Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Христо Беров

Researcher ID (Web of Science):AAQ-4232-2020

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-7753-2038
Друго (научно-популярни и др. под.)
Hristo Berov, A NEW RESEARCH ON RUSSIAN POSITION TO THE BALKAN WARS 1912 - 1913, 2021
Книга
Христо Беров, Виж България в Европа, Български бестселър 2010
Монография
1 Христо Беров, 2025 – Сърбия в ЕС: мисия (не)възможна. Ускорена интеграция на Сърбия в ЕС до 2025 г. – отражение в регионален аспект, включително върху българските национални интереси в региона, ISBN:978-619-7200-30-0, Дипломатически институт, Министерство на външните работи на Република България, София , Рецензирано 2021
2 Христо Беров, „Балканските японци“. Социално-икономически профили на модернизацията и индустриализацията по примера на Сърбия и България (1878-1912 г.), ISBN:978-954-07-4879-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2020
3 Христо Беров, Когато гръм удари…(Балкански политики за възстановяване в ситуация на глобална икономическа криза, средата на XIX в. – средата на XX в.), ISBN:978-954-07-4722-4, Унивверситетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
Научен проект
1 Христо Беров, CultUrEn - културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска среда, Член, , Номер на договора:КП-06-Н45/6-08.12.2020 2020
2 Христо Беров, „МРЕЖИ И МЕХАНИЗМИ НА ВЛИЯНИЕ В РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА. БАЛКАНСКА И ЕВРОПЕЙСКА КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ НА АРХИВНОТО НАСЛЕДСТВО НА БРАТЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“, , Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Р. България 2018
3 Христо Беров, „Държавата в икономиката на Балканите (1856-1914) по примера на България, Гърция и Сърбия“, Ръководител, УХК "Алма Матер" 2016
4 Христо Беров, „СЪДБАТА НА ВАКЪФСКИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОДА ОТ ИМПЕРСКО КЪМ НАЦИОНАЛНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Р. България 2016
5 Христо Беров, „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ“., Член, Дирекция "Структурни фондове" на МОН, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0038 2012
6 Христо Беров, Брутният вътрешен продукт (1500–1870–2000 г.): стандарт и качество на живот в България и българските земи, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Р. България, Номер на договора:ДФНИ-КО1/15 – 05.12.2012 2012
7 Христо Беров, Комшулука – Родопският етнически модел – по примера на Славейно и Виево и гр. Смолян, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2011
8 Христо Беров, Миналото в криза: изследване развитието на българската историческа наука в преходна ситуация (1985-2011), Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2011
9 Христо Беров, Университетски хуманитарен комплекс „Алма Матер”, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2010
10 Христо Беров, - Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г, Член, 2009
11 Христо Беров, „Преходът: Гласове, образи и спомени”, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2009
12 Христо Беров, SUDigital – дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство, Член, Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката на Р. България 2009
13 Христо Беров, Институт за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа”, Член, 2009
14 Христо Беров, Описване, дигитализация, и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от Архива на Сърбия, Архива на Белград и Военния архив на Сърбия, Член, 2009
15 Христо Беров, Развитие и обогатяване на електронна база данни (БГ- КЛИО), състояща се от студиите, статиите и съобщенията в специализираните български периодични издания, Член, 2008
Редактор на издание нереферирано
1 Христо Беров, ДЕБАТИ И ПРОБЛЕМИ В МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА: ХVІІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2011 Г., Редактор на издание нереферирано 2013
2 Христо Беров, Минало и съвремие на Югоизточна Европа. Студентски интерпретации., Редактор на издание нереферирано 2013
3 Христо Беров, КРИЗИТЕ В ИСТОРИЯТА: ХVІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2009 Г., Редактор на издание нереферирано 2011
Статия в научно списание
1 Berov, Hristo, SUCCESSFUL AND UNSUCCESSFUL CHOICES AT THE BEGINNING OF THE BALKAN ELECTRIFICATION: THE CASES OF BULGARIA AND SERBIA, ISTORIYA-HISTORY, vol:30, issue:3, 2022, pages:302-315, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524, doi:10.53656/his2022-3-4-suc 2022
2 Христо Беров, Печеливши и непечеливши избори в началото на балканската електрификация: случаите България и Сърбия, История, том:30, брой:3, 2022, стр.:302-315, ISSN (print):1314–8524, ISSN (online):0861–3710, doi:https://doi.org/10.53656/his2022-3-4-suc, Ref 2022
3 Христо Беров, Ново изследване за руската позиция към балканските войни 1912 – 1913 - Гусев, Н. С., 2000. Болгария, Сербия и русское общество во время Балканских войн 1912 – 1913 гг. Институт славяноведения российской академии наук, Москва: Индрик, 520 с., ISBN 978-5-91674-592-4, DOI 10.31168/91674-592-4., История, том:29, брой:6, 2021, стр.:621-630, ISSN (print):0861 - 3710, ISSN (online):1314 - 8524, doi:https://doi.org/10.53656/his2021-6-5-new, Ref 2021
4 Hristo Berov, Social profiles of industrialists and entrepreneurs in Serbia in the late XIX and early XX century, Godišnjak za društvenu istoriju, брой:1, 2016, стр.:7-35, ISSN (print):0354-5318, Ref 2016
5 Христо Беров, ПРОТЕКЦИОНИЗМЪТ НА БАЛКАНИТЕ – ПОЛИТИКИ И РЕЗУЛТАТИ: СЛУЧАИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ (КР. НА XIX – НАЧ. НА XX В.), Електронно историческо списание Анамнезис, брой:2, 2016, стр.:1-40, ISSN (online):1312-9295 2016
6 Димитър Григоров, Христо Беров, Mирослав Jовановић и балканска сарадња два европска факултета, Годишњак за друштвену историју, брой:2-3, 2014, стр.:185-187, ISSN (print):0354-5318, Ref 2014
7 Христо Беров, Балканска индустријализација балканских „Манчестера“: Лесковац и Габрово (1878–1912), Годишњак за друштвену историју, брой:3, 2012, стр.:7-41, ISSN (print):0354-5318, Ref 2012
8 Христо Беров, Индустриалният преврат на Балканите по примера на сръбския град Лесковац (1878-1912), Минало, брой:4, 2011, ISSN (print):13103451 2011
9 Хр. Беров, Как строителите на България наливаха основите? (Пенчо Д. Пенчев. Как се наливаха основите. Към ранната история на българската корупция (1879-1912), Електронно историческо списание Анамнезис, брой:12, 2011, ISSN (online):1312-9295 2011
10 Христо Беров, Quo Vadis, Сърбийо? , Anamnesis, брой:1, 2008, ISSN (print):1312-9295 2008
11 Христо Беров, Габровските фабрики – „биографии” и снимки, Електронно историческо списание Анамнезис, брой:2, 2006, ISSN (online):1312-9295 2006
12 Христо Беров, ЗА ЕДНА КНИГА, ПРЕДИЗВИКВАЩА РЕАКЦИИ Mайкъл Паларе. Балканските икономики 1800-1914: еволюция без развитие. София, АПОСТРОФИ, 2005, 425 стр. (Michael Palairet. The Balkan Economies c. 1800-1914: Evolution without Development. New York, Cambridge University Press, 1997. xvi, 415 pp.), Анамнеза, брой:1, 2006, ISSN (online):1312-9295 2006
13 Христо Беров, Иван Калпазанов – „модерният“ предприемач на Габрово, Минало, брой:1, 2006, стр.:61-72, ISSN (print):1310-3451 2006
14 Христо Беров, Владимир Станев, Проституцията в София и Белград в края на ХІХ и началото на ХХ век. , Анамнеза , брой:3, 2006, стр.:106-114, ISSN (online):1312-9295 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Христо Беров, "Гроздовете на гнева" или затишие между бури по балкански? (Гърция, Румъния и справянето с Голямата депресия), Кризите като катарзис - политически, социални, стопански и културни измерения на екстремните ситуации в историята, 2022, стр.:261-276, ISBN:978-619-207-253-7 2022
2 Христо Беров, За една особеност в дипломатическата история около обявяването на българската независимост (30-годишният срок на австро-унгарска окупация на Босна и Херцеговина – мит или реалност!?), БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ XX ВЕК: ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПУБЛИЧНА ДИПЛОМАЦИЯ, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:16-31, ISBN:978-954-07-5317-1 2021
3 Христо Беров, Накратко за една нереализирана миньорска мечта (Давидковското рудно поле и опитите за неговата широкомащабна експлоатация в годините на държавния социализъм), Спомен за село, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:Унивверситетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:11-17, ISBN:978-954-07-4920-4 2020
4 Христо Беров, Стопански аспекти на вакъфския въпрос в България (1878–1912), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, 2020, стр.:311-324, ISSN (print):978-954-07-4848-1, ISSN (online):978-954-07-5098-9 2020
5 Мира Маркова, Христо Беров, Фотографиите на фабрики като извор за икономическата модернизация на българската столица до 40-те години на XX век, ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ, XIX – XX ВЕК. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, редактор/и:Иван Първев, Наум Кайчев, Мария Баръмова, издателство:Университетско издателство ’Св Климент Охридски“, 2019, стр.:309-318, ISBN:978-954-07-4720-0 2019
6 Христо Беров, Социални профили на индустриалци-предприемачи в България в края на XIX и началото на XX век, Българите в Османската империя, XIX в.: понятия, структури, личности, редактор/и:Ваня Рачева, 2017, стр.:407-440, ISBN:9789540743523 2017
7 Христо Беров, Историческа рамка, Земята гледа небето (Хора и православни храмове в Средните Родопи), редактор/и:Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов, издателство:Унивверситетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, ISSN (print):978-954-07-3961-8 2015
8 Христо Беров, Момчил Панайотов, Мартин Иванов, Димитър П. Димитров, Климатичните аномалии като фактор за кризата в България от края на XIX и началото на XX в., Realia Byzantino-Balcanica: Сборник в чест на 60-годишнината на професор Христо Матанов, 2014, стр.:599-612, ISBN:9789543781188 2014
9 Христо Беров, Социалистическите граждански ритуали като част от „културната революция“ (по примера на района на с. Славейно, Смолянско), „Вяра – смесена“. Аспекти от всекидневието в две родопски села, 2014, стр.:46-55, ISBN:9540738687, 9789540738680 2014
10 Христо Беров, Дейността на габровските индустриалци и модернизацията на един български град (1878-1912) , ІV Международен Семинар „Университетски четения и изследвания по българска история”, Смолян, 11-13 май 2006, 2008, стр.:84-92, ISBN:954-072-768-4 2008
11 Христо Беров, Чужденците в габровската индустрия и влиянието им върху нейното развитие (1878-1912) , Модернизацията на България и Габрово, 1878-2006, 2007, ISBN:954-775-665-6; 978-954-775-665-6 2007
12 Христо Беров, Стефан Дечански и имотите, дарени на Дечанския манастир , Българското дарителство: История, съвременност и перспективи, редактор/и:Пламен Митев, издателство:Университетско издателство „СУ „Св. Кл. Охридски“, 2003, стр.:17-27, ISBN:954-90589-7-2 2003
Студия в научно списание
1 Berov, Hristo, POSTAPOCALIPTIC REALITIES Economic recovery of Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (KSCS) and Bulgaria after WWI, ISTORIYA-HISTORY, vol:28, issue:1, 2020, pages:23-47, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524 2020
2 Христо Беров, ПОСТАПОКАЛИПТИЧНИ РЕАЛИИ (икономическото възстановяване на Кралството на сърби, хървати и словенци /КСХС/ и България след Първата световна война), История, брой:1, 2020, стр.:23-47, ISSN (print):0861–3710, ISSN (online):1314–8524, Ref, Web of Science, IF ( - 2020) 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
Hristo Berov, Aspects of Balkan states' protectionist practices: The cases of Bulgaria and Serbia (late 19th – early 20TH cc.), State and Economy on the Balkans at the end of XIX and the beginning of XX century, editor/s:Dimitar Grigorov, Hristo Berov, Publisher:Университетско издателство ’Св Климент Охридски“, 2020, pages:9-52, ISBN:978-954-07-4880-1 2020
Съставителска дейност
Мария Баръмова, Христо Беров, Минало и съвремие на Югоизточна Европа : студентски интерпретации, ISBN:978-954-07-3955-7 , Унив. изд. "Св. Климент Охридски, София, Рецензирано 2016
Участие в конференция
1 Присъствие, Христо Беров, РЕВОЛЮЦИИ И ЕВОЛЮЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА „ПРОГРЕСА“ 2022
2 Секционен доклад, Христо Беров, Индустриалците-предприемачи и проблемът за индустриалното наследство като културен феномен 2022
3 Секционен доклад, Христо Беров, Александър Невски и паметта за Царя Освободител в България 2021
4 Секционен доклад, Христо Беров, "Гроздовете на гнева" или затишие между бури по балкански? (Гърция, Румъния и справянето с Голямата депресия) 2021
5 Секционен доклад, Христо Беров, Demographic Situation in Bulgaria 2020 - some remarks and historical notes 2021
Учебник
Джени Маджаров, Радослав Спасов, Веселин Тепавичаров, Петя Василева - Груева, Виолета Коцева, Светослав Живков, Владимир Станев, Христо Беров, Никола Дюлгеров, Андрей Лунин, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда . Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2013
Учебно помагало
Христо Беров, Владимир Станев, Подходи и модели за интеркултурно образование и диалог в системата на средното образование. - В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, с. 41-51., ISBN:978-954-07-3565-8, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2013