Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Бойка Златева
Глава от книга
1 Бойка Златева, Химичен състав на проби от шлака от работната зона, в Археология на суровините: геоложки и химически анализи, ISBN:978-954-91659-6-8 2020
2 Бойка Златева, XRF - Анализ на сребърни монети от фонда на ИМ-Панагюрище, в РИМСКО МОНЕТНО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕЛО ПОПИНЦИ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (I-III в.), ISBN:978-619-00-1068-5, Фабер, В. Търново 2019
3 Бойка Златева, Химичен състав на археологически стъклени находки от късноантичния селищен комплекс при с. Горно ново село, в SARCHUS-AIR Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати, ISBN:978-954-383-118-0 2017
4 B. Zlateva, Chemical Analysis of Organic Residues on Ceramic Amphora Fragments from Chernomoretz (2nd c. BC-4th c. AD)“, in „Underwater archaeological researches in the gulf of Vromos, aquatory of Chernomoretz”, ISBN: 978-954-2953-32-6, Unicart, Sofia 2014
Дисертация д-р
Бойка Златева, Определяне на елементния състав на археологически кости с помощта на ICP-AES и ICP MS с цел реконструиране на палеодиетата, ВАК, Ръководител:Ивелин Кулев 2003
Изложби
Бойка Златева , Национална Доспехите на Тракийските воини 2022 НАИМ-БАН 2022
Научен проект
1 Бойка Златева, 2. Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES) KП-06-Н39/9 20192. , Член, 2019
2 Бойка Златева, Археология на ландшафта: модели за реконструкцията на древната жизнена среда, Член, , Номер на договора:КП-06-ПН-40/3 2019
3 Бойка Златева, „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА", Член, МОМН, Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0019 2018
4 Бойка Златева, Доспехите на тракийските войни:Комплексно интердисциплинарно изследване на бронзово предпазно въоражение от Тракия, Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР 05/7 2018
5 Бойка Златева, Наследство БГ, Член, 2018
6 Бойка Златева, Елементен състав на метални артефакти от тракийския град в АР „Сборяново“ край Исперих, РИМ Разград и РИМ Русе , Член, , Номер на договора:80-10-51/ 19.04.2017 2017
7 Бойка Златева, Национална Научна Инфраструктура ИНФРАМАТ, Член, , Номер на договора:Д01-155/28.08.2018 и Д01-284/18.12.2019 2017
8 Бойка Златева, Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води върху водни обекти, Член, , Номер на договора:ДН 19/15 2017
9 Бойка Златева, Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.009-0028 2017
10 Бойка Златева, Археология на суровините: химически и геоложки анализи, Член, ФНИ-МОМН, Номер на договора:ДН10/11 от 2016 г. 2016
11 Бойка Златева, Рзработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение в Химическия факултет при СУ "Св. Климент Охридски", Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0033-C0001 2016
12 Бойка Златева, Състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите, Член, ФНИ-МОМН, Номер на договора:ДН 10/15 от 19.12.2016 г. 2016
13 B. Zlateva, Developing Radiation Treatment Methodologies and New Resin Formulations for Consolidation And Preservation of Archived Materials and Cultural Heritage Artefacts, Член, IAEA 2015
14 Бойка Златева, „Статистическо моделиране на риска за околната среда и човека от замърсяване на почви с тежки метали“, Член, ФНИ-МОМН, Номер на договора:ДФНИ Е 02/7 от 12.12.2014 год. 2014
15 Бойка Златева, BeyondEverest Project“Development of the research potential of the Faculty of Chemistry, Sofia University, in the area of advanced functional materials for successful participation in world-class research at EU level”, Член, FP7- ЕС, Номер на договора:, Член, , Номер на договора:FP7-REGPOT-2011-1 2014
16 Бойка Златева, Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и идентифициране на художествени артефакти с цел опазването на българското културно наследство, Член, ФНИ-МОМН, Номер на договора:K02-15 2014
17 Бойка Златева, Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията, Член, ФНИ-МОМН, Номер на договора:№К02-120 2014
18 B. Zlateva, Application of Analytical Chemistry Methods for Quantification of Neutron Tomographic data from Cultural Heritage Оbjects, Член, IAEA 2012
19 Бойка Златева, BeyondEveret, Член, 2011
20 Бойка Златева, „Технологични постижения и начин на хранене на хората от гръцките колонии по българското черноморско крайбрежие”, Ръководител, ФНИ-МОМН, Номер на договора:ДДВУ 02/59 2010
21 Бойка Златева, Химичен състав на стъкла от римската и следримската епоха от Югоизточна България, ХФ-ИФ N222/2010 г. , Ръководител, , Номер на договора:N222/2010 г. 2010
22 Бойка Златева, Археометричен анализ на хоросанови замазки от предримската и римската епоха в българските земи, Ръководител, 2009
23 Бойка Златева, Археометрично изследване на златните находки от варненския енеолитен некропол и идентифициране на източниците на злато, Член, ФНИ-МОМН 2009
24 Бойка Златева, Everest, Член, 2008
25 Бойка Златева, Aрхеометрично изследване на кости за определяне на диетата на античното население на Аполония Понтика (V-III в. пр. Хр.), Член, 2007
26 Бойка Златева, Химичен и изотопен състав на метални археологически находки от България, Член, 2006
27 Бойка Златева, Археометричен анализ на кости от тракийски археологически обекти, Ръководител, , Номер на договора:1135/23.12.1999 1999
Научно ръководство
1 Бойка Златева, Археометрично изследване на медни и бронзови находки от Римската епоха, СУ-ФХФ дипломна работа:Василена Александрова Василева 2018
2 Бойка Златева, Археометрично изследване на средновековни стъкла с помощта на ICP-AES, дипломна работа:Жени Иванова Цанева 2013
3 Бойка Златева, Възможности на рентгенофлуоресцентния анализ за изследване на стенописна украса, СУ дипломна работа:Райна Златкова Златева 2012
4 Бойка Златева, Сравняване възможностите на ICP-MS и ICP-AES при определяне на диагенезисни промени в археологически кости, дипломна работа:Цветелина Цветкова Цветкова 2011
Статия в научно списание
1 Zhivko Uzunov, Bilyana Kostova, Boika Zlateva, Raw Material Sources And Building Materials From The Hellenistic Period In The Vicinity Of Mesambria Pontica According Archaeological Sites, Annual of Natural Sciences Department, ISSN 2367-6302, 2023, 2023 2023
2 D. Lesigyarski, A. Nikolova, B. Zlateva, STUDYING THE TECHNOLOGY OF ANCIENT CERAMIC SHERDS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH THROUGH MAGNETIC AND SPECTROMETRIC MEASUREMENTS, GEOLOGICA BALCANICA , vol:52, issue:3, 2023 2023
3 B. Zlateva, T. Stoyonov, D. Lesigyraski, V. Bonev, The Armour of the Thracian Warriors – an Archaeometrical Approach, Arcaeologia Bulgarica, vol: XXVIII, issue:1, 2023, pages:1-12, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q2 (2023) 2023
4 MARINA DOYCHINOVA, B. Zlateva, XRF Analysis of Silver Coins Part from Coin Hoard from Sofia (CCCHBulg IX, Serdica III): Preliminary Report , First Bulgarian Numismatic Readings (BulgNR) , vol:1, issue:2, 2023, pages:84-89, ISSN (online):2815-4827, Ref, др., PhD 2023
5 Тотко Стоянов, Петя Пенкова, Крум Алексиев, Бойка Златева, Михаела Томанова, Изследване на шлем беотийски тип от Рeгионален исторически музей - Русе, Археология, том:LVIII, брой:1-2, 2023, стр.:26-36, PhD 2023
6 L.Traykova, B. Zlateva, D. Lesigyarski, V. Mihaylova, L. Vagalinski, I. Kuleff, Archaeometric Study of Belt Fittings to Late Antiquity in Bulgaria, Archaeologia Bulgarica, vol:2, 2022, pages:39-91, Ref, SCOPUS, SJR (0.185 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
7 B. Zlateva, D. Lesigyarski, V. Varbanov, V. Bonev, I. Iliev, ARCHAEOMETRICAL INVESTIGATION OF ROMAN SILVER COINS FROM BULGARIA, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol:22, issue:2, 2022, pages:23-34, Ref, Web of Science, IF ( - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022) 2022
8 Стилиян Иванов, Георги Авдеев, Доротея Гюрджийска-Иванова, Бойка Златева, Деян Лесигярски, Ранносредновековният железодобивен комплекс Брестница–Полето в Северозападна България: хронология и археометричен анализ (предварителни данни), Българско е-Списание за Археология, том:12, брой:1, 2022, стр.:133-158, ISSN (online):1314-5088, doi:10.57573/be-ja.12.133-158, Ref, Web of Science 2022
9 B. Zlateva, M. Doychinova, I. Prokopov, XRF ANALYSES OF ELECTRUM COINS OF 7th — 4th cc. BCE: COIN TREASURE (TREASURES?) OR SEVERAL GROUPS OF COINS*, MAIASP, vol:13, 2021, ISSN (print): 2713-2021, doi:1-20, Ref, PhD 2021
10 Bilyana Kostova, Boyan Dumanov, Zhivko Uzunov, Ventseslav Stoyanov, Boika Zlateva, XRF and powder X-ray diffraction analysis of ancient iron slags from the “Sladak Kladenets” and “Malko Dryanovo” archaeological sites, Bulgaria, REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol:82, issue:3, 2021, pages:253-255, doi:https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2021.82.3.253, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (2021) 2021
11 Galina Yotova, Svetlana Lazarova, Błażej Kudłak, Boika Zlateva, Veronika Mihaylova, Monika Wieczerzak, Tony Venelinov, Stefan Tsakovski, Assessment of the Bulgarian Wastewater Treatment Plants’ Impact on the Receiving Water Bodies, Molecules, vol:24, issue:12, 2019, pages:2274-0, ISSN (online):1420-3049, doi:10.3390/molecules24122274, Ref, Web of Science, IF (3.27 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (0.698 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International 2019
12 Boika Zlateva, Deyan Lesigyarski, Lyuba Traykova, Veronika Mihaylova, Chemical composition of buckles dated from 3th to the 7th centuries AD found in North-Eastern Bulgaria , Mediterranean Archaeology and Archaeometry, том:19, брой:1, 2019, стр.:107-120, ISSN (print):1108-9628, ISSN (online):2241-8121, Ref, Web of Science, IF (1.1 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (0.278 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019) 2019
13 Svetla Gateva, Alexander Stankov, Tsveta Angelova, Nadezhda Todorova, Miroslav Rangelov, Boika Zlateva, Gabriele Jovtchev, EVALUATION OF TOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF ROUNDUP AFTER DIRECT AND INDIRECT TREATMENT, International Journal of Ecosystems and Ecology Science, vol:9, issue:3, 2019, ISSN (online):2224-4980, doi: https://doi.org/10.31407/ijees, Ref, IF, IF (1.4 - 2019) 2019
14 B. Zlateva, B. Dumanov, M. Rangelov, APPLICATIONS OF SOIL PHOSPHATE ANALYSIS FOR IDENTIFICATION OF ACTIVITY AREAS AT DOSCHKERE, SE BULGARIA, Доклади на Българската академия на науките Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, том:71, брой:6, 2018, ISSN (print):13101331, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.205 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
15 Galina Yotova, Boika Zlateva, Sonya Ganeva, Vasil Simeonov, Błażej Kudłak, Jacek Namieśnik, Stefan Tsakovski, Phytoavailability of potentially toxic elements from industrially contaminated soils to wild grass, Ecotoxicology and Environmental Safety, vol:164, 2018, pages:317-324, ISSN (print):01476513, 10902414, doi:10.1016/j.ecoenv.2018.07.077, Ref, Web of Science, IF (4.527 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2018), SCOPUS, SJR (1.174 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International 2018
16 B. Zlateva, Comparison of p-XRF Spectrometers for Archaeological Research: A Case Study for Analysis of Tin-Rich Archaeological Bronzes , Global Journal of Archaeology and Anthropology, vol:4, issue:2, 2017, ISSN (online):2575-8608, doi:10.19080/GJAA.2017.02.555591 Go to 2017
17 D. Guirdzhiiska, B. Zlateva, Z. Glavcheva, Polished Decorative Fields in Thracian Fresco Tombs from the Hellenistic period -Archaeometrical Research, STAR: Science & Technology of Archaeological Research, 2017, pages:428-436, doi: http://dx.doi.org/10.1080/20548923.2017.1396723, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), PhD 2017
18 D. Lesigyarski, B. Zlateva, I. Kuleff, Investigation of mortar from Bulgaria dated from 5th century BC to 13th century AD“, Archaeologia Bulgarica, том:XIX, 2016, стр.:75-94, ISSN (print):1310-9537 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.123 - 2016), SCOPUS Quartile: Q3 (2016) 2016
19 Бойка Златева, Ивелин Кулев, Археометрията в България през последните десет години, Българско е-Списание за Археология , брой:6, 2016, стр.:1-26, ISSN (online):1314-5088 , Ref, IF (0.1 - 2019) 2016
20 Бойка Златева, Ивелин Кулев, Aналитични методи за определяне на елементния и изотопен състав на стъклени мозаични късчета, ългарско е-Списание за Археология, том:5, 2015, стр.:53-68, ISSN (online):1314-5088, Ref, IF (0.1 - 2019) 2015
21 Valentina Lyubomirova, Žiga Šmit, Helena Faifar, Boika Zlateva, Rumyana Djingova, Ivelin Kuleff, Characterization of the chemical composition of medieval glass finds from South Bulgaria, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, том:15, брой:2, 2015, стр.:257-275, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.329 - 2015), SCOPUS Quartile: Q2 (2015), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2015
22 B. Zlateva, M. Rangelov, Chemical Analysis of Organic Residues found in Hellenistic Time Amphorae from SE Bulgaria, Journal of Applied Spectroscopy, том:82, брой:2, 2015, стр.:227-233, ISSN (print):00219037, 15738647, Ref, SCOPUS, SJR (0.166 - 2015), SCOPUS Quartile: Q4 (2015) 2015
23 Deyan Lesigyarski, Boika Zlateva, Valentina Lyubomirova, Totko Stoyanov, Ivelin Kuleff, Thracian golden wreath from Kabile, Bulgaria chemical composition, Archeosciences revue d'archéométrie, том:39, 2015, стр.:149-156, ISSN (print):1960-1360, ISSN (online):2104-3728, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.5 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2015), PhD 2015
24 Deyan Lesigyarski, Žiga Šmit,, Boika Zlateva-Rangelova, Kristina koseva, Ivelin Kuleff, Characterization of the chemical composition of archaeological glass finds from South-Eastern Bulgaria using PIXE, PIGE and ICP-AES, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2012, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
25 B. Zlateva, R Djingova, I Kuleff, On the sample preparation of archaeological bones for elemental analysis,, Asian Chemistry Letters, vol:14, issue:3, 2010, pages:177-186 2010
26 Valentina Lyubomirova, Rumyana Djingova, Boika Zlateva, Occurrence and Determination of Organometallic Species in the Environment, Ann.Univ. Sofia, том:98/99, 2006, стр.:261-280, PhD 2006
27 Valentina Lyubomirova, Rumyana Djingova, Boika Zlateva, The Concept of Speciation Analysis and Hyphenated Techniques, Ann.Univ. Sofia, том:98/99, 2006, стр.:281-303, PhD 2006
28 R. Djingova, P. Kovacheva, B. Todorov, B. Zlateva, I. Kuleff, On the influence of soil properties on the transfer of 137Cs from two soils (Chromic Luvisol and Eutric Fluvisol) to wheat and cabbage, Journal of Environmental Radioactivity, том:82, 2005, стр.:63-79, doi::10.1016/j.jenvrad.2004.12.005, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.371 - 2005), SCOPUS Quartile: Q2 (2005), PhD 2005
29 R. Djingova, B. Zlateva, I. Kuleff, R.Djingova, B.Zlateva, I.Kuleff "On the possibilities of ICP-MS for analysis of archaeological bones for reconstruction of paleodiet", Talanta, vol:63, 2004, pages:785-789, ISSN (print):00399140, 18733573, Ref, IF, IF (1.169 - 2004), Web of Science Quartile: Q1 (2004), PhD 2004
30 B. Zlateva, I. Kuleff, .Zlateva, I.Kuleff "On the possibilities for determination of the paleodiet by the chemical analysis of archaeological bones", Archaeologia Bulgarica, issue:2, 2003, pages:1-27, ISSN (print):1310-9537, Ref, SCOPUS, SJR (0.124 - 2012), SCOPUS Quartile: Q3 (2003) 2003
31 B. Zlateva, M. Kuzmanov, I. Kuleff, R. Djingova, D. Gergova, Multi-element analysis of bones for dietary reconstruction of the inhabitants of Thracia at Hellenistic times (Bulgaria), Berliner Beiträge z. Archäometrie, vol:20, 2003, pages:117-131, ISSN (print):0344-5089, Ref, Web of Science 2003
32 B. Zlateva, R. Djingova, I. Kuleff, On the possibilities of ICP-AES for analysis of archaeological bones" “Elemental analysis of bones and diet reconstruction of the inhabitants of Thracia in the Hellenistic period (Bulgaria), Central European J. Chemistry, vol:3, 2003, pages:201-221, ISSN (print):1895-1066, ISSN (online):1644-3624, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.184 - 2005), SCOPUS Quartile: Q3 (2003) 2003
33 I. Kuleff, R. Djingova, B. Zlateva, Archaeometric Investigations of Bones from Thrace, Archaeologia Bulgarica, том:1, 2000, стр.:7-12, Ref 2000
Статия в поредица
1 B. Zlateva, Interpretation of laboratory analysis of samples with englyphic stamps, sboryanovo vol IV the economic relations of the getic capital helis according to the transport amphoraE, том:IV, издателство:Printed by Studio DADA, 2017, ISBN:978-954-92975-3-9 2017
2 Бонев, В., Кулев, И., Б. Златева-Рангелова, Археометалургично изследване на инструменти от Североизточна България. , В: Сборник есенни четения Сборяново, т. 7, Варна, 2011., 2011, PhD 2011
3 B. Zlateva, M. Kuzmanov, I. Kuleff, R. Djingova, D. Gergova, Elemental analysis of bones and diet reconstruction of the inhabitants of Thracia in the Hellenistic period (Bulgaria), BAR Int.Series, vol:Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry , issue:S1746, editor/s:Y. Facorellis, N. Zacharias, K. Policreti , Publisher:National Hellenic Research Foundation, Athens, 2008, pages:215-223, ISBN:9781407301884, Ref 2008
4 B. Zlateva, R. Djingova, I. Kuleff, On the possibilities of ICP-AES and ICP-MS for analysis of archaeological bones, BAR Int.Series, издателство:London, 2008, стр.:303-306, Ref 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Aneliya Nikolova, Boyka Zlateva, Deyan Lesigyarski, Non-destructive analyses of the colour palette, gilding and varnish of an icon, Бюлетин „Наследство БГ“ – Научни известия, editor/s: проф. д-р Емануел Мутафов, проф. дфн Оля Харизанова, Publisher:Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“, 2022, pages:46-51, ISSN (print):2815-3138, ISSN (online):2815-3316 2022
2 V. Bonev, B. Zlateva, I. Kuleff, Chemical Composition Of Fibulae From Iron Age In Thrace (Bulgaria), Der Anschnitt, Publisher:Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Nr. 202, 2015, pages:115-125, ISBN: 10: 3-937203-74-5, 13: 978-3-937203-74-4, Ref 2015
3 Bonev, V., B. Zlateva, Iliev, I., Kuleff, I., Punches, moulds and matrixes from North-eastern Bulgaria, an archeometallurgical study. , Сборник статии в чест на акад. Д. П. Димитров, издателство:София, 2013, стр.:333-348, ISBN:978-954-9472-22-6 2013
4 В. Бонев, И. Кулев, Б. Златева-Рангелова, Археометричен анализ на фибули от фонда на ИМ - Шумен, Сборник есенни четения Сборяново, 2013, стр.:271-287, ISBN:978-619-00-0122-5, PhD 2013
5 I. Surovic, B. Zlateva, A. Ilieva, Chemical analysis of the resin residue from the inner walls of Hellenistic time amphorae by HPLC-DAD and HPLC-MS, Amber in Antiquity, редактор/и:A. Palavestra, 2008, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2008
6 B. Zlateva, I. Kuleff, R. Djingova, “Chemical composition of the resin, found in the bottom of ancient Greek amphora”, The lower Danube in antiquity (VI C BC - VI C AD) : international archaeological Conference, Bulgaria-Tutrakan, 6-7.10.2005, editor/s:L. Vagalinski, Publisher:Bulgarian Academy of Sciences, National Institute of Archaeology and Museum ; Tutrakan : Tutrakan History Museum, 2007, pages:55-58, ISBN: 9549038785, 978-9549038781 2007
Студия в поредица
В. Бонев, Б. Златева-Рангелова, Археометрично изследване на метални находки от фондовете на музеите в гр. Исперих, Попово и Разград, SAUS, брой:6, издателство:Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:241-319, ISSN (print):1312-7284 2018
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Деяна Лесигярски, Надежда Тодорова, Ваня Петрова, Бойка Златева, Велислав Бонев, Archaeometric study of Late Chalcolithic ceramics from Northeast and Southwest Bulgaria 2024
2 Пленарен доклад, D. Lesigyarski, J. Tzvetkova, B. Zlateva, Archaeometrical Investigation of Ancient Coins by p-XRF: an example from Ada Tepe (South Bulgaria) 2024
3 Пленарен доклад, Деян Лесигярски, Върбин Върбанов, Велислав Бонев, Бойка Златева, Micro-XRF Analysis of Silver Coins found in Bulgaria. The case of coin hoard from village of Visoka Polyana, Shumen district (2nd c. BC) 2024
4 Пленарен доклад, Анелия Николова, Бойка Златева, Деян Лесигярски, An Archaeometric Study of a Collection of Antique Lead Anchor Stocks, Museum “History of Anchor”, Achtopol, Bulgaria 2024
5 Пленарен доклад, Deyan Lesigyarski, Neli Jordanova, Daniela Stoyanova, Meglena Parvin, Julia Tzvetkova, Boyka Zlateva, Magnetic and spectroscopic assessment of the provenance and technology of a set of Iron Age tiles from south Bulgaria 2024
6 Пленарен доклад, Ангелина Пировска, Деян Лесигярски, Бойка Златева, Spectroscopic study on white pigments incrusted on Late Neolithic “cult” tables from “Chavdarova Cheshma” site, Simeonovgrad, Bulgaria 2024
7 Секционен доклад, Бойка Златева, D. Lesigyarski, A. Nikolova, B. Zlateva, STUDYING THE TECHNOLOGY OF ANCIENT CERAMIC SHERDS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH THROUGH MAGNETIC AND SPECTROMETRIC MEASUREMENTS 2023
8 Постер, Бойка Златева, D. Lesigyarski, A. Nikolova, B. Zlateva, INTERDISCIPLINARY APPROACH THROUGH MAGNETIC AND SPECTROMETRIC MEASUREMENTS 2023
9 Постер, Бойка Златева, D. Lesigyarski, A. Nikolova, B. Zlateva, ANALYSES BY MICRO-XRF AND RAMAN SPECTROMETRY OF ARCHEOLOGICAL ARTEFACTS 2023
10 Постер, Бойка Златева, D. Lesigyarski, J. Tzvetkova, B. Zlateva, ANALYSIS OF ANCIENT COINS BY P-XRF 2023
11 Постер, B. Zateva, T. Stoyanov, D. Lesigyarski, V. Bonev, THE ARMOUR OF THE THRACIAN WARRIORS – AN ARCHAEOMETRICAL APPROACH 2022
12 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, Chemical Composition of Metal Artifacts Found in Ancient Emporion Pistiros and Sboryanovo (Ancient Helis?), Bulgaria 2022
13 Постер, D. LESIGYARSKY, N. JORDANOVA, B. ZLATEVA, E. VASILEVA and V. BONEV, FIRING CONDITIONS OF ARCHAEOLOGICAL CERAMIC SPECIMENS CHARACTERIZED BY MAGNETIC SUSCEPIBILITY MEASUREMENTS 2022
14 Секционен доклад, Бойка Златева, Бойка Златева (СУ), Деян Лесигярски (НИГГГ-БАН), Велислав Бонев (СУ). Химически състав на римски сребърни монети от Филипопол, България/ Chemical Compositions of Roman Silver Coinage from Philippopolis, Bulgaria 2022
15 Постер, B. Zlateva, D. Lesigyarski, M. Tomanova, V. Bonev, T. Stoyanov, Archaeometrical Investigation of Thracian and Chalcidian Helmets from Bulgaria 2022
16 Секционен доклад, Бойка Златева, Деян Лесигярски (НИГГГ-БАН), Бойка Златева (СУ), Анелия Николова (НИГГГ-БАН), Елена Василева (НАИМ-БАН). Анализ на подници от Османския период с помощта на рентгенофлуоресцентна спектрометрия/ Analysis of Ceramic Trays Dated to the Late Middle Ages Using X-Ray Fluorescence. 2022
17 Секционен доклад, Бойка Златева, Анелия Николова (НИГГГ-БАН), Бойка Златева (СУ), Деян Лесигярски (НИГГГ-БАН). Недеструктивни анализи на цветовата палитра, позлатата и лаковото покритие на икона/ NonDestructive Analyses of the Color Palette, Gilding and Varnish Coating of an Icon. 2022
18 Секционен доклад, Бойка Златева, Ventseslav Stoyanov, Bilyana Kostova, Boyan Dumanov, Zhivko Uzunov, Boyka Zlateva.Characteristic of Roman and Late antiquity mortars from the area of Sarnenа Sredna Gora mountain and Southern foothills (Bulgaria) 2021
19 Секционен доклад, Boyka Zlateva, Phase analysis of clay plaster and potteries from Hellenistic settlement by the Orizare village, Bulgaria 2021
20 Постер, Bilyana Kostova, Boyan Dumanov, Zhivko Uzunov, Ventseslav Stoyanov, Boyka Zlateva, XRF and powder X-ray diffraction analysis of ancient iron slags from the “Sladak Kladenets” and “Malko Dryanovo” archaeological sites, Bulgaria 2021
21 Секционен доклад, Бойка Златева, Kostova B., V. Petkova, V. Stoyanov, B. Dumanov, B. Zlateva. Structural and Thermal characterization of Late Antiquity mortars from the area of Gorno Novo Selo village 2021
22 Секционен доклад, Boyka Zlateva, Zhivko Uzunov, Boyan Dumanov, Bilyana Kostova, Ventseslav, Stoyanov, Ralitza Berberova, Boyka Zlateva, Determination of Hellenic pottery and wall plaster mineral composition 2021
23 Постер, Marina Doychinova & Boyka Zlateva, The denarii hoard Sofia (CCCHBulg IX, Serdica III) XRF analysis preliminary report 2020
24 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, T. Stoyanov, Using of p_XRF for Analysis of Archaeological Finds Made of Copper and Copper Alloys 2020
25 Секционен доклад, Бойка Златева, Comparison of p-XRF Spectrometers for Archaeological Research: A Case Study for Analysis of Tin-Rich Archaeological Bronzes 2019
26 Секционен доклад, Deyan Lesigyarski, Boika Zlateva, Lyuba Traikova, Veronika Mihailova and Velislav Bonevd, Chemical composition of belt accessories from Central and West Bulgaria dated to the Great Migration Period 2019
27 Секционен доклад, V. Lyubomirova, V. Mihaylova, B. Zlateva-Rangelova, R. Djingova, DETERMINATION OF MAJOR ELEMENTS IN BULGARIAN BOTTLED MINERAL WATER 2019
28 Секционен доклад, B. Zlateva, D. Lesigyarski, V. Mihajlova, V. Lyubomirova, R. Dvingowa, I. Kuleff and L. Vagalinski, Comparison of the data obtained by XRF and ICP-AES for belt accssories dated to the Great migration period in Bulgaria 2019
29 Секционен доклад, V. Lyubomirova, V. Mihaylova, B. Zlateva, B. Todorov, R. Djingova, DETERMINATION OF MACRO- AND MICROELEMENT CONCENTRATIONS IN COAL AND ASH SAMPLE BY ICP-MS 2019
30 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, Chemical Composition of Fibulae, Found in Emporion Pistiros 2018
31 Постер, D. Lesigyarski, B. Zlateva, L. Trajkova, Chemical composition of buckles dated from the 3 rd to the 7 th centuries AD found in North-Eastern Bulgaria 2017
32 Постер, B. Zlateva, D. Lesigyarski, V. Bonev, A portable XRF spectrometers for non-destructive analyses in the archaeometry: examples from Bulgaria 2017
33 Секционен доклад, B. Zlateva, V. Bonev, Chemical composition of fibulae, found in ancient Emporion Pistiros 2017
34 Постер, D. Guirdzhiiska, B. Zlateva and Z. Glavcheva , Archaeometrical Investigation of Polished Decorative Fields in Thracian Fresco Tombs from the Hellenistic period 2016
35 Секционен доклад, V. Bonev, B. Zlateva, An archeometrical research on copper alloy made metal objects from Razgrad museum fund, Bulgaria 2016
36 Секционен доклад, Бойка Златева, Възможности за определяне на диагенезис и палеодиета чрез анализ на човешки кости 2015
37 Постер, V. Bonev, B. Zlateva, XRF Analysis of Hammered Coins for Fibulae Manufacturing 2014
38 Секционен доклад, V. Lyubomirova, Ž. Šmit, B. Zlateva-Rangelova , R. Djingova , I. Kuleff1, Characterization of the Chemical Composition of Medieval Archaeolgical Glass Finds from Zlatna Livada (Central South Bulgaria) 2014
39 Секционен доклад, B. Zlateva, I. Kuleff , Archaeometry in Bulgaria 2014
40 Секционен доклад, D. Lesigyarski, B. Zlateva, I. Kuleff, Investigation of Mortar Dated from Iron Age to Medieval Time from Bulgaria 2014
41 Секционен доклад, B. Zlateva, Analysis of the corrosion products of the ancient bronzes excavated from Apollonia Pontica Boika Zlateva, Deyan Lesigyarski 2014
42 Секционен доклад, B. Zlateva, M. Rangelov, Chemical Analysis of Organic Residues found in Hellenistic Time Amphorae from SE Bulgaria 2014
43 Секционен доклад, B. Zlateva, Ancient Bone Degradation And Environment: A Case Study From Apollonia Pontika (Bulgaria) 2013
44 Секционен доклад, Бойка Златева, XRF and ICP-AES Analysis of Archaeological Glass 2012
45 Секционен доклад, Бойка Златева, RESIDUAL ANALYSIS OF HELLENISTIC TIME AMFORAE FROM APOLLONIA PONTIKA (BULGARIA): A PRELIMINARRY RESULT 2012
46 Секционен доклад, D. Lesigyarski, B. Zlateva, V. ljubomirova, Kuleff, CP-AES/ICP-MS Analysis of Bronze Objects Found in Ancient Necropolis from Apollonia Pontika, South-Eastern Bulgaria 2012
47 Секционен доклад, Бойка Златева, DIAGENETIC ASSESMENT OF THE TRACE ELEMENT COMPOSITION OF CLASICAL PERIOD BONES – A CASE STUDY FROM APOLLONIA PONTIKA (BULGARIA) 2012
48 Секционен доклад, V. Bonev, B. Zlateva, CHEMICAL COMPOSITION OF FIBULAE FROM IRON AGE IN THRACE (BULGARIA) 2011
49 Секционен доклад, Бойка Златева, Chemical composition and colouring agents of archaeological glass from Bulgaria using XRF and ICP-AES 2011
50 Секционен доклад, Бойка Златева, 1. Chemical composition of stamps, moulds and matrixes from Ne Bulgaria: An archaeometallurgy study 2010
51 Секционен доклад, S. Ivanova, B. Zlateva, I. Kuleff, Chemical composition of Bronze Age metal artefacts from Bulgaria 2010
52 Секционен доклад, Бойка Златева, Analysis of archaeological glass from Bulgaria using ICP-AES and XRF 2010
53 Секционен доклад, Boika Zlateva-Rangelova, Valentina Lyubomirova, Gergana Georgieva, Archaeometric investigations of archaeological glass from Bulgaria using ICP-AES and XRF 2010
54 Секционен доклад, V. Bonev, Boika Zlateva-Rangelova, I. Kule, An Archaeometrrical study of metal finds from the fund of Shumen History Museum, V. Bonev 2010
55 Секционен доклад, V. Bonev, B. Zlateva, I. Iliev, I. Kuleff, ELEMENTAL ANALYSIS OF STAMPS, MOULDS AND MATRIXES FROM NE BULGARIA 2009
56 Секционен доклад, Boika Zlateva-Rangelova, Valentina Lyubomirov, Chemical and XRF analysis of mortars from Bulgaria 2009
57 Секционен доклад, Бойка Златева, 1. Chemical Analysis of the Resin Residue from the Inner Walls of Hellenistic Time Amphorae by HPLC-DAD and HPLC-MS, B. Zlateva, I. Surowiec, A. Ilieva. 2007
58 Секционен доклад, B. Zlateva, I. Kuleff, R. Djingova, Archaeometry. Master of Science Programme 2006
59 Секционен доклад, Бойка Златева, 4. On the Possibilities of Soil Phosphate Analysis for Reconstruction of Site Boundaries, Land-Use and Households 2006
60 Секционен доклад, B. Todorov, R. Djingova P. Kovacheva, B.Zlateva, I.Kuleff, Transfer of 137Cs, 54Mn, 60Co from Soil to Reference Plants, Influence of Soil Propertie 2005
61 Секционен доклад, Бойка Златева, The Soil Phosphate Analysis in Archaeometry, B. Zlateva, Int. Summer School of Archaeometry, Nitra, (Slovakia) 8-24 August, 2005 2005
62 Секционен доклад, I. Kuleff, R. Djingova, B. Zlateva, Archaeometry. Master of Science Program 2005
63 Секционен доклад, B. Zlateva, R. Djingova,, Hyphenated methods for organometallic speciation in environmental samples, V. Ljubomirova 2005
64 Секционен доклад, B. Zlateva, I. Kuleff, R. Djingova, Chemical Composition of the Resin Residue found in Ancient Greek Amphorae 2005
65 Секционен доклад, R. Djingova P. Kovacheva, B. Todorov, B.Zlateva, I.Kuleff, Influence of Soil Propertiesн on the Transfer of 137Cs, 54Mn, 60Co from Soil to Reference Plants 2004
66 Секционен доклад, B. Zlateva, I. Kuleff, R. Djingova, Chemical Composition of Ancient Resin of Aleppo Pine (pinus Halepensis): a Preliminary Report 2004
67 Секционен доклад, Б. Тодоров, Р. Джингова, П. Ковачева, Б. Златева,, Влияние на някои почвени характеристики върху транфера на 137Cs, 54Mn, 60Co в систамета почва-растение 2004
68 Секционен доклад, B.Zlateva, M.Kuzmanov, I.Kuleff, R.Djingova, D.Gergova, Elemental analysis of bones and diet reconstruction of the inhabitants of Thracia in the Hellenistic period (Bulgaria) 2003
69 Секционен доклад, B.Rangelova, On the Possibilities for Paleodiet Reconstruction using Trace Element Analysis 2003
70 Секционен доклад, B.Zlateva, R.Djingova, I.Kuleff, On the possibilities of ICP-AES for analysis of archaeological bones 2003
71 Секционен доклад, Бойка Златева, Ивелин Кулев, Румяна Джингова, Археометрично изследване на човешки кости от тракийската епоха в България с помощта на ICP-AES 2001
72 Секционен доклад, I. Kuleff, R. Djingova, B. Zlateva, Applications of ICP-AES and AAS Analysis of Archaeological Bones 1999
73 Секционен доклад, I. Kuleff, R. Djingova, B. Zlateva, Archaeometric Investigation of Bones from Thrace 1999