Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Весела Мирчева - Игликина

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-1528-5753
Дисертация д-р
Весела Стефанова Мирчева - Игликина, "Технология за оценяване на постиженията на учениците по български език и литература в начален етап", ДИУУ, Ръководител:Проф.дпн Росица Пенкова 2019
Книга
В.Мирчева, Формиращо оценяване на постиженията на учениците по Български език и литература в начален етап, ISBN:978-619-232-179-6, ИК - УНСС 2019
Монография
Весела Мирчева, Начално образование ретроспекции и перспективи, ISBN:978-619-232-495-7, Издателски комплекс - УНСС, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Весела Мирчева - Игликина, Обучение за базово ниво на общи дигитални умения в съответствие с европейската рамка за дигитални компетентности (Нива 1-2 от DigComp 2.1) и допълнителен модул за обучение за публични дигитални услуги, Член, 2023
2 Весела Мирчева - Игликина, От подтисничество към свободата- преоткриване на Европа без граници, Член, 2023
3 Весела Мирчева , Ценностно-ориентиран подход на педагогическо взаимодействие: учител – ученик – родител в начален етап на основната образователна степен, Член, 2021
4 Весела Мирчева , Изследване компетентностите на учителите от начален етап относно физическото и здравното възпитание на учениците, Член, 2021
5 Весела Мирчева - Игликина, Диагностика на Бърнаут синдрома сред учителите, Член, , Номер на договора:80-10-92 2020
6 Весела Мирчева - Игликина, Изследване възможностите на портфолиото като инструмент за формиращо оценяване в образователния процес, Ръководител, , Номер на договора:80-10-90 2020
7 Весела Мирчева - Игликина, “Рефлексивно-технологичен модел за реализиране на екологично образование и възпитание в подкрепа на квалификацията на учителите по „Околен свят”, „Човекът и природата” и „Природни науки и екология” – 2019г, Член, 2019
8 Весела Мирчева - Игликина, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И МЕТОДИТЕ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ, Член, СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", Номер на договора:80-10-92 2018
Научно ръководство
1 Весела Мирчева - Игликина, Eкипната работа в обучението по математика в 4 клас, ДИУУ дипломна работа:Севдалина Трендафилова 2023
2 Весела Мирчева - Игликина, Гражданско образование във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Ваня Хараламбова 2023
3 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на аритметични действия с числата до 1000 чрез интерактивни методи, ДИУУ дипломна работа:Детелина Радославова Минкова 2023
4 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на аритметични действия събиране и изваждане с числата от 5 – 10 в първи клас, ДИУУ дипломна работа:Христина Христова Цветанска 2023
5 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на геометричен материал във II клас, ДИУУ дипломна работа:Милена Дончева 2023
6 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на геометричните фигури куб, правоъгълен паралелепипед, пирамида и конус в 4 клас, ДИУУ дипломна работа:Венета Георгиева Гинева 2023
7 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на глагол във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Гергана Веселинова Алучева 2023
8 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на глагол във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Златко Георгиев Петров 2023
9 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на гласните букви чрез интерактивно обучение, ДИУУ дипломна работа:Елена Тодорова Лалева 2023
10 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на гласните звукове и техните букви в първи клас, ДИУУ дипломна работа:Петранка Симеонова Тодорова 2023
11 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на здравно образование в трети клас чрез обучението по Човекът и природата, ДИУУ дипломна работа:Мария Нейкова Добрикова 2023
12 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на приказки в 3 клас, ДИУУ дипломна работа:Неджмие Сюлейманова Идиризова 2023
13 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на приказки в първи клас, ДИУУ дипломна работа:Милена Славова Юпова 2023
14 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на приказки във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Пенка Шигурова 2023
15 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателни имена в 3 клас, ДИУУ дипломна работа:Пенка Петкова Ганчева 2023
16 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателното име във втори клас чрез интерактивни методи, ДИУУ дипломна работа:Радостинка Цветкова Неделчева 2023
17 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на природните богатства на България в 3 клас, ДИУУ дипломна работа:Венера Динова 2023
18 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на природните области в България чрез интердисциплинарно обучение по Човекът и обществото 4 клас, ДИУУ дипломна работа:Таня Цонева 2023
19 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на сонорни съгласни звукове и букви в 1 клас, ДИУУ дипломна работа:Дарина Пенева Янкова 2023
20 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на строежа на думата от учениците в 3 клас, ДИУУ дипломна работа:Калина Игнатова-Райкова 2023
21 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във 2 клас, ДИУУ дипломна работа:Сузана Тодорова Адамова 2023
22 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във втори клас чрез използването на интерактивни методи на обучение, ДИУУ дипломна работа:Антоанета Иванова 2023
23 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществителното име във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Деница Малчева 2023
24 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на числата 21, 22, 23,....,99, 100 във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Маргарита Петрова Славова 2023
25 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на числата до 10 чрез дидактични игри, ДИУУ дипломна работа:Зорница Данаилова Симеонова 2023
26 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на числата от 1 до 20 за формиране на компетентности на учениците от първи клас , ДИУУ дипломна работа:Мария Николова Неделчева 2023
27 Весела Мирчева - Игликина, Методи на проекта и проектно-базираното обучение при изучаване на темите Организмите и тяхната среда на живот по учебния предмет Човекът и природата, ДИУУ дипломна работа:Пепа Петрова 2023
28 Весела Мирчева - Игликина, Овладяване на умения за решаване и съставяне на прости текстови задачи в I и II клас, ДИУУ дипломна работа:Валентина Андреева Стоянова 2023
29 Весела Мирчева - Игликина, Приложение на проектно-базирано обучение в занимания по интереси в 1 клас, ДИУУ дипломна работа:Силвия Христозова 2023
30 Весела Мирчева - Игликина, Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване в III клас, ДИУУ дипломна работа:Мария Божидарова Тальокова 2023
31 Весела Мирчева - Игликина, Съвременни подходи в обучението по литература при изучаване на приказки в 3 клас, ДИУУ дипломна работа:Нина Павлевичина 2023
32 Весела Мирчева - Игликина, Усъвършенстване на комуникативноречевата компетентност чрез фолклорни текстове в мултикултурна среда на ученици от трети клас, ДИУУ дипломна работа:Ирена Минкова Стойкова 2023
33 Весела Мирчева - Игликина, Формиране на граждански и социални умения у децата от втори клас в часовете на класа, ДИУУ дипломна работа:Пепа Атанасова Радева-Георгиева 2023
34 Весела Мирчева - Игликина, Формиране на интерес към книгите в Читателски клуб в 1 клас/извънкласни дейности/, ДИУУ дипломна работа:Галя Николова 2023
35 Весела Мирчева - Игликина, География на Балканския полуостров – 7 клас, ДИУУ дипломна работа:Мария Никифорова 2022
36 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на Вазовия разказ „Една българка“ в 7 клас, ДИУУ дипломна работа:Марияна Василева Ставрева 2022
37 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на глагол от учениците във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Снежана Димитрова 2022
38 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на глагола в обучението по български език и литература в четвърти клас чрез интерактивни методи, ДИУУ дипломна работа:Иванка Янкова Велчева 2022
39 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на здравно образование във втори клас чрез обучението по Околен свят, ДИУУ дипломна работа:Иванка Иванова Димитрова 2022
40 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на Идентичности и различия в обществото в XI клас, ДИУУ дипломна работа:Деяна Василева 2022
41 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на приказки във 2 клас с деца билингви, ДИУУ дипломна работа:Калина Иванова Нешева 2022
42 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателно име от учениците в 2 клас, ДИУУ дипломна работа:Валентина Георгиева Белчева 2022
43 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име от учениците в четвърти клас, ДИУУ дипломна работа:Мария Стефанова 2022
44 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име от учениците във втори клас чрез използване на интерактивни методи на обучение, ДИУУ дипломна работа:Венелина Чавдарова Педалова 2022
45 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществителното име във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Деница Малчева 2022
46 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на таблично умножение във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Деница Петкова 2022
47 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на текста в сферата на масовата комуникация от учениците в 7 клас, ДИУУ дипломна работа:Мария Янева 2022
48 Весела Мирчева - Игликина, Овладяване на знания за здравословното хранене и здравословния начин на живот при учениците от 4 клас, ДИУУ дипломна работа:Анка Карагеоргиева 2022
49 Весела Мирчева - Игликина, Повишаване знанията, уменията и мотивацията за учене на английски език, чрез метода „Театър в образованието“ в извънкласна дейност - XI и XII клас, ДИУУ дипломна работа:Златинка Джаджарова 2022
50 Весела Мирчева - Игликина, Съществително име и изучаването му във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Анна Миленкова 2022
51 Весела Мирчева - Игликина, Танцът в обучението по музика за 2 клас, ДИУУ дипломна работа:Веселина Колева 2022
52 Весела Мирчева - Игликина, Усвояване на действията събиране и изваждане на числата до 10 в първи клас, ДИУУ дипломна работа:Йоана Гълъбова 2022
53 Весела Мирчева - Игликина, Формиране на езикови навици и речеви умения чрез игровата дейност в процеса на обучение по английски език във II клас, ДИУУ дипломна работа:Искра Ганчева Петкова 2022
54 Весела Мирчева - Игликина, Формиране на представи за геометричните фигури при 6-7 годишните деца , ДИУУ дипломна работа:Мирела П. Филипова 2022
55 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на глагол в трети клас чрез използване на интерактивни методи на обучение, ДИУУ дипломна работа:Шефат Алиосман Ахмед 2021
56 Весела Мирчева - Игликина, Гражданско образование във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Биляна Митева 2021
57 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на текстови задачи в четвърти клас, ДИУУ дипломна работа:Ваня Костадинова 2021
58 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на български традиционни празници, ДИУУ дипломна работа:Мариана Манолова Генова 2021
59 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на главни части в изречението от учениците в пети клас, ДИУУ дипломна работа:Силвия Костадинова 2021
60 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на глагола в трети клас, ДИУУ дипломна работа:Недялка Иванова Иванова 2021
61 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на глагола във втори клас чрез интерактивни методи, ДИУУ дипломна работа:Людмила Георгиева Мирева – Къртева 2021
62 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на звучни съгласни звукове в трети клас, ДИУУ дипломна работа:Росица Василева-Борисова 2021
63 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на народни обичаи в трети клас по занимание по интереси, ДИУУ дипломна работа:Елица Георгиева Димитрова 2021
64 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на приказка в четвърти клас чрез рефлексивни подходи, ДИУУ дипломна работа:Ирена Ангелова-Александрова 2021
65 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателно име в трети клас, ДИУУ дипломна работа:Руска Малкочева 2021
66 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателно име в трети клас, ДИУУ дипломна работа:Михаела Димитрова 2021
67 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателно име във втори клас чрез интерактивни методи, ДИУУ дипломна работа:Елена Бойчова Миланова 2021
68 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на природните области чрез интерактивни методи в четвърти клас, ДИУУ дипломна работа:Татяна Радова 2021
69 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на просто и сложно изречение в четвърти клас, ДИУУ дипломна работа:Мариана Георгиева 2021
70 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на струпани съгласни в 3 клас чрез интерактивни методи, ДИУУ дипломна работа:Даниела Тодорова 2021
71 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във втори клас чрез използване на интерактивни методи на обучение, ДИУУ дипломна работа:Гюлджан Юзеир 2021
72 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на таблично умножение във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Ангелина Колакова 2021
73 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на таблично умножение във втори клас чрез игрови подход, ДИУУ дипломна работа:Гюлхан Емин 2021
74 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на таблично умножение и деление във втори клас чрез сюжетни уроци, ДИУУ дипломна работа:Валентина Кирилова Карадачка 2021
75 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на текстови задачи в IV клас чрез творчески дейности , ДИУУ дипломна работа:Даниела Цонева 2021
76 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на човека и неговата среда в четвърти клас, ДИУУ дипломна работа:Милена Димитрова Димова 2021
77 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на Човекът и неговото здраве по Околен свят във втори клас чрез информационни и комуникационни средства, ДИУУ дипломна работа:Веска Иванова Вълкова 2021
78 Весела Мирчева - Игликина, Мисия опазване на природата. Овладяване на знания за опазване на околната среда и изграждане на екологична култура във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Иванка Станчева Стоянова 2021
79 Весела Мирчева - Игликина, Формиране на умения за решаване на прости текстови задачи в обучението по математика в първи клас, ДИУУ дипломна работа:Тодорка Маринова Симова 2021
80 Весела Мирчева - Игликина, Агресията в начална училищна възраст- форми и методи на противодействие и превенция, ДИУУ дипломна работа:Веселина Страшимирова Стойчева 2020
81 Весела Мирчева - Игликина, Глаголи. Лице и число. Време на глагола и употреба на глаголните времена, ДИУУ дипломна работа:Димитрина Павлова-Кундева 2020
82 Весела Мирчева - Игликина, Естетическото възпитание и възприемане на художествен текст на учениците във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Нели Петрова Димитрова 2020
83 Весела Мирчева - Игликина, Знания за народните празници, традиции и обичаи чрез извънкласни дейности , ДИУУ дипломна работа:Стефка Йовчева 2020
84 Весела Мирчева - Игликина, Изграждане на екологично съзнание в часовете по Околен свят на учениците от първи клас, ДИУУ дипломна работа:Илиана Славова 2020
85 Весела Мирчева - Игликина, Изграждане на умения по предприемачество у учениците от III клас чрез програмите на Джуниър Ачийвмънт България , ДИУУ дипломна работа:Людмила Чаушева 2020
86 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на „Природата около нас“ чрез мултимедийни презентации в обучението по „Околен свят“ във втори клас, ДИУУ дипломна работа:Милена Илчева 2020
87 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на видове изречения в трети клас, ДИУУ дипломна работа:Мария Митева 2020
88 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на геометричния материал в първи клас чрез интерактивни методи , ДИУУ дипломна работа:Гергана Нейчева 2020
89 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на действията събиране и изваждане от 11-20 в 1 клас, ДИУУ дипломна работа:Дафинка Георгиева 2020
90 Весела Мирчева - Игликина, ИЗУЧАВАНЕ НА ДРЕВНА ТРАКИЯ В 5 КЛАС, ДИУУ дипломна работа: Мария Бечева 2020
91 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на планетата Земя в ІV клас, ДИУУ дипломна работа:Елена Цонева 2020
92 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на приказките в трети клас чрез интерактивни методи, ДИУУ дипломна работа:Милена Петрова Кабаджова 2020
93 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателното име във 2 клас, ДИУУ дипломна работа:Тамара Георгиева Кърчева 2020
94 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на просто и сложно изречение в IV клас чрез групова работа, ДИУУ дипломна работа:Десислава Димитрова 2020
95 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на текстови задачи в I клас, ДИУУ дипломна работа:Ваня Христова 2020
96 Весела Мирчева - Игликина, Моделиране на текстови задачи в 4 клас, ДИУУ дипломна работа:Десислава Райкова 2020
97 Весела Мирчева - Игликина, Мозабук – средство за формиране на знания у учениците по предмета Човекът и природата в VI клас, ДИУУ дипломна работа:Ваня Стоянова Славова 2020
98 Весела Мирчева - Игликина, Обучението по ЧО при ученици със СОП като средство за корекция на нарушенията на познавателната дейност в условията на общообразователно училище, ДИУУ дипломна работа:Димитрина Тодорова Георгиева – Грозева 2020
99 Весела Мирчева - Игликина, Обучението по човек и общество при ученици със специално образователни потребности като средство за корекция на нарушенията на познавателната дейност в условията на общообразователно училище, ДИУУ дипломна работа:Димитрина Георгиева 2020
100 Весела Мирчева - Игликина, ОВЛАДЯВАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ ОТ РАЗДЕЛ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПО ПРЕДМЕТА „ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО“ В ТРЕТИ КЛАС, ДИУУ дипломна работа:Емилия Илинска 2020
101 Весела Мирчева - Игликина, Писане на подробен преразказ на приказка в IV клас, ДИУУ дипломна работа:Светла Георгиева Енчева 2020
102 Весела Мирчева - Игликина, Приложение на образователния театър в учебно-възпитателния процес, ДИУУ дипломна работа:Елена Бочукова 2020
103 Весела Мирчева - Игликина, РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ИМИДЖ, ДИУУ дипломна работа:Райко Ангелов 2020
104 Весела Мирчева - Игликина, Система на работа за формиране на морфологични понятия при билингви от втори клас, ДИУУ дипломна работа:Илияна Иванова Манолова 2020
105 Весела Мирчева - Игликина, Усвояване на езикови компетентности по английски език във втори клас чрез игра, ДИУУ дипломна работа:Зорница Венкова 2020
106 Весела Мирчева - Игликина, Усъвършенстване на обучението чрез похвати и техники при работа с надарени деца, ДИУУ дипломна работа:Радослав Стойчев 2020
107 Весела Мирчева - Игликина, Формиране на социални умения чрез гражданското образование в часа на класа , ДИУУ дипломна работа:Христина Зелямова 2020
108 Весела Мирчева - Игликина, "Изучаване на десетични дроби в 5 клас чрез интерактивни методи" , ДИУУ дипломна работа:Марияна Иванова 2019
109 Весела Мирчева - Игликина, „ Изучаване на глагол в трети клас“, ДИУУ дипломна работа:Милена Григорова Михова 2019
110 Весела Мирчева - Игликина, „АКТИВИЗИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 2.КЛАС ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТ С ПРИРОДАТА“, , ДИУУ дипломна работа:Лиляна Боянова 2019
111 Весела Мирчева - Игликина, „Въздействието на народната приказка върху формирането на добродетели на учениците от начална училищна възраст“, , ДИУУ дипломна работа:Лилка Досевичина 2019
112 Весела Мирчева - Игликина, „Възпитаване в нравствени добродетели чрез учебна дейност в началното училище в I клас“ , ДИУУ дипломна работа:П.Демерджиева 2019
113 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на квадратна функция, чрез програмата GeoGebra“ , ДИУУ дипломна работа:Миглена Борисова 2019
114 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на прилагателното име във втори клас“ , ДИУУ дипломна работа:Милена Цветанова Сердарова 2019
115 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на таблично умножение и деление чрез интерактивни методи на обучение във втори клас“ , ДИУУ дипломна работа:Радостина Въжарова 2019
116 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на текстови задачи в обучението по математика в четвърти клас“ , ДИУУ дипломна работа: Донка Йочева 2019
117 Весела Мирчева - Игликина, „ОВЛАДЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ“ , ДИУУ дипломна работа:ЕЛЕНА ЯНЕВА 2019
118 Весела Мирчева - Игликина, „ПОХВАТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ЧЕТИВНАТА ТЕХНИКА В ПЕРИОДА НА НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ“, , ДИУУ дипломна работа: Виолета Атанасова Стоилова 2019
119 Весела Мирчева - Игликина, „Проектното финансиране като начин за промяна на образователната среда или Как се прави „Училище на бъдещето“?“ , ДИУУ дипломна работа:Иван Стоянов 2019
120 Весела Мирчева - Игликина, „Развитие на критическо мислене в обучението по човекът и обществото в 3. клас” , ДИУУ дипломна работа:Галина Атанасова Делчева 2019
121 Весела Мирчева - Игликина, „РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЕТО ГОВОРЕНЕ ЧРЕЗ ИГРОВИ ПОДХОД В ОСМИ КЛАС" , ДИУУ дипломна работа:Димитрина Равалиева 2019
122 Весела Мирчева - Игликина, „Ролята на средата за развитие на слуховите умения при деца с увреден слух „ , ДИУУ дипломна работа:Борислава Петкова, СДК № 7252 2019
123 Весела Мирчева - Игликина, „Човекът и здравословният начин на живот в трети клас“ , ДИУУ дипломна работа:Женя Тодорова Танева 2019
124 Весела Мирчева - Игликина, "Извънучилищните дейности по музика - между традициите и иновациите" , ДИУУ дипломна работа:Марин Бърдарев 2019
125 Весела Мирчева - Игликина, "ИЗУЧАВАНЕ НА ДРЕВНА ТРАКИЯ В V КЛАС ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ", ДИУУ дипломна работа:Диана Димитрова, СДК № 7257 2019
126 Весела Мирчева - Игликина, "Изучаване на текстови задачи в 4 клас", ДИУУ дипломна работа:Александра Георгиева-Ранева 2019
127 Весела Мирчева - Игликина, "Изучаване на триъгълник в 5 клас чрез интерактивни методи" , ДИУУ дипломна работа: Елена Льолева 2019
128 Весела Мирчева - Игликина, "ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПЕТИ КЛАС В РАЗДЕЛ ”ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ", ДИУУ дипломна работа:Станка Тенева, СДК № 7257 2019
129 Весела Мирчева - Игликина, "Решаване на текстови задачи с геометрично съдържание в 3 клас чрез „Смарт лаборатория” , ДИУУ дипломна работа:Албена Начева Костова 2019
130 Весела Мирчева - Игликина, “ Изграждане на умения за четене с разбиране на учениците във втори клас чрез използване на интерактивни методи“, , ДИУУ дипломна работа:Антоанета Янева 2019
131 Весела Мирчева - Игликина, “ Изучаване на квадратен корен в 8-ми клас“ , ДИУУ дипломна работа:Димитринка Русева 2019
132 Весела Мирчева - Игликина, “ Училищният празник – изкуството да преподаваш изкуство „ , ДИУУ дипломна работа:Любима Георгиева Манолова 2019
133 Весела Мирчева - Игликина, “ИЗУЧАВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС“, ДИУУ дипломна работа:Байдзар Бабикян 2019
134 Весела Мирчева - Игликина, “Изучаване на прилагателното име в трети клас“ , ДИУУ дипломна работа:Теодорка Цветанова Геленчева 2019
135 Весела Мирчева - Игликина, “Изучаване на прилагателното име в трети клас“, ДИУУ дипломна работа:Теодорка Цветанова Геленчева 2019
136 Весела Мирчева - Игликина, ”Театърът в училище- място, значимост и приложение“. , ДИУУ дипломна работа:Жанета Гюзелджова 2019
137 Весела Мирчева - Игликина, „Въздействието на положителния и отрицателния литературен герой върху учениците от четвърти клас“, , ДИУУ дипломна работа:: Веселина Г. Ефтимова , №7519, Гр. Костинброд 2019
138 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на съществително име във втори клас“, ДИУУ дипломна работа: Марияна Георгиева Антилова 2019
139 Весела Мирчева - Игликина, „Мозабук – средство за формиране на знания у учениците по предмета Човекът и природата в VI клас”, , ДИУУ дипломна работа: Ваня Стоянова Славова 2019
140 Весела Мирчева - Игликина, „Овладяване на знания за прилагателно име във втори клас“ , ДИУУ дипломна работа:Таня Георгиева 2019
141 Весела Мирчева - Игликина, „Усвояване на понятието прилагателно име във втори клас“, ДИУУ дипломна работа:Магдалена Евгениева Йотковска 2019
142 Весела Мирчева - Игликина, Възпитаване в нравствени добродетели чрез учебна дейност в началното училище в I клас. , ДИУУ дипломна работа:П.Демерджиева 2019
143 Весела Мирчева - Игликина, Дидактичните игри и приложението им в уроците по математика в 3 клас"., ДИУУ дипломна работа:Маргарита Петрова Димитрова 2019
144 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на изреченията в българския език от учениците във ІІ клас чрез използване и прилагане на интерактивни методи., ДИУУ дипломна работа:Галина Ранкова- Грахльова 2019
145 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във втори клас чрез използването на интерактивни методи на обучение., ДИУУ дипломна работа:Яна Костадинова 2019
146 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на текстови задачи във втори клас. , ДИУУ дипломна работа:Грета Петкова Късовска 2019
147 Весела Мирчева - Игликина, Методически инструментариум за представяне на част от учебното съдържание в 3. Клас., ДИУУ дипломна работа:Весела Янкова Станчева 2019
148 Весела Мирчева - Игликина, Национално и културно наследство на България в часовете по Човекът и обществото - IV клас., ДИУУ дипломна работа:Росица Петкова Якова Пенкова 2019
149 Весела Мирчева - Игликина, ПРАВОПИС НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ В ТРЕТИ КЛАС И НЕГОВАТА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА В РЕЧТА., ДИУУ дипломна работа:Анета Пешева 2019
150 Весела Мирчева - Игликина, ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА. , ДИУУ дипломна работа:МАЯ НИКЛИНА 2019
151 Весела Мирчева - Игликина, Самостоятелната работа на учениците от ІІ – ІV клас в часовете за геометрични знания., ДИУУ дипломна работа:Климентина Христева 2019
152 Весела Мирчева - Игликина, Умножение на многоцифрени с двуцифрени числа по системата Jump math". , ДИУУ дипломна работа:Елка Стоилова 2019
153 Весела Мирчева - Игликина, Учителското портфолио като инструмент за диференцирано заплащане., ДИУУ дипломна работа:Виолетка Генова Стоянова 2019
154 Весела Мирчева - Игликина, ,,Овладяване на писмените алгоритми за събиране и изваждане на естествени числа до 100 във втори клас”., ДИУУ дипломна работа:Сание Ибрамджик 2018
155 Весела Мирчева - Игликина, ”Нагледни средства и дидактични материали по математика в 1.клас. - , ДИУУ дипломна работа:Невена Раева 2018
156 Весела Мирчева - Игликина, „Работа по проект в обучението по БЕЛ в първи клас”., ДИУУ дипломна работа:Десислава Гергова 2018
157 Весела Мирчева - Игликина, «Звуковият анализ в обучението по български език в 1 клас“., ДИУУ дипломна работа:Маргарита Христова Димитрова 2018
158 Весела Мирчева - Игликина, Въздействието на народната приказка върху формирането на добродетели на учениците от начална училищна възраст., ДИУУ дипломна работа:Лилка Досевичина 2018
159 Весела Мирчева - Игликина, Възможности за усвояване на музикално-изразните средства на основата на българския танцов фолклор в урока по музика в IV клас”. , ДИУУ дипломна работа:Елисавета Караянева 2018
160 Весела Мирчева - Игликина, ВЪЗПИТАВАНЕ В НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ ЧРЕЗ ИГРА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ., ДИУУ дипломна работа:Златка Русева 2018
161 Весела Мирчева - Игликина, Възприемане и осмисляне на българските народни приказки в часовете по литература в 4 клас., ДИУУ дипломна работа:Красимира Иванова Велева 2018
162 Весела Мирчева - Игликина, Дидактичните игри и приложението им в уроците по математика в 3 клас". , ДИУУ дипломна работа:Маргарита Петрова Димитрова 2018
163 Весела Мирчева - Игликина, Ефективност на екипната работа в детската градина., ДИУУ дипломна работа:Габриела Благоева 2018
164 Весела Мирчева - Игликина, Изграждане на умения за решаване на текстови задачи в 3 клас”. , ДИУУ дипломна работа:Донко Доков 2018
165 Весела Мирчева - Игликина, Използване на интерактивни методи и техники в обучението по Околен свят -1клас., ДИУУ дипломна работа:Мария Чавдарова 2018
166 Весела Мирчева - Игликина, Използване на мултимедийните презентации по предмета "Човекът и природата" в трети клас. , ДИУУ дипломна работа:Милка Рабушева 2018
167 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на естествените числа от 1 до 5. Събиране и изваждане до 5., ДИУУ дипломна работа:Даниела Петрова 2018
168 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателно име във втори клас., ДИУУ дипломна работа:Калинка Минчева 2018
169 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателно име във втори клас чрез използването на интерактивни методи на обучение. , ДИУУ дипломна работа:Дима Желева 2018
170 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във втори клас чрез използването на интерактивни методи на обучение., ДИУУ дипломна работа:Милка Пенева 2018
171 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във втори клас чрез използването на интерактивни методи на обучение. , ДИУУ дипломна работа:Елена Вълкова 2018
172 Весела Мирчева - Игликина, ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“. , ДИУУ дипломна работа:инж. Полина Костова 2018
173 Весела Мирчева - Игликина, Интерактивен подход при формиране на ключови компетентности в обучението по Човекът и обществото в начална училищна възраст., ДИУУ дипломна работа:Веска Иванова 2018
174 Весела Мирчева - Игликина, Мотивацията за учене по Околен свят чрез извънкласната дейност., ДИУУ дипломна работа:Стефка Христова 2018
175 Весела Мирчева - Игликина, ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ В ПЪРВИ КЛАС. , ДИУУ дипломна работа:Любка Атанасова 2018
176 Весела Мирчева - Игликина, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНО-РЕЧЕВИ УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ КЛАС., ДИУУ дипломна работа:Полина Вескова 2018
177 Весела Мирчева - Игликина, Ролята на дидактичните игри за усвояване на знания и умения за действие при пожарна обстановка у учениците от II клас”., ДИУУ дипломна работа:Севджан Исмаил 2018
178 Весела Мирчева - Игликина, Умножение и деление във втори клас чрез интерактивни методи на обучение"., ДИУУ дипломна работа:Александра Панайотова 2018
179 Весела Мирчева - Игликина, Взаимовръзка между уменията на четене с разбиране на научнопопулярен и художествен Текст. , ДИУУ дипломна работа:Стефка Павлова 2017
180 Весела Мирчева - Игликина, Възможности за усвояване на музикално-изразните средства на основата на българския танцов фолклор в урока по музика”., ДИУУ дипломна работа:Елисавета Караянева 2017
181 Весела Мирчева - Игликина, Възприемане и осмисляне на българските народни приказки в часовете по литература в четвърти клас., ДИУУ дипломна работа:Деяна Недялкова 2017
182 Весела Мирчева - Игликина, Глаголи. Лице и число. Сегашно, минало свършено и бъдеще време на глагола. Употреба на глаголните времена. , ДИУУ дипломна работа:Атанаска Теофарова 2017
183 Весела Мирчева - Игликина, Глаголи.Лице и число. Сегашно, минало свършено и бъдеще време на глагола.Употреба на глаголните времена. , ДИУУ дипломна работа:Златка Шакалова 2017
184 Весела Мирчева - Игликина, ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ В ШЕСТИ КЛАС ПРИ ДЕЦА БИЛИНГВИ. В, ДИУУ дипломна работа:Ваня Танчева - Ст. учител в ОбУ 2017
185 Весела Мирчева - Игликина, Използване на интерактивни методи и техники в обучението по Околен свят -1клас., ДИУУ дипломна работа:Мария Чавдарова 2017
186 Весела Мирчева - Игликина, Използване на интерактивни методи на обучение при изучаване на алгоритъма за събиране на едноцифрени числа с преминаване на десетицата в първи клас., ДИУУ дипломна работа:Валерия Костова 2017
187 Весела Мирчева - Игликина, Използване на малките литературни жанрове – пословица и поговорка в обуето по БЕЛ във втори клас“.Детелина Германова, ДИУУ дипломна работа:Детелина Германова 2017
188 Весела Мирчева - Игликина, Изрзително четене и театрално изкуство в трети клас., ДИУУ дипломна работа:иолина Авджийска-Лазарова 2017
189 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на видове изречения в ІV клас , ДИУУ дипломна работа:Иванка Иванова Георгиева 2017
190 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на видовете изречения при общуване от учениците в III клас чрез използване на интерактивни методи на обучение., ДИУУ дипломна работа:Мариана Димова Пенева 2017
191 Весела Мирчева - Игликина, ИЗУЧАВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС., ДИУУ дипломна работа:Даниела Владимирова 2017
192 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във трети клас чрез използването на интерактивни методи на обучение., ДИУУ дипломна работа:Светлана Стоянова 2017
193 Весела Мирчева - Игликина, Методически инструментариум за представяне на част от учебното съдържание в 3. Клас., ДИУУ дипломна работа:есела Янкова Станчева 2017
194 Весела Мирчева - Игликина, ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА ГРАМОТНОСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС , ДИУУ дипломна работа:Таня Венелинова Иванова 2017
195 Весела Мирчева - Игликина, ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА ГРАМОТНОСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС., ДИУУ дипломна работа:аня Венелинова Иванова 2017
196 Весела Мирчева - Игликина, Опит за обективизиране на двигателните дейности в детската градина., ДИУУ дипломна работа:Наталия Тодорова 2017
197 Весела Мирчева - Игликина, Приложение на интерактивни методи в обучението по български език и литература в IV клас., ДИУУ дипломна работа:Антоанета Петрова Пепелишева 2017
198 Весела Мирчева - Игликина, Приложение на моделирането при овладяване на математическите знания във втори клас. , ДИУУ дипломна работа:Виолета Апостолова 2017
199 Весела Мирчева - Игликина, Принципът за нагледност при изучаване на елементи от геометрията в 3 клас. , ДИУУ дипломна работа:Димитър Веселинов Димитров 2017
200 Весела Мирчева - Игликина, РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ. , ДИУУ дипломна работа:Петя Славова 2017
201 Весела Мирчева - Игликина, Събиране и изваждане на числата до 100 във втори клас. , ДИУУ дипломна работа:Даниела Тарапанова 2017
202 Весела Мирчева - Игликина, Формиране на дигитални компетентности в четвърти клас чрез групова и екипна работа в часовете по компютърно моделиране. , ДИУУ дипломна работа:Валентина Цочева 2017
203 Весела Мирчева - Игликина, ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС., ДИУУ дипломна работа:Иванка Дарджикова 2017
Статия в научно списание
1 Prokopov Iv., Legurska M., Mircheva V., RESEARCH ON THE COMPETENCIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS CONCERNING THE PHYSICAL EDUCATION OF PUPILS, Trakia Journal of Sciences, том:Vol. 19, брой:Suppl. 1, 2021, стр.:769-775, ISSN (print):1312-1723 , ISSN (online):1313-3551, doi:10.15547/tjs.2021.s.01.119, Ref, Web of Science, (Crossref, DOAJ, EBSCO, EuroPub, Zoological Record,) 2021
2 Весела Мирчева, Квалификацията на учителите - основна задача на съвременния мениджмънт, i-ПО-том-13-ДИУУ, 2021, ISSN (online):ISSN (online):1312-899Х 2021
3 Ивайло Прокопов, Мирена Легурска, Весела Мирчева, Проучване нагласите на учителите от начален етап относно здравното образование на учениците, Професионално образование, том:5, брой:23, 2021, стр.:484-493, ISSN (print):1314-555Х, ISSN (online):1314-8567, Ref, др.(EBSCO, CEEOL) 2021
4 И. Прокопов, Легурска, М., В. Мирчева, "Burnout" syndrome among teachers and a model for its diagnosis. , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 18, Suppl. 1, 2020, pages:315-322, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-3551 , Ref, др.(EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ) 2020
5 В. Мирчева, И. Прокопов, Легурска М., The portfolio - a modern method for formative evaluation. , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 18, Suppl. 1, 2020, pages:308-314, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-3551 , doi:10.15547/tjs.2020.s.01.052 , Ref, др.(EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ) 2020
6 В.Мирчева, Съвременни акценти на здравното възпитание в начален етап на училището, i - ПО, том:13, 2019, стр.:1-6, ISSN (online):1312-899Х 2019
7 Весела Мирчева, Мотивация на ученици, учители и родители, i-ПО-том-13-ДИУУ, 2018, ISSN (online):ISSN (online):1312-899Х 2018
8 В.Мирчева, Мултикултурализмът , Продължаващо образование, том:13, 2018, ISSN (online):1312-899Х 2018
9 В.Мирчева, Виолета Мирчева, Началното образование-постоянен приоритет за правителствата на развитите страни, Начално училище, 1995 1995
Статия в поредица
1 В.Мирчева, Виолета Мирчева, Нови акценти в училищното планиране на развитите страни, Управление на средното образование, 1996 1996
2 В.Мирчева, Стандарти за оценяване на учениците, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, брой:9, 1992 1992
3 В.Мирчева, Формиране на основните математически понятия, Начално образование, 1990 1990
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Весела Мирчева, Краеведският подход в обучението по Човекът и обществото, Общество, памет, образование том 7, редактор/и:Красимир Кръстев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:178-185, ISSN (print):3033-0025, ISBN:978-954-07- 2023
2 Весела Мирчева, Венелин Райковски, Проектната дейност в обучението по история на науката и технологиите в 8 клас, Общество, памет, образование том 7, редактор/и:Красимир Кръстев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:171-177, ISSN (print):3033-0025, ISBN:978-954-07- 2023
3 Мирчева В., Evaluation of school –age students through a portfolio , Browsing "Faculty of Philosophy 05: Conference papers, Publisher:Faculty of philosophy, Ohrid, 16th - 18th May, 2022, 2022, pages:152-157, ISSN (print):978-608-267-675-3 , ISSN (online):978-608-238-221-0 , Ref 2022
4 Мирчева В., Райковски В., Интегриране на ИКТ чрез прилагане на метода „учене чрез преживяване“ в гимназиален етап, ФОРМИРАНЕ ННА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ, редактор/и:Христина Йотова,Соня Карабельова,Анна Бешкова, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2022, ISBN:978-954-07-5499-4, Ref 2022
5 Мирчева В., Прокопов И., Легурска М., Проучване нагласите на учетелите относно гражданското образование, Гражданското образование днес - , редактор/и:Деница Хинкова, Евелина Иванова-Варджийска, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2022, стр.:45-59, ISBN:978-954-07-5571-7, doi:216 2022
6 Мирена Легурска, Ивайло Прокопов, Весела Мирчева, Компетентности на учителя за оценяване на постиженията по здравно образование на учениците чрез портфолио, Измерения на компетентността, Publisher:Университетско издателство"Св.Кл.Охридски", 2021, pages:395-406, ISSN (print):978-954-07-5328-7 2021
7 Весела Мирчева, Началното образование и възпитанието в нравствени добродетели, Диалогът в образованието - съвременност и перспективи, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, ISBN:978-954-07-5231-0 2021
8 Весела Мирчева, Мирена Легурска, Ивайло Прокопов, Ценностни ориентации и модели на нравствено поведение у учениците от начален етап, Образованието: класичност и модерност, издателство:УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2021, ISBN:978-619-208-274-1 2021
9 Весела Мирчева, Екологично образование в началния етап, Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, ISBN:978-954-07-5125-2 2020
10 Весела Мирчева, Системи за оценяване-състояние и проблеми, Квалификацията на учителите в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите, Publisher:Университетско издателство"Св.Кл.Охридски", 2020, ISSN (print):978-954-07-4963-1 2020
11 Весела Мирчева, Потребности и мотивация на учители, ученици и родители, Взаимодействието между средното и висшето образование като фактор за повишаване на качеството на образованието, 2019, ISBN:978-954-07-4838-2 2019
12 Весела Мирчева, Учителското портфолио като инструмент за диференцирано заплащане, Европейски стандарти в спортното образование, 2019, ISBN:978-619-7281-52-1 2019
13 Весела Мирчева, С грижа за повишаване на квалификацията на учителите, Модернизация на образованието, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, ISBN:978-954-07-4294-6 2017
Студия в научно списание
В.Мирчева, Стандарти за оценяване постиженията на учениците в развитите страни, Управление на образованието и училището, 1993 1993
Участие в конференция
1 Присъствие, Весела Мирчева - Игликина, Краеведският подход в обучението по Човекът и обществото 2023
2 Присъствие, Весела Мирчева - Игликина, Проектната дейност в обучението по История на науката и технологиите в 8. клас 2023
3 Присъствие, Весела Мирчева - Игликина, Evaluation of school –age students through a portfolio 2022
4 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, Интегриране на ИКТ чрез прилагане на метода „учене чрез преживяване“ в гимназиален етап 2022
5 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, Ценностни ориентации и модели на нравствено поведение у учениците от началния етап 2021
6 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, Началното образование и възпитанието в нравствени добродетели 2020
7 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, Екологично образование в началния етап 2019
8 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, Мотивация на ученици, учители и родители 2018
9 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, „С ГРИЖА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ“ 2017
10 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, STANDARDS FOR EVALUATION OF PUPILS IN INITIAL EDUCATIONAL AGE - POWER FOR EFFECTIVE EDUCATION 2017
11 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, "Потребности от мотивирано поведение" 2017