Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Весела Мирчева - Игликина
Дисертация д-р
Весела Стефанова Мирчева - Игликина, "Технология за оценяване на постиженията на учениците по български език и литература в начален етап", ДИУУ, Ръководител:Проф.дпн Росица Пенкова 2019
Книга
В.Мирчева, Формиращо оценяване на постиженията на учениците по Български език и литература в начален етап, ISBN:978-619-232-179-6, ИК - УНСС 2019
Научен проект
1 Весела Мирчева - Игликина, Диагностика на Бърнаут синдрома сред учителите, Член, , Номер на договора:80-10-92 2020
2 Весела Мирчева - Игликина, Изследване възможностите на портфолиото като инструмент за формиращо оценяване в образователния процес, Ръководител, , Номер на договора:80-10-90 2020
3 Весела Мирчева - Игликина, “Рефлексивно-технологичен модел за реализиране на екологично образование и възпитание в подкрепа на квалификацията на учителите по „Околен свят”, „Човекът и природата” и „Природни науки и екология” – 2019г, Член, 2019
4 Весела Мирчева - Игликина, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И МЕТОДИТЕ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ, Член, СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", Номер на договора:80-10-92 2018
Научно ръководство
1 Весела Мирчева - Игликина, "Изучаване на десетични дроби в 5 клас чрез интерактивни методи" , ДИУУ дипломна работа:Марияна Иванова 2019
2 Весела Мирчева - Игликина, „ Изучаване на глагол в трети клас“, ДИУУ дипломна работа:Милена Григорова Михова 2019
3 Весела Мирчева - Игликина, „АКТИВИЗИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 2.КЛАС ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТ С ПРИРОДАТА“, , ДИУУ дипломна работа:Лиляна Боянова 2019
4 Весела Мирчева - Игликина, „Въздействието на народната приказка върху формирането на добродетели на учениците от начална училищна възраст“, , ДИУУ дипломна работа:Лилка Досевичина 2019
5 Весела Мирчева - Игликина, „Възпитаване в нравствени добродетели чрез учебна дейност в началното училище в I клас“ , ДИУУ дипломна работа:П.Демерджиева 2019
6 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на квадратна функция, чрез програмата GeoGebra“ , ДИУУ дипломна работа:Миглена Борисова 2019
7 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на прилагателното име във втори клас“ , ДИУУ дипломна работа:Милена Цветанова Сердарова 2019
8 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на таблично умножение и деление чрез интерактивни методи на обучение във втори клас“ , ДИУУ дипломна работа:Радостина Въжарова 2019
9 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на текстови задачи в обучението по математика в четвърти клас“ , ДИУУ дипломна работа: Донка Йочева 2019
10 Весела Мирчева - Игликина, „ОВЛАДЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ“ , ДИУУ дипломна работа:ЕЛЕНА ЯНЕВА 2019
11 Весела Мирчева - Игликина, „ПОХВАТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ЧЕТИВНАТА ТЕХНИКА В ПЕРИОДА НА НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ“, , ДИУУ дипломна работа: Виолета Атанасова Стоилова 2019
12 Весела Мирчева - Игликина, „Проектното финансиране като начин за промяна на образователната среда или Как се прави „Училище на бъдещето“?“ , ДИУУ дипломна работа:Иван Стоянов 2019
13 Весела Мирчева - Игликина, „Развитие на критическо мислене в обучението по човекът и обществото в 3. клас” , ДИУУ дипломна работа:Галина Атанасова Делчева 2019
14 Весела Мирчева - Игликина, „РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЕТО ГОВОРЕНЕ ЧРЕЗ ИГРОВИ ПОДХОД В ОСМИ КЛАС" , ДИУУ дипломна работа:Димитрина Равалиева 2019
15 Весела Мирчева - Игликина, „Ролята на средата за развитие на слуховите умения при деца с увреден слух „ , ДИУУ дипломна работа:Борислава Петкова, СДК № 7252 2019
16 Весела Мирчева - Игликина, „Човекът и здравословният начин на живот в трети клас“ , ДИУУ дипломна работа:Женя Тодорова Танева 2019
17 Весела Мирчева - Игликина, "Извънучилищните дейности по музика - между традициите и иновациите" , ДИУУ дипломна работа:Марин Бърдарев 2019
18 Весела Мирчева - Игликина, "ИЗУЧАВАНЕ НА ДРЕВНА ТРАКИЯ В V КЛАС ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ", ДИУУ дипломна работа:Диана Димитрова, СДК № 7257 2019
19 Весела Мирчева - Игликина, "Изучаване на текстови задачи в 4 клас", ДИУУ дипломна работа:Александра Георгиева-Ранева 2019
20 Весела Мирчева - Игликина, "Изучаване на триъгълник в 5 клас чрез интерактивни методи" , ДИУУ дипломна работа: Елена Льолева 2019
21 Весела Мирчева - Игликина, "ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПЕТИ КЛАС В РАЗДЕЛ ”ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ", ДИУУ дипломна работа:Станка Тенева, СДК № 7257 2019
22 Весела Мирчева - Игликина, "Решаване на текстови задачи с геометрично съдържание в 3 клас чрез „Смарт лаборатория” , ДИУУ дипломна работа:Албена Начева Костова 2019
23 Весела Мирчева - Игликина, “ Изграждане на умения за четене с разбиране на учениците във втори клас чрез използване на интерактивни методи“, , ДИУУ дипломна работа:Антоанета Янева 2019
24 Весела Мирчева - Игликина, “ Изучаване на квадратен корен в 8-ми клас“ , ДИУУ дипломна работа:Димитринка Русева 2019
25 Весела Мирчева - Игликина, “ Училищният празник – изкуството да преподаваш изкуство „ , ДИУУ дипломна работа:Любима Георгиева Манолова 2019
26 Весела Мирчева - Игликина, “ИЗУЧАВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС“, ДИУУ дипломна работа:Байдзар Бабикян 2019
27 Весела Мирчева - Игликина, “Изучаване на прилагателното име в трети клас“ , ДИУУ дипломна работа:Теодорка Цветанова Геленчева 2019
28 Весела Мирчева - Игликина, “Изучаване на прилагателното име в трети клас“, ДИУУ дипломна работа:Теодорка Цветанова Геленчева 2019
29 Весела Мирчева - Игликина, ”Театърът в училище- място, значимост и приложение“. , ДИУУ дипломна работа:Жанета Гюзелджова 2019
30 Весела Мирчева - Игликина, „Въздействието на положителния и отрицателния литературен герой върху учениците от четвърти клас“, , ДИУУ дипломна работа:: Веселина Г. Ефтимова , №7519, Гр. Костинброд 2019
31 Весела Мирчева - Игликина, „Изучаване на съществително име във втори клас“, ДИУУ дипломна работа: Марияна Георгиева Антилова 2019
32 Весела Мирчева - Игликина, „Мозабук – средство за формиране на знания у учениците по предмета Човекът и природата в VI клас”, , ДИУУ дипломна работа: Ваня Стоянова Славова 2019
33 Весела Мирчева - Игликина, „Овладяване на знания за прилагателно име във втори клас“ , ДИУУ дипломна работа:Таня Георгиева 2019
34 Весела Мирчева - Игликина, „Усвояване на понятието прилагателно име във втори клас“, ДИУУ дипломна работа:Магдалена Евгениева Йотковска 2019
35 Весела Мирчева - Игликина, Възпитаване в нравствени добродетели чрез учебна дейност в началното училище в I клас. , ДИУУ дипломна работа:П.Демерджиева 2019
36 Весела Мирчева - Игликина, Дидактичните игри и приложението им в уроците по математика в 3 клас"., ДИУУ дипломна работа:Маргарита Петрова Димитрова 2019
37 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на изреченията в българския език от учениците във ІІ клас чрез използване и прилагане на интерактивни методи., ДИУУ дипломна работа:Галина Ранкова- Грахльова 2019
38 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във втори клас чрез използването на интерактивни методи на обучение., ДИУУ дипломна работа:Яна Костадинова 2019
39 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на текстови задачи във втори клас. , ДИУУ дипломна работа:Грета Петкова Късовска 2019
40 Весела Мирчева - Игликина, Методически инструментариум за представяне на част от учебното съдържание в 3. Клас., ДИУУ дипломна работа:Весела Янкова Станчева 2019
41 Весела Мирчева - Игликина, Национално и културно наследство на България в часовете по Човекът и обществото - IV клас., ДИУУ дипломна работа:Росица Петкова Якова Пенкова 2019
42 Весела Мирчева - Игликина, ПРАВОПИС НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ В ТРЕТИ КЛАС И НЕГОВАТА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА В РЕЧТА., ДИУУ дипломна работа:Анета Пешева 2019
43 Весела Мирчева - Игликина, ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА. , ДИУУ дипломна работа:МАЯ НИКЛИНА 2019
44 Весела Мирчева - Игликина, Самостоятелната работа на учениците от ІІ – ІV клас в часовете за геометрични знания., ДИУУ дипломна работа:Климентина Христева 2019
45 Весела Мирчева - Игликина, Умножение на многоцифрени с двуцифрени числа по системата Jump math". , ДИУУ дипломна работа:Елка Стоилова 2019
46 Весела Мирчева - Игликина, Учителското портфолио като инструмент за диференцирано заплащане., ДИУУ дипломна работа:Виолетка Генова Стоянова 2019
47 Весела Мирчева - Игликина, ,,Овладяване на писмените алгоритми за събиране и изваждане на естествени числа до 100 във втори клас”., ДИУУ дипломна работа:Сание Ибрамджик 2018
48 Весела Мирчева - Игликина, ”Нагледни средства и дидактични материали по математика в 1.клас. - , ДИУУ дипломна работа:Невена Раева 2018
49 Весела Мирчева - Игликина, „Работа по проект в обучението по БЕЛ в първи клас”., ДИУУ дипломна работа:Десислава Гергова 2018
50 Весела Мирчева - Игликина, «Звуковият анализ в обучението по български език в 1 клас“., ДИУУ дипломна работа:Маргарита Христова Димитрова 2018
51 Весела Мирчева - Игликина, Въздействието на народната приказка върху формирането на добродетели на учениците от начална училищна възраст., ДИУУ дипломна работа:Лилка Досевичина 2018
52 Весела Мирчева - Игликина, Възможности за усвояване на музикално-изразните средства на основата на българския танцов фолклор в урока по музика в IV клас”. , ДИУУ дипломна работа:Елисавета Караянева 2018
53 Весела Мирчева - Игликина, ВЪЗПИТАВАНЕ В НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ ЧРЕЗ ИГРА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ., ДИУУ дипломна работа:Златка Русева 2018
54 Весела Мирчева - Игликина, Възприемане и осмисляне на българските народни приказки в часовете по литература в 4 клас., ДИУУ дипломна работа:Красимира Иванова Велева 2018
55 Весела Мирчева - Игликина, Дидактичните игри и приложението им в уроците по математика в 3 клас". , ДИУУ дипломна работа:Маргарита Петрова Димитрова 2018
56 Весела Мирчева - Игликина, Ефективност на екипната работа в детската градина., ДИУУ дипломна работа:Габриела Благоева 2018
57 Весела Мирчева - Игликина, Изграждане на умения за решаване на текстови задачи в 3 клас”. , ДИУУ дипломна работа:Донко Доков 2018
58 Весела Мирчева - Игликина, Използване на интерактивни методи и техники в обучението по Околен свят -1клас., ДИУУ дипломна работа:Мария Чавдарова 2018
59 Весела Мирчева - Игликина, Използване на мултимедийните презентации по предмета "Човекът и природата" в трети клас. , ДИУУ дипломна работа:Милка Рабушева 2018
60 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на естествените числа от 1 до 5. Събиране и изваждане до 5., ДИУУ дипломна работа:Даниела Петрова 2018
61 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателно име във втори клас., ДИУУ дипломна работа:Калинка Минчева 2018
62 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на прилагателно име във втори клас чрез използването на интерактивни методи на обучение. , ДИУУ дипломна работа:Дима Желева 2018
63 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във втори клас чрез използването на интерактивни методи на обучение., ДИУУ дипломна работа:Милка Пенева 2018
64 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във втори клас чрез използването на интерактивни методи на обучение. , ДИУУ дипломна работа:Елена Вълкова 2018
65 Весела Мирчева - Игликина, ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“. , ДИУУ дипломна работа:инж. Полина Костова 2018
66 Весела Мирчева - Игликина, Интерактивен подход при формиране на ключови компетентности в обучението по Човекът и обществото в начална училищна възраст., ДИУУ дипломна работа:Веска Иванова 2018
67 Весела Мирчева - Игликина, Мотивацията за учене по Околен свят чрез извънкласната дейност., ДИУУ дипломна работа:Стефка Христова 2018
68 Весела Мирчева - Игликина, ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ В ПЪРВИ КЛАС. , ДИУУ дипломна работа:Любка Атанасова 2018
69 Весела Мирчева - Игликина, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНО-РЕЧЕВИ УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ КЛАС., ДИУУ дипломна работа:Полина Вескова 2018
70 Весела Мирчева - Игликина, Ролята на дидактичните игри за усвояване на знания и умения за действие при пожарна обстановка у учениците от II клас”., ДИУУ дипломна работа:Севджан Исмаил 2018
71 Весела Мирчева - Игликина, Умножение и деление във втори клас чрез интерактивни методи на обучение"., ДИУУ дипломна работа:Александра Панайотова 2018
72 Весела Мирчева - Игликина, Взаимовръзка между уменията на четене с разбиране на научнопопулярен и художествен Текст. , ДИУУ дипломна работа:Стефка Павлова 2017
73 Весела Мирчева - Игликина, Възможности за усвояване на музикално-изразните средства на основата на българския танцов фолклор в урока по музика”., ДИУУ дипломна работа:Елисавета Караянева 2017
74 Весела Мирчева - Игликина, Възприемане и осмисляне на българските народни приказки в часовете по литература в четвърти клас., ДИУУ дипломна работа:Деяна Недялкова 2017
75 Весела Мирчева - Игликина, Глаголи. Лице и число. Сегашно, минало свършено и бъдеще време на глагола. Употреба на глаголните времена. , ДИУУ дипломна работа:Атанаска Теофарова 2017
76 Весела Мирчева - Игликина, Глаголи.Лице и число. Сегашно, минало свършено и бъдеще време на глагола.Употреба на глаголните времена. , ДИУУ дипломна работа:Златка Шакалова 2017
77 Весела Мирчева - Игликина, ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ В ШЕСТИ КЛАС ПРИ ДЕЦА БИЛИНГВИ. В, ДИУУ дипломна работа:Ваня Танчева - Ст. учител в ОбУ 2017
78 Весела Мирчева - Игликина, Използване на интерактивни методи и техники в обучението по Околен свят -1клас., ДИУУ дипломна работа:Мария Чавдарова 2017
79 Весела Мирчева - Игликина, Използване на интерактивни методи на обучение при изучаване на алгоритъма за събиране на едноцифрени числа с преминаване на десетицата в първи клас., ДИУУ дипломна работа:Валерия Костова 2017
80 Весела Мирчева - Игликина, Използване на малките литературни жанрове – пословица и поговорка в обуето по БЕЛ във втори клас“.Детелина Германова, ДИУУ дипломна работа:Детелина Германова 2017
81 Весела Мирчева - Игликина, Изрзително четене и театрално изкуство в трети клас., ДИУУ дипломна работа:иолина Авджийска-Лазарова 2017
82 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на видове изречения в ІV клас , ДИУУ дипломна работа:Иванка Иванова Георгиева 2017
83 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на видовете изречения при общуване от учениците в III клас чрез използване на интерактивни методи на обучение., ДИУУ дипломна работа:Мариана Димова Пенева 2017
84 Весела Мирчева - Игликина, ИЗУЧАВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС., ДИУУ дипломна работа:Даниела Владимирова 2017
85 Весела Мирчева - Игликина, Изучаване на съществително име във трети клас чрез използването на интерактивни методи на обучение., ДИУУ дипломна работа:Светлана Стоянова 2017
86 Весела Мирчева - Игликина, Методически инструментариум за представяне на част от учебното съдържание в 3. Клас., ДИУУ дипломна работа:есела Янкова Станчева 2017
87 Весела Мирчева - Игликина, ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА ГРАМОТНОСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС , ДИУУ дипломна работа:Таня Венелинова Иванова 2017
88 Весела Мирчева - Игликина, ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА ГРАМОТНОСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС., ДИУУ дипломна работа:аня Венелинова Иванова 2017
89 Весела Мирчева - Игликина, Опит за обективизиране на двигателните дейности в детската градина., ДИУУ дипломна работа:Наталия Тодорова 2017
90 Весела Мирчева - Игликина, Приложение на интерактивни методи в обучението по български език и литература в IV клас., ДИУУ дипломна работа:Антоанета Петрова Пепелишева 2017
91 Весела Мирчева - Игликина, Приложение на моделирането при овладяване на математическите знания във втори клас. , ДИУУ дипломна работа:Виолета Апостолова 2017
92 Весела Мирчева - Игликина, Принципът за нагледност при изучаване на елементи от геометрията в 3 клас. , ДИУУ дипломна работа:Димитър Веселинов Димитров 2017
93 Весела Мирчева - Игликина, РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ. , ДИУУ дипломна работа:Петя Славова 2017
94 Весела Мирчева - Игликина, Събиране и изваждане на числата до 100 във втори клас. , ДИУУ дипломна работа:Даниела Тарапанова 2017
95 Весела Мирчева - Игликина, Формиране на дигитални компетентности в четвърти клас чрез групова и екипна работа в часовете по компютърно моделиране. , ДИУУ дипломна работа:Валентина Цочева 2017
96 Весела Мирчева - Игликина, ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС., ДИУУ дипломна работа:Иванка Дарджикова 2017
Статия в научно списание
1 И. Прокопов, Легурска, М., В. Мирчева, "Burnout" syndrome among teachers and a model for its diagnosis. , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 18, Suppl. 1, 2020, pages:315-322, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-3551 , Ref, др.(EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ) 2020
2 В. Мирчева, И. Прокопов, Легурска М., The portfolio - a modern method for formative evaluation. , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 18, Suppl. 1, 2020, pages:308-314, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-3551 , doi:10.15547/tjs.2020.s.01.052 , Ref, др.(EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ) 2020
3 В.Мирчева, Съвременни акценти на здравното възпитание в начален етап на училището, i - ПО, том:13, 2019, стр.:1-6, ISSN (online):1312-899Х 2019
4 В.Мирчева, Мултикултурализмът , Продължаващо образование, том:13, 2018, ISSN (online):1312-899Х 2018
5 В.Мирчева, Виолета Мирчева, Началното образование-постоянен приоритет за правителствата на развитите страни, Начално училище, 1995 1995
Статия в поредица
1 В.Мирчева, Виолета Мирчева, Нови акценти в училищното планиране на развитите страни, Управление на средното образование, 1996 1996
2 В.Мирчева, Стандарти за оценяване на учениците, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, брой:9, 1992 1992
3 В.Мирчева, Формиране на основните математически понятия, Начално образование, 1990 1990
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Весела Мирчева, Системи за оценяване-състояние и проблеми, Квалификацията на учителите в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите, Publisher:Университетско издателство"Св.Кл.Охридски", 2020, ISSN (print):978-954-07-4963-1 2020
2 Весела Мирчева, Потребности и мотивация на учители, ученици и родители, Взаимодействието между средното и висшето образование като фактор за повишаване на качеството на образованието, 2019, ISBN:978-954-07-4838-2 2019
3 Весела Мирчева, Учителското портфолио като инструмент за диференцирано заплащане, Европейски стандарти в спортното образование, 2019, ISBN:978-619-7281-52-1 2019
Студия в научно списание
В.Мирчева, Стандарти за оценяване постиженията на учениците в развитите страни, Управление на образованието и училището, 1993 1993
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, Мотивация на ученици, учители и родители 2018
2 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, „С ГРИЖА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ“ 2017
3 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, "Потребности от мотивирано поведение" 2017
4 Секционен доклад, Весела Мирчева - Игликина, STANDARDS FOR EVALUATION OF PUPILS IN INITIAL EDUCATIONAL AGE - POWER FOR EFFECTIVE EDUCATION 2017