Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Иван Душков
Дисертация д-р
Иван Николаев Душков, Интегриране на информационно-комуникационни технологии в обучението по геометрия в началните класове, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Здравко Вутов Лалчев 2015
Монография
1 Иван Душков, Интегриране на информационно-комуникационни технологии в обучението по геометрия в началните класове, ISBN:978-954-8846-76-9, Веда Словена, София 2021
2 Иван Душков, Мултимедийни презентации – грешки, пропуски и насоки за преодоляването им при бъдещи начални учители, ISBN:978-954-8846-77-6, Веда Словена, София 2021
Научен проект
1 Иван Душков, ПРОУЧВАНЕ, АПРОБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС - I ЧАСТ , Ръководител, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 2023
2 Иван Душков, МОДЕРНизация в партньорството чрез дигитализация за Академичната екосистема, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 2021
3 Иван Душков, Създаване на позитивна среда за обучение на студентите от педагогическите специалности по приобщаващо образование, Член, 2020
4 Иван Душков, Изследване възможностите на интерактивното обучение за подобряване академичните постижения на студентите-педагози, Член, , Номер на договора:№ 80-10-39/17.04.2018 2018
5 Иван Душков, Приложение на (2+1) мерните динамични системи в теорията на миграцията, Член, 2016
6 Иван Душков, Ресурсно осигуряване на електронни курсове за дистанционна форма на обучение, Член, 2016
7 Иван Душков, Студентски практики – фаза 1, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2016
8 Иван Душков, Студентски практики , Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.07-0002 2014
9 Иван Душков, Квалификация на педагогическите специалисти“ по позиция 2 „Провеждане на едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация „детски и/или начален учител“ с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си, Член, 2013
10 Иван Душков, Развитие на човешките ресурси, Член, 2013
11 Иван Душков, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалисти на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, Член, 2012
12 Иван Душков, Изследване на добри практики в интерактивното обучение, Член, 2011
13 Иван Душков, Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ, Член, 2011
14 Иван Душков, Лабораторията по образователен софтуер – създател на образователни софтуерни продукти за началното училище, Член, 2009
15 Иван Душков, Развитие и популяризиране на виртуална лаборатория за образователен софтуер, Член, 2008
16 Иван Душков, Проектиране и създаване на модел за виртуална лаборатория по образователен софтуер, Член, 2007
Научно ръководство
1 Иван Душков, Задачи за математически състезания и олимпиади за 4 клас, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Катя Лазарова 2018
2 Иван Душков, Интегриране на информационни и комуникационни технологии в обучението по математика във втори клас (умножение), дипломна работа:Мария Александрова Рахова 2017
3 Иван Душков, Интегриране на информационните и комуникационните технологии в обучението в часовете по математика в началната училищна въраст, дипломна работа:Вяра Иванова Костадинова 2017
4 Иван Душков, Интегриране на възможностите на Power Point презентацията в урочната дейност по Човекът и природата - 4 клас, СУ " Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мария Пенкова 2016
5 Иван Душков, ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Роза Георгиева Илишкова-Лещанска 2016
6 Иван Душков, Информационно-комуникационни технологии в обучението по "Човекът и природата" , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лиляна Тонева-Козарова 2016
7 Иван Душков, Повишаване качеството на обучение по музика в 4-ти клас чрез интегриране на ИКТ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Моника Дамянова 2016
8 Иван Душков, Приложение на образователната мултимедия в обучението по музика в 3 клас за повишаване на музикалността на учениците, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Венера Попова 2016
Редактор на издание нереферирано
Иван Душков, Филип Андонов, КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 7 клас, Редактор на издание нереферирано 2022
Статия в научно списание
1 Ivan Dushkov, Common mistakes when using text in multimedia presentations created with the Power Point application , KNOWLEDGE - International Journal, vol:2, issue:46, 2021, pages:347-352, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2021
2 Иван Душков, Сравнителен анализ на учебното съдържание според вида на уроците в приетите от МОН учебници по предмета Компютърно моделиране за трети клас, ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 2021, ISSN (online):ISSN 2738-8298 2021
3 Ivan Dushkov, Ivan Jordanov, Nikolay Vitanov, Numerical Modeling of Dynamics of a Population System with Time Delay, Mathematical Methods in the Applied Sciences, vol:41, 2018, pages:8377-8384, ISSN (print):0170-4214, ISSN (online):1099-1476, doi:10.1002/mm.4553, Ref, IF (2.321 - 2020) 2018
4 Ivan N. Dushkov, I. P. Jordanov, N. K. Vitanov, Numerical Study of Nonlinear Dynamics of a Population System with Time Delay , arXiv preprint arXiv:1701.08130, 2017, doi:10.1002/mma.4553 2017
5 Ivan N. Dushkov, I. P. Jordanov, N. K. Vitanov, E. V. Nikolova, Applications of time delay differential equations in dynamics of a system of three competing populations, Proceedings of 11th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, 2016, стр.:45-46, ISSN (print):1313-3357, ISSN (online):1314-7145 2016
6 Ivan N. Dushkov, Ivan P. Jordanov, Mathematical Modeling of the Dynamics of Economic Systems with Time-Delay, Proceedings of International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, 2016, стр.:518-521, ISSN (print):2367-7635, ISSN (online):2367-7643 2016
7 Ivan N. Dushkov, N. K. Vitanov, I. P. Jordanov, Numerical Modeling of Dynamics of Generalized Population Systems with Time Delay, Biomath Communications, том:3, брой:2, 2016, ISSN (print):2367-5233 , ISSN (online):2367-5241 2016
8 З. Лалчев, Н. Цанев, Л. Витанов, Ив. Тонов, И. Иванов, Т. Тонова, М. Йорданова, Ив. Душков, Готовност и нагласа на началния учител за работа и сътрудничество с лабораторията по образователен софтуер., Начално образование, брой:кн. 5, 2007, стр.:81-87, ISSN (print):0204-4951 2007
Статия в поредица
1 Ivan Dushkov, A comparison of results from a secondary study of common mistakes made when creating multimedia presentations, International scientific refereed online journal, issue:92, 2022, ISSN (online):2367-5721, Ref 2022
2 Ivan Dushkov, Computer modeling in third grade. Common difficulties encountered by elementary teachers when working with Scratch 3 programming environment., International scientific refereed online journal, issue:91, 2022, ISSN (online):2367-5721, Ref 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иван Душков, Използване на хипервръзки в мултимедийни презентации в обучението с помощта на при- ложението MS PowerPoint, Четвъртата научно-практическа конференция "Образование и Изкуства: Традиции и Перспективи", 2023, pages:254-259, ISBN:978-954-07-5061-3 2023
2 Иван Душков, Полезни възможности при форматиране на документ с приложението MS Word, Четвъртата научно-практическа конференция "Образование и Изкуства: Традиции и Перспективи", 2023, pages:260-268, ISBN:978-954-07-5061-3 2023
3 Иван Душков, Диагностика на резултатите от обучението по компютърно моделране в края на четвърти клас, ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ Т. ХXV D, 2021, pages:346-354, ISSN (print):1314 – 6769 2021
4 Иван Душков, МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ (ГЕОМЕТРИЧЕН МЕТОД НА ПЕРЕЛМАН), Образование и изкуства: Традиции и перспективи, 2021 2021
5 Иван Душков, Сравнителен анализ на учебното съдържание на приетите от МОН учебници по предмета Компютърно моделиране за четвърти клас, ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ Т. ХXV D, 2021, pages:355-364, ISSN (print):1314 – 6769 2021
6 Иван Душков, ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ С POWERPOINT, Образование и изкуства: Традиции и перспективи, 2021 2021
7 Ivan Dushkov, Mladenov, V. M., Integration of ICT in Teaching Mathematics Classes for Extracurricular Activities (Poisson Problem), Proceedings of the 6th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2016), Publishing Complex – UNVE, Sofia, Bulgaria, 2019, ISSN (print):ISSN 2367-763, ISSN (online):ISSN 2367-7643 2019
8 Габриела Кирова, Любка Алексиева, Иван Душков, Людмила Зафирова, Гергана Христова, Измерване на резултатите от обучението по математика в края на четвърти клас (10-11 годишни ученици), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XXI D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“, 27-29 октомври 2017 г., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, стр.:856-874, ISSN (print):1314-6769, PhD 2017
9 Иван Душков, EXPLORING THE RESULTS FROM THE INTEGRATION OF MULTIMEDIA IN TEACHING MATH IN ELEMENTARY SCHOOL, Сборник с доклади от националната научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“, Publisher:ИК на УНСС, 2016, pages:108-113, ISBN:978-954-644-910-8 2016
10 Ivan Dushkov, Ivan Jordanov, NUMERICAL MODELING OF DYNAMICS OF ECONOMIC SYSTEMS WITH TIME-DELAY, 6 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2016), 2016, pages:266-569, ISSN (print):ISSN 2367-7635, ISSN (online):ISSN 2367-7643 2016
11 Иван Душков, Иван Йорданов, Динамични системи с времево закъснение, Сборник с доклади от националната научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси, 2016, pages:66-72, ISBN:978-954-644-910-8 2016
12 Иван Душков, Разработване на продукт свързан с темата „ПЕНТАМИНО, Студентска научна сесия, Русенски Университет, том 54, 2015, pages:9-13, ISSN (print):ISSN 1311-3321 2015
13 Иван Душков, Интериране на ИКТ в обучението, Изследванена добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието, издателство:Авангард Прима, 2013, стр.:92-99, ISBN:978-619-160-239-1 2013
14 Иван Душков, Информационните технологии в обучението по математика в началните класове, Образование и технологии бр. 1, 2010, pages:121-124, ISSN (online):ISSN 1314-1791 2010
15 Иван Душков, Здравко Лалчев, Николай Цанев, Любен Витанов, Иван Тонов, Милена Йорданова, Таня Тонова, Атанас Георгиев, Теменужка Зафирова-Малчева, Виртуална лаборатория по образователен софтуер, Пета есенна научна конференция на ФНПП, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2007, стр.:308-313, ISBN:ISBN: 978-954-8846-02-8 2007
16 Юри Тодоров, Иван Душков, За понятието мултимедийна грамотност, Пета есенна научна конференция на ФНПП, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2007, стр.:315-319, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
Студия в научно списание
Лалчев, З., М. Върбанова, И. Вутова, И. Душков, Ойлер-Вен диаграми или MZ-карти в началната училищна математика, Математика и информатика, брой:2, 2016, стр.:143-169, ISSN (print):1310-2230, ISSN (online):1314-8532, Ref 2016
Участие в конференция
1 Присъствие, Иван Душков, ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ С POWERPOINT 2021
2 Присъствие, Иван Душков, МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ (ГЕОМЕТРИЧЕН МЕТОД НА ПЕРЕЛМАН) 2021
3 Секционен доклад, Иван Душков, Измерване на резултатите от обучението по математика в края на четвърти клас (10-11 - годишни ученици) 2017
4 Секционен доклад, Иван Душков, RESEARCH ON INTEGRATION OF MULTIMEDIA IN MATHEMATICS EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL 2015
5 Секционен доклад, Иван Душков, Информационните технологии в обучението по математика в началните класове 2010
6 Секционен доклад, Иван Душков, Виртуална лаборатория по образователен софтуер 2007
7 Секционен доклад, Иван Душков, За понятието мултимедийна грамотност 2007
Учебник
1 Иван Душков, Станислава Христова, Елена Димитрова, Програмирай и твори със Scratch: Помагало по компютърно моделиране По учебната програма за 2021/2022 г., ISBN:9786192155858, Анубис, София 2021
2 Иван Душков, Елена Димитрова, Станислава Христова, Компютърно моделиране 4 клас, ISBN:978-619-215-383-0, Клет България ООД, София 2019
3 Иван Душков, Елена Димитрова, Станислава Христова, Учебна тетрадка по Компютърно моделиране 4 клас , ISBN:978-619-215-381-6, Клет България ООД, София 2019
4 Иван Душков, Елена Димитрова, Даниела Кожухарова, Станислава Христова, Компютърно моделиране 3 клас, ISBN:978-619-215-182-9, Клет България ООД, София, Рецензирано 2018
Учебно помагало
1 Иван Душков, Елена Димитрова, Станислава Христова, Книга за учителя - Компютърно моделиране 4 клас, ISBN:978-619-215-391-5, Клет България ООД, София 2019
2 Иван Душков, Елена Димитрова, Станислава Христова, Даниела Кожухарова, Книга за учителя - Компютърно моделиране 3 клас, ISBN:978-619-215-230-7 , Клет България ООД, София 2018