Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Елица Лозанова-Белчева

Author ID (SCOPUS):56290028900

Researcher ID (Web of Science):AAL-6457-2021

ORCID ID:0000-0003-2451-907X
Дисертация д-р
Лозанова-Белчева, Елица, Анализ на политиката за развитие на елекронното правителство в България (в контекста на Европейската информационна политика), Софийски университет, Философски факултет, Катедра "Публична администрация", Ръководител:проф. дпн Нели Огнянова 2009
Монография
Панчева, Цветанка, Харизанова, Оля, Мавродиева-Георгиева, Иванка, Лозанова-Белчева, Елица, Попова, Ели, Достъпност на информационните електронни услуги на регионалните библиотеки, ISBN:978-954-07-5870-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Елица Лозанова-Белчева, Изследване на дигиталната зрялост на обществени библиотеки в България - Проект BG-RRP-2.004-0008 „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“ дейност 3.4 Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост, по стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища“ в рамките на компонент „Иновативна България“ от НПВУ към програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иноваци, Член, , Номер на договора: № 70-123-473 от 27.06.2023 г. 2023
2 Елица Лозанова-Белчева, Непроменящият се императив за промяна: 70 години Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Член, , Номер на договора:№ 80-10-39/20.04.2023 г. 2023
3 Елица Лозанова-Белчева, Достъпност на информационни е-услуги на регионалните библиотеки, Член, , Номер на договора:№ 80-10-60 от 10.05.2022 г. 2022
4 Елица Лозанова-Белчева, Дигитална библиотека "Библиотечно-информационни науки", Член, , Номер на договора:№ 80-10-117 / 26. 03. 2021 г. 2021
5 Елица Лозанова-Белчева, Образователни функции на институциите на паметта. Идентифициране и анализ на модели за отворено образование, приложими в библиотеки, музеи, архиви, Член, , Номер на договора:№ 80-10-134/23.04.2020 г. 2020
6 Елица Лозанова-Белчева, Методология за описание и каталогизиране на културно наследство. Фаза І. Подготовка, анализ и изработване на методологичен апарат. Етап 1 Моделиране на многоезичен терминологичен речник в областта на културното наследство., Член, 2019
7 Елица Лозанова-Белчева, Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област), Член, , Номер на договора:№ 80-10-35/10.04.2019 2019
8 Елица Лозанова-Белчева, Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии), Член, , Номер на договора: № 80-10-174 / 26. 04. 2018 г. 2018
9 Елица Лозанова-Белчева, Докторантски център „Св. Климент Охридски“(ДокЦент), Член, , Номер на договора:BG05M2OPP001-2.09-0013 2017
10 Елица Лозанова-Белчева, Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки), Член, , Номер на договора:ДН 15/1 от 11.12.2017 2017
11 Елица Лозанова-Белчева, Изследване и анализ на информационните компетентности на студентите от Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител, , Номер на договора:№124/12.04.2016 г. 2016
12 Елица Лозанова-Белчева, Студентски практики - фаза 1, Член, , Номер на договора:BG05M20P001-2.002-0001 2016
13 Елица Лозанова-Белчева, Книгата и четенето: книжовно-документалното наследство в българските библиотеки и музеи, Член, 2015
14 Елица Лозанова-Белчева, Квалификация на педагогическите специалисти“, по договор ДО 18-КПС-03/02.09.2013 г. с предмет „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
15 Елица Лозанова-Белчева, Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ, Член, , Номер на договора:BG051PO 001- 3-3-06-0044 2012
16 Елица Лозанова-Белчева, Разработване на нова програма за продължаващо образование „Информационни услуги на Интернет“ и електронно учебно съдържание за нея“, Член, 2012
17 Елица Лозанова-Белчева, Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (05.11.2012 – 05.07.2014) , Член, , Номер на договора:BG051РО001-4.3.04-002 2012
18 Елица Лозанова-Белчева, Изграждане на учебна дигитална библиотека на специалност „Библиотечно-информационни науки", Член, 2010
19 Елица Лозанова-Белчева, Моделиране на електронна база с пълнотекстово съдържание по дисциплини от учебния план на специалност „Библиотечно-информационни науки” в бакалавърска степен (редовно обучение) Moodle, Член, 2009
20 Елица Лозанова-Белчева, Проучване и анализ на ефективността от въвеждане на обучение по информационна грамотност като предпоставка за развитие на изследователската дейност на млади учени, Член, 2008
Научно ръководство
1 Елица Лозанова-Белчева, Модели за провеждане на генеалогични изследвания в България чрез дигитални колекции: Дисертация, дипломна работа:Георги Иванов Стоименов 2027
2 Елица Лозанова-Белчева, Е-правителство 4.0: управление на човешки ресурси и комуникации в публичния сектор в пост-covid-19 среда: Дисертация, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "Публична администрация" дисертация д-р:Цветан Василев 2025
3 Елица Лозанова-Белчева, Библиотечната роля за развитието на дигиталните наративи в академична среда: Дисертация, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "БНИКП" дисертация д-р:Николина Иванова-Бел 2024
4 Елица Лозанова-Белчева, Комуникация с потребителите и библиотечно-информационно обслужване в Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Лилия Цветкова 2024
5 Елица Лозанова-Белчева, Innovative Ways of Using Digital Processes and Technologies for Shaping the Greek Public Administration and Local Government, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "Публична администрация" дипломна работа:Palaskas Theodoros 2023
6 Елица Лозанова-Белчева, Библиотечно-информационно обслужване в обществените библиотеки в условия на глобална пандемия и в пост-пандемична среда, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Маруся Скилева 2023
7 Елица Лозанова-Белчева, Информационно обслужване и информационни потребности в библиотеката в град Драма (Гърция), Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Христина Терзопулос 2023
8 Елица Лозанова-Белчева, Integration of digital services of Municipalities and Regions in the GOV.GR portal, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "Публична администрация" дипломна работа:Foteini Lisgara 2022
9 Елица Лозанова-Белчева, E-government development in Singapore (2000-2020): factors impacting success and sustainability, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "Публична администрация" дипломна работа:Elin Goranov 2021
10 Елица Лозанова-Белчева, Electronic public participation in decision making process: the case of Saudi Arabia Local Government Authority, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "Публична администрация" дипломна работа:Sameer Ali Aljadani 2021
11 Елица Лозанова-Белчева, The impact of electronic governance services in Greece, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "Публична администрация" дипломна работа:Anthoula Papavasileiou 2021
12 Елица Лозанова-Белчева, Е-участие на гражданите в електронното правителство, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "Публична администрация" дипломна работа:Тоня Гацева 2021
13 Елица Лозанова-Белчева, Индикатори за изследване на информационното поведение на потребителите в университетските библиотеки в България: Дисертация, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "БНИКП" дисертация д-р:Боряна Козарева 2021
14 Елица Лозанова-Белчева, Проучване на информационните компетентности на ученици от гимназиален етап в РБ "Николай Вранчев" – Смолян , Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Дарина Славова 2021
15 Елица Лозанова-Белчева, E-government as a key factor for innovation in public administration: the case of Greece , Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "Публична администрация" дипломна работа:Nikolaos Vaiou 2020
16 Елица Лозанова-Белчева, Системите за проследяване и анализ на научни цитирания като инструмент за оценка развитието на академичните изследвания: Дисертация., Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "БНИКП" дисертация д-р:Росен Стефанов 2020
17 Елица Лозанова-Белчева, Implementation of the Open Source Software in websites in Public Administration in Greece, СУ "Св. Кл. Охридски", Катедра "Публична администрация" дипломна работа:Nikolaos Ntemos 2019
18 Елица Лозанова-Белчева, Ролята на обществената библиотека в контекста на имиграционната и интеграционна политика на Холандия: Дисертация., Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "БИНКП" дисертация д-р:Димитър Русков 2019
19 Елица Лозанова-Белчева, E-government as an anti-corruption tool in Brasil , Софийски университет, ФФ, Катедра "Публична администрация" дипломна работа:Larissa Loize Nunes de Oliveira 2018
20 Елица Лозанова-Белчева, Бази данни със стрийминг видео колекции в подкрепа на образователния процес в университетите (AVON и SAGE Video), Софийски университет, ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Силвия Василева 2018
21 Елица Лозанова-Белчева, Библиотечно-информационно обслужване на потребители с нарушено зрение в университетските библиотеки в България , Софийски университет, ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Марио Георгиев 2018
22 Елица Лозанова-Белчева, Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие (дислексия; дисграфия; дискалкулия), Софийски университет, ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Соня Първанова 2018
23 Елица Лозанова-Белчева, Визуалната грамотност като продължение на информационната грамотност в университетските библиотеки, Софийски университет, ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Гергана Атанасова 2018
24 Елица Лозанова-Белчева, Модернизиране на библиотечно-информационното обслужване на потребителите на Университетска библиотека към Русенски университет „Ангел Кънчев“, Софийски университет, ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Веселина Стефанова 2018
25 Елица Лозанова-Белчева, Обучение по компютърна и информационна грамотност на имигранти от трети страни в българските обществени библиотеки , Софийски университет, ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Михаела Йорданова 2018
26 Елица Лозанова-Белчева, Система за сигурно електронно връчване в България, Софийски университет, ФФ, Катедра "БНИКП" дипломна работа:Цветелина Тодорова 2018
27 Елица Лозанова-Белчева, Анализ на извършените устни справки в Столична библиотека – филиал „Сердика” за периода 2003 – 2013 г. , Софийски университет, Катедра "БИНКП" дипломна работа:Велина Василева 2017
28 Елица Лозанова-Белчева, Анализ на моделите за е-община като платформа за комуникация между гражданите и местната власт, СУ дипломна работа:Десислава Тръпкова 2017
29 Елица Лозанова-Белчева, Анализ на публичните регистри в областта на образованието и културата в България , Софийски университет, Катедра "БИНКП" дипломна работа:Васка Милетиева 2017
30 Елица Лозанова-Белчева, Достъп до отворени данни в публичния сектор в България. Проблеми и предизвикателства, СУ дипломна работа:Лилия Иванова 2017
31 Елица Лозанова-Белчева, Е-общините - модел за ефективна и прозрачна администрация, Софийски университет, Катедра "Публична администрация"" дипломна работа:Надя Атанасова 2017
32 Елица Лозанова-Белчева, Моделиране на програма по информационна грамотност за студентите от Фармацевтичен факултет на МУ-София, СУ дипломна работа:Николина Капитанска 2017
33 Елица Лозанова-Белчева, Приложение на съвременните ИКТ за развитие на е-демокрацията в България, СУ дипломна работа:Румяна Василева 2017
34 Елица Лозанова-Белчева, Ефективност на услугите на е-правителството в България, СУ, Философски фак., Катедра БИНКП дипломна работа:Лина Любомирова Пазова 2016
35 Елица Лозанова-Белчева, Информационният одит като част от цялостната система за вътрешен контрол и оценка на ефективността в организацията, СУ, Философски фак., Катедра БИНКП дипломна работа:Ралица Георгиева Гуркова 2016
36 Елица Лозанова-Белчева, Модел за подобряване на онлайн обслужването в Регионалната библиотека "Хр. Ботев" - Враца, СУ, Философски фак., Катедра БИНКП дипломна работа:Петя Боянова Георгиева 2016
37 Елица Лозанова-Белчева, Сравнителен анализ на дейността на читалищните библиотеки в община Благоевград, СУ, Философски фак., Катедра БИНКП дипломна работа:Петранка Костадинова Зашева 2016
38 Елица Лозанова-Белчева, Училищните библиотеки като информационен и образователен център, СУ, Философски фак., Катедра БИНКП дипломна работа:Райка Атанасова Христова 2016
39 Елица Лозанова-Белчева, Библиотечно-информационно обслужване на читатели-студенти във филиалите на Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски”, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мариян Борисов 2015
40 Елица Лозанова-Белчева, Концепция за модернизиране на Общинска библиотека гр. Карлово, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Гергана Палазова 2015
41 Елица Лозанова-Белчева, Развитие на регионална библиотека „Л. Каравелов”-Русе като съвременен обществен информационен център, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Виктория Петкова 2015
42 Елица Лозанова-Белчева, Читалищната библиотека в подкрепа на социалното включване и развитието на младите хора, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мая Василева 2015
43 Елица Лозанова-Белчева, Анотиран указател с интернет ресурси по Публична администрация, Софийски университет дипломна работа:Гергана Миндилева 2014
44 Елица Лозанова-Белчева, Библиотеките и екологията. „Зелена библиотека", Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Диляна Младенова 2014
45 Елица Лозанова-Белчева, Интегриране на центрове за административно и информационно обслужване в библиотеките, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Десислава Пенчева 2014
46 Елица Лозанова-Белчева, Приложение на патентни бази данни в иновационната дейност на малките и средни предприятия в България, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Жени Милекова 2014
47 Елица Лозанова-Белчева, Проблеми при реализирането на електронното правителство в България, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Юлия Тороманова 2014
48 Елица Лозанова-Белчева, Библиотеките – посредник в комуникацията администрация - граждани и услугите на електронното правителство , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Адриана Томова 2013
49 Елица Лозанова-Белчева, Добри европейски практики за развитие на електронното правителство на местно ниво , Катедра "Публична администрация", СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Анастас Бизев 2013
50 Елица Лозанова-Белчева, Модели и методи за обучение по информационна грамотност в университетските библиотеки, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Красимир Спасов 2013
51 Елица Лозанова-Белчева, Обучението по информационна грамотност в Библиотечно-информационния цeнтър на УАСГ – изследване на информационните потребности на читателите, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Татяна Карамалакова 2013
52 Елица Лозанова-Белчева, Разработване на програма за обучение по информационна грамотност на възрастни потребители в обществените библиотеки , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Радослава Михайлова 2013
53 Елица Лозанова-Белчева, Европейски център за парламентарни проучвания и документация. Участие на българския парламент в обмяната на парламентарна информация, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Драгомира Петрова 2011
54 Елица Лозанова-Белчева, Ролята на библиотеките за развитието на електронното правителство, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Александър Кръстев 2011
55 Елица Лозанова-Белчева, Библиотеката – център за обучение през целия живот , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Надя Петрова 2010
56 Елица Лозанова-Белчева, Информационни дейности и услуги в Националния институт на правосъдието, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Михаил Ангелов 2010
57 Елица Лозанова-Белчева, Методи и критерии за оценка на програмите за обучение по информационна грамотност в университетските библиотеки, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Гергана Георгиева 2010
58 Елица Лозанова-Белчева, Пътеводител с интернет ресурси на открит достъп по теория на литературата за университетските библиотеки. Препоръчителен модел на основата на Dublin Core, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мария Липискова 2010
59 Елица Лозанова-Белчева, Европейски насоки за ролята на библиотеките в развитието на информационното общество (период 2000-2007 г.), СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Таня Шалева 2008
60 Елица Лозанова-Белчева, Колекции от електронни ресурси на открит достъп в университетските библиотеки, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Миглена Иванова 2008
Превод на статия
Лозанова-Белчева, Елица, Речник на термините. В: Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви): Сборник с доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 01 декември 2020 г., с. 341-346., ISSN (print):, ISSN (online):, Универсистеско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
Редактор на издание реферирано
1 Лозанова-Белчева, Елица, науч. ред., Козарева, Боряна. Индикатори за изследване на информационното поведение на потребителите в университетските библиотеки в България / Боряна Козарева ; науч. ред. Елица Лозанова-Белчева. София : Авангард Прима, 2023, 302 с. ISBN 978-619-239-943-6, Редактор на издание реферирано 2023
2 Лозанова-Белчева, Елица, науч. ред., Library and society: contemporary challenges / Eli Popova ; sci. ed. Elitsa Lozanova-Belcheva. Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2021. 106 p. ISBN 978-954-07-5119-1 (paperback); 978-954-07-5185-6 (e-book), Редактор на издание реферирано 2021
3 Лозанова-Белчева, Елица, науч. ред., Стефанов, Росен. Системи за проследяване и анализ на научни цитирания / Росен Стефанов ; науч. ред. Елица Лозанова-Белчева. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. 116 с. ISBN 978-954-07-5220-4, Редактор на издание реферирано 2021
4 Лозанова-Белчева, Елица, науч. ред., Стефанов, Росен. Системите за оценка на развитието на академичните изследвания / Росен Стефанов ; науч. ред. Елица Лозанова-Белчева. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. 186 с. ISBN 978-954-07-5221-1, Редактор на издание реферирано 2021
5 Лозанова-Белчева, Елица, отг. ред., Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки., Редактор на издание реферирано 2020
6 Лозанова-Белчева, Елица, науч. ред., Попова, Ели. Потребители и ползване на библиотеките / Ели Попова ; науч. ред. Елица Лозанова-Белчева. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019. 263 с., Редактор на издание реферирано 2019
Статия в научно списание
1 Лозанова-Белчева, Елица, Идеята за универсална информационна грамотност през погледа на един визионер (В памет на Пол Зурковски (1932 – 2022), ББИА онлайн, том:ХII, брой:2, 2022, стр.:3-10, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944 2022
2 Milanova, Milena, Yavrukova, Bilyana, Lozanova-Belcheva, Elitsa, The IMPACT of National Citation Indexes in the Research Evaluation Process: Development of Bulgarian Citation Index (Social Sciences), Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, vol:9, issue:3, 2020, pages:425-440, ISSN (online):2241-1925, Ref 2020
3 Миланова, Милена, Лозанова-Белчева, Елица, Рефлексия на Европейската рамка DigComp 2.0 в обучението на БИН специалисти в СУ „Св. Климент Охридски“, Библиотека, ISSN 0861-847X, том:XXIV, брой:3, 2017, стр.:221-235, Ref, др.(CEEOL; INION) 2017
4 Лозанова-Белчева, Е., Развитие на концепцията за информационна грамотност през ХХI в., ББИА онлайн, том:V, брой:6, 2015, стр.:13-19 2015
5 Лозанова-Белчева, Елица, Информационен одит в библиотеката за оценка и подобряване на информационното осигуряване на потребителите, Библиотека, том:ХХ, брой:2-3, 2013, стр.:60-67, ISSN (print):0861-847X 2013
6 Лозанова-Белчева, Е., Среща с Пол Зурковски – бащата на термина „информационна грамотност”, ББИА онлайн, том:III, брой:6, 2013, стр.:33-37, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944 2013
7 Лозанова-Белчева, Е., Юбилейната 2013 година на Катедра ”Библиотекознание, научна информация и културна политика” на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, ББИА онлайн, том:III, брой:3, 2013, стр.:45-48 2013
8 Лозанова-Белчева, Елица, Миланова, Милена, Международните летни студентски училища (ISSS) – успешен модел за дългогодишно партньорство в обмена на знания и обучение на бъдещите библиотечно-информационни специалисти, Годишник на СУ Св. Климент Охридски. Философски факултет. Кн. Библиотечно-информационни науки , том:2, 2009, 2010, стр.:61-69, ISSN (print):1314-4256, doi:https://research.uni-sofia.bg/handle/10506/298 2010
9 Лозанова-Белчева, Е., Иновационни решения в справочно-информационната дейност на библиотечно информационния комплекс на ТУ-София, Годишник на Български информационен консорциум, том:2, за 2005, 2006, стр.:144-148, ISSN (print):1312-4773 2006
10 Лозанова-Белчева, Е., Информационни ресурси на Библиотечно-информационния център на ТУ-София, Нов технически авангард, брой:4, 2006, стр.:5-0 2006
11 Лозанова-Белчева, Е., Колекция от електронни ресурси, Нов технически авангард, брой:2, 2003, стр.:6-7 2003
Статия в поредица
1 Лозанова-Белчева, Елица, Библиометричен анализ на публикационната активност на преподавателите от катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2020–2021 г., Годишник на СУ Св. Климент Охридски. Философски факултет. Кн. Библиотечно-информационни науки , брой:12/13, редактор/и:гл. ред. Цв. Панчева; отг. ред. О. Харизанова и Е. Лозанова-Белчева, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:9-22, ISSN (print):1313-4256 2021
2 Миланова, Милена, Лозанова-Белчева, Елица, Обучението на специалисти по информационни науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски" в контекста на дигиталната трансформация и изискванията на пазара на труда, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:Библиотечно-информационни науки, брой:10, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:21-43, ISSN (print):1313-4256, doi:http://hdl.handle.net/10506/2560 2018
3 Лозанова-Белчева, Елица, Оценка на информационните компетентности на студентите от първи курс във Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", Научноизследователски портал на СУ "Св. Кл. Охридски" - Research at Sofia University. Faculty of Philosophy. Резултати от проекти/Results of the projects, 2016, стр.:1-27, doi:https://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1396 2016
4 Лозанова-Белчева, Е., Анализ на електронното правителство чрез модела на Eдуардс - S.H.E.L. (Software-Hardware-Environment-Liveware), Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки, брой:3, редактор/и:гл. ред. Татяна Янакиева, 2011, стр.:41-52, ISSN (print):1314-4256 2011
5 Лозанова-Белчева, Е., "E-government" и ролята на библиотеките, Годишник на Български информационен консорциум, том:2003/2004, брой:1, 2004, стр.:18-21, ISSN (print):1312-4773 2004
6 Димитрова, А., Лозанова-Белчева, Е., Предимства и проблеми при използването на чужди библиотечни софтуери в България: Из практиката на библиотеката при Техническия университет-София, Годишник на Български информационен консорциум, 2004, стр.:95-101 2004
7 Лозанова-Белчева, Е., Рекламата - част от информационната дейност на библиотеката или как да рекламираме информационните си ресурси , Годишник на Български информационен консорциум, 2004, стр.:126-127, ISSN (print):1312-4773 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lozanova-Belcheva, Elitsa, Milanova, Milena, Open Education Resources, Information Literacy and Libraries – “the Bermuda Triangle” or “the Treasure Island”?, The Eight European Conference on Information Literacy (ECIL), October 9th-12th, 2023, Kraków, Poland: Abstracts, editor/s:Sonja Špiranec, Serap Kurbanoğlu,Denis Kos, Joumana Boustany, Magdalena Wójcik, Publisher:Paris: InLitAs – Information Literacy Association, 2023, pages:119-119, ISBN:978-2-9561952-4-5 2023
2 Лозанова-Белчева, Елица, Дигитализацията на културното наследство като изследователска тема в платформата Web of Science, Библиотеките, културното наследство и паметта. Сборник в чест на проф. дн Цветанка Панчева, редактор/и:Състав. Ели Попова, издателство:София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:221-234, ISSN (print):2683-0515; 5 Книга – Информация – Общество, ISBN:978-954-07-5840-4 2023
3 Лозанова-Белчева, Елица, Развитие на медийна и информационна грамотност в библиотеките чрез отворени образователни практики, Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати: Сборник с доклади от ХXХІІ Национална конференция на ББИА, Шумен, 7 – 8 юли 2022 г. – София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2023; , издателство:ББИА, 2023, стр.:29-35, ISBN:978-954-9837-36-0, Ref 2023
4 Лозанова-Белчева, Елица, Библиотеките в подкрепа на обществото по време на глобални кризи, Посветени на библиотеките: Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева, редактор/и:Състав. Мария Аврамова, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:117-131, ISSN (print):2683-0515; 4 Книга – Информация – Общество, ISBN:978-954-07-5536-6 2022
5 Лозанова-Белчева, Елица, Инфодемия по време на пандемия: библиотеките - ключов фактор в борбата с дезинформацията, Доклади от XXX Национална конференция на ББИА София, 15 – 16 октомври 2020 г.; В памет на Снежана Янева, Председател на ББИА (2012 – 2019), издателство:ББИА, 2021, стр.:125-130, ISBN:978-954-9837-34-6 2021
6 Лозанова-Белчева, Елица, Преосмисляне значението на цитатните индекси в епохата на фалшивата информация, Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят: сборник с доклади, София–Орел, 15 май 2020 г., редактор/и:Ели Попова, Елена Степанова, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:45-55, ISBN:978-954-07-5255-6 2021
7 Лозанова-Белчева, Елица, Промени в информационното обслужване в библиотеките в COVID и пост-COVID среда, Музеи, библиотеки и архивы в реалиях современного мира: сб. материалов Х Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии» (20 мая 2021 г., ОГИК). Вып. 9., editor/s:гл. ред. Степанова Е.Ю. , Publisher:Орел: Орловский гос. ин-т культуры, 2021, pages:109-123, Ref, др.(РИНЦ (РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ)) 2021
8 Лозанова-Белчева, Е., Индикатори за измерване и оценка на развитието на е-правителството на местно равнище, Демократичност, децентрализация, самоуправление. Юбил. сб. в чест на 60-год. на доц. д.п.н. Милена Стефанова, редактор/и:Елена Калфова, Симеон Петров, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:406-418, ISBN:978-954-07-4665-4 2019
9 Лозанова-Белчева, Елица, Русков, Димитър, Обществените библиотеки и тяхната посредническа роля в електронното правителство – добри практики от България и Холандия., Коммуникативные возможности современных музеев, библиотек и архивов: сб. материалов VIII Международных музейн чтений „Современные проблемы музеологии“ Орел, 16-17 мая 2017). Вып. 6, редактор/и:Паршиков, Н.А., издателство:Орловский гос.ин-т культуры, 2018, стр.:52-64, Ref, др.(РИНЦ (РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ)), PhD 2018
10 Лозанова-Белчева, Е., Проследяване на музейната проблематика във водещите ресурси за наукометрични изследвания – Web of Science, SCOPUS и SCImago Journal & Country Rank, Културната памет във времето и пространството. Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д. изк. н. Симеон Недков. , редактор/и:Десислава Лилова научен редактор; Петър Миладинов състав. , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:215-231, ISBN:978-954-07-4426-1 2018
11 Lozanova-Belcheva, E., Is There A Focus On Information Literacy As A Transversal Skill Within The Institutional Accreditation Process?, Information Literacy: Key to an Inclusive Society, 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science Series, Vol. 676., редактор/и:Eds. S. Kurbanoglu et al., издателство:Springer, 2016, стр.:337-344, doi:10.1007/978-3-319-52162-6_33, Ref 2016
12 Лозанова-Белчева, Елица, Акредитацията на университетите и оценката на информационните компетентности на студентите, През призмата на информационната наука: Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, редактор/и:Весела Цокева, издателство:Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, стр.:141-156 2016
13 Лозанова-Белчева, Елица, Информационна наука, библиография и библиотечно образование, преплетени в една професионална съдба, През призмата на информационната наука: Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, редактор/и:Весела Цокева, издателство:Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, стр.:7-9 2016
14 Лозанова-Белчева, Елица, Информационната грамотност – важен критерий за акредитацията на университетите, Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна. Доклади от ХХVІ национална научна конференция, издателство:Бълг. Библиотечно-информ. Асоц., 2016, стр.:88-91 2016
15 Лозанова-Белчева, Е., Библиотеките в процеса на изграждане на ключови компетенции, Визия за бъдещето на библиотеките в България. Доклади от ХXV национална научна конференция. Стара Загора, 4-5 юни 2015 г. , издателство:Бълг. Библиотечно-информ. Асоц., 2015, стр.:57-60 2015
16 Лозанова-Белчева, Е., Електронното правителство и трансформациите в публичния сектор, Идеи в мениджмънта и политиките за култура, редактор/и:състав. Иван Кабаков, издателство:Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, стр.:157-164 2014
17 Лозанова-Белчева, Е., Повишаване на ефективността на информационното обслужване в библиотеките чрез извършване на информационен одит, Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще: Доклади от ХXІIІ национална научна конференция, София, 6 – 7 юни 2013 г. , издателство:Бълг. Библиотечно-информ. Асоц., 2014, стр.:57-61 2014
18 Лозанова-Белчева, Е., Системи за управление на библиографски позовавания, Литература… Наука… Библиография: Сб., посветен на 70-год. юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева, редактор/и:състав. Милена миланова, ред. Весела Цокева, 2014, стр.:108-116 2014
19 Лозанова-Белчева, Е., Трансформация на информационното обслужване в библиотеките чрез предлагане на динамични, потребителски-ориентирани справочни услуги (roving reference), Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности. Доклади от ХXІV национална научна конференция. София, 5 – 6 юни 2014 г., издателство:Бълг. Библиотечно-информ. Асоц., 2014, стр.:48-51 2014
20 Lozanova-Belcheva, E., "Upgrading" The Role Of Public Libraries - From Cultural Institutions Into E-Government Mediators, Културе у дијалог. Књ. 3.Културна дипломатиjа и библиотеке = Cultures in dialogue. B.3. Cultural Diplomacy and Libraries., редактор/и:Александра Вранеш, Љиљана Марковић, издателство:Фило- лошки факултет Универзитета, 2013, стр.:437-445 2013
21 Lozanova-Belcheva, E., An Analysis of E-Governmnet Through Edwards’SHEL Model and the Role of Libraries for Communication Between Citizens and the Public Administration, A Collection of Works by Teaching Staff Members in The Department of Library Science, Scientific Information and Cultural Policy, издателство:Sofia, “St. Kliment Ohridski” Univ. Press, 2013, стр.:117-141 2013
22 Dimchev, Aleksander, Lozanova-Belcheva, Elitsa, Milanova, Milena, Shall the Open Access phenomenon change scientific communications? , Cultures in Dialogue. Internat. Scient. Conf. Serbia. 2012 (под печат) , 2013, стр.:171-193 2013
23 Lozanova-Belcheva, E., The Impact of Information Literacy Education for the Use of E-Government Services: The Role of the Libraries, Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice, European Conference, ECIL 2013, Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013, редактор/и:S. Kurbanoglu, E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts, S. Spiranec, издателство:Springer, 2013, стр.:155-161, ISBN:978-3-319-03919-0, Ref 2013
24 Lozanova-Belcheva, E., Integrating E-government courses into LIS programs - Bulgarian approach, Proceedings of the 3th International Scientific Online Conference „Trends in the Development of the University Specialties in the Sphere of Library and Information Sciences within the Frames of the Fast Developing Information and Communication Technologie, 2012, pages:51-56, Ref 2012
25 Лозанова-Белчева, Е., Библиотеките и тяхното участие в електронното правителство – необходимост от нови информационни услуги и нови компетентности, Съвременната библиотека – център за информация и знание, Доклади от ХХ Национална конференция на ББИА София, 9-10 юни 2010 г., издателство:ББИА, 2010, стр.:59-65, ISBN:978-954-9837-18-6 2010
26 Лозанова-Белчева, Елица, Информационната грамотност и глобализацията на информацията , Globalization and the Management of Information Resources: Papers from intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 12-14 nov. 2008 , редактор/и:Herbert K. Achleitner, Alexander Dimchev, издателство:St. Kliment Oh ridski, University of Sofia, 2010, стр.:78-83 2010
27 Лозанова-Белчева, Е., Променящата се роля на общодостъпните библиотеки в контекста на глобалното информационно общество и в условията на икономическа криза, Пътят към книгите и информацията. Юбилеен сборник посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева, издателство:НБКМ, 2009, стр.:382-386 2009
Студия в поредица
1 Лозанова-Белчева, Елица, В търсене на български списания с импакт фактор в платформата Web of Science, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Кн. Библиотечно-информационни науки , брой:11, 2019, стр.:39-73, ISSN (print):1313-4256, doi:http://hdl.handle.net/10506/2437 2019
2 Лозанова-Белчева, Елица, Въвеждане на курсове по електронно правителство в обучението на библиотечно-информационните специалисти, Годишник на СУ, Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки, брой:5, редактор/и:гл. ред. Татяна Янакиева, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:83-105, ISSN (print):1314-4256, Ref 2013
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Лозанова-Белчева, Елица, Библиотеките и е-правителството: трансформиране на взаимоотношенията G2C и C2G в G2L2C и C2L2G, Достъпност на информационните електронни услуги на регионалните библиотеки / Оля Харизанова и др. , издателство:София: Универсистеско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:72-91, ISBN:978-954-07-5870-1 2023
2 Лозанова-Белчева, Елица, Изграждане на ключови компетентности чрез отворени образователни модели, Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви): Сборник с доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 01 декември 2020 г., редактор/и:науч. ред. Цв. Панчева; състав. П. Миладинов, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:67-87, ISSN (print):2683-0515; 3 Книга – Информация – Общество, ISBN:978-954-07-5411-6, Ref 2021
Съставителска дейност
1 Лозанова-Белчева, Елица състав., През призмата на информационната наука: Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, ISBN:978-954-07-4164-2, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2016
2 Лозанова-Белчева, Елица състав., Библиотека. Год. 20, No 2-3. Броят се посвещава на юбилея на доц. д-р Нина Шуманова. София: Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. 232 с., ISBN:086-847Х, Ref, Рецензирано 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Дигиталната трансформация като стратегия за развитие 2024
2 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, Digital Transformation in Public Libraries: Framing the Topic through Bibliometric Research 2024
3 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Информационна грамотност в дигиталната ера 2022
4 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Развитие на медийна и информационна грамотност в библиотеките чрез отворени образователни практики 2022
5 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Проучване на информационните потребности на изследователите и осигуряване на ефективна помощ при работа с електронни информационни ресурси 2021
6 Пленарен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Промени в информационното обслужване в библиотеките в COVID и пост-COVID среда 2021
7 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, The Importance of Libraries in Developing Digital Identity Skills, Digital & Information Literacy 2021
8 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Инфодемия по време на пандемия: библиотеките - ключов фактор в борбата с дезинформацията 2020
9 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Медийна и информационна грамотност - ключови трансверсални компетентности в 21 век 2020
10 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Изграждане на ключови компетенции чрез отворени образователни модели 2020
11 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Библиотекарят като информационен посредник в цифровата ера 2019
12 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, The importance of being informed in digital society. The Information literacy courses within UNICA universities. 2017
13 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева; Димитър Русков, Обществените библиотеки и тяхната посредническа роля в електронното правителство – добри практики от България и Холандия 2017
14 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Информационната грамотност – важен критерий за акредитацията на университетите 2016
15 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, Is There A Focus On Information Literacy As A Transversal Skill Within The Institutional Accreditation Process? 2016
16 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Библиотеките в процеса на изграждане на ключови компетенции 2015
17 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Развитие на концепцията за информационна грамотност през 21. Век 2015
18 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Трансформация на информационното обслужване в библиотеките чрез предлагане на динамични, потребителски-ориентирани справочни услуги (roving reference) 2014
19 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, Cloud based e-government 2014
20 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, The Impact of Information Literacy Education for the Use of E-Government Services: The Role of the Libraries 2013
21 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Повишаване на ефективността на информационното обслужване в библиотеките чрез извършване на информационен одит 2013
22 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, Integrating E-government courses into LIS programs - Bulgarian approach 2012
23 Секционен доклад, Alexander Dimchev, Elitsa Lozaznova-Belcheva, Milena Milanova, ‘Open Access’ Phenomenon Lead to a Change in Academic Communication? 2012
24 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, "Upgrading" the Role of Public Libraries - from Cultural Institutions into E-Government Mediators 2012
25 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, Public Access to E-government Information Resources - The Role of Library and Information Specialists 2010
26 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Библиотеките и тяхното участие в електронното правителство – необходимост от нови информационни услуги и нови компетентности 2010
27 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Иновативни практики в информационното обслужване в условията на глобално информационно общество и световна икономическа криза 2009
28 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, Basic issues of e-government within the EU 2009
29 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, Information Literacy Programs in Bulgarian University Libraries 2008
30 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Информационната грамотност и глобализацията на информацията 2008
31 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Иновационни решения в справочно-информационната дейност на Библиотечно-информационния комплекс на ТУ-София 2005
32 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Антоанета Димитрова, Предимства и проблеми при използването на чужди библиотечни софтуери в България: Из практиката на библиотеката при Техническия университет-София 2004
33 Секционен доклад, Elitsa Lozanova-Belcheva, E-government Workshop (“scenario” of a student seminar with the topic ‘E-government’) 2004
34 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, Рекламата – част от информационната дейност на библиотеката или как да рекламираме информационните си ресурси 2004
35 Секционен доклад, Елица Лозанова-Белчева, E-government и ролята на библиотеките 2004
Участие в редколегия
Лозанова-Белчева, Елица, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки., Участие в редколегия 2013
Учебник
1 Лозанова-Белчева, Е., Информационни системи. Системи за библиографска информация. Учебник и учебно-практическо помагало [с онлайн достъп] 2013
2 Панчева, Цветанка, Янакиева, Елена, Лозанова-Белчева, Елица, Груева, Надежда, Игнатова, Елена, Услуги в модерната библиотека. 3 изд. Ч.1-2., Глобални библиотеки - България, София 2013
3 Панчева, Цветанка, Янакиева, Елена, Лозанова-Белчева, Елица, Груева, Надежда, Игнатова, Елена, Услуги в модерната библиотека. 2 изд. Ч.1-2., Глобални библиотеки - България, София 2012
4 Панчева, Цветанка , Янакиева, Елена, Лозанова-Белчева, Елица, Груева, Надежда, Игнатова, Елена, Услуги в модерната библиотека, Глобални библиотеки - България, София 2011