Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Стефан Стефанов
Книга
1 Марина Пиронкова, Стефан Стефанов, Възрожденски педагогически текстове, ISBN:978-954-07-3324-1 COBISS.BG-ID - 1247137252, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2012
2 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Георги Стоянов, Жечо Атанасов, История на педагогиката и българското образование, ISBN:978-954-8846-10-3 COBISS.BG-ID - 1239727588, Веда Словена, София 2009
3 Жечо Атанасов, Георги Стоянов, Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, История на педагогиката и българското образование, ISBN:954-8510-21-9 COBISS.BG-ID - 1028165092, Веда Словена, София 1995
Статия в научно списание
1 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Проф. Димитър Кацаров - основател и водеща фигура в Дружеството за Ново възпитание : [Докл. от 43-та междунар. конф. на World Education Fellowship, София, 2006], Стратегии на образователната и научната политика, брой:3, 2006, стр.:158-165, ISSN (print):1310-0270 COBISS.BG-ID - 1175783908, Ref 2006
2 Марина Пиронкова, Стефан Стефанов, Българското начално училище в нормативни документи (70-те – 80-те години на ХІХ в.) , Начално образование, брой:4, 1999, стр.:66-76, ISSN (print):0204-4951 COBISS.BG-ID - 1143684580, Ref 1999
3 Коста Герджиков, Стефан Стефанов, Експеримент за подготовката на учители във Франция, Начално образование, брой:3, 1992, стр.:57-59 1992
4 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Великата френска революция и образованието – проекти и реализация., Народна просвета, брой:7, 1989, стр.:35-44, ISSN (print):0204-6237, Ref 1989
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Марина Пиронкова, Стефан Стефанов, Знанията по религия в българските светски учебници през Възраждането (буквари, читанки, взаимноучителни таблици), Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), редактор/и:Красимир Крастев и др., издателство:Анамнезис, 2022, стр.:123-134, ISBN:978-619-90188-6-6 2022
2 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Знанията по религия в българските светски учебници през Възраждането (буквари, читанки, взаимоучителни таблици), Девети “Светиниколаевски православни образователни четения., издателство:Димант Бургас, 2011, стр.:76-87 2011
3 Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, Историко-педагогическото познание в подготовката на българските учители – 1888-1944 г. , Осигуряване и оценяване на качеството на обучение, редактор/и:Т. Дяков, М. Атанасова, издателство:Веда Словена, 2005, стр.:431-435, ISSN (print):954-8510-92-8 2005
4 Марина Пиронкова, Стефан Стефанов, Развитието на историко-педагогическите дисциплини и подготовката на учители в България (края на ХІХ – първата половина на ХХ век). , Национално историческо образование, издателство:Фабер, 2005, стр.:69-74, ISBN:954-775-447-5 2005
Учебник
Стефан Стефанов, Марина Пиронкова , История на педагогиката и българското образование, ISBN:978-954-8846-50-9 COBISS.BG-ID - 1290719972, Веда Словена - ЖГ, София, Рецензирано 2019
Учебник/Учебно помагало
Жечо Атанасов, Георги Стоянов, Стефан Стефанов, Марина Пиронкова, История на педагогиката и българското образование, Веда Словена, София 2006