Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Албена Крумова

Researcher ID (Web of Science):AAB-9949-2020

ORCID ID:0000-0001-7663-5836
Глава от книга
Krumov, K., Vazov, G., Hristova, P., Negruti, A., Krumova, A., Smilkova, D., Toxic leadership: Theoretical analysis and empirical research to map current practices (Chapter 7), ISBN:978-3-86219-844-3, Kassel University Press GmbH, Kassel, Рецензирано, International 2015
Дипломна работа
Албена Крумова , Психологически проблеми при жени с шизофрения и в норма (сравнителен анализ). , , Ръководител:доц. д-р Добринка Божинова 1997
Дисертация д-р
Албена Крумова , Междукултурни модели на болестта- сравнителен анализ., , Ръководител:доц. д-р Павлина Петкова 2006
Книга
1 Албена Крумова, Психология на образованието: един съвременен поглед, ISBN:978-619-90563-1-8, ECBES, Рецензирано 2017
2 Andreea Negruti, Plama Hristova, Knud Larsen, Krum Krumov, Albena Krumova, Positive Organizational Psychology. , ISBN:978-3-86219-844-3, Kassel University Press GmbH, Рецензирано, International 2015
3 Албена Крумова, Абнормно детско развитие и поведение. , ECBES“, ISBN 978-619-90563-0-1, София, Рецензирано 2015
4 Албена Крумова , Личността извън норма., Образование, Рецензирано 2004
Статия в научно списание
1 Krumov KD, Schneider JF, Liu J, Krumova AK, Widodo E, Gungov AL, Juhasz M, Garvanova MZ, Milburn J, Kumar S, Attitudes towards Risk-Taking at the Beginning of the Covid-19 Pandemic: A Cross-Cultural Study, Psychology & Psychology Research International Journal, vol:8, issue:3, 2023, ISSN (online):2576-0319, doi:https://doi.org/10.23880/pprij-16000356, Ref, Web of Science, International 2023
2 Krum D. Krumov, Johann F Schneider, Jin Liu, Albena K. Krumova, Eko Widodo, Alexander L Gungov, Marta Juhasz, Magdalena Z. Garvanova, Sanjay Kumar, Rita Repaczki, Cross-cultural Research of the Perceived Risk During the COVID-19 Pandemic, Journal of Risk Analysis and Crisis Response, vol:13, issue:1, 2023, doi:https://doi.org/10.54560/jracr.v13i1.352, International 2023
3 Krum D. Krumov, Knud S. Larsen, Jin Liu, Johann F. Schneider, Albena K. Krumova, Eko Widodo, Alexander L. Gungov, Marta Juhasz, Magdalena Z. Garvanova, Joseph T. Milburn, Global Fear, Hopelessness and Media Overexposure of the Danger of COVID-19: A Cross-cultural Research , International Journal of Current Science Research and Review , vol:06, issue:10, 2023, pages:6840-6852, ISSN (online): 2581-8341 , doi:https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i10-37, Ref, Web of Science, др., International 2023
4 Krumov KD, Larsen KS, Schneider JF, Liu J, Krumova AK, Widodo E, Gungov AL, Juhasz M, Garvanova MZ, Milburn J, The Impact of Age on the Health Locus of Control in Different Cultural Contexts during the Covid-19 Pandemic, Neurology & Neurotherapy Open Access Journal, vol:8, issue:2, 2023, pages:6840-6852, ISSN (online):2639-2178, doi:https://doi.org/10.23880/nnoaj-16000179, Ref, Web of Science, International 2023
5 Krum D. Krumov, Knud S. Larsen, Jin Liu, Johann F. Schneider, Albena K. Krumova, Eko Widodo, Marta Juhasz, Magdalena Z. Garvanova, Sanjay Kumar, Rita Repaczki, Health locus of control in a pandemic situation: cross-cultural differences between European and Asian respondents, Health Psychology Report, vol:10, issue:3, 2022, Ref, Web of Science, International 2022
6 Krumov, Krum D., Larsen, Knud S., Liu, Jin, Schneider, Johann F., Kemmelmeier, Markus, Krumova, Albena K., Widodo, Eko, Gungov, Alexander L., Juhasz, Marta, Garvanova, Magdalena Z., Workaholism across European and Asian cultures during the COVID-19 pandemic, PSYCH JOURNAL, vol:11, issue:1, 2022, pages:85-96, ISSN (print):2046-0252, ISSN (online):2046-0260, doi:10.1002/pchj.501 2022
7 Крумова, А., Когнитивен стил и стилове на учене при учениците, Предучилищно и училищно образование: управление, възпитание, обучение, 2018 2018
8 Крумова, А., Мултидименсионалната същност на перфекционизма., Образование, детско развитие и консултиране , брой:1-2, 2018, стр.:57-71 2018
9 Крумова, А., Ефективното управление на класната стая – психологически аспект, Предучилищно и училищно образование: управление, възпитание, обучение, 2017, стр.:27-42 2017
10 Крумова, А., Конфликти в училище и подходи за справяне с проблемното поведение, Предучилищно и училищно образование: управление, възпитание, обучение, 2017, стр.:18-30 2017
11 Крумова, А., Някои противоречия във възгледите за детското развитие, Образование, детско развитие и консултиране, 2017, стр.:3-11 2017
12 Крумов, К., Крумова, А., Фундаментални таксономични дименсии: невробиологичен пласт на индивида като биосоциална система , Мениджмънт, консултиране и организационно развитие , брой:1-2, 2017, стр.:3-25 2017
13 Krumov, K, Larsen, K, Krumova, A., Cognition: some contemporary issues. , Journal of Education, Child Development and Counseling, 2016, стр.:3-22, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
14 Krumov, K., Schneider, J., Krumova, A., Hristova, P., Leadership key competencies in educational systems and basic principles for educational reforms in the digital era, Journal of Education, Child Development and Counseling, 2016, pages:23-33, International 2016
15 Krumov, K., Hristova, P., Negruti, A., Krumova, A., Perceptions of toxic leaders – empirical research, Journal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development, issue:1-2, 2016, pages:3-17, International 2016
16 Krumova, A., Hristova, P., Stress management in the school institution – a psychological aspect., Journal of Management, Consulting and Organizational Development, брой:1-2, 2016, стр.:3-17, ISSN (online):1314-8475 2016
17 Krumov, K., Hristova, P., Krumova, A., Novkova, J., Stress, stressors and organizational commitment, Human resources, leadership and organizational management, том:1, брой:1-2, 2016, стр.:73-93 2016
18 Krumov, K., Schneider, J. F., Larsen, K., Hristova, P., Krumova, A., Negruti, A., The entrepreneur as an innovator: Contemporary status and new opportunities for women entrepreneurship, Human resources, leadership and organizational management, , vol:1, 2016, pages:13-50, International 2016
19 Крумова, А., Обучение и формиране на иновативно мислене, Иновации, предприемачество и устойчиво развитие, брой:1-2, 2016, стр.:36-52, ISBN:2367-5861 2016
20 Крумова, А., От стиловете на родителстване до стиловете на управление – паралели, Мениджмънт, консултиране и организационно развитие, брой:1-2, 2016, стр.:40-55, ISBN:1314-8737 2016
21 Крумова, А., Проблеми в развитието на децата през ранна и предучилищна възраст, Образование, детско развитие и консултиране, 1-2, брой:1-2, 2016, стр.:79-86, ISSN (online):2367-542X 2016
22 Крумов, К., Христова, П., Крумова, А., Токсичното лидерство – психологически аспект, Летописи, том:1, 2016, стр.:28-31 2016
23 Krumov, K., Larsen, K., Radovic-Markovic, M., Krumova, A., Hristova, P., An Impact of an Educational System on Organizational Effectiveness and Sustainable Development of Any Society , The IPSI BgD Transactions on Advanced Research, vol:11, issue:2, 2015, pages:28-36, International 2015
24 Larsen K., Krumova, A., Krumov, K., Contemporary educational and psychological issues: theory and practice, Journal of Education, Child Development and Counseling, брой:1-2, 2015, стр.:3-18, ISSN (online):2367-542X, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
25 Krumov, K., Vazov, G., Hristova, P., Krumova, A., Negruti, A., Smilkova, D., Destructive and toxic leaders - psychological portrait, Journal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development, 2015, стр.:44-62, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
26 Krumov, K., Schneider, J., Larsen, K., Haralampiev, K., Hristova, P., Krumova, A., Vazov, G., Novkova, J., Smilkova, D., First version of the questionnaire for measuring attitudes toward women entrepreneurship, Journal of Management, Consulting and Organizational Development, брой:1-2, 2015, стр.:3-15, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
27 Krumov, K., Vazov, G., Krumova, A., Hristova, P., Negruti, A., Smilkova, D., Positive and dark side of leadership: Theoretical aspect, Journal of Management, Consulting and Organizational Development, брой:1-2, 2015, стр.:44-59, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
28 Krumov, K., Krumova, A., Hristova, P., Third educational revolution: Education system reform in the 21st century., Journal of Education, Child Development and Counseling, том:1-2, 2015, стр.:19-28, ISSN (online):2367-542X 2015
29 Krumov, K., Larsen, K.,, Hristova, P., Negruti, A., Krumova, A., Juhasz, M., Smilkova, D., Gatzova, V., Gospodinova, P., Novkova, J., Women entrepreneurs: theoretical analysis and cross-national research, ournal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development, 2015, стр.:3-43, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
30 Крумова, А., Особености на социалното и емоционалното развитие в детска възраст., Образование, брой:1, 2015, стр.:69-81 2015
31 Крумова, А., Родителски стилове и партньорски отношения между родители и учители., Организация и управление на училището и детската градина, брой:1, 2015, стр.:98-106 2015
32 Крумова, А., Теоретични модели за детското развитие – сравнителен анализ. , Образование, детско развитие и консултиране, 2015, стр.:50-61 2015
33 Krumov, K., Larsen, K., Radovic-Markovic, M., Krumova, A., Hristova, P., Shopova, S., Motivation: The intrinsic value of labour and comparative work related values. , Education, Child Development and Counseling, брой:1-2, 2014, стр.:3-12, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
34 Krumov, K., Larsen, K., Atanassova, M., Krumova, A., Hristova, P., Negruti, A., Juhasz, M., Takacs, V, Novkova, J., Smilkova, D., Beliefs about women entrepreneurs: an exploratory cross-national study, Journal of Management, Consulting and Organizational Development, 2014, стр.:3-16, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
35 Mirjana Radović-Marković, Krum Krumov, Albena Krumova, Marko Malović, Motivational factors affecting entrepreneurial decision: a comparison between Bulgarian and Serbian women entrepreneurs, Ecologica: nauka, privreda, iskustva, 2014, International 2014
36 Krumov, K., Hristova, P., Krumova, A., Novkova, J., Perceptions of Bulgarian women’s motives for involvement in entrepreneurial business , Journal of management, consulting and organizational development, issue:1-2, 2014, pages:49-55 2014
37 Krumov, K., Larsen, K., Krumova, A., Novkova, J., Perceptions of Bulgarian women’s motives for involvement in entrepreneurial business. , Journal of management, consulting and organizational development, 2014, стр.:49-54 2014
38 Krum Krumov, Mirjana Radović-Marković, Knud S. Larsen, Margarita Atanassova, Albena Krumova, Plama Hristova, Marta Juhasz, Andreea Negruti, Veronika Takacs, Julika Novkova, Psychological research of attitudes toward women entrepreneurship – cross-national specifics , Astitva International Journal of Commerce, Management and , 2014, стр.:110-128, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
39 Krumov, K., Radovic-Markovic, M., Larsen, K., Atanassova, M., Krumova, A., Hristova, P., Juhasz, M., Negruti, A., Takacs, V., Novkova, J., and Barnoczki, A., Psychological research of attitudes toward women entrepreneurship – cross-national specifics, Astitva International Journal of Commerce, Management and Social Sciences, 2014, pages:110-128, Ref, Web of Science, International 2014
40 Krumov, K., Larsen, K., Krumova, A., Hristova, P., The crises of our times as a challenge to the sustainable development of modern civilization, Journal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable , брой:1-2, 2014, стр.:3-9, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
41 Krumov, K., Radovic-Markovic, M., Haralampiev, K., Krumova, A., Hristova, P., Shopova, S., Novkova, J., Work motivation and value of labour. In: Innovative behavior, entrepreneurship and sustainable development. , Journal International Review, 2014, стр.:136-148, ISBN:978-954-621-247-4, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
42 Крумова, А., Средната възраст – поведенческа устойчивост и личностни кризи., Иновации, предприемачество и устойчиво развитие., брой:1-2, 2014, стр.:40-49 2014
43 Krumova, A., From Social Change Towards Erasing the Boundary Between Norm and Pathology. Psychological Research, Психологични изследвания, брой:1, 2001, стр.:35-42, ISSN (print):1311-4700,, ISSN (online):2367-4563. 2001
44 Крумова, А., "Отново никой не разбра, че имаше опасност да умра": психични особености и психотерапия при случай с психосоматични кризи., Психосоматична медицина, том:IV, брой:1/2, 1998, стр.:171-173 1998
45 Крумова, А., Михайлова, М., Семейството като източник на неврози., Образование, брой:5, 1998, стр.:66-71 1998
Статия в поредица
1 Христова, П., Krumova, A., Виртуалното лидерство – психологически аспекти., Българско списание по психология, 2021, стр.:221-229, ISBN:0861-7813 2021
2 Krumova, A., Христова, П., Здравен локус на контрол в условията на екстремална пандемична ситуация: психологическо изследване., Българско списание по психология, том:кн. 3, 2021, стр.:7-16, ISBN:0861-7813, Ref 2021
3 Крумова, А., Юхаш, М., Гарванова, М., Репачки, Р., Христова, П., Работохолизъм в условията на пандемия: сравнителен анализ между България и Унгария. , Международно списание по философии и психологии "Диоген", vol:Психология, issue:29, Publisher:Диоген, 2021, pages:31-46, ISSN (print):2367-9549, ISSN (online):1314-2763, Ref, International 2021
4 Krumova, A., Larsen, K., Changes and Challenges of Midlife. Journal of Management, Consulting and Organizational Development, Journal of Management, Consulting and Organizational Development, 2017, pages:34-46, ISSN (online):1314-8475 2017
5 Krumova, A., Larsen, K., Overcoming the Midlife Crisis, Journal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development, issue:1-2, 2017, pages:26-36, ISSN (online):2367-587Х, International 2017
6 Krumov, K., Krumova, A., The Adaptive Mechanism as a Basis for a Psychological Taxonomy, Journal of Management, Consulting and Organizational Development, issue:1-2, 2017, pages:3-34, ISSN (online):1314-8475 2017
7 Mirjana, Radovic-Markovic, Vladimir, Vukotic, Albena Krumova, Work Motivation: Comparative Analysis between Serbia and Bulgaria, INTERNATIONAL REVIEW, issue:1-2, 2014, pages:127-135, ISSN (print):2217-9739, Ref, International 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Крумова, А., Христова, П., Изследване на здравния локус на контрол в България и Германия по време на ковид пандемията, ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ, редактор/и:Зиновиева, И., Андреева, Л., Карабельова, С., издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2022, стр.:279-289, ISBN:978-954-07-5611-0, Ref 2022
2 Крумова, А., Христова, П., Перфекционизъм и работохолизъм – две страни на една и съща монета, Лидерство и развитие на човешките ресурси, 2020, стр.:833-842, ISSN (online):978-954-07-4979-2 2020
3 Христова, П., Крумова, А., Фактори, обуславящи позитивните нагласи към спорта при спортуващи юноши. В: Янева-Прокопова, А. (ред.)Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта. УИ "Св. Климент Охридски", 357-366 ISSN: 1314-2275 , Дванадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", редактор/и:Янева-Прокопова, А., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", София, 2020, стр.:357-366, ISSN (print):1314-2275 2020
4 Христова, П., Крумова, А., Позитивни функции на конфликтите в организацията, Лидерство и развитие на човешките ресурси, editor/s: Снежана Илиева, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, ISSN (online):978-954-07-4979-2, Ref 2019
5 Krumov, K., Larsen, K., Radovic-Markovic, M., Krumova, A., Hristova, P., From organizational change to organizational effectiveness, The individual and society: challenges of social change, 2014, pages:14-30, ISBN:978-954-411-151-9, International 2014
6 Radovic-Markovic, M., Krumov, K., Hristova, P., Krumova, A., Meaningful work and work motivation. , The individual and society: challenges of social change. , 2014, pages:63-74, ISBN:978-954-411-151-9, International 2014
7 Albena Krumova, Plama Hristova, Julika Novkova, Public opinion about motives for women entrepreneurship: cross-cultural research., In: Grozdanic, R., Ivkovic, D., & Djuricic, Z. (Eds.). Employment, education and and entrepreneurship (Vol. 1), Gender, IT and Marketing Issues in Entrepreneurship. The Second International Scientific Conference, 2013, pages:61-74, ISBN:978-86-6069-095-3 2013
8 Katarina Majstorovic, Albena Krumova, What does it mean to blow-the-whistle: ethical approach , In: Karavidic, S., Cogoljevic, D., Kyruzi, I. (Eds). Education and employment opportunities for entrepreneurs. The Second International Scientific Conference , 2013, стр.:329-347, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
9 Крумова, А., Дименсии на шизофренната личност в условията на социален преход, Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски” Философски факултет. Книга Психология.Том 94-95 , 2003, стр.:225-244 2003
Студия в научно списание
Krum D. Krumov, Knud S. Larsen, Alexander L. Gungov, Jin Liu, Johan F. Schneider, Markus Kemmelmeier, Albena K. Krumova, Eko Widodo, Marta Juhasz, Magdalena Z. Garvanova, Cross-cultural and gender differences as predictors of workaholic and perfectionist attitudes during the Covid-19 pandemic. , Nanotechnology Perceptions, vol:19, issue:1, 2023, pages:41-67, International 2023
Студия в поредица
Крумова, А., Христова, П., Перфекционизъм и работохолизъм: многодименсионален характер и взаимосвързаност, Годишник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Философски факултет, кн. Психология, том:кн. Психология, брой:том 110, редактор/и:Андреева, Л., Калчев, П., Зиновиева, И., Карабельова, С., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", София, 2020, стр.:48-72, ISSN (online):0204-9945, Ref 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Paramova, P., Pachi, D., Krumova, A., Blumberg, H., Appel, L., Zeligman, R. & Czopp, S., Differences or Social Attitudes? Significant Predictors of Attitudes to War and Peace in Three National Contexts 2019
2 Секционен доклад, Плама Христова, Албена Крумова, Позитивни функции на конфликтите в организацията 2019
3 Секционен доклад, Албена Крумова, Differences or Social Attitudes? Significant Predictors of Attitudes to War and Peace in Three National Contexts 2019
4 Секционен доклад, Албена Крумова, Плама Христова, „Перфекционизъм и работохолизъм – две страни на една и съща монета“ 2019
5 Секционен доклад, Plama Hristova, Albena Krumova, Julika Novkova, Role stressors and organizational commitment: empirical research 2014
6 Секционен доклад, Radović-Marković, M., Krumov, K., Krumova, A., Malović, M., Motivational factors affecting entrepreneurial decision: a comparison between Bulgarian and Serbian women entrepreneurs. 2014
7 Секционен доклад, Krum Krumov, Mirjana Radovic-Markovic, Kaloyan Haralampiev, Albena Krumova, Plama Hristova, Stoyanka Shopova, Julika Novkova, Work motivation and value of labour. 2014
8 Секционен доклад, Krum Krumov, Knud Larsen, Mirjana Radovic Markovic, Albena Krumova, Plama Hristova, From organizational change to organizational effectiveness. 2014
9 Секционен доклад, Albena Krumova, Plama Hristova, Julika Novkova, Public opinion about motives for women entrepreneurship: Cross‐cultural research. 2013
10 Секционен доклад, Katarina Majstorovic, Albena Krumova, What does it mean to blow‐the‐whistle: ethical approach. 2013