Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на София Костадинова
Глава от книга
Assenov, A., A. Chikalanov, M. Lyubenova, S. Kostadinova, Ecosystem Services - A Function of Natural Capital, Book of Abstracts, Kemer, Antalya, Turkey, Рецензирано 2016
Книга
A. Assenov, A. Chikalanov, M. Lyubenova, S. Kostadinova, Ecosystem Services - A Function of Natural Capital.Recep Efe Münir, Öztürk (Eds).Contemporary Studies in Environment and Tourism, Ch. 4, 43-60. , ISBN:ISBN (13): 978-1-4438-7283-6 ISBN (10): 1-4438-7283-0 , Cambridge Scholars Publishing, Stephenson Library, Ref, Рецензирано, International 2017
Научно ръководство
1 Assen Assenov, Ландшафтно проучване в българската част на водосбора на р. Струмешница за оценка на кестеновите ландшафтните/екосистемни стоки и услуги, СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет дипломна работа:София Костадинова 2015
2 Стоян Недков, Пространствен анализ на екосистемните услуги в българската част на басейна на река Струмешница, СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет дипломна работа:София Костадинова 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 S. Harizanov, D. Dimov, N. Naidenov, S. Kostadinova, Multi-frame Denoising of Still Images, 120-th European Study Group with Industry (ESGI'120), July 25 - 29, 2016, Sofia, Bulgaria, Problems & Final Reports, 2016, pages:31-54, ISBN:978-619-7223-31-6 2016
2 А. Асенов, С. Костадинова, Идеен проект за развитието на екологичната мрежа НАТУРА 2000 във водосбора на р. Струмешница на територията на Р. Македония., „География и регионалистика“ от научна конференция посветена на проф. д-р Иван Батаклиев и 145 години от основаването на БАН., редактор/и:Г. Железов и др., издателство:Издателство на БАН, 2014, Ref, MSc 2014