Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мартин Бъбаров
Научен проект
1 Мартин Бъбаров, Новата дигитална реалност - правни предизвикателства, Член, , Номер на договора:80-10-54/25.04.2023 г. 2023
2 Мартин Бъбаров, „Върховенство на правото и ефективно прилагане на правото на Европейския съюз в България“, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-131 от 20.05.2022 г. 2022
3 Мартин Бъбаров, „Върховенството на правото в международното право, правото на Европейския съюз и ЕКПЧ“, Член, , Номер на договора:80-10-163/05.04.2021 2021
Статия в научно списание
1 Мартин Бъбаров, Пред огледалото на ЕСПЧ - равносметката на съдийската независимост в България и приложението на стандартите на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи в решението по делото Мирослава Тодорова срещу България, Адвокатски преглед, брой:1, 2023, стр.:3-26 2023
2 Мартин Бъбаров, Принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания в светлината на тълкувателно дело № 7/2017 г. ОСГТК на ВКС, Предизвикай правото, 2019, ISSN (online):1314-7854 2019
3 Мартин Бъбаров, Принципът на недискриминация и свободата на установяване на юридически лица в правото на Европейския съюз, Списание "Норма", 2018, ISSN (print):1314-5126, ISSN (online):1314-5118 2018
4 Мартин Бъбаров, Проблеми на свободата на установяване на юридически лица в практиката на Съда на Европейския съюз, Търговско право, issue:1/2018, 2018 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мартин Бъбаров, Проблеми в приложението на чл. 137, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон в контекста на правото на Европейския съюз, Liber Amicorum в чест на доц. д-р Юлия Захариева, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:435-458, ISBN:978- 954-07-5051-4 2020
2 Мартин Бъбаров, Брекзит и свободата на установяване на юридически лица, Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, ISBN:978-954-07-4746-0 2019
3 Малина Новкиришка-Стоянова, Мария Костова, Теодор Пиперков, Люба Радулова, Мартин Бъбаров, Стоян Иванов, Методи Тодоров, Езикът на конституциите , Императорски конституции, издадени в Сердика, издателство:изд.СУ"Св.Климент Охридски", 2012, стр.:275-289 2012
4 Малина Новкиришка -Стоянова, Мария Костова, Теодор Пиперков, Люба Радулова, Мартин Бъбаров, Стоян Иванов, Методи Тодоров, Служебните статуси и почетни степени на лица в администрацията на император Константин, Императорски конституции, издадени в Сердика, издателство:изд.СУ"Св.Климент Охридски", 2012, стр.:259-274 2012
Студия в научно списание
Мартин Бъбаров, Правни последици на отмяната на индивидуален административен акт, определящ същественото съдържание на гражданско правоотношение, породено от смесен фактически състав, Търговско право, брой:1/2017, 2017 2017
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Мартин Бъбаров, „Механизмът за общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза като гаранция за защита на правовата държава“, „България в Европейския съюз: достижения и предизвикателства“, 2022, pages:3-26 2022
2 Мартин Бъбаров, „Ролята на Народното събрание за гарантирането на ефективното приложение на правото на ЕС“, ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО И ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ, 2022 2022
3 Мартин Бъбаров, „Гаранциите за независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона в практиката на Европейския съд по правата на човека“, „70 години ЕКПЧ: въздействия върху вътрешното право, международното право и правото на ЕС“, 2021 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Бъбаров, Пред огледалото на ЕСПЧ - равносметката на съдийската независимост в България и приложението на стандартите на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи в решението по делото Мирослава Тодорова срещу България 2022
2 Секционен доклад, Мартин Бъбаров, „Механизмът на обвързано с условия за защита на бюджета на ЕС и укрепване на правовата държава в ЕС“ (Mécanisme de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union et renforcement de l’État de droit dans l’Union européenne) 2022
3 Секционен доклад, Мартин Бъбаров, „Ролята на Народното събрание за гарантирането на ефективното приложение на правото на ЕС“ 2022
4 Секционен доклад, Мартин Бъбаров, „Практиката на Съда на Европейския съюз относно независимостта на националните юрисдикции“ 2021
5 Секционен доклад, Мартин Бъбаров, „Механизмът за общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза като гаранция за защита на правовата държава“ 2021
6 Секционен доклад, Мартин Бъбаров, „Актове на производното право на ЕС, гарантиращи върховенството на правото в държавите-членки“ 2021
7 Секционен доклад, Мартин Бъбаров, „Преюдициалните въпроси като гаранция за зачитането на правовата държава в правния ред на Европейския съюз“ (Les questions préjudicielles comme garantie pour le respect de l’État de droit dans l’ordre juridique de l’Union européenne) 2021
8 Присъствие, Мартин Бъбаров, Participation en discussion dans tous ateliers - La liberté d'expression face aux défis du XXI siècle 2020
9 Секционен доклад, Мартин Бъбаров, „Гаранциите за независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона в практиката на Европейския съд по правата на човека“ 2020