Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Боряна Бунджулова
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Боряна Бунджулова, Надживявания: към една патосна аналитика на генеративното време (За книгата на Светлана Събева „Надживявания. Феноменология и социоанализа на генеративното време. София: Изток-Запад, 2023“), 2023
2 Боряна Андреева Бунджулова, Съорганизатор на семинар за социални и хуманитарни науки: Хоризонти, 2023
3 Боряна Андреева Бунджулова, Участие в подкаст “Живот с деменция (Vox Nihili със Стоян Ставру)”, Ratio BG, 2023
4 Боряна Андреева Бунджулова, Участие в радио предаване “Преди всички”, Хоризонт, БНР, 2023
5 Боряна Андреева Бунджулова, „Общност с другия (М. Грекова, Общност с другия. Лекции по социология на социалните общности, УИ „Св. Климент Охридски“, 2017)“, 2017
Монография
1 Боряна Бунджулова, Живот с деменция. Ракурси към изплъзващи се опити, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
2 Боряна Бунджулова, Тяло и всекидневен свят: случаи на пълна загуба на зрение, Изток-Запад 2017
Научен проект
1 Боряна Бунджулова, Социални неравенства, декласирания и стратегии за преработване на загубите: социологическа диагноза на българското общество в условията на множествени кризи, Член, , Номер на договора:BG - 175467353 - 2023 - 13 - 0271 2023
2 Боряна Бунджулова, „Животът на/с възрастни хора с деменция“, Член, 2019
3 Боряна Бунджулова, „Как се договарят социални отношения в екстремни условия – анализ на конструирането на общност в българската база в Антарктида и сравнителен анализ спрямо други типологично различни бази“, Член, 2019
4 Боряна Бунджулова, „Психично здраве и социални неравенства“ , Член, 2019
Научно ръководство
Боряна Бунджулова, „Деинституционализация и поддържане на социалната изолация. Случаят „Луковит“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Никол Николова 2017
Статия в научно списание
1 Боряна Бунджулова, „Деменция, идентичност и социални неравенства“, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Философски факултет. Социология, 2020, pages:87-107 2020
2 Боряна Бунджулова, „Понятието отговорност, мислено през опита на незрящия човек“, Киберекология, 2016, ISSN (online):2534-9171 2016
3 Боряна Бунджулова, „Слепота и „нормалност“ – случаят Руми“, Социологически проблеми, 2014, стр.:86-104 2014
4 Боряна Бунджулова, „Другият като различно и чуждо тяло: преосмисляне на понятието „увреждане““, Социологически проблеми, брой:3-4, 2013, стр.:176-192 2013
5 Боряна Бунджулова, „Представи за смъртта на територията на Централните Софийски гробища. Символни измерения на социалните дистинкции“, Семинар_БГ, 2013 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Боряна Бунджулова, „Изчезването на света на/за възрастния човек с деменция и преживявания на смъртта“, Етюди по експериментална хуманитаристика, editor/s:Десислав Георгиев и Деница Ненчева, Publisher:Scribens, 2021, ISBN:978-619-7467-19-2 2021
2 Боряна Бунджулова, „Кризи в общуването с възрастни хора в напреднала деменция и възможности за преодоляването им – психоаналитични и феноменологични аспекти“, Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм, Publisher:Фондация „Медийна демокрация“ , 2021, ISBN:978-619-90423-5-9 2021
3 Боряна Бунджулова, „Телесна памет, пред-рефлексивна себесъзнатост и интертелесност“, Време и памет. Юбилеен сборник за 70-гдоишншната на Лиляна Деянова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:377-393, ISBN:978-954-07-5287-7 2021
Студия в научно списание
1 Боряна Бунджулова, Ларвени субекти и интелигентни роботи: отвъд сферата на изчислителното симулиране, Социологически проблеми, брой:55/2, 2023, стр.:488-511, Ref 2023
2 Боряна Бунджулова, Живот с възрастни хора с деменция - социални, феноменологични и психоаналитични реконструкции, Критика и хуманизъм, issue:53/2, 2020, pages:133-156, Ref 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Боряна Бунджулова, Ларвени субекти и интелигентни роботи: отвъд сферата на изчислителното симулиране 2023
2 Секционен доклад, Боряна Бунджулова, Dementia and intersubjectivity 2022
3 Секционен доклад, Боряна Бунджулова, „Кризи в общуването с възрастни хора в напреднала деменция и възможности за преодоляването им – психоаналитични и феноменологични щрихи“ 2020