Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Владимир Иванов
Дипломна работа
Владимир Атанасов Иванов, Съпоставителна характеристика на словашката и българската спортна терминология от най-популярните колективни спортове в Словакия, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Величко Иванов Панайотов 2009
Дисертация д-р
Владимир Атанасов Иванов, Проблеми при кодифицирането на спортна терминология в словашкия и българския език, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Величко Иванов Панайотов 2014
Научен проект
1 Владимир Иванов, Виртуална словакистика, Член, , Номер на договора:80-10-163/2018 г. 2018
2 Владимир Иванов, Описване, класифициране, систематизиране и каталогизиране на дипломните работи, защитени в катедра „Славянско езикознание” в периода (2007-2017 г.), Член, , Номер на договора:80-10-70/2018 г. 2018
Статия в научно списание
1 V. Ivanov, Ts. Paunska, S. Lazarova, A. Bogaerts, St. Kolev, “Gliding/glow arc discharge: Compering the performance of different discharge configurations”, Journal of CO2 Utilization, vol:67, 2023, pages:102300-0, ISSN (print):2212-9820, ISSN (online):2212-9839, doi:10.1016/j.jcou.2022.102300, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023), International, PhD, MSc 2023
2 V. Ivanov, Ts. Paunska, S. Lazarova, A. Bogaerts, St. Kolev, Gliding arc/glow discharge for CO2 conversion: Comparing the performance of different discharge configurations, JOURNAL OF CO2 UTILIZATION, vol:67, 2023, pages:102300-0, ISSN (print):2212-9820, ISSN (online):2212-9839, doi:10.1016/j.jcou.2022.102300, Ref, IF, IF (7 - 2023), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023), International, PhD, MSc 2023
3 D. Stratiev, I. Sishkova, R. Dinkov, S. Nenov, S. Sotirov, E. Sotirova, I. Kolev, V. Ivanov, D. Yordanov, D. Nedanovski, Prediction of petroleum viscosity from molecular weight and density, Fuel, vol:331, 2023, doi:10.1016/j.fuel.2022.125679, Ref, IF (8.035 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS, SJR (1.514 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
4 I. Sishkova, D. Stratiev, I. Kolev, S. Nenov, D. Nedanovski, K. Atanassov, V. Ivanov, S. Ribagin, Challenges in Petroleum Characterization—A Review, Energies, vol:15, issue:20, 2022, ISSN (online):19961073, doi:10.3390/en15207765, Ref, Web of Science, IF (3.004 - 2020), Web of Science Quartile: Q3 (2022), SCOPUS, SJR (0.598 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
5 Stratiev D., S. Nenov, S. Sotirov, I. Shishkova, G. Palichev, E. Sotirova, V. Ivanov, K. Atanassov, S. Ribagin, N. Angelova, Petroleum viscosity modeling using least squares and ANN methods, Journal of Petroleum Science and Engineering, vol:212, issue:110306, 2022, ISSN (print):0920-4105, doi: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110306, Ref, Web of Science, IF (4.4 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (1.111 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
6 Владимир Иванов, За някои проблеми при систематизирането на спортна терминология в българския език, Българска реч, брой:3, 2018, стр.:100-109, ISSN (print):1310-733X 2018
7 Владимир Иванов, Опит за систематизация на термините по американски футбол в българския език, Български език, брой:1, 2016, стр.:66-73 2016
8 Владимир Иванов, Четири лингвистични форума в Словакия, Cъпоставително езикознание, том:XXXVIII, брой:4, 2013, стр.:136-139, Ref 2013
9 М. Абрашев, В. Иванов, М. Максимов, Д. Мърваков, Русев С., Национален кръг на олимпиадата по физика, Физика, том:33 (51), брой:3, 2008, стр.:128-140 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 V. Ivanov, S. Lazarova, S. Iordanova, Ts. Paunska, N. Georgiev, St. Kolev, Conversion of CO2 in stabilized low-current arc discharge at atmospheric pressure, Journal of Physics: Conference Series, editor/s:2240, 2022, pages:120290-0, doi:0.1088/1742-6596/2240/1/012029, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.21 - 2021), PhD, MSc 2022
2 Владимир Иванов, Лексикографски неволи на спортните термини в Речника на чуждите думи и Речника на новите думи в българския език, Езикът на науката и науката за езика. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова, издателство:Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, стр.:96-109 2017
3 Vladimír Ivanov, Slovenské a bulharské frazeologizmy so základným komponentom športovým termínom, Štefan Peciar a moderná lexikografia: zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara, редактор/и:Slavomír Ondrejovič, Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, издателство:VEDA, Bratislava, 2014, стр.:418-440 2014
4 Vladimir Ivanov, Medzijazyková homonymia niektorých športových termínov v slovenskom a v bulharskom jazyku, Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej, редактор/и:Klara Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková, издателство:VEDA, Bratislava, 2012, стр.:237-243 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Владимир Иванов, Лексикографски неволи на спортните термини 2013
2 Секционен доклад, Владимир Иванов, Medzijazyková homonymia niektorých športových termínov v slovenskom a v bulharskom jazyku (Междуезикова омонимия на някои спортни термини в словашкия и българския език) 2012
3 Секционен доклад, Владимир Иванов, Slovenské a bulharské frazeologizmy so základným komponentom športovým termínom (Словашки и български фразеологизми с основен компонент спортен термин) 2012
Учебник
1 Иванов В., Мърваков Д., Голев В., Гайдарова М., Книга за учителя, Физика и астрономия, 10. клас, Просвета, София 2019
2 Иванов, В., Мърваков, Д., Голев, В., Гайдарова, М., Мирчева, И., Иванова, М., Физика и астрономия за 10 клас, ISBN:978-954-01-3872-5, Просвета, София 2019
3 Иванов В., Мърваков Д., Голев В., Гайдарова М., Физика и астрономия, 10. клас, ISBN:978-954-01-3872-5, Просвета, София 2019
4 Мърваков Д., Иванов В., Гайдарова М., Книга за учителя, Физика и астрономия, 7. клас, ISBN:978-954-01-3657-8, Просвета, София 2018
5 Мърваков, Д., Иванов, В., Гайдарова, М., Недялков, П., Мирчева, И., Иванова, М., Физика и астрономия за 7. клас, ISBN:9789540136370, Просвета 2018
6 Мърваков Д., Иванов В., Гайдарова М., Физика и астрономия, 7. клас, ISBN:978-954-01-3637-0, Просвета, София 2018
7 Иванов В., Мърваков Д., Гайдарова М., Книга за учителя, Физика и астрономия, 8.клас,, ISBN:978-954-01-3464-2, Просвета, София 2017
8 Иванов В., Мърваков Д., Гайдарова М., Физика и астрономия, 8.клас, ISBN:978-954-01-3388-1, Просвета, София 2017
9 Попов, Хр., Караиванов, В., Иванов, В., Димитрова, Н., Книга за учителя. Физика и астрономия 8. клас, ISBN:978-954-01-2358-5, Просвета, София, Ref 2009
10 Попов, Хр., Караиванов, В., Иванов, В., Димитрова, Н., Работни листове по физика и астрономия за 8.клас, ISBN:978-954-01-2357-8, Просвета, София, Ref 2009
11 1. Мърваков Д., Иванов В., Гайдарова М., Физика и астрономия за осми клас, ISBN:978-954-360-005-2, Азбуки-Просвета, София 2009
12 1. Мърваков Д., Иванов В., Гайдарова М., др., Физика и астрономия за седми клас, ISBN:978-954-360-XXX-X, Просвета, София 2008
13 Д. Мърваков, В. Дончев, И. Халтъков, В. Димитров, В. Голев, В. Иванов, И. Мирчева, Физика и астрономия за 10 клас, задължителна подготовка, 2001, Труд-Прозорец-Просвета, София, Рецензирано 2001
Учебник/Учебно помагало
Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Манев Ст., Иванов В., Попов Ц., Митева Р. , Иванова И., Голев В., ТЕСТОВЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС , Просвета, София, Рецензирано 2008
Учебно помагало
1 Мърваков, Д., Иванов, В., Гайдарова, М., Недялков, П., Мирчева, И., Иванова, М., Книга за учителя по физика и астрономия за 7. клас, ISBN:9789540136578, Просвета 2018
2 Мърваков, Д., Иванов, В., Гайдарова, М., Недялков, П., Мирчева, И., Иванова, М., Тетрадка по физика и астрономия за 7. клас, ISBN:9789540136561, Просвета 2018
3 Мърваков Д., Иванов В., Гайдарова М., Тетрадка по физика и астрономия, 7. клас, ISBN:978-954-01-3656-1, Просвета, София 2018
4 Иванов В., Мърваков Д., Гайдарова М., Тетрадка по физика и астрономия, 8.клас, Първа част за 9. клас за класове с интензивно изучаване на чужд език,, ISBN:978-954-01-..., Просвета, София 2017