Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Олимпия Ведър-Величкова
Глава от книга
Zhelyu Vladimirov, Olympia Vedar, Risk factors, preventive measures, compensation, and job satisfaction of employees from night establishments in Bulgaria – Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria,43-64. ISBN:978-954-07-4300-4, Sofia University Press, Sofia., Рецензирано , ISBN:978-954-07-4300-4, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2017
Глава от монография
Tsvetan Davidkov, Olympia Vedar, Raya Kanazireva, Iya Petkova-Gourbalova, Organizational Values: Procedures & Empirical Explications – in: Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria ІІ. S., St. Kliment Ohridski University Press, 9 – 19., ISBN:978-954-07-4786-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
Дисертация д-р
Олимпия Йорданова Ведър-Величкова, Формиране и развитие на комуникационни умения на бъдещи мениджъри, СУ, Стопански факултет, Ръководител:проф. д.с.н. Цветан Давидков 2015
Книга
1 Teodor Atanasov, Desislava Yordanova, Tsvetan Davidkov, Raya Kanazireva, Neviana Krasteva, Iya Petkova- Gourbalova, Olympia Vedar, Denitsa Antonova, Business administration: theory and practice in Bulgaria II, ISBN:978-954-07-4786-6, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано 2019
2 Ivan Angelov, Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria, ISBN:978-954-07-4300-4, Sofia University Press, Sofia., Рецензирано 2017
3 Йордан Ведър, Олимпия Ведър, Бизнес реторика. Въведение в деловата комуникация., ISBN:987-954-9432-69-5, МВБУ, София, Рецензирано 2016
4 Олимпия Ведър, 300 въпроса, 3000 отговора. Наръчник за явяване на интервюта, СУ, София, Рецензирано 2008
Научен проект
1 Олимпия Ведър-Величкова, КУЛТУРА НА ПРОФЕСИЯТА (развитие на изследователски пул за сравнителен анализ на професионални култури), Ръководител, , Номер на договора:80.10-64/25.04.2023 2023
2 Олимпия Ведър-Величкова, ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЦЕНОСТИ (изследователски процедури & евристични възможности), Член, 2022
3 Олимпия Ведър-Величкова, Устойчивост и динамика на културни характеристики (национална култура; организационни култури), Член, , Номер на договора:80-10-78/2021 2021
4 Олимпия Ведър-Величкова, Обучението по предприемачество (развитие на дидактически аспекти) , Член, , Номер на договора:80.10-43/17.04.2018 2018
5 Олимпия Ведър-Величкова, Културни ориентири на управлението (евристични възможности на изследователски резултати) , Член, , Номер на договора:80.10-25/19-04-2017 2017
6 Олимпия Ведър-Величкова, Удовлетвореност на служителите в организацията (върху евристичните възможности на един изследователски модел), Член, , Номер на договора:16/2016 2016
7 Олимпия Ведър-Величкова, Обучение по предприемачество в университетите (дидактически аспекти), Член, , Номер на договора:60/08.05.2014 2014
8 Олимпия Ведър-Величкова, „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ , Член, Процедура BG051PO001-3.1.07 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА, Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0027 2013
9 Олимпия Ведър-Величкова, Културни ориентири на управлението, Член, , Номер на договора:125/19.04.2013 2013
10 Олимпия Ведър-Величкова, „Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение на студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Член, По процедура BG051PO001-4.3.04„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0023 2012
11 Олимпия Ведър-Величкова, Типологични особености на предприемачите в България, Член, , Номер на договора:012/04.04.2012 2012
12 Олимпия Ведър-Величкова, „Създаване и развитие на бизнес ориентиран и устойчив механизъм за студентски практики в реална работна среда чрез нова методика за мониторинг на административния и стопански мениджмънт”, Член, По Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.03: „Училищни и студентски практики”, към ОП „Развитие на човешките ресурси, Номер на договора:Договор № BG051PO01.3.3.03.14/24.09.2009 2009
13 Олимпия Ведър-Величкова, Организация на управленския труд, Ръководител, , Номер на договора:370/2001 г. 2001
Научно ръководство
1 Олимпия Ведър-Величкова, Дистанционната работа – новото нормално, дипломна работа:ЛЮСИ НИКОЛАЕВА АНДОНОВА 2023
2 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивация на кадрите в бизнес предприятията от сферата на аутсорсинг индустрията в България, дипломна работа:МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА 2023
3 Олимпия Ведър-Величкова, Анализ на процесите по подбор и обучение, както и нагласите на кадрите, преди и по време на пандемията от Covid-19, дипломна работа:ЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 2022
4 Олимпия Ведър-Величкова, Анализ на мотивацията на професионалистите по здравни грижи в Държавна психиатрична болница - Ловеч и възможности за нейното повишаване, дипломна работа:ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ 2021
5 Олимпия Ведър-Величкова, Изграждане на мотивационен профил на служителите в "ЦКБ" АД с акцент върху кариерното развитие, дипломна работа:ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА 2021
6 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивация на служителите в минното предприятие "Дънди Прешъс Металс Челопеч", дипломна работа:СТЕФАНИЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА 2021
7 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивацията като фактор за организациона ефективност. Организационно гражданско поведение., дипломна работа:ДИЯНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА 2021
8 Олимпия Ведър-Величкова, Социалните медии като средство за набиране на персонал, дипломна работа:ДАРИНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА 2021
9 Олимпия Ведър-Величкова, Съвременни методи за оценка при подбор, дипломна работа:ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА 2020
10 Олимпия Ведър-Величкова, Анализ и усъвършенстване на системата за подбор на кадри, дипломна работа:ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ТАШЕВ 2019
11 Олимпия Ведър-Величкова, Анализ на мотивационния профил на служителите с цел усъвършенстване на стратегиите за набиране, подбор и задържане на кадрите (на примера на „Динамо Софтуер“), дипломна работа:ТЕОДОРА РУМЕНОВА АНДОНОВА 2019
12 Олимпия Ведър-Величкова, Влиянието на организационната култура върху управлението на проекти. Сравнителен анализ на три компании – българска, американска и английска, дипломна работа:ЦВЕТА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА 2019
13 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивационни методи и похвати в развитието на човешките ресурси в 21 век, дипломна работа:МАРИНА КИРИЛОВА ФИЛИПОВА 2019
14 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивация на персонала в динамична бизнес среда. Мотивационни фактори и стратегии за тяхното подобрение, дипломна работа:МАРТИНА НИКОЛАЕВА ВЕЛЕВА 2019
15 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивацията като фактор за организационната ефективност, дипломна работа:МАРИО МЛАДЕНОВ КОСТАДИНОВ 2019
16 Олимпия Ведър-Величкова, Роля на мотивацията при работа в мрежовия маркетинг, дипломна работа:ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 2019
17 Олимпия Ведър-Величкова, Ръководител и/срещу ръководени – антагонизъм и/или сътрудничество. Европейската рамка за качество в български условия. Официални стандарти и проблеми, дипломна работа:АЛЕКСАНДРА ДОНЧЕВА ХОДЖЕВА 2019
18 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивация на служителите като фактор за организационната ефективност, дипломна работа:ХРИСТО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ 2018
19 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивацията като фактор за организационната ефективност, дипломна работа:ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ 2018
20 Олимпия Ведър-Величкова, Оценка и атестация на персонала в Спорт Вижън ЕАД, дипломна работа:ТЕОДОРА ПЕТРОВА ГОЕВА 2018
21 Олимпия Ведър-Величкова, Приложение на методиката за оценка на длъжностите по метода на Хей Груп за разработване на планове за кариерно развитие във фирма „Х, дипломна работа:ЗОРНИЦА ИВАЙЛОВА МАРКОВА 2018
22 Олимпия Ведър-Величкова, Анализ на процедурата по набиране, подбор и назначаване на човешки ресурси в „Първа инвестиционна банка” АД, дипломна работа:МИХАЕЛА ВАЛЕРИЕВА МИРЧЕВА 2017
23 Олимпия Ведър-Величкова, Влияние на възнаграждението върху удовлетвореността на служителите в аутсорсинг сектора, дипломна работа:МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА РАВЕНСКА 2017
24 Олимпия Ведър-Величкова, Ефективността на процеса по подбор, набиране и обучение на персонала в компанията Инграм Микро ЕсЕсСи ЕМЕА ЕООД, дипломна работа:ЙОЛА ЛУГА 2017
25 Олимпия Ведър-Величкова, Изменения, настъпващи в приоритета на мотивационните фактори в резултат на натрупания професионален стаж, дипломна работа:БОЯН АНГЕЛОВ БОЯНОВ 2017
26 Олимпия Ведър-Величкова, Организацията и условията на работната среда като фактор за мотивацията на сътрудниците, дипломна работа:ДЕНИЦА ВЛАДИМИЛОВА ВАСИЛЕВА 2017
27 Олимпия Ведър-Величкова, Анализ на състоянието на човешките ресурси и системата за управление на персонала във фирма „ДКЦ I Велико Търново” ЕООД, дипломна работа:ДАНАИЛ АЛЕКОВ ДЖИЛДЖОВ 2016
28 Олимпия Ведър-Величкова, Изследване на мотивацията на персонала и сравнителен анализ на мотивационните техники при служители и подизпълнители в отдел на компанията „Хюлет Пакард”, дипломна работа:ВИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КРОТНЕВА 2016
29 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивационни техники и тяхното влияние върху удовлетвореността от работата. Управление на мотивацията – по примера на Райфайзенбанк (България) ЕАД , дипломна работа:МАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА 2016
30 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивация на служителите (на примера на туристически агенции в България), дипломна работа:ХРИСТИНА РАДКОВА ИВАНОВА 2016
31 Олимпия Ведър-Величкова, Разработване на концепция за изграждане на работодателска марка, Стопански факултет дипломна работа:НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА СТОЙНОВА 2016
32 Олимпия Ведър-Величкова, Разработване на мотивационен профил и анализ на мотивацията и удовлетвореността на персонала в „Хорайзънс България”, дипломна работа:ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА 2016
33 Олимпия Ведър-Величкова, Справяне със стреса на работното място и повишаване на удовлетвореността от работата чрез развитието на емоционалната интелигентност, дипломна работа:СТЕЛА КЪНЧЕВА КОЛЕВА 2016
34 Олимпия Ведър-Величкова, Движение и кариера на кадрите в структурата на центровете за споделени услуги в България, дипломна работа:ДИЛЯНА ЕВГЕНИЕВА ПЕТКОВА 2015
35 Олимпия Ведър-Величкова, Управление на представянето (по примера на конкретна фирма), дипломна работа:РАЙНА КОСТАДИНОВА ЯКОВА 2015
36 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивация в общинската администрация, СУ, Стопански факултет дипломна работа:БРАЙАН БОЯНОВ ПЕТРОВ 2014
37 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивацията на сътрудниците като водещо направление в управлението на персонала, СУ, Стопански факултет дипломна работа:НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА 2014
38 Олимпия Ведър-Величкова, Набиране и подбор на персонал в организации от типа „кол-център“ – проблеми на мултилингвизма в сектора, СУ, Стопански факултет дипломна работа:ЮЛИЯНА ЮЛИЯНОВА ДЕНЕВА 2014
39 Олимпия Ведър-Величкова, Нагласи на служителите към система за атестация чрез оценка на трудовото представяне (на примера на Skrill LTD), СУ, Стопански факултет дипломна работа:ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДОКИНА 2014
40 Олимпия Ведър-Величкова, Оценка на риска и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд по примера на предприятие от дървообработващата промишленост, СУ, Стопански факултет дипломна работа:ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАДЕВ 2014
41 Олимпия Ведър-Величкова, Стрес на работното място. Техники за справяне със стреса, СУ, Стопански факултет дипломна работа:НАДЕЖДА СИМЕОНОВА СЛАВКОВА 2014
42 Олимпия Ведър-Величкова, Управление на стреса в „Инграм Микро Ес Си Си ЕМЕА”, СУ, Стопански факултет дипломна работа:СВЕТОСЛАВ ГАНЧЕВ ДИМОВ 2014
43 Олимпия Ведър-Величкова, Изследване на ефекта от оценка на трудовото представяне върху мотивацията , дипломна работа:БОРЯНА ЕЛИЯНОВА БЛАЖЕВА 2013
44 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивация на заетите лица , дипломна работа:ИРЕНА ВЕСЕЛИНОВА ЦАНЕВА 2013
45 Олимпия Ведър-Величкова, Обучението на човешките ресурси в организацията като инструмент за повишаване на конкурентоспособността по примера на IT Support, дипломна работа:МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА УШАГЕЛОВА 2013
46 Олимпия Ведър-Величкова, Основни фактори за удовлетвореност/ неудовлетвореност на служителите. Управленски стратегии за засилване на цялостната удовлетвореност , дипломна работа:ДЕСИСЛАВА СВИЛЕНОВА СВИЛЕНСКА 2013
47 Олимпия Ведър-Величкова, По следите на мотивацията в AIESEC България, дипломна работа:ГАЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА 2013
48 Олимпия Ведър-Величкова, Теоретични модели и съвременни тенденции в процеса на подбор на персонал в България, дипломна работа:МАРИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЕСЕЛИНОВА 2013
49 Олимпия Ведър-Величкова, Възприетата дискриминация на етническа основа на работното място и влиянието й върху мотивацията на служителите, Стопански факултет дипломна работа:ПЕТЯ КОСТАДИНОВА БУРНЕВА 2012
50 Олимпия Ведър-Величкова, Здравословни и безопасни условия на труд по примера на Национална компания „Железопътен инфраструктура” (НКЖИ), Стопански факултет дипломна работа:ЖИВКА ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА 2012
51 Олимпия Ведър-Величкова, Мотивацията на човешките ресурси (на примера на фирма „Химическо чистене” ЕООД), Стопански факултет дипломна работа:ГЕОРГИ РАДЕВ РАДИЧЕВ 2012
52 Олимпия Ведър-Величкова, Набиране на кадри, подбор и избор на кадрите по примера на консултантска фирма АБВ, Стопански факултет дипломна работа:РОСИТА ПЕТРОВА ОРМАНОВА 2012
53 Олимпия Ведър-Величкова, Набиране, подбор и наемане на кадри на примера на фирма „Х” ООД, Стопански факултет дипломна работа:СИМОНА ПЕТРОВА ХАНДЖИЙСКА 2012
54 Олимпия Ведър-Величкова, Обучение и квалификация на кадрите на примера на „Вадзак Тръст Къмпани” ЕООД, Стопански факултет дипломна работа:ВАСИЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА 2012
55 Олимпия Ведър-Величкова, Оценка и атестация на кадрите – сравнително изследване на две фирми, Стопански факултет дипломна работа:ТЕОДОРА ИВАНОВА ЙОТОВА 2012
56 Олимпия Ведър-Величкова, Процесите на подбор, набор, обучение и атестация на персонала – функциониране на фирмените процедури (на примера на Ер Ликид България ЕООД), Стопански факултет дипломна работа:ДАФИНА КИРИЛОВА ТОШЕВА 2012
57 Олимпия Ведър-Величкова, Стратегическо управление на човешките ресурси в телевизия Диема, Стопански факултет дипломна работа:АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 2012
58 Олимпия Ведър-Величкова, Стрес на работното място , Стопански факултет дипломна работа:АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ 2012
59 Олимпия Ведър-Величкова, Управление на таланта. Изграждане на таланта вътре в организацията, Стопански факултет дипломна работа:БЛАГОВЕСТА МИТКОВА МИНЧЕВА 2012
Статия в научно списание
1 Олимпия Ведър, Функциите управление на човешките ресурси и управление на персонала – същност и основни характеристики, "Библиотека", брой:5, 2015, стр.:39-55 2015
2 Олимпия Ведър, Цветан Давидков, В „капана на необходимостта“ или кое ни кара да развиваме собствените си комуникативни умения? (резултати от емпирично проучване), Реторика и политическа комуникация , брой:11, януари 2014, 2014 2014
Статия в поредица
1 Цветан Давидков, Ия Петкова, Олимпия Ведър, Какъв ръководител предпочитат служителите? Защо? (организационни детерминанти). , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, брой:22, 2023, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, ISSN (print):1311-8420, Ref 2023
2 Олимпия Ведър, Анелия Андреева, Кариерното развитие на учителя, Успешна практика за управление на персонала, Практически наръчник за директори на училища и детски градини, издателство:РААБЕ, 2011 2011
3 Олимпия Ведър, Анелия Андреева, Повишаване и развитие на компетентността на директора, Успешна практика за управление на персонала, Практически наръчник за директори на училища и детски градини, издателство:РААБЕ, 2011 2011
4 Олимпия Ведър, Видове интервюта - тяхното място и роля в селекционния процес, сп. Човешки ресурси, брой:бр. 2, 2/142/2005, 2005 2005
5 Олимпия Ведър, Успехът е умението да питаме и отговоряме, сп. Човешки ресурси, брой:бр. 1, 1/141/2005, 2005 2005
6 Олимпия Ведър, Организация на труда на ръководителя, Стопанско управление, 2003 2003
7 Олимпия Ведър, Организация на труда на ръководителя. Работното място на ръководителя и хигиената на неговия труд., сп. "Икономика, месечно издание за бизнес", том:бр. 7, 1996 1996
8 Олимпия Ведър, Организация на труда на ръководителя. Разпределение на функциите и времето на ръководителя, сп. "Икономика, месечно издание за бизнес", том:бр. 6, 1996 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ц. Давидков, О. Ведър, Р. Пехливанска, С. Тонева, Професионални култури в сравнителна перспектива (Professional Cultures in Comparative Perspective), ХХІ юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт & Енжинеринг“23 (Созопол, 26 – 28 юни - 2023) , издателство:ТУ - София, 2023, ISSN (online):1314-6327, Ref, PhD 2023
2 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Силвия Тонева, Райна Пехливанска, Ценностни профили – същност и познавателен потенциал VALUE PROFILES – ESSENCE AND COGNITIVE POTENTIAL, CONFERENCE PROCEEDINGS - ANNIVERSARY XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "MANAGEMENT AND ENGINEERING'22 (26 – 28 VІ 2022 – Sozopol) , 2022, стр.:195-200, ISSN (online):1314-6327, PhD 2022
3 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Ия Петкова-Гурбалова, Иванка Михайлова, Мотивиране на работното място (съвкупен мотивационен профил – България 2021), Сборник с научни доклади от XIX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘21“, 2021, стр.:220-224, ISSN (print):1314-6327 2021
4 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Иванка Михайлова, Водещи инструменти за управление на бизнеса – възможности за синергия в преподаването на икономическо и управленско знание, Сборник с доклади от Международна научна конференция „Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъснатата промяна“, София, издателство:Academic Publishing, 2019, стр.:366-375, ISBN:978-954-2940-22-7 2019
5 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Предприемач или наемен?, Демократичност, децентрализация, самоуправление (юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д.п.н. Милена Стефанова, 2019, стр.:393-400, ISBN:978-954-07-4665-4 2019
6 Давидков, Ц., О. Ведър, TRAINING FOR ENTREPRENEURSHIP: theses, arguments, explanatory schemes, Доклад пред International Conference on “Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciencws”, 1 – 6 July 2018 Tryavna, Bulgaria, 2018, Ref 2018
7 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Рая Каназирева, Здравка Андонова, Давидков, Ц., О. Ведър, Р. Каназирева, З. Андонова (2016) УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (върху евристичните възможности на един изследователски модел) – В: CONFERENCE PROCEEDINGS, volume I (ХІV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 16) – Sozopol, June 19-23, 2016, pp 430-438., CONFERENCE PROCEEDINGS, volume I (ХІV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 16, 2016, стр.:430-438 2016
8 Олимпия Ведър, Целеполагането – инструмент на деловото общуване., Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов, издателство:УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, стр.:351-369 2016
9 Олимпия Ведър, Развитие на комуникативни компетентности чрез обучението по управление на човешките ресурси (опит от Стопанския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“), Единадесета международна научна конференция „Интелигентна специализация на България“, МВБУ - Ботевград , 2014 2014
10 Олимпия Ведър, Съвременното обучение по мениджмънт през погледа на един преподавател по мениджмънт, Научнопрактическа конференция „Съвременното обучение по икономика и мениджмънт”, МВБУ – Ботевград, 2005 2005
11 Олимпия Ведър, Управление и време, Международна конференция "Управлението на човешките ресурси - важен фактор за европейска интеграция", CRANET-E, БАУРЧР, 2000 2000
Студия в сборник (на конференция и др.)
Олимпия Ведър, Дидактически и методически аспекти при формиране и развитие на комуникационни умения на бъдещи мениджъри, Годишник на Стопанския факултет, т. 16 и т.17, 2016 2016
Съставителска дейност
Анастасия Бънкова, Иван Ангелов, Business administration: theory and practice in Bulgaria IIІ Магистърска теза - теория, практика, предизвикателства, ISSN (online):ISBN 978-954-07-4945-7, ISBN:ISBN 978-954-07-4945-7, Рецензирано 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Олимпия Ведър-Величкова, Цветан Давидков, Силвия Тонева, Райна Пехливанска, Ценностни профили – същност и познавателен потенциал 2022
2 Секционен доклад, Олимпия Ведър; Цветан Давидков, Иванка Михайлова, Ия Гурбалова, Мотивиране на работното място (съвкупен мотивационен профил – България 2021) 2021
3 Секционен доклад, Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Иванка Михайлова, Рая Каназирева, Изграждане на компетентностен профил (КП) – основания и подходи. 2020
4 Секционен доклад, проф. Ж. Владимиров, д-р Олимпия Ведър-Величкова, Рискови фактори за работещите в нощни заведения и удовлетвореност от труда 2016
5 Секционен доклад, проф. д.с.н. Цв. Давидков, д-р О. Ведър, д-р Р. Каназирева, Здр. Андонова, Удовлетвореност на служителите в организацията (върху евристичните възможности на един изследователски модел) 2016
6 Секционен доклад, Олимпия Ведър-Величкова, Развитие на комуникативни компетентности чрез обучението по управление на човешките ресурси (опит от Стопанския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“) 2014
7 Секционен доклад, Олимпия Ведър-Величкова, „Съвременното обучение по мениджмънт през погледа на един преподавател по мениджмънт” 2005
Учебник
1 Борисова Лалка, Ведър Олимпия, Професия студент. Първата голяма крачка., МВБУ, София, Рецензирано 2015
2 Олимпия Ведър, Управление на човешките ресурси, УИ "Св. Кл. Охридски", София 2014
3 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Управление на персонала на организации с нестопанска цел, Център за изследване на демокрацията 1999
Учебно помагало
1 Олимпия Ведър, „Управление на персонала”, учебно помагало за провеждане на семинарни занятия – второ преработено и допълнено издание, СУ, София 2007
2 Олимпия Ведър, Основи на управлението, изд. Прим трейд, STEM (сега МВБУ), , Рецензирано 2001
3 Анастасия Бънкова, Цветан Давидков, Зефира Мирчева, Олимпия Ведър, Управление на персонала. Учебно методически материали за учители в средните училища, АЛМА МАТЕР Интернационал, Габрово 1998
4 Олимпия Ведър, Управление на персонала 1996