Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Пламен Минчев

Researcher ID (Web of Science):AAM-2874-2021

ORCID ID:0000-0001-9311-4928
Глава от монография
Пламен Минчев, Социален характер. гл. 7. В: Георгиев, Л. и др. Творчески предизвикателства на критическата психология, ISBN:9789540743233, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2017
Дисертация д-р
Пламен Минчев, Идеята за социалния характер в междукултурен контекст, Софийски университет, Ръководител:Проф. д-р Людмил Георгиев 2018
Книга
Пламен Минчев, Психоанализата – личности и страни. Биографичен справочник, ISBN:978-619-7079-78-4, Онгъл, Варна, Рецензирано 2016
Монография
Пламен Минчев, Социалният характер-теоретични и приложни аспекти, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
Статия в научно списание
1 Пламен Минчев, The reception of Erich Fromm’s ideas in Bulgaria – part 1., Психологични изследвания, том:23, брой:1, 2020, стр.:167-178, ISSN (print):1311-4700, ISSN (online):2367-9174, Ref 2020
2 Пламен Минчев, Възгледът на Ерих Фром за детската социализация, Управление и образование, брой:16, 2020, стр.:167-173, ISSN (print):13126121, Ref, др.(EBSCO) 2020
3 Пламен Минчев, Играта като социализационен процес, Управление и образование, брой:16, 2020, стр.:163-166, ISSN (print):13126121, др.(EBSCO) 2020
4 Ирена Левкова, Георги Маринов, Пламен Минчев, Сравнителен анализ на родителските послания при българи и турци, Управление и образование, брой:13, 2017, стр.:83-88, ISSN (print):13126121, Ref 2017
5 Ирена Левкова, Георги Маринов, Пламен Минчев, Сравнителен анализ на родителските послания при две поколения българи, Управление и образование, брой:13, 2017, стр.:89-96, ISSN (print):13126121, Ref, др.(EBSCO) 2017
6 Plamen Minchev, Bulgaria – A social psychological portrait, Fromm Forum. English edition, issue:18, 2014, pages:16-20, ISBN:1437-1189 2014
Студия в поредица
Пламен Минчев, Психоаналитичния метод на Ерих Фром, Годишник на Софийския университет. Философски факултет, том:Книга Психология, брой:107, редактор/и:Йоана Янкулова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:290-315, ISSN (print):0204-9945 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ирена Левкова и Пламен Минчев, Sociocultural model of the Bulgarian Society from a Transactional analysis standpoint 2019
2 Секционен доклад, Пламен Минчев, Problems of cross-cultural social character research 2018
3 Секционен доклад, Пламен Минчев, Психологичен анализ на идолопоклонничеството в българската политическа действителност 2016
4 Секционен доклад, Пламен Минчев, Любов, социален характер и пол 2016
5 Секционен доклад, Пламен Минчев и Ирена Левкова, Етническото многообразие – факти и нагласи. 2012
6 Секционен доклад, Пламен Минчев, Някои страни на българския характер през погледа на транзакционния анализ. 2012
7 Секционен доклад, Пламен Минчев, Характерологията на Фром 2011
8 Секционен доклад, Пламен Минчев, Ерих Фром – хуманист и психоаналитик 2008
9 Секционен доклад, Пламен Минчев, Развитие на „Аз-а” при възрастните. 2007