Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Петко Божков

Author ID (SCOPUS):57188642980

Researcher ID (Web of Science):AAL-2668-2021

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-1374-0916
Дисертация д-р
Петко Николаев Божков, Морфодинамика на изветрителни и склонови процеси в района на Земенския пролом, СУ, ГГФ, Катедра "Климатология, хидрология и геоморфология", Ръководител:проф. д-р Росица Михаилова Кендерова 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Петко Николаев Божков, Съставителство на карти в съавторство в "Биогеография и природен капитал на България" (Асенов, 2021), УИ "Св. Климент Охридски" 2021
2 Петко Николаев Божков, Влиянието на земното покритие върху климата на градовете, 2020
3 Петко Николаев Божков, Интензивните валежи – зачестяващи явления в условията на климатични промени, 2020
4 Петко Николаев Божков, Интензивните и екстремни валежи в България, 2020
5 Петко Николаев Божков, Пермафростът като източник и уловител на парникови газове, 2020
6 Петко Николаев Божков, Почвите като уловители и източници на въглерод, 2020
7 Петко Николаев Божков, Ролята на вулканите за промените в климата, 2020
8 Петко Николаев Божков, Торфищата като източник на парникови газове и уловители на въглерод, 2020
Научен проект
1 Петко Божков, Морфометричен анализ на водосборни басейни във Витоша, Член, НП "Млади учени и постдокторанти", Номер на договора:РД-22-963 / 01.04.2021 г. 2021
2 Петко Божков, Почвено-растителни катени по северния макросклон на Рила планина , Член, , Номер на договора:80-10-36/22.03.2021 г. 2021
3 Петко Божков, Екосистемни/ландшафтни услуги, предоставяни от Tehnosols в България, Член, , Номер на договора:80-10-103/16.04.2020 2020
4 Петко Божков, Изветрителни и склонови процеси, форми и наслаги във Витоша, Член, НП "Млади учени и постдокторанти", Номер на договора:РД-22-2283 / 07.05.2020 г. 2019
5 Петко Божков, Природната среда в Пирин планина в условията на климатични промени, Член, , Номер на договора:ДН 14/6 от 13.12.2017 г. 2018
6 Петко Божков, Седиментен трансфер в района на БАБ (о. Ливингстън, Антарктика) в контекста на климатичните промени, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-243/ 31.08.2018 г. 2018
7 Петко Божков, Изветрителни и склонови процеси в района на Земенския пролом, Член, , Номер на договора:80.10-105 от 20.04.2017 г. 2017
8 Петко Божков, Оценка на разнообразието на фитоценозите в Милевска планина и Кървав камък на територията на България и връзката им с геоморфоложките характеристики на средата, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-234 2017
9 Петко Божков, Райониране на геоморфоложките опасности в туристическите участъци на масива Паранг (Румъния) и Пирин (България) чрез прилагане на дендрохронология, дистанционни методи и географски информационни системи (ГИС), Член, , Номер на договора:ДНТС Франкофония 01/3 от 9.05.2017 г. 2017
10 Петко Божков, Криолитозона в Пирин планина (площно разпространение), Член, , Номер на договора:99 / 12.04.2016 2016
Статия в научно списание
1 Александър Сарафов, Петко Божков, Борислав Григоров, Estimating organic carbon in soils from Gulyantsi Municipality, Pleven District Оценка на органичния въглерод в почви от община Гулянци, област Плевен, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, том:82, брой:3, 2021, стр.:183-185, ISSN (online):0007-3938, doi:https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2021.82.3.183, Ref 2021
2 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Petko Bozhkov, Kiril Vassilev, Preliminary study of Council Directive 92/43/EEC habitats in Godech Municipality, Годишник на СУ, ГГФ, книга 2, География, vol:113, 2021, pages:43-57, ISSN (online):2535 – 0579, Ref 2021
3 Петко Божков, Морфометричен анализ на речната мрежа във Витоша (предварителни резултати) , Списание На Българското Геологическо Дружество, том:82, брой:3, 2021, стр.:210-212, ISSN (online):ISSN (online):ISSN 0007-3938, doi:https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2021.82.3.210, Ref 2021
4 Александър Сарафов, Петко Божков, Борислав Григоров, Оценка на органичния въглерод в почви от община Гулянци, област Плевен, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, том:82, 2021, стр.:183-185, ISSN (online):ISSN (online):ISSN 0007-3938, Ref, IF ( - 2018) 2021
5 Petko Bozhkov, Borislav Grigorov, Assen Assenov, Assessment of Flood Regulation Capacity of Different Land Cover Types in Krumovitsa River Basin (Eastern Rhodopes), Ecologia Balkanica, vol:Special Edition 3, 2020, pages:155-162, ISSN (online):1313-9940, Ref, SCOPUS, SJR (0.13 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (Ecology) 2020
6 Петко Божков, Александър Сарафов, Ахинора Балтакова, Георги Рачев, Изследване на физическо изветряне в района на Българската Антарктическа база (БАБ) чрез чук на Шмид. , Списание на Българското геологическо дружество,, vol:80, issue:3, 2019, pages:209-211, ISSN (online):ISSN - 0007-3938 , Ref, IF ( - 2019), др.(COBISS.BG-ID - 1119676388 ) 2019
7 Соня Стоянова, Росица Кендерова, Георги Рачев, Димитър Кренчев, Ахинора Балтакова, Нина Николова, Петко Божков, Микроклиматични и Геоморфоложки изследвания във водосбора на река Синанишка за периода 2012-2018, Год. на СУ "Св. Климент Охридски" кн.2 География, том:112, 2019, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2235-0579, Ref, PhD 2019
8 Соня Стоянова, Росица Кендерова, Георги Рачев, Димитър Кренчев, Ахинора Балтакова, Нина Николова, Петко Божков, Микроклиматични и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Синанишка за периода 2012–2018 г., Годишник на Софийския Университет, том:112, 2019, стр.:25-53, ISSN (print):ISSN 0324 – 2579, ISSN (online):ISSN 2535 – 0579, Ref 2019
9 Петко Божков, Нови данни за каменните реки в долината на Владайска река, Витоша, Списание на Българското Геологическо Дружество, vol:80, issue:3, 2019, pages:212-214, Ref 2019
10 Popov Hr., P. Bozhkov, Al. Peichev, Al. Sarafov, Climatic indices derived from meteorological station Zemen and their application in agroclimatological and geomorphological research, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2 География, vol:110, 2018, pages:65-79, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
11 Hristo Popov, Petko Bozhkov, Aleksandar Peichev, Alexandar Sarafov, DATA FOR THE 1989–2004 PERIOD FROM METEOROLOGICAL STATION ZEMEN AND ITS APPLICATION IN AGROCLIMATOLOGY AND GEOMORPHOLOGY , Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – География, vol:110, 2018, pages:65-79, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
12 Кренчев, Д., Балтакова, А., Николова, Н., Божков, П., Кендерова, Р., Рачев, Г., Христова, Н., Пенков, И., Метеорологични, хидроложки и геоморфоложки изследвания във водосбора на река Бъндерица за периода 2011-2017 г., Год. на СУ, ГГФ, кн.2, том:111, 2018, стр.:7-33, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
13 Петко Божков, Морфодинамика на склонови процеси в района на Земенския пролом, Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2, том:110, 2018, стр.:81-93, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref 2018
14 Assenov, A., B. Borissova, B. Grigorov, P. Bozhkov, Economic value of ecosystem/landscape goods and services in the municipalities of Rudozem and Banite , Annual of Sofia University “ST. KLIMENT OHRIDSKI” Faculty of Geology and Geography Book 2 – Geography , том:Volume 109, 2017, стр.:117-135, Ref, PhD 2017
15 Assen Assenov, Bilyana Borissova, Borislav Grigorov, Petko Bozhkov, Economic value of ecosystem/landscape goods and services in the municipalities of Rudozem and Banite, Год. СУ. Книга 2 - География., vol:Том 109, 2017, pages:117-135, ISSN (print):ISSN 0324-2579, ISSN (online):ISSN 2535-0579, Ref, PhD 2017
16 A. Assenov, Aleksander Sarafov, P. Bozhkov, ECOSYSTEM/LANDSCAPE SERVICES PROVIDED BY UMBROSOLS (UM) IN SELECTED MOUNTAINOUS MUNICIPALITIES OF SOFIA DISTRICT, Bulgaria Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:69, issue:3, 2016, pages:319-326, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, PhD 2016
17 Божков, П., Морфометрична характеристика на басейна на р. Конска, Проблеми на географията, брой:1-2, 2015, стр.:166-176, Ref 2015
Статия в поредица
Соня Стоянова, Росица Кендерова, Георги Рачев, Димитър Кренчев, Ахинора Балтакова, Нина Николова, Петко Божков, Микроклиматични и геоморфоложки изследвания във водосбора на р. Синанишка за периода 2012-2018 г, Годишник на СУ, ГГФ, брой:112, издателство:СУ, 2019, Ref, PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Petko Bozhkov, Quantitative analysis of a stone run in Vitosha Mountain, PROCEEDINGS GEOBALCANICA 2020, 2020, pages:137-143, ISSN (online):ISSN 1857-7636, doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.17 , Ref 2020
2 Sonya Stoyanova, Georgi Rachev, Rossitza Kenderova, Ahinora Baltakova, Dimitar Krenchev, Petko Bozhkov, Freeze-thaw activity in the high mountain area of Pirin Mountains, SW Bulgaria , Second Workshop of the IAG Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE), editor/s:Achim Beylich, Katja Laute, Publisher:Geomorphological Field Laboratory (GFL), 2019, ISBN:978-82-691768-0-3 2019
3 Pop O.T, F. Mesesan, I. Gavrila, I. Holobaca, A. Decaulne, A. Baltakova, P. Bozhkov, S. Stoyanova, D. Krenchev, R. Kenderova, L’apport des analyses dendrogeomorphologiques au zonage des aleas avalanche de neige dans les Monts Parang (Roumanie) et les Monts Pirin (Bulgarie)., Actes du colloque “Les risques naturels dans le contexte du changement climatique., редактор/и:Iulian-Horia Holobaca, Kinga Ivan, издателство:Presa Universitara Clujeana, 2018, стр.:91-94, ISBN:978-606-37-0361-4, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
4 Ahinora Baltakova, Rossitza Kenderova, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Sonya Stoyanova, Petko Bozhkov, Results from ground surface temperature measurements used as indication of possible permafrost occurrence in the Pirin Mountains, Proceedings of the 11th I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Workshop – Baru, Romania, September 5-8, 2017, 2017, стр.:7-7, PhD 2017
5 Baltakova A., R. Kenderova, G. Rachev, D. Krenchev, S. Stoyanova, P. Bozhkov, Results from ground surfeses temperature measurements used as indication of possible permafrost occurrence in the Pirin Mountain; Proccedings of the 11-th IAG/AIG SEDIBUD work shop – Baru, Romania; September 5-8 2017;, Proccedings of the 11-th IAG/AIG SEDIBUD work shop – Baru, Romania; September 5-8 2017;, 2017 2017
6 Петко Божков, Александър Сарафов, Почвено-географска характеристика на община Брезник, География и приятели, редактор/и:Веселин Бояджиев, издателство:Парадигма, 2016, стр.:570-582, ISBN:978-954-326-273-1 , Ref, др.(COBISS.BG-ID - 1275115236 ), PhD 2016
7 Rossitza Kenderova, Ahinora Baltakova, Sonya Stoyanova, Petko Bozhkov, Georgi Rachev, Dimitar Krenchev, Slope processes monitoring in key site Begovitsa, the Pirin Mountains, Southwest Bulgaria , Proceedings of the 9th I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Workshop, 2015, PhD 2015
8 Kenderova, R., A. Baltakova, S. Stoyanova, P. Bozhkov, G. Rachev, D. Krenchev, Slope processes monitoring in key site Begovitsa, the Pirin Mountains, Southwest Bulgaria; , 9th I.A.G./A.I.G. SEDIBUD, Workshop; “Sediment Dynamics in Cold Climate Environments” Kaunertal, Tyrol/Austria; September 7-10, 2015; pp. 9-10; , 2015 2015
Участие в конференция
Секционен доклад, Петко Божков, Application of sediment connectivity index in the area of Zemen Gorge (West Bulgaria) 2017