Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Христо Беров

Researcher ID (Web of Science):AAQ-4232-2020

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-7753-2038
Друго (научно-популярни и др. под.)
Hristo Berov, A NEW RESEARCH ON RUSSIAN POSITION TO THE BALKAN WARS 1912 - 1913, 2021
Книга
Христо Беров, Виж България в Европа, Български бестселър 2010
Монография
1 Христо Беров, 2025 – Сърбия в ЕС: мисия (не)възможна. Ускорена интеграция на Сърбия в ЕС до 2025 г. – отражение в регионален аспект, включително върху българските национални интереси в региона, ISBN:978-619-7200-30-0, Дипломатически институт, Министерство на външните работи на Република България, София , Рецензирано 2021
2 Христо Беров, „Балканските японци“. Социално-икономически профили на модернизацията и индустриализацията по примера на Сърбия и България (1878-1912 г.), ISBN:978-954-07-4879-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2020
3 Христо Беров, Когато гръм удари…(Балкански политики за възстановяване в ситуация на глобална икономическа криза, средата на XIX в. – средата на XX в.), ISBN:978-954-07-4722-4, Унивверситетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
Научен проект
1 Христо Беров, „МРЕЖИ И МЕХАНИЗМИ НА ВЛИЯНИЕ В РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА. БАЛКАНСКА И ЕВРОПЕЙСКА КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ НА АРХИВНОТО НАСЛЕДСТВО НА БРАТЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“, , Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Р. България 2018
2 Христо Беров, „Държавата в икономиката на Балканите (1856-1914) по примера на България, Гърция и Сърбия“, Ръководител, УХК "Алма Матер" 2016
3 Христо Беров, „СЪДБАТА НА ВАКЪФСКИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОДА ОТ ИМПЕРСКО КЪМ НАЦИОНАЛНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Р. България 2016
4 Христо Беров, „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ“., Член, Дирекция "Структурни фондове" на МОН, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0038 2012
5 Христо Беров, Брутният вътрешен продукт (1500–1870–2000 г.): стандарт и качество на живот в България и българските земи, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Р. България, Номер на договора:ДФНИ-КО1/15 – 05.12.2012 2012
6 Христо Беров, Комшулука – Родопският етнически модел – по примера на Славейно и Виево и гр. Смолян, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2011
7 Христо Беров, Миналото в криза: изследване развитието на българската историческа наука в преходна ситуация (1985-2011), Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2011
8 Христо Беров, Университетски хуманитарен комплекс „Алма Матер”, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2010
9 Христо Беров, - Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г, Член, 2009
10 Христо Беров, „Преходът: Гласове, образи и спомени”, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2009
11 Христо Беров, SUDigital – дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2009
12 Христо Беров, Институт за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа”, Член, 2009
13 Христо Беров, Описване, дигитализация, и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от Архива на Сърбия, Архива на Белград и Военния архив на Сърбия, Член, 2009
14 Христо Беров, Развитие и обогатяване на електронна база данни (БГ- КЛИО), състояща се от студиите, статиите и съобщенията в специализираните български периодични издания, Член, 2008
Редактор на издание нереферирано
1 Христо Беров, ДЕБАТИ И ПРОБЛЕМИ В МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА: ХVІІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2011 Г., Редактор на издание нереферирано 2013
2 Христо Беров, Минало и съвремие на Югоизточна Европа. Студентски интерпретации., Редактор на издание нереферирано 2013
3 Христо Беров, КРИЗИТЕ В ИСТОРИЯТА: ХVІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2009 Г., Редактор на издание нереферирано 2011
Статия в научно списание
1 Berov, Hristo, SUCCESSFUL AND UNSUCCESSFUL CHOICES AT THE BEGINNING OF THE BALKAN ELECTRIFICATION: THE CASES OF BULGARIA AND SERBIA, ISTORIYA-HISTORY, vol:30, issue:3, 2022, pages:302-315, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524, doi:10.53656/his2022-3-4-suc 2022
2 Христо Беров, Печеливши и непечеливши избори в началото на балканската електрификация: случаите България и Сърбия, История, том:30, брой:3, 2022, стр.:302-315, ISSN (print):1314–8524, ISSN (online):0861–3710, doi:https://doi.org/10.53656/his2022-3-4-suc, Ref 2022
3 Христо Беров, Ново изследване за руската позиция към балканските войни 1912 – 1913 - Гусев, Н. С., 2000. Болгария, Сербия и русское общество во время Балканских войн 1912 – 1913 гг. Институт славяноведения российской академии наук, Москва: Индрик, 520 с., ISBN 978-5-91674-592-4, DOI 10.31168/91674-592-4., История, том:29, брой:6, 2021, стр.:621-630, ISSN (print):0861 - 3710, ISSN (online):1314 - 8524, doi:https://doi.org/10.53656/his2021-6-5-new, Ref 2021
4 Hristo Berov, Social profiles of industrialists and entrepreneurs in Serbia in the late XIX and early XX century, Godišnjak za društvenu istoriju, брой:1, 2016, стр.:7-35, ISSN (print):0354-5318, Ref 2016
5 Христо Беров, ПРОТЕКЦИОНИЗМЪТ НА БАЛКАНИТЕ – ПОЛИТИКИ И РЕЗУЛТАТИ: СЛУЧАИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ (КР. НА XIX – НАЧ. НА XX В.), Електронно историческо списание Анамнезис, брой:2, 2016, стр.:1-40, ISSN (online):1312-9295 2016
6 Димитър Григоров, Христо Беров, Mирослав Jовановић и балканска сарадња два европска факултета, Годишњак за друштвену историју, брой:2-3, 2014, стр.:185-187, ISSN (print):0354-5318, Ref 2014
7 Христо Беров, Балканска индустријализација балканских „Манчестера“: Лесковац и Габрово (1878–1912), Годишњак за друштвену историју, брой:3, 2012, стр.:7-41, ISSN (print):0354-5318, Ref 2012
8 Христо Беров, Индустриалният преврат на Балканите по примера на сръбския град Лесковац (1878-1912), Минало, брой:4, 2011, ISSN (print):13103451 2011
9 Хр. Беров, Как строителите на България наливаха основите? (Пенчо Д. Пенчев. Как се наливаха основите. Към ранната история на българската корупция (1879-1912), Електронно историческо списание Анамнезис, брой:12, 2011, ISSN (online):1312-9295 2011
10 Христо Беров, Quo Vadis, Сърбийо? , Anamnesis, брой:1, 2008, ISSN (print):1312-9295 2008
11 Христо Беров, Габровските фабрики – „биографии” и снимки, Електронно историческо списание Анамнезис, брой:2, 2006, ISSN (online):1312-9295 2006
12 Христо Беров, ЗА ЕДНА КНИГА, ПРЕДИЗВИКВАЩА РЕАКЦИИ Mайкъл Паларе. Балканските икономики 1800-1914: еволюция без развитие. София, АПОСТРОФИ, 2005, 425 стр. (Michael Palairet. The Balkan Economies c. 1800-1914: Evolution without Development. New York, Cambridge University Press, 1997. xvi, 415 pp.), Анамнеза, брой:1, 2006, ISSN (online):1312-9295 2006
13 Христо Беров, Иван Калпазанов – „модерният“ предприемач на Габрово, Минало, брой:1, 2006, стр.:61-72, ISSN (print):1310-3451 2006
14 Христо Беров, Владимир Станев, Проституцията в София и Белград в края на ХІХ и началото на ХХ век. , Анамнеза , брой:3, 2006, стр.:106-114, ISSN (online):1312-9295 2006
Статия в поредица
1 Христо Беров, Иван Хаджиберов – българският японец от Габрово, БИОГРАФИЧНИ ОЧЕРЦИ, брой:2, редактор/и:проф. д-р Пламен Митев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023, стр.:96-112, ISBN:978-954-07-5761-2; 978-954-07-5762-9 (PDF) 2023
2 Христо Беров, Индустриалците-предприемачи и проблемът за индустриалното наследство като културен феномен, Известия. Регионален исторически музей - Габрово , брой:8, редактор/и:Илияна Марчева, Светлана Димитрова, Росен Йосифов, Иван Постомпиров, 2023, стр.:11-28, ISSN (print):2367-783Х 2023
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Hristo Berov, The Economic Advantages of the Political Periphery (The case of Georgievi Bros. Activities), Regional Networks in Context Economy and Trade in the Lower Danube Balkans of the 19th Century, editor/s:Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Publisher:LiT Verlag, 2023, pages:179-186, ISSN (print):978-3-643-91439-2 2023
2 Христо Беров, "Гроздовете на гнева" или затишие между бури по балкански? (Гърция, Румъния и справянето с Голямата депресия), Кризите като катарзис - политически, социални, стопански и културни измерения на екстремните ситуации в историята, 2022, стр.:261-276, ISBN:978-619-207-253-7 2022
3 Христо Беров, За една особеност в дипломатическата история около обявяването на българската независимост (30-годишният срок на австро-унгарска окупация на Босна и Херцеговина – мит или реалност!?), БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ XX ВЕК: ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПУБЛИЧНА ДИПЛОМАЦИЯ, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:16-31, ISBN:978-954-07-5317-1 2021
4 Христо Беров, Накратко за една нереализирана миньорска мечта (Давидковското рудно поле и опитите за неговата широкомащабна експлоатация в годините на държавния социализъм), Спомен за село, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:Унивверситетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:11-17, ISBN:978-954-07-4920-4 2020
5 Христо Беров, Стопански аспекти на вакъфския въпрос в България (1878–1912), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, 2020, стр.:311-324, ISSN (print):978-954-07-4848-1, ISSN (online):978-954-07-5098-9 2020
6 Мира Маркова, Христо Беров, Фотографиите на фабрики като извор за икономическата модернизация на българската столица до 40-те години на XX век, ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ, XIX – XX ВЕК. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, редактор/и:Иван Първев, Наум Кайчев, Мария Баръмова, издателство:Университетско издателство ’Св Климент Охридски“, 2019, стр.:309-318, ISBN:978-954-07-4720-0 2019
7 Христо Беров, Социални профили на индустриалци-предприемачи в България в края на XIX и началото на XX век, Българите в Османската империя, XIX в.: понятия, структури, личности, редактор/и:Ваня Рачева, 2017, стр.:407-440, ISBN:9789540743523 2017
8 Христо Беров, Историческа рамка, Земята гледа небето (Хора и православни храмове в Средните Родопи), редактор/и:Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов, издателство:Унивверситетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, ISSN (print):978-954-07-3961-8 2015
9 Христо Беров, Момчил Панайотов, Мартин Иванов, Димитър П. Димитров, Климатичните аномалии като фактор за кризата в България от края на XIX и началото на XX в., Realia Byzantino-Balcanica: Сборник в чест на 60-годишнината на професор Христо Матанов, 2014, стр.:599-612, ISBN:9789543781188 2014
10 Христо Беров, Социалистическите граждански ритуали като част от „културната революция“ (по примера на района на с. Славейно, Смолянско), „Вяра – смесена“. Аспекти от всекидневието в две родопски села, 2014, стр.:46-55, ISBN:9540738687, 9789540738680 2014
11 Христо Беров, Дейността на габровските индустриалци и модернизацията на един български град (1878-1912) , ІV Международен Семинар „Университетски четения и изследвания по българска история”, Смолян, 11-13 май 2006, 2008, стр.:84-92, ISBN:954-072-768-4 2008
12 Христо Беров, Чужденците в габровската индустрия и влиянието им върху нейното развитие (1878-1912) , Модернизацията на България и Габрово, 1878-2006, 2007, ISBN:954-775-665-6; 978-954-775-665-6 2007
13 Христо Беров, Стефан Дечански и имотите, дарени на Дечанския манастир , Българското дарителство: История, съвременност и перспективи, редактор/и:Пламен Митев, издателство:Университетско издателство „СУ „Св. Кл. Охридски“, 2003, стр.:17-27, ISBN:954-90589-7-2 2003
Студия в научно списание
1 Berov, Hristo, POSTAPOCALIPTIC REALITIES Economic recovery of Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (KSCS) and Bulgaria after WWI, ISTORIYA-HISTORY, vol:28, issue:1, 2020, pages:23-47, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524 2020
2 Христо Беров, ПОСТАПОКАЛИПТИЧНИ РЕАЛИИ (икономическото възстановяване на Кралството на сърби, хървати и словенци /КСХС/ и България след Първата световна война), История, брой:1, 2020, стр.:23-47, ISSN (print):0861–3710, ISSN (online):1314–8524, Ref, Web of Science, IF ( - 2020) 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
Hristo Berov, Aspects of Balkan states' protectionist practices: The cases of Bulgaria and Serbia (late 19th – early 20TH cc.), State and Economy on the Balkans at the end of XIX and the beginning of XX century, editor/s:Dimitar Grigorov, Hristo Berov, Publisher:Университетско издателство ’Св Климент Охридски“, 2020, pages:9-52, ISBN:978-954-07-4880-1 2020
Съставителска дейност
Мария Баръмова, Христо Беров, Минало и съвремие на Югоизточна Европа : студентски интерпретации, ISBN:978-954-07-3955-7 , Унив. изд. "Св. Климент Охридски, София, Рецензирано 2016
Участие в конференция
1 Присъствие, Христо Беров, РЕВОЛЮЦИИ И ЕВОЛЮЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА „ПРОГРЕСА“ 2022
2 Секционен доклад, Христо Беров, Индустриалците-предприемачи и проблемът за индустриалното наследство като културен феномен 2022
3 Секционен доклад, Христо Беров, Александър Невски и паметта за Царя Освободител в България 2021
4 Секционен доклад, Христо Беров, "Гроздовете на гнева" или затишие между бури по балкански? (Гърция, Румъния и справянето с Голямата депресия) 2021
5 Секционен доклад, Христо Беров, Demographic Situation in Bulgaria 2020 - some remarks and historical notes 2021
Учебник
Джени Маджаров, Радослав Спасов, Веселин Тепавичаров, Петя Василева - Груева, Виолета Коцева, Светослав Живков, Владимир Станев, Христо Беров, Никола Дюлгеров, Андрей Лунин, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда . Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2013
Учебно помагало
Христо Беров, Владимир Станев, Подходи и модели за интеркултурно образование и диалог в системата на средното образование. - В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, с. 41-51., ISBN:978-954-07-3565-8, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2013