Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Емил Петров
Дисертация д-р
Емил Борисов Петров, Управление на транспортната достъпност до туристическите обекти в централната градска част на София, СУ "Св. Климент Охридски" - ГГФ, Ръководител:Мариана Асенова 2020
Монография
Емил Петров, Управление на транспортната достъпност до туристическите обекти в централната градска част на София, ISSN (print):, УИ " Св. Климент Охридски", София 2022
Научен проект
1 Емил Петров, План за интегрирано развитие на община Варна, Член, 2022
2 Емил Петров, План за интегрирано развитие на община Перник, Член, 2022
3 Емил Петров, План за интегрирано развитие на община Перник, Член, 2022
4 Емил Петров, План за интегрирано развитие на община Пловдив, Член, 2022
5 Емил Петров, План за интегрирано развитие на община Велико Търново, Член, 2021
6 Емил Петров, Геймификация в туризма – възможности и ограничения, Член, , Номер на договора:80-10-65/13.04.2020 г. 2020
7 Емил Петров, Digital Transformation Strategy for the city of Sofia (DTSS) - A platform for smart growth July 2019, Член, 2019
8 Емил Петров, Изготвяне на План – програма на ОП „Туризъм“ на Столична община за 2019 г., Член, ОП „Туризъм“ 2018
9 Емил Петров, План за устойчива градска мобилност на Столична община 2018-2035, Член, 2018
10 Емил Петров, Международна научна конференция „СЪВРЕМЕННИЯТ ТУРИЗЪМ – ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ“ , Член, 2017
11 Емил Петров, Разработване на Digital Bulgaria - „Национална визия за дигитализация в туризма 2030 г.“, Министерство на туризма, Член, Министерство на Туризма 2017
12 Емил Петров, Разработване на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Столична община, План за изпълнение и Годишна програма на ОП „Туризъм“ за 2018 г., Столична община, Член, ОП „Туризъм“ 2017
Научно ръководство
1 Емил Петров, Приложимост на Channel managers системите при управлението на резервациите, направени чрез различните платформи, СУ "Св. Климент Охридски" - ГГФ дипломна работа:Стела Иванова 2021
2 Емил Петров, Значение на социалните медии за туристическия сектор и методи за измерване на влиянието им в маркетинговата стратегия на хотелските предприятия, СУ "Св. Климент Охридски" - ГГФ дипломна работа:Севда Маркова 2020
3 Емил Петров, Възможности за развитие на виртуален туризъм (в реално време) и изследване на влиянието му върху туристическото търсене и поведение, СУ "Св. Кл. Охридски" - ГГФ, География на Туризма дипломна работа:Любомир Ботев 2018
Статия в научно списание
1 Sonia Mileva, Mariana Assenova, Emil Petrov, Veneta Gyaurova, Możliwości wykorzystania aplikacji opartych na grywalizacji i lokalizacji do promowania Sofii jako destynacji turystycznej, Turyzm/Tourism, vol:31, issue:1, 2021, pages:21-28, doi:https://doi.org/10.18778/0867–5856.31.1.03, Ref, IF ( - 2021), SCOPUS, SJR ( - 2021) 2021
2 Sonia Mileva, Mariana Assenova, Emil Petrov, Veneta Gyaurova, The potential of location-based gamification apps for promoting Sofia as a tourist destination., Turyzm/Tourism, vol:31, issue:1, 2021, pages:21-27, ISSN (online):0867-5856, doi:https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.13, Ref, Web of Science, PhD, MSc 2021
3 Емил Петров, Възможности и предизвикателства за използването на алтернативни средства за придвижване в София – резултати от анкетно проучване, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНСС, том:3, 2021, ISSN (print):0861-9344, ISSN (online):2534-8957 2021
4 Емил Петров, Алтернативни средства за придвижване в София – възможности и предизвикателства, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, vol:113, issue:Книга 2 – География, 2020 2020
5 Мариана Асенова, Васил Маринов, Емил Петров, Destination Management Systems in Bulgaria: Current Situation and Challenges, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, vol:111, issue:Книга 2 – География, 2019, pages:153-178 2019
6 Емил Петров, Същност и състояние на системите за планиране и управление на обществения транспорт в град София, Научни трудове на УНСС, том:2, брой:2, 2019, стр.:209-238, ISSN (print):0861-9344, ISSN (online):2534-8957 2019
7 Емил Петров, ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ ДО АНТРОПОГЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА СОФИЯ, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски” ГГФ, том:Том 110, брой:Книга 2, 2017, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Емил Петров, Използване на географските информационни системи за управление на мобилността в София, География и регионално развитие, 2022 2022
2 Емил Петров, Алтернативни средства за придвижване в София – възможности и предизвикателства, География и регионално развитие, 2020 2020
3 Соня Милева, Мариана Асенова, Емил Петров, Венета Гяурова, ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГЕЙМИФИКАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОФИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ, Туризъм и свързаност , издателство:Издателство "Наука и икономика" - Икономически университет Варна, 2020, стр.:248-258, ISBN:978-954-21-1052-1 , Ref, PhD, MSc 2020
4 Соня Милева, Мариана Асенова, Емил Петров, Венета Гяурова, ГЕЙМИФИЦИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СОФИЯ, ПОПУЛЯРИЗИРАЩИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА СТОЛИЦАТА , Културно-историческо наследство 2020: Разширени доклади (Избрани), издателство:Институт по математика и информатика, Българска академия на наукита , 2020, стр.:79-90, PhD, MSc 2020
5 Petrov, E., Review of regulatory and planning framework of transport access to tourist sites in the central part of the city of Sofia, Contemporary Tourism - Traditions and Innovations: International Scientific Conference, Publisher:"St. Kliment Ohridski University Press", 2017, pages:144-156, ISSN (print):ISBN: 978-954-07-4327-1 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Емил Петров, Възможности и предизвикателства за използването на алтернативни средства за придвижване в София – резултати от анкетно проучване 2020
2 Секционен доклад, Емил Петров, Геймифицирани приложения за София, популяризиращи културно-историческото наследство на столицата 2020
3 Секционен доклад, Емил Петров, Възможности и ограничения на геймификацията като инструмент за популяризиране на София като туристическа дестинация 2020
4 Присъствие, Емил Петров, Theories, Practices, Methodologies 2019
5 Присъствие, Емил Петров, Cultural Heritage and Smart Tourism 2019
6 Присъствие, Емил Петров, Сътрудничеството между обществения и частния сектор 2019
7 Секционен доклад, Емил Петров, The Transformation of Destination Management Systems 2018
8 Секционен доклад, Emil Petrov, Review of ICT Tool for Management of Urban Transport in Sofia 2018
9 Присъствие, Емил Петров, „ Докторантско училище“ и обучението на докторанти 2018
10 Секционен доклад, Емил Петров, The Transformation of Destination Management Systems 2018
11 Секционен доклад, Емил Петров, Review of the legislation regulating transport access to tourist sites in the central part of the city of Sofia 2017
12 Секционен доклад, Емил Петров, "Възможности за развитие на интелигентните транспортни системи в гр. София" 2016