Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Мартин Бъбаров
Статия в научно списание
1 Мартин Бъбаров, Принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания в светлината на тълкувателно дело № 7/2017 г. ОСГТК на ВКС, Предизвикай правото, 2019, ISSN (online):1314-7854 2019
2 Мартин Бъбаров, Принципът на недискриминация и свободата на установяване на юридически лица в правото на Европейския съюз, Списание "Норма", 2018, ISSN (print):1314-5126, ISSN (online):1314-5118 2018
3 Мартин Бъбаров, Проблеми на свободата на установяване на юридически лица в практиката на Съда на Европейския съюз, Търговско право, issue:1/2018, 2018 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мартин Бъбаров, Проблеми в приложението на чл. 137, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон в контекста на правото на Европейския съюз, Liber Amicorum в чест на доц. д-р Юлия Захариева, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:435-458, ISBN:978- 954-07-5051-4 2020
2 Мартин Бъбаров, Брекзит и свободата на установяване на юридически лица, Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, ISBN:978-954-07-4746-0 2019
3 Малина Новкиришка-Стоянова, Мария Костова, Теодор Пиперков, Люба Радулова, Мартин Бъбаров, Стоян Иванов, Методи Тодоров, Езикът на конституциите , Императорски конституции, издадени в Сердика, издателство:изд.СУ"Св.Климент Охридски", 2012, стр.:275-289 2012
4 Малина Новкиришка -Стоянова, Мария Костова, Теодор Пиперков, Люба Радулова, Мартин Бъбаров, Стоян Иванов, Методи Тодоров, Служебните статуси и почетни степени на лица в администрацията на император Константин, Императорски конституции, издадени в Сердика, издателство:изд.СУ"Св.Климент Охридски", 2012, стр.:259-274 2012
Студия в научно списание
Мартин Бъбаров, Правни последици на отмяната на индивидуален административен акт, определящ същественото съдържание на гражданско правоотношение, породено от смесен фактически състав, Търговско право, брой:1/2017, 2017 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Бъбаров, Независимостта на националния съд в практиката на ЕСПЧ и Съда на ЕС 2020
2 Присъствие, Мартин Бъбаров, Participation en discussion dans tous ateliers - La liberté d'expression face aux défis du XXI siècle 2020