Пламен Минчев, Българските психиатри в диалог с психоанализата, Българско списание за психиатрия, том:8, брой:3, 2023, стр.:38-46, Ref, SCOPUS, SJR (0.102 - 2022) 2023
2 Пламен Минчев, Младен Николов – първият български психоаналитик, Psychological Thought , том:16, брой:2, 2023, стр.:213-229, ISSN (online):2193-7281, doi:https://doi.org/10.37708/psyct.v16i2.761, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.156 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (16th), др.(EBSCO, ERIH PLUS) 2023
3 Александър Ранев, Пламен Минчев, Предизвикателства и добри практики при практическата подготовка на студентите по „Социална педагогика“ в условия на ковид ограничения (Изследване сред специалисти и преподаватели), Стратегии на образователната и научната политика, брой:4, 2023, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575, doi:https://doi.org/10.53656/str2023-4-6-cha, Ref, IF (2 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2023) 2023
4 Пламен Минчев, История на транзакционният анализ в България, Философия, том:30, брой:3, 2021, стр.:301-316, ISSN (print):0861–6302 , ISSN (online):1314–8559 , doi:https://doi.org/10.53656/phil2021-03-07 , Ref, IF, IF (1 - 2022), Web of Science Quartile: Q3 (2021) 2021
5 Пламен Минчев, The reception of Erich Fromm’s ideas in Bulgaria – part 1., Психологични изследвания, том:23, брой:1, 2020, стр.:167-178, ISSN (print):1311-4700, ISSN (online):2367-9174, Ref 2020
6 Пламен Минчев, Възгледът на Ерих Фром за детската социализация, Управление и образование, брой:16, 2020, стр.:167-173, ISSN (print):13126121, Ref, др.(EBSCO) 2020
7 Пламен Минчев, Играта като социализационен процес, Управление и образование, брой:16, 2020, стр.:163-166, ISSN (print):13126121, др.(EBSCO) 2020
8 Ирена Левкова, Георги Маринов, Пламен Минчев, Сравнителен анализ на родителските послания при българи и турци, Управление и образование, брой:13, 2017, стр.:83-88, ISSN (print):13126121, Ref 2017
9 Ирена Левкова, Георги Маринов, Пламен Минчев, Сравнителен анализ на родителските послания при две поколения българи, Управление и образование, брой:13, 2017, стр.:89-96, ISSN (print):13126121, Ref, др.(EBSCO) 2017
10 Plamen Minchev, Bulgaria – A social psychological portrait, Fromm Forum. English edition, issue:18, 2014, pages:16-20, ISBN:1437-1189 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Пламен Минчев, История на психоанализата в България до 1944 - 1 част, „30 години специалност Психология“ – Годишник за студенти, докторанти и научни ръководители, редактор/и:Манол Манолов, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2023, стр.:97-109, ISSN (print):2815–357X 2023
2 Пламен Минчев, История на психоанализата в България до 1944 г. - 2 част, „30 години специалност Психология“ – Годишник за студенти, докторанти и научни ръководители, редактор/и:Манол Манолов, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2023, стр.:111-121, ISSN (print):2815–357X 2023
3 Пламен Минчев, Любов, социален характер и социален пол, Психология - традиция и съвременност. Сборник научни доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50-години от създаването на специалност „Психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1-3 юни 2022 г., редактор/и:Ирина Зиновиева, Людмила Андреева, Соня Карабельова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:753-760, ISBN:978-954-07-5611-0, Ref 2022
4 Яна Станева, Пламен Минчев, Професионалните компетенции в социалнопедагогическата сфера през погледа на специалиста, Образование и изкуства: традиции и перспективи. Трета научно-практическа конференция, редактор/и:Маргарита Крумова, 2022, стр.:619-630, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2022
5 Яна Станева, Пламен Минчев, Професионалните компетенции в социално-педагогическата сфера през погледа на специалиста, Образование и изкуства: традиции и перспективи. Трета научно-практическа конференция, редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:ФНОИ - СУ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:619-630, ISSN (online):ttps://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2022/11/Sbornik_Obrazovanie_Izkustva_2022_web_Optimized.pdf, ISBN:2738-8999, Ref 2022
6 Irena Levkova, Plamen Minchev, Application of Art Therapy in Transactional Analysis, Culture and Art in Contemporary Context, editor/s:Sofo Tavadze, Publisher:The Batumi Art State Teaching University Publishing House, 2021, pages:582-587, ISBN:978-9941-9519-2-3 2021
7 Пламен Минчев, Употребата на транзакционния анализ в общуването между учител и ученици., Образование и изкуства: традиции и перспективи. Втора научно-практическа конференция, редактор/и:Маргарита Крумова, 2021, стр.:138-151, ISSN (online):2738-8999 2021
8 Plamen Minchev, Problems of cross-cultural social character research, Fromm Forum - English edition, editor/s:Rainer Funk and Thomas Kühn, Publisher:Selbstverlag, 2019, pages:223-229, ISSN (print):1437-1189 2019
9 Пламен Минчев, Любов, социален характер и пол, Национална научно-практическа конференция по психология. Теория и практика, част 1, 2016, стр.:316-330 2016
10 Пламен Минчев, Психологичен анализ на идолопоклонничеството в българската политическа действителност, Национална научно-практическа конференция по психология. Теория и практика, част 2, 2016, стр.:147-158 2016
11 Пламен Минчев, Социален характер и организация, Лидерство и организационно развитие, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.:881-887, ISBN:978-954-07-3946-5 2015
12 Пламен Минчев, Някои страни на българския характер през погледа на транзакционния анализ, Приложна психология и практика Дванадесета международна конференция, издателство:ВСУ „Черноризец Храбър”, 2013, стр.:131-140 2013
13 Пламен Минчев, Характерологията на Фром, Приложна психология и социална практика. Том 2. Десета международна конференция, издателство:ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011, стр.:199-208 2011
14 Пламен Минчев, Развитие на „Аз-а” при възрастните, Предизвикателство пред науката във връзка с членството на България в ЕС. Том V. Международна научна конференция, 2007, стр.:62-67, Ref 2007
Студия в поредица
Пламен Минчев, Психоаналитичния метод на Ерих Фром, Годишник на Софийския университет. Философски факултет, том:Книга Психология, брой:107, редактор/и:Йоана Янкулова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:290-315, ISSN (print):0204-9945 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Пламен Минчев, Проблемни аспекти от дейността на психолога в социалните услуги 2023
2 Секционен доклад, Пламен Минчев, Am I normal or how society shapes our understanding of normalcy 2023
3 Секционен доклад, Пламен Минчев, История на психоанализата в България - 1 част 2023
4 Секционен доклад, Пламен Минчев, История на психоанализата в България - 2 част 2023
5 Секционен доклад, Пламен Минчев, Преводът като психологически и морален проблем: грешките в превода на трудовете на Ерих Фром. 2023
6 Секционен доклад, Яна Станева, Пламен Минчев, Професионалните компетенции в социалнопедагогическата сфера през погледа на специалиста 2022
7 Секционен доклад, Пламен Минчев, Любов, социален характер и социален пол 2022
8 Секционен доклад, Irena Levkova, Plamen Minchev, Application of Art Therapy in Transactional Analysis 2021
9 Секционен доклад, Пламен Минчев, Употребата на транзакционния анализ в общуването между учител и ученици 2021
10 Секционен доклад, Ирена Левкова и Пламен Минчев, Sociocultural model of the Bulgarian Society from a Transactional analysis standpoint 2019
11 Секционен доклад, Пламен Минчев, Problems of cross-cultural social character research 2018
12 Секционен доклад, Пламен Минчев, Изследването на социалния характер - метод за разрешаване на обществени проблеми 2017
13 Секционен доклад, Пламен Минчев, Психологичен анализ на идолопоклонничеството в българската политическа действителност 2016
14 Секционен доклад, Пламен Минчев, Любов, социален характер и пол 2016
15 Секционен доклад, Пламен Минчев, Социален характер и организация 2015
16 Секционен доклад, Пламен Минчев, Някои страни на българския характер през погледа на транзакционния анализ. 2012
17 Секционен доклад, Пламен Минчев и Ирена Левкова, Етническото многообразие – факти и нагласи. 2012
18 Секционен доклад, Пламен Минчев, Характерологията на Фром 2011
19 Секционен доклад, Пламен Минчев, Ерих Фром – хуманист и психоаналитик 2008
20 Секционен доклад, Пламен Минчев, Развитие на „Аз-а” при възрастните. 2007