Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мария Колева

Researcher ID (Web of Science):D-1979-2019

ORCID ID:0000-0003-4767-4515
Научно ръководство
Мария Колева, Интеграция на самостоятелни софтуерни приложения с платформа за SOA, дипломна работа: 2017
Статия в научно списание
1 Ivan Stanev, Maria Koleva, Why the standard methods, 5GL, common platforms and reusable components are the four pillars of the new computational paradigm Programming without programmers, International Journal of Education and Information Technologies, issue:13, 2019, pages:49-58, ISSN (online):2074-1316, PhD 2019
2 Ivan Stanev, Maria Koleva, Architecture knowledge for software generation, International Journal of Education and Information Technologies, issue:12, 2018, 2018, pages:46-57, ISSN (online):2074-1316, PhD 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivan Stanev, Maria Koleva, Knowledge Based Automated Software Engineering Platform Used for the Development of Bulgarian E-Customs, Proceedings of the 19th International Conference on Applied Computer Science and Engineering, 2017, pages:1900-1906, ISSN (online):1307-6892, PhD 2017
2 Ivan Stanev, Maria Koleva, Method for Information Systems Automation Programming, Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Publisher:University of Genoa/ AISel 2017, 2017, ISBN:979-12-200-2287-3, AIS eLibrary, PhD 2017
3 Ivan Stanev, Maria Koleva, Bulgarian eGovernment Information System Based on the Common Platform for Automated Programming – Requirements, Proceedings of the 10th Jubilee International conference Information Systems & Grid Technologies, Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2016, pages:125-133, ISSN (print):1314-4855, PhD 2016
4 Ivan Stanev, Maria Koleva, Bulgarian eGovernment Information System Based on the Common Platform for Automated Programming – Technical Solution, Proceedings of the 10th Jubilee International conference Information Systems & Grid Technologies, Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2016, pages:134-151, ISSN (print):1314-4855, PhD 2016
5 Ivan Stanev, Maria Koleva, Bulgarian Health Information System based on the Common Platform for Automated Programming, Proceedings of the 10th Mediterranean Conference on Information Systems, Publisher:University of Nicosia / AISeL 2016, 2016, ISBN:978-9963-711-42-0, AIS eLibrary, PhD 2016
6 Иван Станев, Мария Колева, Изграждане на Български електронни митници на базата на Обща платформа за автоматизирано програмиране – Изисквания, Научни трудове на Русенския университет 2016, том 55, серия 6.1, 2016, стр.:33-39, ISSN (print):1311-3321, ISSN (online):2603-4123, PhD 2016
7 Иван Станев, Мария Колева, Изграждане на Български електронни митници на базата на Обща платформа за автоматизирано програмиране – Технологична рамка, Научни трудове на Русенския университет 2016, том 55, серия 6.1, 2016, стр.:40-46, ISSN (print):1311-3321, ISSN (online):2603-4123, PhD 2016
8 Ivan Stanev, Maria Koleva, A Common Automated Programming Platform for Knowledge Based Software Engineering, Proceedings of ICSII 2015 17th International Conference on Semantic Interoperability and Integration, 2015, pages:638-641, PhD 2015
9 Иван Станев, Мария Колева, KBASE – изисквания към технологичната рамка, Научни трудове на Русенския университет 2015, том 54, серия 6.1, 2015, стр.:119-124, ISSN (print):1311-3321, ISSN (online):2603-4123, PhD 2015
10 Иван Станев, Мария Колева, KBASE – технологична рамка, Научни трудове на Русенския университет 2015, том 54, серия 6.1, 2015, стр.:172-176, ISSN (print):1311-3321, ISSN (online):2603-4123, PhD 2015
11 Ivan Stanev, Maria Koleva, KBASE Technological framework and Its Requirements, Proceedings of ICSII 2015 17th International Conference on Semantic Interoperability and Integration, 2015, pages:634-637, ISSN (online):1307-6892, PhD 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Колева, Why the standard methods, 5GL, common platforms and reusable components are the four pillars of the new computational paradigm Programming without programmers 2018
2 Секционен доклад, Мария Колева, Method for Information Systems Automation Programming 2017
3 Секционен доклад, Мария Колева, Knowledge Based Automated Software Engineering Platform Used for the Development of Bulgarian E-Customs 2017
4 Секционен доклад, Мария Колева, Bulgarian eGovernment Information System Based on the Common Platform for Automated Programming – Requirements 2016
5 Секционен доклад, Мария Колева, Изграждане на Български електронни митници на базата на Обща платформа за автоматизирано програмиране – Технологична рамка 2016
6 Секционен доклад, Мария Колева, KBASE – изисквания към технологичната рамка 2015
7 Секционен доклад, Мария Колева, A Common Automated Programming Platform for Knowledge Based Software Engineering 2015