Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Петко Божков

Author ID (SCOPUS):57188642980

Researcher ID (Web of Science):GVU-7520-2022

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-1374-0916
Глава от монография
Божков, П., Относно рендзините (Rendzic Leptosols) в Земенска планина - в "Ландшафти, околна среда и природен капитал" (ред. З. Чолакова), ISBN:978-954-07-5910-4, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2024
Дисертация д-р
Петко Николаев Божков, Морфодинамика на изветрителни и склонови процеси в района на Земенския пролом, СУ, ГГФ, Катедра "Климатология, хидрология и геоморфология", Ръководител:проф. д-р Росица Михаилова Кендерова 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Петко Николаев Божков, Съставителство на карти в съавторство в "Биогеография и природен капитал на България" (Асенов, 2021), УИ "Св. Климент Охридски" 2021
2 Петко Николаев Божков, Влиянието на земното покритие върху климата на градовете, 2020
3 Петко Николаев Божков, Интензивните валежи – зачестяващи явления в условията на климатични промени, 2020
4 Петко Николаев Божков, Интензивните и екстремни валежи в България, 2020
5 Петко Николаев Божков, Пермафростът като източник и уловител на парникови газове, 2020
6 Петко Николаев Божков, Почвите като уловители и източници на въглерод, 2020
7 Петко Николаев Божков, Ролята на вулканите за промените в климата, 2020
8 Петко Николаев Божков, Торфищата като източник на парникови газове и уловители на въглерод, 2020
Научен проект
1 Петко Божков, Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климат на Европа, Член, , Номер на договора:№ КП-06-ДУНАВ/1 от 18.07.2023 г. 2023
2 Петко Божков, Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климат на Европа, Член, , Номер на договора:№ КП-06-ДУНАВ/1 от 18.07.2023 г. 2023
3 Петко Божков, Картиране и картографиране на каменни реки във Витоша, Член, НП "Млади учени и постдокторанти - 2", Номер на договора:РД-22-1628 / 07.10.2022 г. 2022
4 Петко Божков, Морфометричен анализ на водосборни басейни във Витоша, Член, НП "Млади учени и постдокторанти", Номер на договора:РД-22-963 / 01.04.2021 г. 2021
5 Петко Божков, Почвено-растителни катени по северния макросклон на Рила планина , Член, , Номер на договора:80-10-36/22.03.2021 г. 2021
6 Петко Божков, Екосистемни/ландшафтни услуги, предоставяни от Tehnosols в България, Член, , Номер на договора:80-10-103/16.04.2020 2020
7 Петко Божков, Изветрителни и склонови процеси, форми и наслаги във Витоша, Член, НП "Млади учени и постдокторанти", Номер на договора:РД-22-1079 / 22.04.2019 г. 2019
8 Петко Божков, Национална научна програма "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия" Работен пакет I.8.6 "Екологични последствия и екосистемни услуги за регулиране на опасността от неблагоприятни явления", Член, МОН (Споразумение № ДО1-230/06-12-2018), Номер на договора:Споразумение № ДО1-230/06-12-2018 2018
9 Петко Божков, Природната среда в Пирин планина в условията на климатични промени, Член, , Номер на договора:ДН 14/6 от 13.12.2017 г. 2018
10 Петко Божков, Седиментен трансфер в района на БАБ (о. Ливингстън, Антарктика) в контекста на климатичните промени, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-243/ 31.08.2018 г. 2018
11 Петко Божков, Изветрителни и склонови процеси в района на Земенския пролом, Член, , Номер на договора:80.10-105 от 20.04.2017 г. 2017
12 Петко Божков, Оценка на разнообразието на фитоценозите в Милевска планина и Кървав камък на територията на България и връзката им с геоморфоложките характеристики на средата, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-234 2017
13 Петко Божков, Райониране на геоморфоложките опасности в туристическите участъци на масива Паранг (Румъния) и Пирин (България) чрез прилагане на дендрохронология, дистанционни методи и географски информационни системи (ГИС), Член, , Номер на договора:ДНТС Франкофония 01/3 от 9.05.2017 г. 2017
14 Петко Божков, Криолитозона в Пирин планина (площно разпространение), Член, , Номер на договора:99 / 12.04.2016 2016
Научно ръководство
Петко Божков, Оценка на потенциала на класовете земно покритие да регулират повърхностния отток на територията на Ботевградската котловина и оградните ѝ склонове, СУ, ГГФ, катедра ЛЕОПС дипломна работа:Лъчезар Ивайлов Миков 2021
Статия в научно списание
1 Симеон Матев, Петко Божков, Димитър Кренчев, Нина Николова, Вертикален температурен градиент по северния склон на Западни Родопи, REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, том:84, брой:3, 2023, стр.:249-252, ISSN (online):0007-3938, doi:10.52215/rev.bgs.2023.84.3.249, Ref, Web of Science 2023
2 Petko Bozhkov, Borislav Grigorov, Alexandar Sarafov, Comparative analysis of soil organic carbon in selected river catchments, Journal of the Bulgarian Geographical Society, issue:47, 2022, pages:45-51, ISSN (print):2738-8107 , ISSN (online):2738-8115 , doi:https://doi.org/10.3897/jbgs.e98660, Ref, др. 2022
3 Bozhkov, P., Erosion regulation capacity of different habitats in Vitosha Mountain, Phytologia Balcanica, vol:28, issue:1, 2022, pages:119-126, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027, doi:10.7546/PhB.28.2022.10, Ref 2022
4 Alexander Saraffov, Petko Bozhkov, Borislav Grigorov, Estimating organic carbon in soils modified by technical processes in Kula Municipality (Bulgaria) , Forum geografic. Studii de geografie şi protecţia mediulu, vol:XXI, issue:2, 2022, pages:123-132, ISSN (print):1583-1523, ISSN (online):2067-4635, doi:http://dx.doi.org/10.5775/fg.2022.213.d, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (Geography, Planning and Development) 2022
5 Камен Нам, Илия Тамбураджиев, Асен Асенов, Петко Божков, Investigation of Ecosystems in the Pazardzhik-Plovdiv Lowland Area, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2 География, том:114, 2022, стр.:201-209, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref 2022
6 Bozhkov, Petko, Morphometric analysis of the drainage network in the northeastern slopes of the Sashtinska Gredna Gora Mountain, SPISANIE NA B LGARSKOTO GEOLOGICHESKO DRUZHESTOV-REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol:83, 2022, pages:209-212, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):1314-8680, doi:10.52215/rev.bgs.2022.83.3.209 2022
7 Юлияна Атанасова, Димитър Кренчев, Петко Божков, Palaeoecological and Geomorphological Studies of a Peat Bog (2240 m a.s.l.) in the Northwestern Pirin Mountain (Preliminary Results), Годишник на СУ “Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2 География, том:114, 2022, стр.:64-72, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref 2022
8 Petko Bozhkov, Borislav Grigorov, Alexandar Sarafov, Soil catenas and plant sites on the northern macroslope of Rila Mountain, Journal of the Bulgarian Geographical Society, vol:47, 2022, pages:15-22, doi:https://doi.org/10.3897/jbgs.e94913, Ref 2022
9 Kenderova, Rossitza, Grozdanova, Galina, Bozhkov, Petko, Staykov, Vladimir, The natural environment during the Subatlantic climatic period in the area of the Kal?nik archaeological site, SPISANIE NA B LGARSKOTO GEOLOGICHESKO DRUZHESTOV-REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol:83, 2022, pages:317-320, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):1314-8680, doi:10.52215/rev.bgs.2022.83.3.317 2022
10 Петко Божков, Морфометричен анализ на речната мрежа по североизточните склонове на Същинска Средна гора, Списание На Българското Геологическо Дружество, vol:83, issue:3, 2022, pages:209-212, ISSN (print):0007-3938, doi:https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2022.83.3.209, Ref 2022
11 Росица Кендерова, Галина Грозданова, Петко Божков, Владимир Стайков, Природната среда през Субатлантическия период в района на археологически обект Каленик , Списание На Българското Геологическо Дружество, vol:83, issue:3, 2022, pages:317-320, ISSN (print):0007-3938, doi:https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2022.83.3.317, Ref 2022
12 Юлияна Атанасова, Димитър Кренчев, Петко Божков, Росица Кендерова, Растителни видове, установени върху различни геоморфоложки форми в Пирин планина, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2 География, том:114, 2022, стр.:73-86, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref 2022
13 Александър Сарафов, Петко Божков, Борислав Григоров, Estimating organic carbon in soils from Gulyantsi Municipality, Pleven District Оценка на органичния въглерод в почви от община Гулянци, област Плевен, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, том:82, брой:3, 2021, стр.:183-185, ISSN (online):0007-3938, doi:https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2021.82.3.183, Ref 2021
14 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Petko Bozhkov, Kiril Vassilev, Preliminary study of Council Directive 92/43/EEC habitats in Godech Municipality, Годишник на СУ, ГГФ, книга 2, География, vol:113, 2021, pages:43-57, ISSN (online):2535 – 0579, Ref 2021
15 Петко Божков, Морфометричен анализ на речната мрежа във Витоша (предварителни резултати) , Списание На Българското Геологическо Дружество, том:82, брой:3, 2021, стр.:210-212, ISSN (online):ISSN (online):ISSN 0007-3938, doi:https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2021.82.3.210, Ref 2021
16 Petko Bozhkov, Borislav Grigorov, Assen Assenov, Assessment of Flood Regulation Capacity of Different Land Cover Types in Krumovitsa River Basin (Eastern Rhodopes), Ecologia Balkanica, vol:Special Edition 3, 2020, pages:155-162, ISSN (online):1313-9940, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.13 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (Ecology) 2020
17 Bozhkov, Petko, Sarafov, Alexandar, Baltakova, Ahinora, Rachev, Georgi, Investigation of physical weathering in the area of Bulgarian Antarctic Base (BAB) using Schmidt Hammer, SPISANIE NA B LGARSKOTO GEOLOGICHESKO DRUZHESTOV-REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol:80, 2019, pages:209-211, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):1314-8680 2019
18 Bozhkov, Petko, New data on stone runs in Vladayska River Valley, Vitosha Mountain, SPISANIE NA B LGARSKOTO GEOLOGICHESKO DRUZHESTOV-REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol:80, 2019, pages:212-214, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):1314-8680 2019
19 Петко Божков, Александър Сарафов, Ахинора Балтакова, Георги Рачев, Изследване на физическо изветряне в района на Българската Антарктическа база (БАБ) чрез чук на Шмид. , Списание на Българското геологическо дружество,, vol:80, issue:3, 2019, pages:209-211, ISSN (online):ISSN - 0007-3938 , Ref, IF ( - 2019), др.(COBISS.BG-ID - 1119676388 ) 2019
20 Соня Стоянова, Росица Кендерова, Георги Рачев, Димитър Кренчев, Ахинора Балтакова, Нина Николова, Петко Божков, Микроклиматични и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Синанишка за периода 2012–2018 г., Годишник на Софийския Университет, том:112, 2019, стр.:25-53, ISSN (print):ISSN 0324 – 2579, ISSN (online):ISSN 2535 – 0579, Ref 2019
21 Петко Божков, Нови данни за каменните реки в долината на Владайска река, Витоша, Списание на Българското Геологическо Дружество, vol:80, issue:3, 2019, pages:212-214, Ref 2019
22 Popov Hr., P. Bozhkov, Al. Peichev, Al. Sarafov, Climatic indices derived from meteorological station Zemen and their application in agroclimatological and geomorphological research, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2 География, vol:110, 2018, pages:65-79, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
23 Hristo Popov, Petko Bozhkov, Aleksandar Peichev, Alexandar Sarafov, DATA FOR THE 1989–2004 PERIOD FROM METEOROLOGICAL STATION ZEMEN AND ITS APPLICATION IN AGROCLIMATOLOGY AND GEOMORPHOLOGY , Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – География, vol:110, 2018, pages:65-79, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
24 Bozhkov, Petko, Stqvanova, Sonya, Investigation of physical weathering in Pirin Mt. using Schmidt Hammer, SPISANIE NA B LGARSKOTO GEOLOGICHESKO DRUZHESTOV-REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol:79, 2018, pages:111-112, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):1314-8680 2018
25 Кренчев, Д., Балтакова, А., Николова, Н., Божков, П., Кендерова, Р., Рачев, Г., Христова, Н., Пенков, И., Метеорологични, хидроложки и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Бъндерица за периода 2011-2017 г., Год. на СУ, ГГФ, кн.2, том:111, 2018, стр.:7-33, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
26 Петко Божков, Морфодинамика на склонови процеси в района на Земенския пролом, Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2, том:110, 2018, стр.:81-93, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref 2018
27 Assen Assenov, Bilyana Borissova, Borislav Grigorov, Petko Bozhkov, Economic value of ecosystem/landscape goods and services in the municipalities of Rudozem and Banite, Год. СУ. Книга 2 - География., vol:Том 109, 2017, pages:117-135, ISSN (print):ISSN 0324-2579, ISSN (online):ISSN 2535-0579, Ref, PhD 2017
28 Assenov, A., B. Borissova, B. Grigorov, P. Bozhkov, Economic value of ecosystem/landscape goods and services in the municipalities of Rudozem and Banite , Annual of Sofia University “ST. KLIMENT OHRIDSKI” Faculty of Geology and Geography Book 2 – Geography , том:Volume 109, 2017, стр.:117-135, Ref, PhD 2017
29 A. Assenov, Aleksander Sarafov, P. Bozhkov, ECOSYSTEM/LANDSCAPE SERVICES PROVIDED BY UMBROSOLS (UM) IN SELECTED MOUNTAINOUS MUNICIPALITIES OF SOFIA DISTRICT, Bulgaria Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:69, issue:3, 2016, pages:319-326, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, PhD 2016
30 Божков, П., Морфометрична характеристика на басейна на р. Конска, Проблеми на географията, брой:1-2, 2015, стр.:166-176, Ref 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Bozhkov, Petko, Morphometric analysis of the drainage network in the Vitosha Mountain (preliminary results), SPISANIE NA B LGARSKOTO GEOLOGICHESKO DRUZHESTOV-REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol:82, 2021, pages:210-212, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):1314-8680, doi:10.52215/rev.bgs.2021.82.3.210 2021
2 Petko Bozhkov, Quantitative analysis of a stone run in Vitosha Mountain, PROCEEDINGS GEOBALCANICA 2020, 2020, pages:137-143, ISSN (online):ISSN 1857-7636, doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.17 , Ref 2020
3 Sonya Stoyanova, Georgi Rachev, Rossitza Kenderova, Ahinora Baltakova, Dimitar Krenchev, Petko Bozhkov, Freeze-thaw activity in the high mountain area of Pirin Mountains, SW Bulgaria , Second Workshop of the IAG Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE), editor/s:Achim Beylich, Katja Laute, Publisher:Geomorphological Field Laboratory (GFL), 2019, ISBN:978-82-691768-0-3 2019
4 Pop O.T, F. Mesesan, I. Gavrila, I. Holobaca, A. Decaulne, A. Baltakova, P. Bozhkov, S. Stoyanova, D. Krenchev, R. Kenderova, L’apport des analyses dendrogeomorphologiques au zonage des aleas avalanche de neige dans les Monts Parang (Roumanie) et les Monts Pirin (Bulgarie)., Actes du colloque “Les risques naturels dans le contexte du changement climatique., editor/s:Iulian-Horia Holobaca, Kinga Ivan, Publisher:Presa Universitara Clujeana, 2018, pages:91-94, ISBN:978-606-37-0361-4, International, PhD 2018
5 Ahinora Baltakova, Rossitza Kenderova, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Sonya Stoyanova, Petko Bozhkov, Results from ground surface temperature measurements used as indication of possible permafrost occurrence in the Pirin Mountains, Proceedings of the 11th I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Workshop – Baru, Romania, September 5-8, 2017, 2017, стр.:7-7, PhD 2017
6 Baltakova A., R. Kenderova, G. Rachev, D. Krenchev, S. Stoyanova, P. Bozhkov, Results from ground surfeses temperature measurements used as indication of possible permafrost occurrence in the Pirin Mountain; Proccedings of the 11-th IAG/AIG SEDIBUD work shop – Baru, Romania; September 5-8 2017;, Proccedings of the 11-th IAG/AIG SEDIBUD work shop – Baru, Romania; September 5-8 2017;, 2017 2017
7 Петко Божков, Александър Сарафов, Почвено-географска характеристика на община Брезник, География и приятели, редактор/и:Веселин Бояджиев, издателство:Парадигма, 2016, стр.:570-582, ISBN:978-954-326-273-1 , Ref, др.(COBISS.BG-ID - 1275115236 ), PhD 2016
8 Rossitza Kenderova, Ahinora Baltakova, Sonya Stoyanova, Petko Bozhkov, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Slope processes monitoring in key site Begovitsa, the Pirin Mountains, Southwest Bulgaria , Proceedings of the 9th I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Workshop, 2015, PhD 2015
9 Kenderova, R., A. Baltakova, S. Stoyanova, P. Bozhkov, G. Rachev, D. Krenchev, Slope processes monitoring in key site Begovitsa, the Pirin Mountains, Southwest Bulgaria; , 9th I.A.G./A.I.G. SEDIBUD, Workshop; “Sediment Dynamics in Cold Climate Environments” Kaunertal, Tyrol/Austria; September 7-10, 2015; pp. 9-10; , 2015 2015
10 Божков, П., Смолниците като индикатор за вертикалните движения на земната кора в България Vertisols as an indicator for vertical movements of continental crust in Bulgaria, „Геонауки 2012” - Сборник с разширени резюмета, 2012, стр.:119-120, Ref 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петко Божков, Morphometric characteristics of block streams in Vladayska River Valley, Vitosha Мountain 2023
2 Пленарен доклад, Петко Божков, Почвено-растителни катени в планините Кървав камък и Руй 2023
3 Секционен доклад, Петко Божков, Stone run characteristics in Vitosha Мountain (Bulgaria) 2023
4 Постер, Петко Божков, Морфометричен анализ на речната мрежа по североизточните склонове на Същинска Средна гора 2022
5 Постер, Петко Божков, Природната среда през Субатлантическия период в района на археологически обект Каленик 2022
6 Секционен доклад, Петко Божков, Soil catenas and plant sites on the northern macroslope of Rila Mountain 2022
7 Постер, Петко Божков, Морфометричен анализ на речната мрежа във Витоша (предварителни резултати) 2021
8 Постер, Петко Божков, Оценка на органичния въглерод в почви от община Гулянци, област Плевен 2021
9 Секционен доклад, Петко Божков, Erosion regulation capacity of different habitats in Vitosha Mountain 2021
10 Секционен доклад, Петко Божков, Assessment of flood regulation capacity of different land cover types in Krumovitsa River basin (Eastern Rhodopes) 2020
11 Секционен доклад, Петко Божков, Investigation of ecosystems in the Pazardzhik-Plovdiv lowland area 2020
12 Постер, Петко Божков, Изследване на физическо изветряне в района на Българската Антарктическа База (БАБ) чрез чук на Шмид 2019
13 Постер, Петко Божков, Нови данни за каменните реки в долината на Владайска река, Витоша 2019
14 Постер, Петко Божков, Изследване на физическо изветряне в Пирин чрез чук на Шмид 2018
15 Постер, Петко Божков, Application of sediment connectivity index in the area of Zemen Gorge (West Bulgaria) 2017