Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Соня Милева-Божанова

Researcher ID (Web of Science):C-8850-2016

ORCID ID:0000-0002-5636-874X
Глава от книга
1 Katia Iankova, Sonia Mileva, Heritage societal attitudes and feelings, ISSN (print):, ISSN (online):, Edward Elgar Publishing, London, Ref, International 2022
2 Манол Рибов, Соня Милева, Невяна Кръстева, Стоян Маринов, Преслав Димитров, Мария Станкова, Лилия Терзиева , Мариана Янева , Петя Иванова, Ирена Емилова, Съвременни тенденции в развитието на туризма, ISBN:978-619-700-317-8, Тракия М, София, Ref, Рецензирано 2016
Глава от монография
1 Katia Iankova, Sonia Mileva, Socialist Legacies and Cities, ISSN (print):, ISSN (online):, Routledge , London, Ref, International 2020
2 Sonia Mileva, (Im)possible Dark Tourism in Bulgaria, ISBN:978-1789241877, CABI, Boston, Ref 2019
3 Николина Попова, Соня Милева, Мария Воденска, Людмила Мукова, Наталия Александрова, Елена Александрова, Десислава Алексова , Катя Янкова , Ива Стойкова , Събития и туризъм, ISSN (print):, IBS-Press, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
4 Манол Рибов, Соня Милева, Невяна Кръстева , Диана Радойнова, Септемврина Костова , Мария Станкова , Петя Иванова , Ирена Емилова , Десислава Вараджакова , Милена Караилиева , Дигитална трансформация в туризма, ISSN (print):, Авангард Прима, София, Рецензирано 2018
5 Манол Рибов, Соня Милева , Мария Воденска , Диана Радойнова, Невяна Кръстева, Таня Дъбева, Мария Станкова, Станислав Иванов, Мая Иванова , Тодорка Тончева, Рекреацията - начин на осигуряване , ISSN (print):, Авангард Прима, София, Рецензирано 2018
Дисертация доктор на науките
Соня Варадинова Милева-Божанова, Структурни изменения и темп на развитие на туризма под влияние на глобализацията, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет 2016
Дисертация д-р
Соня Варадинова Милева-Божанова, РЕИНЖЕНЕРИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ, УНСС, Ръководител:проф. д. ик. н. Манол Рибов 2003
Книга
1 Mileva, Sonia, Im(possible) Dark Tourism in Bulgaria, ISBN:978-1-78924-187-7 2020
2 Соня Милева, Структурни изменения и темп на развитие на туризма под влияние на глобализацията, Авангард Прима , София 2015
3 Соня Милева, Емитивни пазари за дестинация България, Avangard Prima, София, Рецензирано 2011
4 Соня Милева, Международен туризъм, Авангард Прима, София 2011
5 Соня Алексиева , Ирена Бокова, Марин Нешков , Красимира Кръстанова , Таня Дъбева , Ирена Емилова , Соня Милева , Нено Димов , Татяна Христова , Лина Анастасова , Туризмът- предизвикателства в условия на икономическа криза, Нов български университет , София, Рецензирано 2011
6 Манол Рибов, Мария Станкова, Соня Милева, Мариана Янева, Стоян Маринов, Лилия Братоева , Петя Иванова , Милена Филипова , Ася Панджерова , Туристическа политика, Тракия М, София, Рецензирано 2010
7 Димитър Каменов, Соня Милева, Лилия Братоева , Борис Гълъбов, Веселин Банковски , Георги Натов, Христо Станков , Туристическа анимация, Агенция за бизнес консултации, София, Рецензирано 2009
8 Манол Рибов, Мария Станкова, Соня Милева, Мариана Янева , Преслав Димитров, Жулиета Трифонова , Любомира Гръчка, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Тракия М, София, Рецензирано 2009
9 Манол Рибов, Мария Станкова, Соня Милева, Мария Блажева , Преслав Димитров, Елена Александрова, Еленита Великова , Ирена Емилова , Любомира Гръчка , Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, София, Рецензирано 2008
10 Манол Рибов, Мария Станкова, Соня Милева, Преслав Димитров, Мариана Янева, Иван Комитски, Боряна Станкова , Жулиета Трифонова , Лилия Христова , Еленита Великова, Конкурентни стратегии в туризма, Тракия М, София 2005
11 Невяна Кръстева , Соня Милева , Елена Александрова, Теория на маркетинга в туризма, Avangard Prima, София, Рецензирано 2005
12 Манол Рибов, Соня Милева, Преслав Димитров, Иван Комитски, Милена Караилиева, Георги Колев, Йоана Попниколова, Реинженеринг и управление на риска в туризма, Нова звезда, София 2004
13 Соня Милева, Рекреация чрез специализиран туризъм, Avangard Prima , София, Рецензирано 2004
14 Соня Милева, Реинженеринг и конкурентоспособност на туристическия продукт, Херон Прес, София, Рецензирано 2002
Монография
Желю Владимиров, Соня Милева, Минералните води в България като ресурс за местно развитие, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2023
Научен проект
1 Соня Милева-Божанова, Бенчмаркинг анализ на методика за оценка на иновационната култура на фирмено равнище", Член, НИРД 2023
2 Соня Милева-Божанова, Система от индикатори за мониторинг на туристическото развитие, Член, МОН, Номер на договора:70-123-442 от 27.06.2023 г. 2023
3 Соня Милева-Божанова, Система от индикатори за мониторинг на туристическото развитие, Член, , Номер на договора:70-123-442 от 27.06.2023 г. 2023
4 Соня Милева-Божанова, Иновационен потенциал на секторни иновационни системи, Член, , Номер на договора:80-10-64 2022
5 Соня Милева-Божанова, „Геймификация в туризма – възможности и ограничения“,, Ръководител, , Номер на договора:Проект № 80-10-65/13.04.2020 г. 2020
6 Соня Милева-Божанова, НАУЧЕН ОТЧЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ № 80-10-59/20.04.2017 Г. НА ТЕМА „СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И КОНКУРЕНТОСПОБНОСТТА В ТУРИЗМА , Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Наредба № 3 , Номер на договора:80-10-59/20.04.2017 Г. 2017
7 Соня Милева-Божанова, Иновации и иновационни стратегии в туризма, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, Номер на договора:Договор 59/15.04.2016 г 2016
8 Соня Милева-Божанова, Възможности за повишаване на конкурентоспособността чрез увеличаване на добавена стойност на туристическия продукт, Ръководител, СУ Св. Климент Охридски, Номер на договора:№ 82/ 08.05.2014 2014
9 Соня Милева-Божанова, Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда, Член, ОПРР, Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0027 2014
10 Соня Милева-Божанова, Възможности за повишаване на ефективността в хотелиерството , Ръководител, СУ Св. Климент Охридски, Номер на договора:№ 20 от 15.04.2013 2013
11 Соня Милева-Божанова, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; , Ръководител, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04–0023 2013
12 Соня Милева-Божанова, Глобализация и икономическа криза – влияние върху дейността на водещи български туроператори, Ръководител, СУ Св. Климент Охридски , Номер на договора:Договор № 14 от 04.04.2012 г. 2012
13 Соня Милева-Божанова, ДАСУН „Докторантска академия за стопански и управленски науки, Член, ОПРР, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
14 Соня Милева-Божанова, Е-туризмът като фактор за конкурентоспособност на туристическите фирми в България в след-кризисния период, Ръководител, ФНИ, Номер на договора:ДДВУ 02/76 от 20.12.2010 2010
Научно ръководство
1 Соня Милева-Божанова, Влиянието на Airbnb върху хотелиерската индустрия , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Тонева Трендафилова 2021
2 Соня Милева-Божанова, ПРОМЕНИ В ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ТЪРСЕНЕ В СЕКТОР ТУРИЗЪМ В РЕЗУЛТАТ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19. ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елвира Георгиева Иванова 2021
3 Соня Милева-Божанова, РОЛЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИГИТАЛНАТА СЛЕДА И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В РАЗВИТИЕТО НА УСПЕШНА ДЕСТИНАЦИЯ СОФИЯ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марина Лъчезарова Пехливанова 2021
4 Соня Милева-Божанова, Геймификацията като инструмент за въздействие върху туристическото поведение, Стопански факултет, СУ дипломна работа:Виктория Живкова Николова 2020
5 Соня Милева-Божанова, Геймификацията като инструмент за въздействие върху туристическото поведение , дипломна работа:Виктория Живкова Николова 2020
6 Соня Милева-Божанова, Геймификацията като елемент за прилагане на обраователна услуга , дипломна работа:Диана Маринова Русева 2019
7 Соня Милева, Изследване на туристическия потенциал на община Ботевград за устойчиво развитие на дестинацията, МВБУ дисертация д-р:Десислава Алексова 2019
8 Соня Милева-Божанова, Развитие на конгресния туризъм в дестинация София , дипломна работа:Лилия Пламенова Иванова 2019
9 Соня Милева-Божанова, Трейл рънинг туризъм в Шамони , дипломна работа:Ивайло Георгиев Иванов 2019
10 Соня Милева-Божанова, „Ресурсен потенциал за развитието на туризма в област Добрич” , дипломна работа:Анна-Мария Райчева Рачева 2018
11 Соня Милева-Божанова, Ефективност на националната маркетингова политика за конкурентоспособността на туристическя дестинация (случай на Република Македония), СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Деян Галовски 2018
12 Соня Милева-Божанова, Развитие и актуални проблеми на туризма в Източните Родопи , дипломна работа:Пламена Златкова Атанасова 2018
13 Соня Милева-Божанова, Туристически район „Старите столици” - културен туризъм , дипломна работа:Силвия Свиленова Хаджиева 2018
14 Соня Милева-Божанова, УПРАВЛЕНСКИТЕ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ , дипломна работа:Цвета Вергилова Чалъкова 2018
15 Соня Милева-Божанова, Музеят на социализма като алтернатива за валоризация на Дом-паметника на Бузлуджа , дипломна работа:Ваня ЙордановаМихайлова 2017
16 Соня Милева-Божанова, Анализ на политиката на Столична община към културно-историческите обекти, намиращи се на нейна територия на примера на Археологическото ниво на базиликата "Св. София", СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Преслава Младенова Пенева 2016
17 Соня Милева-Божанова, Възможности за диверсификация на фестивалния и културен туризъм по примера на дестинация Каварна , СУ "Св. Кл. Охридски" - Философски факултет дипломна работа:Илияна Маринова Чонева 2016
18 Соня Милева-Божанова, Възможности за повишаване на ефективността на туристическата посещаемост на музея , дипломна работа:Виктория Добрева Димитрова 2016
19 Соня Милева-Божанова, Маркетингова стратегия за развитие и позициониране на община Трън , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Ина Петрова Александрова 2016
20 Соня Милева-Божанова, Перспективи и прогнози за развитието на дестинация Разлог , дипломна работа:Николай Веселинов Раянов 2016
21 Соня Милева-Божанова, Предпоставки за развитието на културния туризъм в България , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Теодора Иванова Иванова 2016
22 Соня Милева-Божанова, Религиозният туризъм в България. Изследване на икономическите ефекти от въвеждането на такса за снимане в туристически обект Александър Невски , дипломна работа:Пламена Здравкова Димитрова 2016
23 Соня Милева-Божанова, Роля на връзките с обществеността за изграждане на корпоративния имидж туристическа агенция "Юзит Калърс България" , дипломна работа:Нели Антониева Илиева 2016
24 Соня Милева-Божанова, Създаване и маркетинг на туристически продукт , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Весела Стоянова Антонова 2016
25 Соня Милева-Божанова, Тенденции в развитието на свободното време и влиянието им върху туристическата индустрия , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Мирослав Младенов Дончев 2016
26 Соня Милева-Божанова, Възможности за развитие на туризма на дестинация Копривщица , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Виктория Йорданова Тодорова-Славкова 2015
27 Соня Милева-Божанова, Круизен туризъм - състояние, проблеми и перспективи , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Лиляна Цвяткова Евтимова 2015
28 Соня Милева-Божанова, Повишаване на ефективността на хазартния туризъм , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Камелия Петрова Стратиева 2015
29 Соня Милева-Божанова, Повишаване на конкурентоспособността в туроператорската дейност посредством възможностите на е-туризма, по примера на туристическа агенция „Уни холидейс”, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Нели Тодорова Ангелова 2015
30 Соня Милева-Божанова, Повишаване на конкурентоспособността на туристическите фирми чрез корпоративна социална отговорност, СУ Св. Климент Охридски дисертация д-р:Наалян Хаджи Недим Генджева 2015
31 Соня Милева-Божанова, Подобряване на конкурентоспособността на СПА центрове чрез използване на конджойнт анализ за определяне предпочитанията на клиентите, СУ Св. Климент Охридски дисертация д-р:Цвета Максимова Караджова 2015
32 Соня Милева-Божанова, Туристът в търсене на културен туризъм. На примера на ТО АБАКС , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Зорница Петрова Иванова 2015
33 Соня Милева-Божанова, Усъвършенстване на хотелската политика на балнео, спа и уелнес обекти за повишаване на конкурентоспособността в постмодерния културен туризъм чрез иновативни бенчмаркинг стратегии, СУ Св. Климент Охридски дисертация д-р:Румен Иванов Драганов 2015
34 Соня Милева-Божанова, Врана - състояние, перспективи и възможности за развитие , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Дария Василева Йорданова 2014
35 Соня Милева-Божанова, Възможности за повишаване на конкурентоспособността на регионален туристически продукт (на примера на област Смолян), СУ Св. Климент Охридски дисертация д-р:Малина Станкова Шиблова 2014
36 Соня Милева-Божанова, Значение на ТИЦ за информационното обслужване на туристите - българският опит по примера на ТИЦ-София, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Полина Стоянова Христова 2014
37 Соня Милева-Божанова, Младежкият образователен туризъм като средство за развитие на туризма в селските райони , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Боряна Николаева Петрова 2014
38 Соня Милева-Божанова, Усъвършенстване на спортния туризъм чрез ситуиране на спортните събития към туристическата дестинация, СУ Св. Климент Охридски дисертация д-р:Филип Кръстев Шабански 2014
39 Соня Милева-Божанова, Утвърждаване на София като туристическа дестинация посредством къстерния модел в туризма, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Георги Полиев Йорданов 2014
40 Соня Милева-Божанова, Финансиране на дейностите по опазване на културното наследство (по примера на РИМ Стара Загора), СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Боряна Михайлова Ангелинова 2014
41 Соня Милева-Божанова, АНАЛИЗ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА БИЗНЕС ПЪТНИЦИТЕ ОТ МАЛКИТЕ ФИРМИ ПРИ ИЗБОРА ИМ НА ПРЕВОЗВАЧ., СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Андрей Димитров Влаев 2013
42 Соня Милева-Божанова, Възможности за развитие на филмов туризъм в България , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Валентина Иванова Хаджийска 2013
43 Соня Милева-Божанова, Кандидатстването за Европейска столица на културата като възможност за развитието на културния туризъм и на дестинацията, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Елиза Любомирова Савова 2013
44 Соня Милева-Божанова, Оценка на влиянието на събитийния туризъм за развитието на дестинацията , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Анна Ивова Вълчева 2013
45 Соня Милева-Божанова, Превръщане на онлайн хазарта в хазартен туризъм , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Ивомира Даниелова Дянкова 2013
46 Соня Милева-Божанова, Състояние и перспективи за развитие на туризма в Ямболска област , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Кремена Димитрова Митева 2013
47 Соня Милева-Божанова, Туристическо търсене и предлагане на тъмен туризъм в България , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Яна Степановна Рибакова 2013
48 Соня Милева-Божанова, Удовлетворението на потребителите от предлагането на туристически услуги в сайтовете за групово пазаруване (по примера на агрегатора на оферти www.vsichkioferti.bg), СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Люба Христова Петрова 2013
49 Соня Милева-Божанова, Кол център - роля и място в дейността на туроператора, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Петя Хрисимирова Бояджиева 2012
50 Соня Милева-Божанова, Повишаване на конкурентоспособността на туристическите фирми чрез участието им в клъстъри, СУ Св. Климент Охридски, Стопански факултет дисертация д-р:Ирина Руменова Щонова 2012
51 Соня Милева-Божанова, Проучване конкурентоспособността на висококатегорийните български и чуждестранни хотели. На примера на Шератон София хотел Балкан и Гранд Хотел София, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Росица Николаева Божева 2012
52 Соня Милева-Божанова, Руски корпоративни клиенти - възможности и перспективи пред България като дестинация за конгресен туризъм, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Александр Михайлович Поляков 2012
53 Соня Милева-Божанова, Фестивален туризъм на примера на Празника на розата в град Казанлък , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Боряна Атанасова Балканска 2012
54 Соня Милева-Божанова, Избор и покупка на туристически пакет от българските туристи за новогодишните празници, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Калина Стефанова Иванова 2011
55 Соня Милева-Божанова, Изследване на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г., СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Мая Симеонова Иванова 2011
56 Соня Милева-Божанова, Качество и конкурентоспособност на туристическия продукт, предлаган от Апартхотел "Лъки Банско", СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Гергана Хитова Хитова 2011
57 Соня Милева-Божанова, Културните събития като част от културния туризъм на България , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Маргарита Цветкова Алексова 2011
58 Соня Милева-Божанова, Организиране на изложба "Древен дом" в археологически музей при НАР "Кабиле", СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Йорданка Добрева Стефанова 2011
59 Соня Милева-Божанова, Потребителска оценка за Е-услугите на туроператори и турагенти , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Елица Иванова Ганчева 2011
60 Соня Милева-Божанова, Проучване на социалната приемливост при въвеждането на нова данъчна ставка в туризма в Република България , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Деница Иванова Ганчева 2011
61 Соня Милева-Божанова, Туристическите борси като част от комуникационно-дистрибуционната политика на български туристически агенции, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Екатерина Стефанова Фурнаджиева 2011
62 Соня Милева-Божанова, България. Организиране на конгресно мероприятие в хотел Метрополитън , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Нели Юлианова Жекова 2010
63 Соня Милева-Божанова, ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО – СЛУЧАЯТ „СТАРИЯТ НЕСЕБЪР”, СУ "Св. Кл. Охридски" - Философски факултет дипломна работа:Борислав Димитров 2010
64 Соня Милева-Божанова, Особености в поведението и нагласите на специфичен пазарен сегмент при избор на почивка в България, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Анелия Тончева-Бамбова 2010
65 Соня Милева-Божанова, Особености в поведението и нагласите на френските туристи при избор и посещение в България като туристическа дестинация, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Данина Михайлова Янкова 2010
66 Соня Милева-Божанова, “Позициониране на България като туристическа дестинация в интернет пространството”, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Боряна Васкова Пейчева 2009
67 Соня Милева-Божанова, Концепция за развитието на туристическия продукт на град София, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Велизара Веселинова Братанова 2009
68 Соня Милева-Божанова, Междукултурни различия при водене на делови преговори с контрагенти от Източна Азия, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Мариана Иванова Бубарова 2009
69 Соня Милева-Божанова, Управление на дестинацията Дубровник - инструмент за популяризиране на културното наследство и развитие на културния туризъм , СУ "Св. Кл. Охридски" - Философски факултет дипломна работа:Лидия Дикова 2009
70 Соня Милева-Божанова, "Инвестиционни проекти в туризма – апартаментни хотели и ваканционни селища", СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Румяна Николаева Дойчинова 2006
71 Соня Милева-Божанова, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС (Семейно хотелиерство на територията на Природен Парк „Русенски Лом”), СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Мира Иванова Александрова 2006
72 Соня Милева-Божанова, МЕНИДЖМЪНТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Борис Красимиров Митев 2006
73 Соня Милева-Божанова, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Константин Минчев Тончев 2006
74 Соня Милева-Божанова, Франчайзинг в ресторантьорството , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Росица Красимирова Велчева 2006
75 Соня Милева-Божанова, Маркетингов микс на туризъм и алтернативните му форми в курортен комплекс „Албена” АД , СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дипломна работа:Евелина Атанасова Илиева 2005
Редактор на издание нереферирано
1 Sonia Mileva, Newcastle upon Tyne Cambridge Scholars Publishing, Редактор на издание нереферирано 2019
2 Соня Милева-Божанова, Science & Research , Редактор на издание нереферирано 2010
Статия в научно списание
1 Sonia Mileva, Innovation culture as a premise for engaging and memorable tourist experiences through gamification , Turyzm/Tourism, vol:33, issue:2, 2023, pages:83-94, doi:18778/0867-5856.33.2.07 , Ref 2023
2 Sonia Mileva, Sofia city tourist image in selected social media, Business Management , issue:2, 2023, pages:83-97, ISSN (print):0861-6604, ISSN (online):2534-8396, doi:https://doi.org/10.58861/tae.bm.2023.2.05, Ref 2023
3 Sonia Mileva, Zlatina Luytova, Tourism in the National Recovery and Resilience Plans of the EU Member States, Eastern Journal of European Studies, vol:14, issue:SI, 2023, pages:181-202, ISSN (print):2068-651X, ISSN (online):2068-6633, doi:10.47743/ejes-2023-SI10, Ref, Web of Science, PhD 2023
4 Sonia Mileva, Teodora Georgieva, Sectoral innovation system of agribusiness in Bulgaria – main challenges and perspectives, Access to science, business, innovation in digital economy, vol:3, issue:3, 2022, pages:307-338, ISSN (online):2683-1007, doi:10.46656/access.2022.3.3(9), Ref, др. 2022
5 Sonia Mileva, Mariana Assenova, Emil Petrov, Veneta Gyaurova, Możliwości wykorzystania aplikacji opartych na grywalizacji i lokalizacji do promowania Sofii jako destynacji turystycznej, Turyzm/Tourism, vol:31, issue:1, 2021, pages:21-28, doi:https://doi.org/10.18778/0867–5856.31.1.03, Ref, IF ( - 2021), SCOPUS, SJR ( - 2021) 2021
6 Katia Iankova, Sonia Mileva, SOCIETAL APPROACH TOWARDS THE SOCIALIST HERITAGE IN BULGARIA, CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE: PRESERVATION, PRESENTATION, DIGITIZATION, vol:7, issue:10 (1), 2021, pages:193198-0, ISSN (online):2367-8038, Ref, International 2021
7 Sonia Mileva, Mariana Assenova, Emil Petrov, Veneta Gyaurova, The potential of location-based gamification apps for promoting Sofia as a tourist destination., Turyzm/Tourism, vol:31, issue:1, 2021, pages:21-27, ISSN (online):0867-5856, doi:https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.13, Ref, Web of Science, PhD, MSc 2021
8 Sonia Mileva, Potential of development of dark tourism in Bulgaria, International Journal of Tourism Cities, vol:Vol. 4, issue:Issue: 1, 2018, pages:22-39, ISSN (online):2056-5607, doi:https://doi.org/10.1108/IJTC-05-2017-0029 , Ref 2018
9 Maria Vodenska, Sonia Mileva, Sixty years of tourism higher education and research in Bulgaria, European Journal of Tourism Research, vol:15, 2017, pages:64-74, Ref 2017
10 Sonia Mileva, Skills and competences as main concern for innovation capabilities between universities and tourism industry, Tourism Dimensions, vol:2, issue:2, 2015, pages:36-44, Ref 2015
11 Sonia Mileva, TOURISM EDUCATION IN BULGARIA: COMPETENCIES IN FOCUS, Science & Research, issue:8, 2015, pages:57-65, ISSN (print):1314-295-X 2015
12 Соня Милева, Инвестиции и заплахи за развитието на туризма, Диалог, брой:4, 2015, Ref 2015
13 Sonia Mileva, Occupations, skills and competencies for employed in travel agencies and tour operatos, Science & Research, брой:7, 2014 2014
14 Соня Милева, НаалянГенджева, Глобализация и икономическа криза. Влияние върху дейността на водещите български туроператори, Ютилитис, брой:10, 2014, PhD 2014
15 Соня Милева, Наалян Генджева, Местните продукти като източник на конкурентоспособност за българските МСП в туризма, Ютилитис, 2014, PhD 2014
16 Sonia Mileva, Dark tourism attractions in Bulgaria, Science & Research, issue:6, 2013, pages:43-52, ISSN (print):1314-295-X 2013
17 Sonia Mileva, PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOR DARK TOURISM DEVELOPMENT IN BULGARIA, Science & Research, брой:5, 2013 2013
18 Sonia Mileva, PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOR DARK TOURISM DEVELOPMENT IN BULGARIA, Science & Research, брой:5, 2013 2013
19 Соня Милева, Елица Ганчева, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, Ютилитис, брой:ноември 2013, 2013, PhD 2013
20 Соня Милева, Елица Ганчева, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, Ютилитис, 2013, PhD 2013
21 Соня Милева, Оценка на влиянието на глобализацията върху дейността на водещите български туроператори, Научни трудове - МВБУ, 2013 2013
22 Sonia Mileva, The Human resources in tourism industry in Bulgaria – trends and challenges for new competences, Science & Research, issue:4, 2012, pages:16-27, ISSN (print):1314-295-X 2012
23 Sonia Mileva, Beyond the tangible contours of tourist behavior, Science & Research, брой:2, 2011 2011
24 Sonia Mileva, The effectiveness from participation at Tourist fairs and exhibitions , Science & Research, issue:3, 2011, ISSN (print):1314-295-X 2011
25 Соня Милева, Ефективност на националната реклама в туризма, Наука и общество, Годишник научни трудове БКОНК, том:1, брой:1, 2011, стр.:191-242 2011
26 Sonia Mileva, Impact of National Policy on Economy, Science & Research, issue:1, 2010, pages:32-41, ISSN (print):1314-295-X 2010
27 Соня Милева, Европейски директиви в сферата на туризма, Стандартизация, метрология, сертификация, брой:2, 2006 2006
28 Соня Милева, Качество на продукта чрез устойчиво развитие на фирмата, Стандартизация, метрология, сертификация, брой:8, 2005 2005
29 Соня Милева, Тенденции в развитието на ресторантьорството, Hotels&Restaurants&Magazine, брой:бр. 5(20), 2005 2005
30 Соня Милева, Настъплението на специализирания туризъм, Туристически пазар, брой:август, 2004 2004
31 Соня Милева, Осигуряване на конкурентно предимство чрез реинженеринг на процесите, Стандартизация, метрология, сертификация, брой:10, 2004, стр.:28-31 2004
32 Соня Милева, Стратегически фактори за успеха на специализирания туризъм, Туристически пазар, брой:октомври , 2004 2004
33 Соня Милева, Туристическа удовлетвореност – начин на оценка, Hotels&Restaurants&Magazine, брой:5, 2004 2004
34 Соня Милева, Новите идеи за реинженеринг в туризма, Алтернативи, брой:бр. 3 (57) , 2003, Ref 2003
35 Соня Милева, Приложение на новите комуникационни технологии при реинженеринга в туризма, Банки, инвестиции, пари, брой:Бр. 1, 2003, стр.:40-44 2003
36 Соня Милева, Реинженеринг стратегии за повишаване на конкурентоспособността, Алтернативи , брой:бр. 5-7 (49-51), 2002, Ref 2002
37 Соня Милева, Реинженерингът – новият управленски подход, Мениджър , брой:бр. 09 (47), 2002 2002
Статия в поредица
1 Соня Милева, Туризмът в българската икономика: 1990- 2014 г., Сборник „Научни трудове” на МВБУ – Ботевград, брой:10, издателство:Международно висше бизнес училище - Ботевград, 2018, ISBN:1313-0846 2018
2 Sonia Mileva, Dark Tourism in Bulgaria –mission (Im)possible, Journal of Science & Research , issue:10, Publisher:Bulgaraian Chamber of Education, Science and Culture, 2017, pages:21-28, ISSN (print):1314-295-X 2017
3 Zhelyu Vladimirov, Sonia Mileva, Travel Information’s Search, Planning and Purchase of Travel Service: The Bulgarian Tourists Behaviour, Bulgarian Economic Papers, брой:BEP 10-2017, редактор/и:Teodor Sedlarski, Henrik Egbert, 2017, стр.:1-11, Ref 2017
4 Sonia Mileva, Maria Vodenska, Nikolina Popova, Bulgaria’s National Tourist Portal: effective or informative, Science & Research, брой:9, издателство:Bulgarian Chamber of Education, Science and Culture, 2016 2016
5 Соня Милева, Развитие на е-туризма в Света и в България, Наука и общество, Годишник научни трудове БКОНК, брой:III, редактор/и:проф. д.ик.н. Марин Петров, проф. д-р Стефан Христов, доц. Цветан Цветков, издателство:Българска камара за образование, наука и култура, 2014, стр.:155-203 2014
6 Манол Рибов, Соня Милева, Вихрен Кирилов, Качеството на живота в контекста на съвременната наука, Наука и общество, Годишник научни трудове БКОНК, брой:II, редактор/и:проф. д.ик.н. Марин Петров, проф. д-р Стефан Христов, доц. Соня Милева, доц. Цветан Цветков, издателство:Българска камара за образование, наука и култура , 2013, стр.:5-27 2013
7 Соня Милева, Особености на туристическите борси и изложения, Научни трудове - МВБУ , 2012 2012
8 Sonia Mileva, Beyond the tangible contours of tourist behavior, Science & Research , брой:1, издателство:Bulgarian Chamber of Education, Science and Culture, 2011, стр.:35-41 2011
9 Sonia Mileva, Engine of Bulgarian Economy – Tourism, The Economy and Culture Series, том:Management Guide Bulgaria, брой:10, издателство:Cross-Culture Publishing Birmingham, Frankfurt/Main, 2008, стр.:123-141 2008
10 Соня Милева, Анализ и планиране на ресторантьорско меню, Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие, 2005 2005
11 Соня Милева, Задоволяване на специалните интереси в туризма, Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие, 2004 2004
12 Соня Милева, Нетрадиционни поведенчески структури в туризма, Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие, 2004 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Sonia Mileva, Mariana Assenova, Vasil Marinov, Radenka Mitova, Elena Petkova, Borislav Grigorov, Emil Petrov, Leonid Todorov, DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE INDICATOR SYSTEM FOR MONITORING SUSTAINABLE TOURISM IN FORESTRY-BASED ENVIRONMENTS, DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE INDICATOR SYSTEM FOR MONITORING SUSTAINABLE TOURISM IN FORESTRY-BASED ENVIRONMENTS, editor/s:Daniela Georgieva and Andreja Barčić, Publisher:WoodEMA, i.a. – International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing, 2024, pages:269-274, ISBN:978-953-8446-02-3 2024
2 Sonia Mileva, Teodora Georgieva, Plamen Ivanov, Savina Mihaylova-Goleminova, Assessing innovation potential in agribusiness: opportunities and challenges, The 11th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2023: Bioeconomy for the Green Deal, 2023, Ref, PhD 2023
3 Sonia Mileva, Kosta Bentchev, Some dependencies between innovation, the economy and income, Yearbook of the Faculty of Economics and Business Administration,, Publisher:Издателство "СУ Св. Климент Охридски", 2022, Ref, PhD 2022
4 Sonia Mileva, ANALYSIS OF MAJOR TOURIST ATTRACTIONS SHAPING THE SOFIA CITY IMAGE AS A TOURIST DESTINATION, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: управление, инновации, подготовка кадров, editor/s:С.И. Межов, Publisher:Министерство науки и высшего образования РФ Алтайский государственный университет, 2020, pages:234-242, ISSN (print):2542-0690, Ref 2020
5 Соня Милева, Николина Попова, А. Драгостинов, Contemporary tourism developments and the new business models – challenges and opportunities for sustainable tourism in Bulgaria, ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ –БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, editor/s:Р. Пенчев, И. Андреев, Т. Георгиева, Publisher:IBS -Press, 2020, ISBN:978-954-9432-98-5, Ref, MSc 2020
6 Соня Милева, Мариана Асенова, Емил Петров, Венета Гяурова, ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГЕЙМИФИКАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОФИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ, Туризъм и свързаност , издателство:Издателство "Наука и икономика" - Икономически университет Варна, 2020, стр.:248-258, ISBN:978-954-21-1052-1 , Ref, PhD, MSc 2020
7 Соня Милева, ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ТУРИЗМА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, „ТУРИЗМЪТ – ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА”, издателство:УНСС , 2020, стр.:116-125, ISBN:978-619-232-297-7 2020
8 Соня Милева, Мариана Асенова, Емил Петров, Венета Гяурова, ГЕЙМИФИЦИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СОФИЯ, ПОПУЛЯРИЗИРАЩИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА СТОЛИЦАТА , Културно-историческо наследство 2020: Разширени доклади (Избрани), издателство:Институт по математика и информатика, Българска академия на наукита , 2020, стр.:79-90, PhD, MSc 2020
9 Sonia Mileva, Nikolina Popova, CONTEMPORARY TOURISM DEVELOPMENTS AND THE NEW BUSINESS MODELS – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE TOURISM IN BULGARIA, Transformative Business Models – Disruptive Innovation in Finance, Logistics and Tourism, editor/s:Omar Al Serhan, Alfred Miller, Sonia Abdennadher, Wiktor Patena, Publisher:Higher Colleges of Technology’s , 2019, Ref 2019
10 Соня Милева, Николина Попова, ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТУРИЗМА, Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса, редактор/и:Руслан Пенчев, Теодора Георгиева, Миланка Славова, Стела Балтова , издателство:IBS-Press, 2019, стр.:324-330, ISSN (print):978-954-9432-83-1, Ref 2019
11 Zhelyu Vladimirov, Sonia Mileva, Tourist information search behavior: Bulgarian perspective, in Traditions and Innovations in Contemporary Tourism, редактор/и:Vasil Marinov, Maria Vodenska, Mariana Assenova, Elka Dogramadjieva, издателство:Cambridge Scholars Publishing, 2018, стр.:35-52, ISSN (print):1-5275-0829-3, ISBN:978-1-5275-0829-3, Ref 2018
12 Мария Воденска, Соня Милева, Възможности за регионално развитие на туристическия продукт, Регионално развитие и политика : юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков, редактор/и:ред. съвет Стефан Карастоянов ... и др, издателство:Издателска къща Сиела, 2018, ISSN (print):978-954-92917-8-0 2018
13 Соня Милева, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ, Петнадесетта международна научна конференция „ 15-16 юни 2018, МВБУ, Ботевград, издателство:Международно висше бизнес училище - Ботевград, 2018, стр.:13-30, ISSN (print):ISBN 978-954-9432-79-4 (CD) 2018
14 Николина Попова, Мария Воденска, Соня Милева, ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ – ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ, Международна конференция на МВБУ „Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образователните услуги”, издателство:МВБУ, 2017, стр.:393-402, ISSN (print):978-954-9432-75-1(CD), 2017
15 Соня Милева, Желю Владимиров, Решение за избор и покупка на туристически продукт на българските туристи, Местна идентичност и глобалният туризъм , издателство:Славена , 2017, стр.:9-11 2017
16 Nikolina Popova, Sonia Mileva, Maria Vodenska, West Trans-Balkan ” Cultural Corridor: Effects of EU Tourism Projects and Innovative approach to Spatial Organization of Tourism in Bulgaria, Cultural Corridor” –Cultural Tourism without Boundaries, редактор/и:Prof. G. Georgiev, издателство:SWU N. Rilski, 2016 2016
17 Мария Воденска, Соня Милева, Водещи мегатенденции в развитието на туризма: последствия и възможности, География и приятели, редактор/и:проф. д-р Веселин Бояджиев, издателство:Парадигма, 2016, стр.:410-430 2016
18 Соня Милева, ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОБУЧАЕМИТЕ В ТУРИЗМА, Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, редактор/и:проф. д.ик.н. Марин Петров проф. д-р Манол Рибов проф. д-р Божидар Гьошев проф. д-р Теодора Георгиева доц. д-р Миланка Славова, издателство:МВБУ , 2016, стр.:338-344, ISBN:978-954-9432-70-1, Ref 2016
19 Соня Милева, ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ И ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА, Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации, редактор/и:Димитър Панайотов, Кирил Радев, издателство:НБУ, 2016 2016
20 Соня Милева, Мария Воденска, Н. Попова, FOOD AS ADDED VALUE TO THE TOURIST PRODUCT,, Wine and Culinary Tourism, Австрия/Vienna 2015, издателство:Institute for Tourism Management of the FHWien, 2015 2015
21 Sonia Mileva, RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND CULTURAL HERITAGE PROTECTION AND TOURISM DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM BULGARIA, ICAE-2015 International Conference “APPLIED ECOLOGY: PROBLEMS, INNOVATIONS”, издателство:Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 2015 2015
22 Соня Милева, Ефикасност националне рекламе у туризму, Комуникациja и интеракциja, издателство:Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2015, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
23 Мария Воденска, Николина Попова, Соня Милева, Иновативен подход към традиционния български туристически продукт, Туризмът в епохата на трансформация, редактор/и:Таня Дъбева, издателство:Наука и икономика, ИУ-Варна, 2015, стр.:390-398 2015
24 Соня Милева, ЛИДЕРСТВО, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА, Лидерството – време е за промени, редактор/и:Димитър Панайотов, Кирил Радев, издателство:НБУ, 2015 2015
25 Николина Попова, Соня Милева, Мария Воденска, Обучение по туризъм във ВУЗ - компетенции за успешен бизнес, Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм, редактор/и:Цветан Кулевски, Ася Пенчева, издателство:София, УНСС, 2015, стр.:35-40 2015
26 Николина Попова, Мария Воденска, Соня Милева, ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРИЗЪМ ВЪВ ВУЗ – КОМПЕТЕНЦИИ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС, ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ, 2015 2015
27 Соня Милева, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИЧЕСКИ ВЛИЯНИЯ И РАСТЕЖ, ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН БИЗНЕС , редактор/и:проф. д.ик.н. Марин Петров проф. д-р Манол Рибов проф. д-р Божидар Гьошев проф. д-р Теодора Георгиева доц. д-р Миланка Славова, издателство:Издателство на МВБУ 2015, 2015, стр.:268-275 2015
28 Sonia Mileva, Challenges for regional development and employment in tourism industry, Зборник Матице Српске за друштвене науке, издателство:Матице Српске, 2014, Ref 2014
29 Sonia Mileva, Naalyan Gendzheva, Enhancing competitiveness and added value of a tourist product, Годишник на Стопански факултет, 2014, PhD 2014
30 Katia Iankova, Sonia Mileva, The destiny of the communist heritage of Bulgaria and its integration in the tourism industry, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2014, Ref 2014
31 Соня Милева, ОПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ТУРОВЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ, Международна научна конференция на МВБУ, 2014 2014
32 Sonia Mileva, Dark tourism as an alternative for tourism supply differentiation of destination Bulgaria, International conference, Foros Ukraine, 2013, pages:21-24, Ref 2013
33 Sonia Mileva, Tourism vs dark tourism, Годишник на Стопански факултет, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2013 2013
34 Соня Милева, АНАЛИЗ НА УЧАСТИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ НА ВОДЕЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, Бизнесът – позитивната сила в обществото, издателство:Нов български университет, 2013 2013
35 Соня Милева, Елица Ганчева, ВИСОКАТЕГОРИЙНИТЕ ХОТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ, Отговорен туризъм 2020, издателство:ИУ Варна, 2013, PhD 2013
36 Соня Милева, Яна Рибакова, ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪМЕН (МРАЧЕН) ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ, Международна научна конференция на МВБУ, 2013, стр.:692-703, ISSN (print):978-954-9432-75-1, Ref, MSc 2013
37 Sonia Mileva, Naalyan Gendzheva, Research on globalization challenges in front of leading Bulgarian touroperators, Годишник на Стопански факултет, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2012, Ref 2012
38 Соня Милева, Наалян Генджева, Влияние на глобализацията в туроператорската и агентска дейност в България, Научна конференция с международно участие на катедра „Икономика на туризма” при УНСС – София, 2012 2012
39 Соня Милева, Детерминанти за развитието на е-туризма в България, Международна научна конференция на МВБУ, 2012 2012
40 Соня Милева, ДИНАМИКА НА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ НА ЕМИТИВНИТЕ ПАЗАРИ, Юбилейна научна конференция с международно участие на катедра „Икономика на туризма” , 2011 2011
41 Соня Милева, Елица Ганчева, Е-туризмът: предизвикателствата и бариерите пред българските туристически агенции и туроператори., Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика, издателство:Стопанска академия Д. А. Ценов, 2011, MSc 2011
42 Соня Милева, . Ролята на местното население за изграждането на бранд на туристическа дестинация (на примера на подрайон Лудогорие), „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, издателство:УИ Варна, 2010 2010
43 Sonia Mileva, Impact of education policy in the field of Tourism , EIAT Education and Industry Advancing Together, 2010 2010
44 Sonia Mileva, Role of Public Involvement in Destination Branding, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2010, Ref 2010
45 Sonia Mileva, LAG BETWEEN QUALIFICATION DEMANDS AND HIGHER EDUCATION PROVISION IN THE SECTOR OF TOURISM, EIAT Education and Industry Advancing Together, 2009 2009
46 Соня Милева, Многостранни измерения на ефективността и качеството на висшето образование, Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, издателство:Русенски университет А. Кънчев, 2009 2009
47 Соня Милева, Крос-функционална интеграция в туризма, Тринадесети национален симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, издателство:УНСС, 2008 2008
48 Sonia Mileva, Quality concerns for Bulgarian Tourism Industry, Годишник на Стопански факултет, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2007 2007
49 Sonia Mileva, Осигуряване на съответствие между Предлагането и Търсенето – Мрежа за Секторен подход към квалификационните изисквания в туризма на Европейско равнище, QTEL.NET, 2007 2007
50 Sonia Mileva, The influence of tourist recreation on leisure, Institute of Tourism, издателство:Trade Union Federation of Ukraine, 2005 2005
51 Соня Милева, Влияние на туристическата рекреация върху свободно време, Научна конференция “Икономика на свободното време”, издателство:ЮЗУ Неофит Рилски , 2005 2005
52 Соня Милева, Мисия и устойчиво развитие на фирмата, Десети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, 2005 2005
53 Соня Милева, Подходи за ефективно оценяване на туристическия продукт според потребителските предпочитания, “Туристическата наука и предизвикателствата на XXI-ви век”, издателство:ИУ Варна, 2005 2005
54 Соня Милева, Синхронизиране на европейските стандарти в сферата на туризма, Годишник на Стопански факултет, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2005 2005
55 Соня Милева, Възможности за развитие на специализиран туризъм от малките и средни предприятия, Годишник на Стопански факултет, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2004 2004
56 Соня Милева, Квантифициране на удовлетвореността при задоволяване на специални интереси, Девети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, 2004 2004
57 Соня Милева, Нов подход за инвестиране в иновации за повишаване на конкурентоспособността, Осми национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, 2003 2003
58 Соня Милева, Новите идеи за реинженеринг в туризма, “Туризъм без граници”, издателство:Корект, Благоевград, 2002 2002
59 Соня Милева, Новото приложение на реинженеринга в туризма, Седми национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, 2002 2002
60 Соня Милева, Суперефективност в туризма чрез реинженеринг на стопанските процеси, Юбилейна научна конференция “Туризъм през ХХІ век”, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2002 2002
61 Соня Милева, Конкурентоспособността на туристическия продукт през ХХІ век, Шести национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, издателство:УНСС, 2001 2001
62 Соня Милева, Значението на реинженеринга за повишаване конкурентоспособността на туристическия продукт, Пети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, издателство:УНСС, 2000 2000
Съставителска дейност
Sonia Mileva, Nikolina Popova, Research, Development and Education in Tourism, ISSN (print):1-5275-3719-6, ISBN:1-5275-3719-6, Cambridge Scholar , UK , Ref, Рецензирано, International 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, Some dependencies between innovation, the economy and income, Crises, Resilience and Transformation 2022
2 Секционен доклад, Sonia Mileva, Destination image and selected social media: an analysis of major tourist attractions of Sofia city 2021
3 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, SOCIETAL APPROACH TOWARDS THE SOCIALIST HERITAGE IN BULGARIA 2021
4 Секционен доклад, Sonia Mileva, Sociatal approach towards the socialist heritage in Bulgaria 2021
5 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, IMPACT OF GAMIFICATION ON TOURIST BEHAVIOUR 2020
6 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, Геймифицирани приложения за София, популяризиращи културно-историческото наследство на столицата 2020
7 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, ANALYSIS OF MAJOR TOURIST ATTRACTIONS SHAPING THE SOFIA CITY IMAGE AS A TOURIST DESTINATION 2020
8 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, Геймификация в туризма – възможности и ограничения 2020
9 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГЕЙМИФИКАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОФИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 2020
10 Присъствие, Соня Милева, Ддигитализация и висше образование 2019
11 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, CONTEMPORARY TOURISM DEVELOPMENTS AND THE NEW BUSINESS MODELS – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE TOURISM IN BULGARIA 2019
12 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, ХРАНАТА КАТО ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ И ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 2019
13 Пленарен доклад, Соня Милева-Божанова, Talent management: what do hoteliers need to offer in order to compete with other industries for qualified staff? 2019
14 Присъствие, Соня Милева-Божанова, Интелигентен и креативен туризъм 2019
15 Секционен доклад, Sonia Mileva, ANALYSIS OF MAJOR TOURIST ATTRACTIONS SHAPING THE SOFIA CITY IMAGE AS A TOURIST DESTINATION 2019
16 Секционен доклад, Sonia Mileva, “Tourist information search behavior: Bulgarian perspective” (with co-author) 2017
17 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, Решение за избор и покупка на туристически продукт на българските туристи 2017
18 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И КОНКУРЕНТОСПОБНОСТТА В ТУРИЗМА 2017
19 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ И ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА 2016
20 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, EFFECTIVNESS OF BULGARIA’S NATIONAL TOURIST PORTAL 2016
21 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, Иновационни измерения на туризма в България 2016
22 Секционен доклад, Соня Милева, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИЧЕСКИ ВЛИЯНИЯ И РАСТЕЖ, ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН БИЗНЕС 2015
23 Секционен доклад, Соня Милева, ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРИЗЪМ ВЪВ ВУЗ – КОМПЕТЕНЦИИ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС 2015
24 Секционен доклад, Соня Милева, ЛИДЕРСТВО, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА 2015
25 Секционен доклад, Sonia Mileva, Food Tourism in Bulgaria 2015
26 Секционен доклад, Соня Милева, ИНОВАТИВЕН ПОДХОД КЪМ ТРАДИЦИОННИЯ БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 2015
27 Секционен доклад, Sonia Mileva, RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND CULTURAL HERITAGE PROTECTION AND TOURISM DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM BULGARIA 2015
28 Секционен доклад, Соня Милева, ОПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ТУРОВЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ 2014
29 Секционен доклад, Sonia Mileva, The destiny of the communist heritage of Bulgaria and its integration in the tourism industry 2014
30 Секционен доклад, Sonia Mileva, Challenges for regional development and employment in tourism industry 2014
31 Секционен доклад, Соня Милева, ОПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ТУРОВЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ 2014
32 Секционен доклад, Sonia Mileva, Research on globalization challenges in front of leading Bulgarian touroperators 2013
33 Секционен доклад, Sonia Mileva, Research on globalization challenges in front of leading Bulgarian touroperators 2013
34 Секционен доклад, Соня Милева, ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪМЕН (МРАЧЕН) ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 2013
35 Секционен доклад, Соня Милева, ВИСОКАТЕГОРИЙНИТЕ ХОТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ 2013
36 Секционен доклад, Sonia Mileva, Tourism vs dark tourism. Possibility or abstraction in Bulgaria 2013
37 Секционен доклад, Соня Милева, ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪМЕН (МРАЧЕН) ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 2013
38 Секционен доклад, Sonia Mileva, Enhancing competitiveness and added value of a tourist product 2013
39 Секционен доклад, Соня Милева, АНАЛИЗ НА УЧАСТИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ НА ВОДЕЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ 2013
40 Секционен доклад, Соня Милева, Детерминанти за развитието на е-туризма в България 2012
41 Секционен доклад, Соня Милева, Влияние на глобализацията в туроператорската и агентска дейност в България 2012
42 Секционен доклад, Соня Милева, Детерминанти за развитието на е-туризма в България 2012
43 Секционен доклад, Соня Милева, Е-туризмът: предизвикателствата и бариерите пред българските туристически агенции и туроператори. 2011
44 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, ДИНАМИКА НА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ НА ЕМИТИВНИТЕ ПАЗАРИ 2011
45 Секционен доклад, Sonia Mileva, Role of Public Involvement in Destination Branding 2010
46 Секционен доклад, Sonia Mileva, Impact of education policy in the field of Tourism 2010
47 Секционен доклад, Соня Милева , Ролята на местното население за изграждането на бранд на туристическа дестинация (на примера на подрайон Лудогорие) 2010
48 Секционен доклад, Соня Милева-Божанова, Многостранни измерения на ефективността и качеството на висшето образование 2009
49 Секционен доклад, Sonia Mileva, Професионално образование и квалификационните изисквания в сферата на туризма 2007
50 Секционен доклад, Sonia Mileva, LAG BETWEEN QUALIFICATION DEMANDS AND HIGHER EDUCATION PROVISION IN THE SECTOR OF TOURISM 2007
51 Секционен доклад, Sonia Mileva, Quality concerns for Bulgarian Tourism Industry 2007
Участие в редколегия
1 Sonia Mileva, Research, Development and Education in Tourism, Участие в редколегия 2019
2 Соня Милева-Божанова, INTERNATIONAL EDITORIAL COUNCIL, Участие в редколегия 2016
Учебник/Учебно помагало
1 Цветан Тончев, Соня Милева, Планиране и развитие на туризма, МВБУ, Ботевград 2010
2 Соня Милева, Основи на ресторантьорството , Авангард, София, Рецензирано 2008
3 Цветан Тончев, Соня Милева, Планиране и развитие на туризма, Издателство на МВБУ, Рецензирано 2008
4 Цветан Тончев, Марин Бъчваров, Соня Милева , Иванка Николова , Основи на туризма, Тилия букс 2007
5 Цветан Тончев, Соня Милева, Социална психология и туристическо поведение, Тилия , София 2004