Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Мира Цветкова-Арсова

Author ID (SCOPUS):24777288200

Researcher ID (Web of Science):AAM-5058-2020

ORCID ID:0000-0001-6710-8663
Глава от книга
1 Mira Tsvetkova, Vladimir Radoulov, S. Sabeva, 2.4. Children with special educational needs. In: Hygiene and Ecology. Volume 1. Editor: D. Tsvetkov., ISBN:978-619-7125-65-8, Flat LTD., София, Рецензирано 2019
2 Mira Tsvetkova-Arsova, 2.5. Children with multiple disabilities. In: Hygiene and Ecology. Volume 1. Editor: D. Tsvetkov., ISBN:978-619-7125-65-8, Flat LTD., София, Рецензирано 2019
3 Mira Tsvetkova-Arsova, 2.6. Autism. In: Hygiene and Ecology. Volume 1. Editor: D. Tsvetkov., ISBN:978-619-7125-65-8, Flat LTD., София, Рецензирано 2019
4 Mira Tsvetkova-Arsova, Vladimir Radoulov, Chapter 14. Professional training and work of persons with disabilities. In: Hygiene: occupational medicine. Volume 2. Editor: D. Tsvetkov., ISBN:978-619-7125-65-8, Flat LTD., София, Рецензирано 2019
5 Mira Tzvetkova-Arsova, Tamara Zappaterra, Vaska Stanceva-Popkostadinova-editor, Serenella Besio-editor, Play in Children with Visual Impairments. In: Play development in children with disabilities, ISBN:978-3-11-052214-3, DE GRUYTER OPEN, Ref, Рецензирано, International 2017
6 Мира Цветкова-Арсова, Аутизъм. В: Хигиена и екология, том 1, (Д. Цветков – ред.), трето изд., изд. Камея, София, 2014, 407–411., ISBN:ISBN 978-621-140-0 , Камея, София, Рецензирано 2014
7 Мира Цветкова-Арсова, Деца с множество увреждания. В: Хигиена и екология, том 1, (Д. Цветков – ред.), трето изд., изд. Камея, София, 2014, 403–407., ISBN:ISBN 978-621-140-0 , Камея, София, Рецензирано 2014
8 Мира Цветкова-Арсова, Владимир Радулов, Деца със специални педагогически нужди. В: Хигиена и екология, том 1, (Д. Цветков – ред.), в съавт. с Радулов Вл., трето изд., изд. Камея, София, 2014, 398–403., ISBN:ISBN 978-621-140-0 , Камея, София, Рецензирано 2014
9 Мира Цветкова-Арсова, Владимир Радулов, Професионална подготовка и труд на лица с нарушения, том 2, (Д. Цветков – ред.), в съавт. с Радулов Вл., второ изд., изд. Камея, София, 2014, 325–328., ISBN:ISBN 978-619-7084-14-6 , Камея, София, Рецензирано 2014
Дисертация доктор на науките
Мира Цветкова-Арсова, Дисертация за придобиване на научна степен "доктор на науките" на тема: Равнище на представите за пространство и за собственото тяло у зрително затруднени ученици в начална училищна възраст, СУ 2014
Дисертация д-р
Мира Димитрова Цветкова-Арсова, дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на тема: Тактилно изследване на предмети в малкото пространство от слепи ученици в начална училищна възраст, , Ръководител:доц. Владимир Радулов 1998
Книга
Владимир Радулов, Мира Цветкова-Арсова, Психология на зрително затруднените, ISBN:ISBN - 978-954-549-096-5 , ИК "Феномен", София, Рецензирано 2011
Монография
1 Мира Цветкова-Арсова, Аутизъм. Подходи и стратегии за въздействие., ISSN (print):, Университетско издателство Свети Климент Охридски, София, Рецензирано 2022
2 Мира Цветкова-Арсова, Даринка Борисова, Светлозар Парапанов, Методическо ръководство за обучение на сляпо-глухи в български жестови език и алтернативни средства за комуникация / издание на МОН, ISBN:978-954-8973-33-5, Ref 2020
3 Мира Цветкова-Арсова, Педагогика на деца и ученици с множество увреждания , ISBN:ISBN 978-954-549-111-5, ИК "Феномен", София, Рецензирано 2015
4 Мира Цветкова-Арсова, Обучение на сляпоглухи деца и юноши /монография, ISBN:ISBN - 954-07-2020-6, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2004
Научен проект
1 Мира Цветкова-Арсова, Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа, Член, СУ-ФНИ, Номер на договора:80-10-176/27.04.2020 2019
2 Мира Цветкова-Арсова, ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, Член, СУ-ФНИ 2018
3 Мира Цветкова-Арсова, Quality Assurance in VET for learners with ADHD по програма Еrasmus+, Член, Erasmus+ 2016
4 Мира Цветкова-Арсова, Подкрепа за равен достъп и личностно развитие, Член, Eвропейска комисия 2016
5 Мира Цветкова-Арсова, EEA Grants, Член, EEA Grants 2015
6 Мира Цветкова-Арсова, Play for Children with Disabilities TD COST Action TD1309, Член, COST 2015
7 Мира Цветкова-Арсова, "BaGMIVI = Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments – Преодоляване на различията между музеи и физически лица със зрителни увреждания", Ръководител, Erasmus+ 2014
8 Мира Цветкова-Арсова, Включващо обучение, Член, Структурни фондове 2013
9 Мира Цветкова-Арсова, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийския университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04/0011 2012
10 Мира Цветкова-Арсова, "Подавам ти ръка - интерактивен модел за интегрирано и включващо обучение на ученици със специални образователни потребности", Член, Eвропейска комисия, Номер на договора:BG051PO001-4.1.04-0035 2010
11 Мира Цветкова-Арсова, "Образователен модел за интеркултурно обучение и възпитание на ученици от етнически малцинствени групи", Ръководител, Европейска комисия, Номер на договора:BG051PO001-4.1.03-0248 2009
Научно ръководство
1 Мира Цветкова-Арсова, "Development of language skills and of vocabulary in students with autism in the secondary education", дисертация д-р:Vasiliki Koufoupolou 2022
2 Мира Цветкова-Арсова, Employing tactile materials for teaching visually impaired students in the elementary school, дипломна работа:ХРИСУЛА САМПСОНИДУ 2022
3 Мира Цветкова-Арсова, Implementation of the principles in the education of students with multiple disabilities in practice, дипломна работа:MARIOS NTALAGIORGOS 2022
4 Мира Цветкова-Арсова, Teachers’ opinions upon the use of Augmentative and Alternative Communication and Assistive Technology in children with Multiple disabilities, дипломна работа:APOSTOLIS MILITSIS 2022
5 Мира Цветкова-Арсова, The vocational education and training of people with disabilities in Greece – Views of teachers , дипломна работа:SOTIRIA ANTAZOPOULOU 2022
6 Мира Цветкова-Арсова, Use and effect of social stories in children with autism spectrum disorders: a case study, дипломна работа:PETROULA PETRALINA GKANA 2022
7 Мира Цветкова-Арсова, Влияние на пола при избор на образование и професия от лица със специални потребности, дисертация д-р:Maria Nikolaos Meremetidou 2022
8 Мира Цветкова-Арсова, Еarly intervention in children with visual disabilities, дипломна работа:AGAPI PAPANIDOU 2022
9 Мира Цветкова-Арсова, Оценяване на уменията за самостоятелен и независим живот у ученици с интелектуална недостатъчност, дисертация д-р:Starvrula Atanasios Vasilakopoulou 2022
10 Мира Цветкова-Арсова, Adaptations and support for visually impaired students included in general schools.", дипломна работа:Георгия Зерва 2021
11 Мира Цветкова-Арсова, Competencies of special education teachers for remote and online training of students with special educational needs (SEN), СУ-ФНОИ дипломна работа:Argyroula Antoniou 2021
12 Мира Цветкова-Арсова, Correlations between rhythmic efficiency and kinetic skills in visually impaired students", дипломна работа:Хариклея Йоаниду 2021
13 Мира Цветкова-Арсова, Social skills of children with Acoustic Processing Disorder, СУ-ФНОИ дипломна работа:Nikoletta Gkourdoglou 2021
14 Мира Цветкова-Арсова, The role of ESL in the early identification of dyslexia at Greek primary school students , дипломна работа:Efthalia Gouzgouri 2021
15 Мира Цветкова-Арсова, THE USE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF CHILDREN AND STUDENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER-ADVANTAGES AND BENEFITS, СУ-ФНОИ дипломна работа:EVANGELIA KOYTSIOYKI 2021
16 Мира Цветкова-Арсова, Професионална реализация и кариерно развитие при зрително затруднените: Възможности и предизвикателства, СУ-ФНОИ дипломна работа:Михаела Петкова 2021
17 Мира Цветкова-Арсова, Професионална реализация и кариерно развитие при зрително затруднените: възможности и предизвикателства, дипломна работа:Михаела Петкова 2021
18 Мира Цветкова-Арсова, Стратегии за повишаване на социалните умения у ученици от аутистичния спектър в общообразователни условия, дисертация д-р:Theodoros Evangelos Baxevanidis 2021
19 Мира Цветкова-Арсова, Съвременни подходи и стратегии в приобщаващото образование на ученици с нарушено зрение в началното училише, дисертация д-р:Martha Vasilios Vasiloglou 2021
20 Мира Цветкова-Арсова, "Occupational Therapy Approaches and Strategies in the education of highly functioning autistic students (Asperger Syndrome)", СУ-ФНОИ дисертация д-р:Christos Bampalis 2020
21 Мира Цветкова-Арсова, Learning difficulties in students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), дипломна работа:Nikoleta Patiou 2020
22 Мира Цветкова-Арсова, Teachers attitudes towards visually impaired students, дипломна работа:Chrysoula Andredaki 2020
23 Мира Цветкова-Арсова, The contemporary situation of teaching mathematics to students with visual impairments in Greece, СУ-ФНОИ дипломна работа:Paraskevi Kostakopoulou 2020
24 Мира Цветкова-Арсова, Оценяване равнището на самостоятелност на деца и ученици с интелектуална недостатъчност от техните родители, дипломна работа:Мария Цигиду 2020
25 Мира Цветкова-Арсова, Сензорен профил на деца и ученици с нарушения в сензорната интеграция, дипломна работа:Кириаки Сархоси 2020
26 Мира Цветкова-Арсова, СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА УЧЕБНА СРЕДА ЗА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА, дипломна работа:Стефания Самара 2020
27 Мира Цветкова-Арсова, Състояние на приобщаващото образование при ученици със зрителни нарушения в Гърция и България: сравнително проучване, дипломна работа:Елисавет Димитриос Сиори 2020
28 Мира Цветкова-Арсова, „Възприемане и изграждане на взаимоотношения между ученици със специални образователни потребности (СОП) и съученици без нарушения в общообразователна среда”, дисертация д-р:Мария Валявичарска - Караиванова 2019
29 Мира Цветкова-Арсова, Readiness of the regular schools for inclusion of students with Down Syndrome, дипломна работа:Eleni Kyrgialani 2019
30 Мира Цветкова-Арсова, НАГЛАСИ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИТЕЛИ КЪМ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) В БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ – СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ, дипломна работа:Сюмеййе Хюсеинова Хасанова 2019
31 Мира Цветкова-Арсова, Оказване на тормоз над ученици със специални образователни потребности в общообразователните училища, СУ-ФНОИ дисертация д-р:Олимпия Николаос Кацони 2019
32 Мира Цветкова-Арсова, Хората с увреждания в древногръцката литература - съвременен педагогически прочит и интерпретация, СУ-ФНПП дисертация д-р:Агорица Филипополу 2019
33 Мира Цветкова-Арсова, Академични постижения по гръцки език при ученици с аутизъм, СУ-ФНПП дисертация д-р:Мария Пападимитриу 2018
34 Мира Цветкова-Арсова, Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици, СУ-ФНОИ дисертация д-р:Константинос Сотириу 2018
35 Мира Цветкова-Арсова, Стратегии и методи за преподаване на математика на ученици с аутизъм в общообразователните училище - темата подлежи на промяна по желание на докторанта!, дисертация д-р:Кириакос Динакис 2018
36 Мира Цветкова-Арсова, Създаване и прилагане на специални програми по физическо възпитание и спорт за ученици със сензорни увреждания, обучаващи се в общообразователни училища, СУ-ФНПП дисертация д-р:Игнатиос Караникас 2018
37 Мира Цветкова-Арсова, Art, museums and Blind, SU дипломна работа:Evdoxia Kondraki 2017
38 Мира Цветкова-Арсова, Психологическо и педагогическо въздействие на занятията по физическо възпитание и на образователната среда върху зрително затруднени ученици, СУ-ФНПП дисертация д-р:Павлос Константину 2017
39 Мира Цветкова-Арсова, Разработване на ефективна рамка за учене при ученици с аутизъм в гимназиална степен на обучение, дисертация д-р:Мария Бусханедзи 2017
40 Мира Цветкова-Арсова, Policy, Provision and Practice of Inclusive Education for students with Special Educational Needs (SEN)in Greece, СУ дипломна работа:Michael Tigas 2016
41 Мира Цветкова-Арсова, Възприемане на зрително затруднените лица от виждащите хора, СУ-ФНПП дипломна работа:Мария Ника 2016
42 Мира Цветкова-Арсова, Същност и прилагане на индивидуални планове и програми за обучение и развитие на деца и ученици със специални образователни потребности: сравнителен анализ, СУ дипломна работа:Кириаки Мациу 2016
43 Мира Цветкова-Арсова, Developing communication skills in children with multiple disabilities, SU дипломна работа:Theofania Psaroudaki 2015
44 Мира Цветкова-Арсова, Вербализъм при зрително затруднени ученици, дипломна работа:Виктория Ценова 2015
45 Мира Цветкова-Арсова, Изследване на проблемно поведение при ученици с аутизъм, СУ дипломна работа:Калина Азманова 2015
46 Мира Цветкова-Арсова, Методи и средства за оценяване на комуникацията в обучението на невербални зрително затруднени ученици с множество увреждания, СУ дисертация д-р:Емануела Кръстева Стоилова 2015
47 Мира Цветкова-Арсова, Особености в обучението на ученици със зрителни нарушения и аутизъм: анализ на случай, SU дипломна работа:Maria Delichristaki 2015
48 Мира Цветкова-Арсова, Родителите на деца с нарушено зрение - активни участници в образователния процес, СУ дипломна работа:Ралица Чалова 2015
49 Мира Цветкова-Арсова, Съвременно състояние на интегрираното и включващо обучение на зрително затруднените ученици в България, СУ дипломна работа:Георги Станчев 2015
50 Мира Цветкова-Арсова, Access to libraries for blind and visually impaired people, дипломна работа:Kalliopi Ntasiou 2014
51 Мира Цветкова-Арсова, Inclusive education of children with special educational needs: teachers' perspectives, дипломна работа:Мария Скарлатуди 2014
52 Мира Цветкова-Арсова, Individual intervention program for children with autism in preschool age: a case study, дипломна работа:Pantelia Skarlatoudi 2014
53 Мира Цветкова-Арсова, Visually Impaired students’ achievements in mathematics: main issues and difficulties, дипломна работа:Elisavet Tsatsikou 2014
54 Мира Цветкова-Арсова, Отношение на гръцкото общество спрямо хората с увреждания, дипломна работа:Панайота Буловини 2014
55 Мира Цветкова-Арсова, Children with special educational needs and their presentation in fairy tales, folklore and literature, СУ - ФНПП дипломна работа:Agoritsa Filippopoulou 2013
56 Мира Цветкова-Арсова, Deafblindness - appropriate educational approaches, СУ - ФНПП дипломна работа:Martha Vasiloglou 2013
57 Мира Цветкова-Арсова, Development of an Individual Educational Program for Visually impaired students integrated in regular schools, СУ - ФНПП дипломна работа:Aikaterini Kyriakidou 2013
58 Мира Цветкова-Арсова, Dreams in congenitally blind persons – status and peculiarities , СУ - ФНПП дипломна работа:FERONIKI PATLI 2013
59 Мира Цветкова-Арсова, Educational needs and contemporary technology for students with visual disorders in Greece, СУ - ФНПП дипломна работа:Konstantia Korompilia 2013
60 Мира Цветкова-Арсова, Educational programm for socialization and independent living for multiply impaired students, СУ - ФНПП дипломна работа:Evridicy Lyraki 2013
61 Мира Цветкова-Арсова, Motivation of visually impaired students to advance in computer science, СУ - ФНПП дипломна работа:Evangelos Konstantinos 2013
62 Мира Цветкова-Арсова, Teaching vocational skills to visually impaired students, СУ - ФНПП дипломна работа:Anastasia Tsatsa 2013
63 Мира Цветкова-Арсова, The Nemeth Code as a main way for teaching mathematics to visually impaired students in Greece, СУ - ФНПП дипломна работа:Георгиос Манадис 2013
64 Мира Цветкова-Арсова, The schooling of young people with visual impairment in mainstream school – The influence on their social integration, СУ - ФНПП дипломна работа:Nikoleta Poupaki 2013
Превод на статия
1 Анна Трошева–Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Екатерина Софрониева, Христина Белева, инструмент за оценяване TUET, http://www.tuet.eu/ , Ref, International 2020
2 Анна Трошева-Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Екатерина Софрониева, Христина Белева, Инструмент за оценяване използваемостта на играчки и игри TUET, https://www.tuet.eu/tuettoolbul.pdf, ISBN:978-84-09-23411-0, Технологичния институт за продукти за деца и свободно време A, Испания, Ref, International 2020
Редактор на издание нереферирано
Мира Цветкова-Арсова, Сборник доклади от научна конференция на катедра "Специална педагогика": Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедична терминология, Редактор на издание нереферирано 2008
Редактор на издание реферирано
Mira Tzvetkova-Arsova, ICEVI European Newsletter - special edition, February 2020, Редактор на издание реферирано 2020
Редактор на сборник
1 Мира Цветкова-Арсова, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование : материали от Юбилейна научна конференция с международно участие, Редактор на сборник 2019
2 Мира Цветкова-Арсова, Мостове между изследвания и практика в обучението на зрително затруднени деца с множество увреждания : сборник с доклади от семинар на учители на зрително затруднени деца с множество увреждания , 17-20.06.2015 г., гр. Варна / , Редактор на сборник 2016
Речник
1 Мира Цветкова-Арсова, Емилия Евгениева, Миглена Богданова, Станимира Дичева, Вела Топалска, Речник по жесто-мимична реч за сляпоглухи и за зрително затруднени с множество увреждания, второ разширено и допълнено издание, изд. “Д-р Иван Богоров”, София,, София, Рецензирано 2010
2 Мира Цветкова-Арсова, Емилия Евгениева, Миглена Богданова, Станимира Дичева, Вела Топалска, Речник по жесто-мимична реч за сляпоглухи и за зрително затруднени с множество увреждания, ISBN:ISBN - 978-954-316-067-9, изд. “Д-р Иван Богоров”, София, София, Рецензирано 2008
Статия в научно списание
1 Mira Tzvetkova-Arsova, Margarita Tomova, Gabriela Kotseva, Virginio Cantoni, Peter Panev, Nikolay Stoimenov, 3D Tactile Tiles Optimization for Blind and Visually Impaired People, 26th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2022), 2022, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2022), International, PhD 2022
2 Mira Tzvetkova-Arsova, Vladimir Radoulov, Margarita Tomova, Commitment of public institutions in Bulgaria to the access to art for the visually impaired individuals. The role of the BAGMIVI project (Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairment). , Journal of Special education and Rehabilitation. Vol. 19, issue 1-2, 2018. , vol:19, issue:1-2, 2018, Ref, Web of Science 2018
3 Мира Цветкова-Арсова, ГАЛЕРИЯТА – ЕДНО ДОСТЪПНО И ГОСТОПРИЕМНО МЯСТО ЗА ПОСЕТИТЕЛИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ. РОЛЯТА НА ПРОЕКТ BAGMIVI. , Електронно списание за наука, култура и образование, ФНОИ, issue:9, 2018, pages:15-23, Ref 2018
4 Мира Цветкова-Арсова, Изкуство и лица със зрителни затруднения, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, брой:1-2, 2017, стр.:13-29 2017
5 Mira Tzvetkova-Arsova, Olympia Katsoni, Bullying of able-body students towards the students with special educational needs in regular schools. Cyber-bullying fears for SEN students, Journal X-ray@education (X-Ray εκπαίδευση), vol:А, issue:8, 2016, pages:26-35, Ref, International, PhD 2016
6 Мира Цветкова-Арсова, Специалната педагогика и включващото обучение в Норвегия, сп. Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, 1–2, 2015, 9–24., Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, брой:1-2, 2015, стр.:9-24 2015
7 Мира Цветкова-Арсова, Education of Teachers of the Visually Impaired in Bulgaria: Sofia University, The Educator, том:XXVI, брой:2, 2013, стр.:34-36, Ref 2013
8 Mira Tzvetkova-Arsova, Maria Papadaki, Social attitudes and beliefs of sighted people towards blindness and blind persons, Specijalna Edukacija i Rehabilitacija (Journal of Special Education and Rehabilitation), Beograd, Serbia, vol:12, issue:4, 2013, pages:481-499, Ref, International, MSc 2013
9 Mira Tzvetkova-Arsova, Development of an Individualized Educational Plan (IEP) for Visually Impaired multiply disabled students in Bulgaria and the basic areas covered in it., Specijalna Edukacija i Rehabilitacija (Journal of Special Education and Rehabilitation), том:10, брой:1, 2011, стр.:51-74, doi:ISSN 1452-7367, Ref 2011
10 Мира Цветкова-Арсова, Заучената безпомощност” – един нов проблем в обучението на зрително затруднени ученици с множество увреждания, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, брой:1-2, 2011, стр.:17-31 2011
11 Мира Цветкова-Арсова, Владимир Радулов, Сензорно-перцептивно развитие при зрително затруднените, Специална педагогика, брой:3, 2011, стр.:3-29, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 2011
12 Mira Tzvetkova-Arsova, Education of visually impaired on the Balkans – past, present, future, electronic Newsletter of the International Council for Education of Visually Impaired (ICEVI), том:16, брой:4, 2010 2010
13 Мира Цветкова-Арсова, Прилики и различия в когнитивното развитие на зрително затруднени и виждащи деца, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, брой:3-4, 2010 2010
14 Rob Peterson, Deslea Konza, Jan Herrington, Mira Tzvetkova-Arsova, Krasen Stefanov, Assisting Bulgarian special educators with competency development online, , Journal on Campus–Wide Information Systems, Emerald Group Publ., vol:25, issue:4, 2008, pages:197-208, Ref, Web of Science, International 2008
15 Мира Цветкова-Арсова, Исторически преглед върху появата на релефни изображения за зрително затруднени, Специална педагогика, брой:1, 2008, стр.:86-92, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 2008
16 Мира Цветкова-Арсова, Особености и характеристики на преподаването по ориентиране и мобилност при зрително затруднени ученици в съвременните условия, Специална педагогика, брой:2, 2007, стр.:21-34, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 2007
17 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Петрова, Пети европейски семинар за университетски преподаватели по педагогика на зрително затруднените, научна информация, Обучение и Рехабилитация на Зрително Затруднените, брой:1-2, 2007 2007
18 Мира Цветкова-Арсова, Някои проблеми на обучението на слепи ученици с аутизъм, Специална педагогика, брой:1, 2006, стр.:3-10, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 2006
19 Мира Цветкова-Арсова, Особености в обучението на ученици с CHARGE асоциация, Специална педагогика, брой:4, 2006, стр.:65-73, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 2006
20 Мира Цветкова-Арсова, Готовност за интегриране на ученици със специални педагогически нужди в България: сравнително проучване, Специална педагогика, брой:1, 2004, стр.:28-44, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 2004
21 Мира Цветкова-Арсова, Развитие на умения за свободното време при сляпоглухи ученици, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, брой:3-4, 2004, стр.:5-10 2004
22 Мира Цветкова-Арсова, Образователно планиране за зрително затруднени ученици с множество увреждания и сляпоглухи от типа “Планиране с център върху личността”, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, брой:1-2, 2003, стр.:5-14 2003
23 Мира Цветкова-Арсова, Начини на общуване при сляпоглухите, Специална педагогика, брой:1, 2002, стр.:45-58, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 2002
24 Мира Цветкова-Арсова, Сензорната интеграция при деца със специални педагогически нужди, Специална педагогика, брой:4, 2002, стр.:9-16, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 2002
25 Мира Цветкова-Арсова, Техники за създаване на релефни изображения за зрително затруднени деца, , Специална педагогика, брой:1, 2000, стр.:68-80, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 2000
26 Мира Цветкова-Арсова, Изследване на уменията за тактилно различаване и обследване на предмети в малкото пространство от слепи деца, Специална педагогика, брой:2, 1999, стр.:48-58, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 1999
27 Мира Цветкова-Арсова, Физическо развитие на слепите деца, Специална педагогика, брой:3, 1998, стр.:18-28, ISSN (print):ISSN 1310-7003. 1998
28 Mira Tzvetkova-Arsova, Физичкиот развоj на слепите деца (Physical development of blind children), сп. Дефектолошка теориjа и практика (Journal of Special education and Rehabilitation), Скопjе, Macedonia, , сп. Дефектолошка теориjа и практика (Journal of Special education and Rehabilitation), Скопjе, Macedonia, , брой:4, 1998, стр.:65-75, Ref 1998
29 Mira Tzvetkova, Ставот на родителите во однос на раната интервенциja каj децата со оштетен вид (Attitudes of parents to early intervention of visually impaired children), сп. Дефектолошка теориjа и практика (Journal of Special education and Rehabilitation), брой:2, 1997, стр.:100-104 1997
30 Мира Цветкова, Теории и схващания за слепотата, Специална педагогика, брой:3, 1997, стр.:51-60 1997
31 Мира Цветкова, Слепите в древността и средновековието, Педагогика, брой:11, 1996, стр.:84-93, Ref 1996
32 Мира Цветкова, Сравнително проучване на подготовката на кадри за работа със зрително затруднени във Великобритания, САЩ и България, Специална педагогика, брой:3, 1996, стр.:23-29 1996
33 Мира Цветкова, Тактилно развитие на слепите деца, Педагогика, брой:3, 1996, стр.:58-67, Ref 1996
34 Мира Цветкова, Тактилно възприемане на произведения на изкуството от слепи ученици, Специална педагогика, брой:1, 1995, стр.:61-74 1995
35 Мира Цветкова, Играта при зрително затруднените деца, Предучилищно възпитание, брой:7-8, 1994, стр.:48-50 1994
36 Мира Цветкова, Когнитивно развитие на зрително затруднените деца, Педагогика, брой:11, 1994, стр.:55-63, Ref 1994
37 Мира Цветкова, Някои проблеми на социализацията на зрително затруднените юноши, Педагогика, брой:10, 1993, стр.:44-49, Ref 1993
38 Мира Цветкова, Владимир Радулов, Съвременни подходи за възпитаване на зрително затруднени деца, Предучилищно възпитание, брой:4, 1993, стр.:3-6 1993
Статия в поредица
Mira Tzvetkova-Arsova, LEARNED HELPLESSNESS IN CHILDREN AND STUDENTS WITH MULTIPLE DISABILITIES – THE VIEWS OF THE TEACHERS, ICEVI European Newsletter, vol:special edition, 2020, pages:67-75, ISSN (online):ISSN NUMBER 2666-1527, Ref 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mira Tzvetkova-Arsova, Parents’ reactions and first actions toward their child with multiple disabilities, Conference/Multiplier international event - Istanbul, Turkey, 2022 2022
2 Мира Цветкова-Арсова, Академичен прочит на приобщаването: От теорията към практиката, 15 години приобщаващо образование в област Пазарджик, 2022 2022
3 Мира Цветкова-Арсова, Виктория Огородник, Предизвикателства и специфика в приобщаващото образование на ученици със СОП в условия на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), Столична конференция РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: 15 ГОДИНИ ПО-КЪСНО, 2022 2022
4 Мира Цветкова-Арсова, ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ – ТРАДИЦИИ И НАСТОЯЩЕ, Юбилеен национален научен форум с международно участие 140 години предучилино образование в България , 2022 2022
5 Мира Цветкова-Арсова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИСТОРИИ В РАБОТАТА С ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР (ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ), Трета научно-практическа конференция Образование и изкуства- традиции и перспективи, 2022 2022
6 Stavroula Vasilakopoulou, Mira Tzvetkova-Arsova, AN APPROACH TO INTELLECTUAL DISABILITY, Business Management, Economics and Social Sciences, 2021, pages:86-92, Ref, International, PhD 2021
7 Stavroula Vasilakopoulou, Mira Tzvetkova-Arsova, SELF-DETERMINATION OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN INDEPENDENT LIVING AND QUALITY OF LIFE, Business Management, Economics and Social Sciences, 2021, pages:92-97, Ref, International, PhD 2021
8 Stavroula Vasilakopoulou, Mira Tzvetkova-Arsova, Charitini Petridou, THE TRANSITION OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES TO INDEPENDENT LIVING, Business Management, Economics and Social Sciences, 2021, pages:98-105, Ref, International, PhD 2021
9 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ, ПОДПОМАГАЩИ ПРИОБЩЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) В УСЛОВИЯТА НА ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, Общоуниверситетска научна конференция „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“, издателство:Университетско издателство Св. Кл. Охридски, 2021, стр.:315-332 2021
10 Мира Цветкова-Арсова, Приобщаващо образование на ученици с нарушено зрение чрез включване и участие в уроците по физическо възпитание и спорт, Тринадесетата международна научна конференция "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА", издателство:Университетско издателство Св. Кл. Охридски, 2021, стр.:58-67, ISSN (print):1314-2275 2021
11 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Аргирула Антониу, Работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в условията на онлайн и дистанционно обучение в България и Гърция – сравнително проучване, Сборник доклади от втора научно-практическа конференция „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ София, ноември 2021 г., СУ „Св. Климент Охридски“,, редактор/и:проф. дпн Милен Замфиров проф. д. н. Лаура Димитрова проф. дпсн Нели Василева проф. дпн Николай Попов проф. дн Радослав Пенев проф. дн Розалина Енгелс – Критидис проф. д-р Неда Балканска проф. д-р Адриан Георгиев проф. д-р Маргарита Бакрачева проф. д-р Би, издателство:университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2021, стр.:475-489, ISSN (online): 2738-8999, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2021
12 Анна Трошева–Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Диана Игнатова, Деница Кръстева, Пенка Шапкова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИГРОВАТА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕЙСТВОТО, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХХIV , издателство:издателство Фабер, 2020, стр.:79-89, ISSN (online):1314-6769 2020
13 Мира Цветкова-Арсова, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В ПРЕХОДА МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА ПРИ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, „ЮНОШЕСТВОТО като преход между детството и зрелостта – предизвикателства и хуманистични перспективи“,, редактор/и:Владислав Господинов, издателство:Aвангард Прима, 2020, стр.:276-284, ISBN:978-619-239-500-1 2020
14 Мира Цветкова-Арсова, Работа със системата PECS с деца и ученици от атустичния спектър: анализ на случай, Образование и изкуства:традиции и перспективи, издателство:университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2020 2020
15 Мира Цветкова-Арсова, Традиционни функции и съвременни отговорности на ресурсните учители в подкрепа процеса на приобщаващо образование, Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование", издателство:НАРУ, 2020, стр.:45-53, ISBN:978-619-7534-12-2 2020
16 Мира Цветкова-Арсова, Участие на ученици с нарушено зрение в уроците по физическо възпитание и спорт – възможности, перспективи и предизвикателства, Сборник материали от научна конференция на НСА, издателство:НСА прес, 2020, ISSN (online):2682-9495 2020
17 Мира Цветкова-Арсова, Мартина Маринова, Използване на тактилни книжки при зрително затруднени деца, Седми студентски научен форум, Сборник доклади и презентации, издателство:университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2019, стр.:16-25, MSc 2019
18 Мира Цветкова-Арсова, Приобщаващото образование на деца и ученици със СОП – една световна политика (пленарен доклад). , Сборник материали от научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, октомври 2018 г., София, редактор/и:Цветанка Ценова, Мира Цветкова-Арсова, Нели Василева, Неда Балканска, Катерина Караджова, издателство:университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2018, стр.:30-38, ISSN (print): ISBN 978-954-07-4541-1 2018
19 Мария Валявичарска-Караиванова, Мира Цветкова-Арсова, Възприемане и нагласи спрямо ученици с нарушен слух от чуващите им съученици в масовия клас, „Иновации в образованието“, издателство:издателство на Шуменски университет, 2017, стр.:409-417, PhD 2017
20 Мира Цветкова-Арсова, Владимир Радулов, Румяна Йонева, Достъп до изкуството на лица с нарушено зрение – проект BaGMIVI. , Достъп до изкуството на лица с нарушено зрение - електронно издание , 2017, doi:ISBN 978-954-923683-5 2017
21 Мира Цветкова-Арсова, Ignatios Karanikas, Designing and implementation of special programs in physical education and sports for students with sensory impairments in mainstream schools, Есенни докторантски четения 2016, 2016, стр.:386-391, ISSN (online): ISSN 2534-9252, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2016
22 Мира Цветкова-Арсова, Съвременни предизвикателства пред ресурсните учители, подпомагащи интегрирани зрително затруднени ученици в България, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука : сборник с доклади от конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет "Св. Климент Охридски"., издателство:университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2015, стр.:690-702 2015
23 Mira Tzvetkova-Arsova, Integrated and Inclusive Education of Students with Special Educational Needs, Megunaroden naucno-strucen sobir “Inclusivno obrazovanie – sostojba i predizvici”, 17-19 Maj 2012, Strumica, Makedonia, Zbornik na trudovi, 2012, стр.:80-90 2012
24 Mira Tzvetkova-Arsova, Positional concepts in visually impaired children of pre-school age, Book of Papers, Symposium with International participation “Early Intervention and Developmental Disorders”, Ohrid, Macedonia, 2011, стр.:309-321 2011
25 Mira Tzvetkova-Arsova, Current state of integrated and inclusive education of visually impaired students in Bulgaria, Conference proceedings “Disabilities and disorders: Phenomenology, prevention and treatment”, Part I, (Eds. J. Kovacevic, V. Vucinic), , издателство:Akademija publ. house, Belgrade, 2010, стр.:163-170 2010
26 Мира Цветкова-Арсова, Пространствени представи у зрително затруднени ученици 6–12 г., интегрирани в масови училища в България, юбилейна научна конференция „100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев” и 25 години ФНПП, издателство:ИК "Феномен", София, 2010, стр.:130-135, ISBN:ISBN - 978-954-549-094-1 2010
27 Mira Tzvetkova-Arsova, Possibilities for Integration and Inclusion of Visually Impaired multiply disabled students, 4th ICEVI Balkan conference “Programs and Projects regarding the Visually Impaired Children & Visually Impaired with additional disabilities”, Istanbul – Turkey, 22-26 October 2008, , 2008, стр.:10-11 2008
28 Мира Цветкова-Арсова, АБВ на работата с интегрирани зрително затруднени ученици. , Особености на интегрираното обучение, редактор/и:Зл. Добрев - съставител, издателство:изд. “Д-р Иван Богоров”, София, 2008, стр.:150-164 2008
29 Мира Цветкова-Арсова, Англоезичните термини в педагогика на зрително затруднените и българските им еквиваленти: приложение и тенденции, Сборник от научна конференция на катедрата по Специална педагогика „Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедична терминология”, март 2007,, издателство:Фабер, София, 2008, стр.:77-80, ISBN:ISBN - 978-954-775-872-8 2008
30 Rob Peterson, Mira Tzvetkova-Arsova, Jan Herrington, Deslea Konza, Krasen Stefanov, Investigating the role of eportfolios and online courses in a community of practice: Assisting Bulgarian special educators with lifelong competency development , In Proceedings of the 5th International ePortfolio Conference: Employability and Lifelong Learning in the Knowledge Society, Maastricht, The Netherlands, 17-19 October 2007 , 2007, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
31 Mira Tzvetkova-Arsova, Teaching daily living skills to students who are visually impaired with multiple disabilities, Third Balkan conference, Belgrade, October 2006, BIG Stampa publ., Beograd,, издателство:BIG Stampa publ., 2007, стр.:205-217 2007
32 Мира Цветкова-Арсова, Подготовка на инструктори по ориентиране и мобилност за нуждите на рехабилитацията на късноослепели в България , научна конференция „40 години Национален Център за Рехабилитация на Слепи”–декември 2006,, издателство:изд. "Елена Дулчева", Пловдив, 2007, стр.:87-96, ISBN:ISBN - 978-954-91391-5-0 2007
33 Mira Tzvetkova-Arsova, Orientation and Mobility: Aiming for Excellence, ICEVI European conference, Chemnitz, Germany, 14–18 August 2005, conference proceedings/report, 2005, стр.:309-316 2005
34 Мира Цветкова-Арсова, Възможности за труд и професионална реализация на сляпоглухите, научно-практическа конференция “Основни направления в рехабилитацията на възрастни сляпоглухи”, Пловдив, 25–27 ноември 2004, 2005, стр.:8-13 2005
35 Мира Цветкова-Арсова, Образователно планиране при зрително затруднени ученици с множество увреждания, сборник от международна конференция по случай 100-годишнината от създаването на училище за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов” – 1905–2005, Варна, 24-28 октомври 2005, издателство:Експреспринт, София, 2005, стр.:54-62 2005
36 Мира Цветкова-Арсова, Обучение на сляпоглухи ученици в масовата класна стая – възможности и перспективи, сб. “Подготовка на специални педагози в процеса на евроинтеграцията – българо-Румънската перспектива”, издателство:фондация “Отворено общество”, София, 2005, стр.:26-30 2005
37 Мира Цветкова-Арсова, Същност и прилагане на концепцията за образователно планиране “Person-centered planning” при ученици с увреждания, Трета есенна научна конференция на ФНПП “Осигуряване и оценяване качеството на обучение”, Китен, 19–24 септември 2005, издателство:Веда Словена-ЖГ, София, 2005, стр.:386-390 2005
38 Мира Цветкова-Арсова, Някои съвременни тенденции за усъвършенстване процеса на работа със студенти във ФНПП, научна конференция на ФНПП “Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции”, 23–24 ноември 2004, издателство:Фабер, София, 2004, стр.:528-531 2004
39 Мира Цветкова-Арсова, Обучение на зрително затруднени с множество увреждания в България: исторически преглед и съвременно състояние, Втора есенна научна конференция на ФНПП “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”, Китен, 20–25 септември 2004, , издателство:Веда Словена-ЖГ, София, 2004, стр.:382-384 2004
40 Mira Tzvetkova-Arsova, Some issues of sensory integration disorders in students with special educational needs, The Second National Congress of Neuroscience with International Participation, Sofia, 24–26 October 2002, abstract book, 2002, стр.:58-59 2002
41 Mira Tzvetkova-Arsova, Model for tactile exploration of objects in small space by young blind students, European conference of ICEVI, Krakow, Poland, July 2000, Proceedings,, 2000, стр.:208-209 2000
42 Мира Цветкова-Арсова, Обучението по ориентиране и мобилност пред прага на ХХІ век, Втора Национална конференция по мобилност, Пловдив – декември 1998, издателство: фондация “Рехабилитация на слепи”, Пловдив, 2000, стр.:18-27 2000
43 Мира Цветкова-Арсова, Състояние на ориентирането и мобилността за зрително затруднени в България и бъдещи тенденции за развитие, Първа Балканска конференция “Програми, стратегии и мениджмънт – обновяване”, Варна – октомври 2000, издателство:издание на БАОЗЗД, 2000, стр.:116-121 2000
44 Mira Tzvetkova-Arsova, Integrated training of the visually handicapped, International Student seminar “Integration of socially disadvantaged children – new technology in special education and social practice”, Kiten, Bulgaria, June 1999, Proceedings,, 1999, стр.:46-58 1999
45 Mira Tzvetkova-Arsova, Ways for development of services for Early Intervention, European Conference of ICEVI, Budapest, Hungary, July 1995, Proceedings, , 1995, стр.:29-33 1995
46 Мира Цветкова, Сътрудничество в обучението на зрително затруднени с множество увреждания, международна конференция “Партньорство в обучението на зрително затруднените деца”, Варна – октомври 1995, издателство:издание на БАОЗЗД, 1995, стр.:56-60 1995
47 Мира Цветкова, Обучение на деца с множество увреждания , национална конференция “Проблеми на умствено увредените лица”,, издателство:изд. от М. Ванден Хенде, център Обра, 1994, стр.:86-88 1994
48 Мира Цветкова, Ролята на свободното време за социализацията на зрително затруднените юноши, субрегионален симпозиум на ЮНЕСКО “Социализация на децата с нарушения”, София – декември 1991, 1994, стр.:92-96 1994
49 Мира Цветкова, Съвременни методи и техники при работа на слепите деца с тактилни карти, научна конференция “Децата инвалиди и книгата”, издателство:Златоструй, 1993, стр.:32-39 1993
Студия в научно списание
1 Мира Цветкова-Арсова, Даринка Борисова, Светлозар Парапанов, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА СЛЯПОГЛУХИТЕ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА , Жестов език и билингвизъм, том:1, брой:1, 2021, стр.:85-125, ISSN (online):2738-8433 2021
2 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Аргирула Антониу, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННА ФОРМАНА СПЕЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ, ПРЕПОДАВАЩИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ, Специална педагогика и логопедия, брой:4, 2021, стр.:26-47, ISSN (online):2683-1384, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2021
3 Mira Tzvetkova-Arsova, Vagia Sereti, Readiness of regular schools and regular teachers for inclusion of students with multiple disabilities, Journal of Formal, Informal and Natural Education, брой:1, 2014, стр.:21-43, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2014
4 Мира Цветкова, Тактилно изследване на предмети в малкото пространство, Зари, брой:2, 1993, стр.:24-26 1993
5 Мира Цветкова, Рехабилитация на късноослепели във Финландия, Зари, брой:10, 1992, стр.:24-27 1992
6 Мира Цветкова, Изследване на първоначалния тактилен контакт на слепи деца с обекти от окръжаващата ги среда, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, 1989, стр.:8-16 1989
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Mira Tzvetkova-Arsova, Anna Trosheva - Asenova, Parents’ perspectives on the play of children with sensory disabilities: a comparative study, Perspectives and research on children with disabilities and play. Collected papers., editor/s:editor/s:Daniela Bulgarelli, Publisher:De Gruyter, 2020, pages:146-166, ISBN:978-83-956696-2-0, doi: https://doi.org/10.1515/9788395669613, Ref 2020
2 Мира Цветкова-Арсова, Подпомагане на ученици със специални образователни потребности от ресурсните учители в условията на приобщаващо образование – сравнителен анализ, Млади изследователи, Сборник, том 2, издателство:университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2018, стр.:84-97, ISBN:ISBN 978-954-07-4661-6 2018
3 Мира Цветкова-Арсова, Създаване на индивидуална учебна програма. , Интегрираното обучение и ресурсния учител, (Е. Евгениева – съставител), редактор/и:Е. Евгениева - съставител, издателство:изд. “Д-р Иван Богоров”, София,, 2005, стр.:17-34, ISBN:ISBN - 954-316-025-2; 978-954-316-025-9 2005
4 Мира Цветкова-Арсова, Модел за тактилно изследване на обекти в малкото пространство от слепи деца в начален курс, Годишник на Софийския университет, ФНПП, том 86, издателство:университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2000, стр.:271-282 2000
Съставителска дейност
Златко Добрев, Катерина Караджова, Мира Цветкова, Неда Балканска, Емилия Евгениева, Анна Трошева, Милен Замфиров, Пенка Шапкова- Танева, СБорник Юбилейна Научна Конференция-100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев и 25 години факултет по начална и предучилищна педагогика, ISBN:978-954-549-094-1, ИК"ФЕНОМЕН", София 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Виктория Огородник, Предизвикателства и специфика в приобщаващото образование на ученици със СОП в условия на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 2022
2 Секционен доклад, Stavroula Vasilakopoulou, Mira Tzvetkova-Arsova, SELF-DETERMINATION OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN INDEPENDENT LIVING AND QUALITY OF LIFE 2021
3 Секционен доклад, Stavroula Vasilakopoulou, Mira Tzvetkova-Arsova Charitini Petridou, THE TRANSITION OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES TO INDEPENDENT LIVING. 2021
4 Секционен доклад, Stavroula Vasilakopoulou, Mira Tzvetkova-Arsova, AN APPROACH TO INTELLECTUAL DISABILITY 2021
5 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ И УЧАСТИЕ В УРОЦИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 2021
6 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Аргирула Антониу, Работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в условията на онлайн и дистанционно обучение в България и Гърция – сравнително проучване 2021
7 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИГРОВАТА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕЙСТВОТО 2020
8 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Работа със системата PECS с деца и ученици от атустичния спектър: анализ на случай 2020
9 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, • НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ, ПОДПОМАГАЩИ ПРИОБЩЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) В УСЛОВИЯТА НА ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 2020
10 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Участие на ученици с нарушено зрение в уроците по физическо възпитание и спорт – възможности, перспективи и предизвикателства 2019
11 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Традиционни функции и съвременни отговорности на ресурсните учители в подкрепа процеса на приобщаващо образование 2019
12 Пленарен доклад, Мира Цветкова-Арсова, LEARNED HELPLESSNESS IN CHILDREN AND STUDENTS WITH MULTIPLE DISABILITIES – THE VIEWS OF THE TEACHERS 2019
13 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В ПРЕХОДА МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И ЗРЕЛОСТТА ПРИ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 2019
14 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Мартина Маринова, Използване на тактилни книжки при зрително затруднени деца 2019
15 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Подпомагане на ученици със специални образователни потребности от ресурсните учители в условията на приобщаващо образование – сравнителен анализ 2018
16 Пленарен доклад, Мира Цветкова-Арсова, ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП – ЕДНА СВЕТОВНА ПОЛИТИКА 2018
17 Секционен доклад, Olympia Katsoni, Mira Tzvetkova-Arsova, Bullying against student with disabilities - the role of bystanders 2018
18 Секционен доклад, Agoritsa Fippopolou, Mira Tzvetkova-Arsova, Blindness as being represented in ancient Greek Literature 2018
19 Секционен доклад, Mira Tzvetkova-Arsova, Olympia Katsoni , Bullying against students with disabilities – the role of bystanders 2018
20 Пленарен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Достъп до изкуството за хора с нарушено зрение: проект BaGMIVI 2017
21 Секционен доклад, Мария Валявичарска-Караиванова, Мира Цветкова-Арсова, Възприемане и нагласи спрямо ученици с нарушен слух от чуващите им съученици в масовия клас 2017
22 Секционен доклад, Mira Tzvetkova-Arsova, Assessment of tactile discrimination skills in blind students of primary school age admitted in special schools for visually impaired 2016
23 Секционен доклад, Olympia Katsoni, Mira Tzvetkova-Arsova, Bullying and the role of the parents. 2016
24 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Роля и значенеие на проект BaGMIVI по програма Erasmus+ за повишаване на достъпността на музеи и галерии за зрително затруднени лица 2016
25 Секционен доклад, Mira Tzvetkova-Arsova, Ignatios Karanikas, Designing and implementation of special programs in physical education and sports for students with sensory impairments in mainstream schools 2016
26 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Съвременни предизвикателства пред ресурсните учители, подпомагащи интегрирани зрително затруднени ученици в България 2014
27 Секционен доклад, Mira Tzvetkova-Arsova, The role of the Orientation and Mobility program in development of environmental, spatial and body concepts in visually impaired students 2013
28 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Positional, body and environmental concepts in visually impaired children of pre-school age, 2011
29 Секционен доклад, Mira Tzvetkova-Arsova, Positional concepts in visually impaired children of pre-school age. 2011
Участие в редколегия
1 Мира Цветкова-Арсова, Педагогически и социални изследвания, Участие в редколегия 2020
2 Мира Цветкова-Арсова, списание "Специална педагогика и Логопедия", Участие в редколегия 2020
3 Мира Цветкова-Арсова, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски"-ФНОИ, томове 111 и 112, Участие в редколегия 2018
4 Mira Tzvetkova-Arsova, Specijalna Edukacija i Rehabilitacija (Journal of Special Education and Rehabilitation), Beograd, Serbia, Участие в редколегия 2009
5 Мира Цветкова-Арсова, списание "Специална педагогика", Участие в редколегия 1993
6 Мира Цветкова-Арсова, списание "Обучение и рехабилитация на зрително затруднените", Участие в редколегия 1992
Учебник
1 Мира Цветкова-Арсова, Владимир Радулов, Неда Балканска, Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания / издание на МОН, МОН, София, Рецензирано 2015
2 Мира Цветкова-Арсова, Ваня Арабаджиева, Жейна Бъчварова, Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици, ISBN:ISBN 978-954-549-105-4, ИК "Феномен", София, Рецензирано 2013
3 Мира Цветкова-Арсова, Ориентиране и мобилност, второ разширено и допълнено издание, ISBN:ISBN 978-954-07-2694-6, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2008
4 Мира Цветкова-Арсова, Ориентиране и мобилност, 1-во издание, ISBN:ISBN - 954-07-1794-9, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2003
5 Мира Цветкова-Арсова, Обучение на зрително затруднени с множество увреждания и на сляпоглухи, ISBN:ISBN - 954-91084-1-4, Екопринт, София, Рецензирано 2002
Учебно помагало
1 Alessandro Caforio, Ali Rashidi, Ana Maria Cotovanou, Denis Ryabov, Imma Miralles, Dimitar Ivanchev, Mira Tzvetkova-Arsova, Mario Spatafora, Mirolyuba Madjarova, Persa Tserkezou, VOCATIONAL TRAINING FOR ADHD LEARNERS. COMPENDIUM OF GOOD PRACTICES. 2018
2 Мира Цветкова-Арсова, Владимир Радулов, Ръководство за адаптиране на училищната околна среда за зрително затруднени ученици 2013
3 Владимир Радулов, Мира Цветкова-Арсова, Ръководство за ресурсни учители на зрително затруднени ученици 2013