Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Владимир Иванов
Дипломна работа
Владимир Атанасов Иванов, Съпоставителна характеристика на словашката и българската спортна терминология от най-популярните колективни спортове в Словакия, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Величко Иванов Панайотов 2009
Дисертация д-р
Владимир Атанасов Иванов, Проблеми при кодифицирането на спортна терминология в словашкия и българския език, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Величко Иванов Панайотов 2014
Научен проект
1 Владимир Иванов, Виртуална словакистика, Член, , Номер на договора:80-10-163/2018 г. 2018
2 Владимир Иванов, Описване, класифициране, систематизиране и каталогизиране на дипломните работи, защитени в катедра „Славянско езикознание” в периода (2007-2017 г.), Член, , Номер на договора:80-10-70/2018 г. 2018
Статия в научно списание
1 Владимир Иванов, За някои проблеми при систематизирането на спортна терминология в българския език, Българска реч, брой:3, 2018, стр.:100-109, ISSN (print):1310-733X 2018
2 Владимир Иванов, Опит за систематизация на термините по американски футбол в българския език, Български език, брой:1, 2016, стр.:66-73 2016
3 Владимир Иванов, Четири лингвистични форума в Словакия, Cъпоставително езикознание, том:XXXVIII, брой:4, 2013, стр.:136-139, Ref 2013
4 М. Абрашев, В. Иванов, М. Максимов, Д. Мърваков, Русев С., Национален кръг на олимпиадата по физика, Физика, том:33 (51), брой:3, 2008, стр.:128-140 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Владимир Иванов, Лексикографски неволи на спортните термини в Речника на чуждите думи и Речника на новите думи в българския език, Езикът на науката и науката за езика. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова, издателство:Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, стр.:96-109 2017
2 Vladimír Ivanov, Slovenské a bulharské frazeologizmy so základným komponentom športovým termínom, Štefan Peciar a moderná lexikografia: zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara, редактор/и:Slavomír Ondrejovič, Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, издателство:VEDA, Bratislava, 2014, стр.:418-440 2014
3 Vladimir Ivanov, Medzijazyková homonymia niektorých športových termínov v slovenskom a v bulharskom jazyku, Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej, редактор/и:Klara Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková, издателство:VEDA, Bratislava, 2012, стр.:237-243 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Владимир Иванов, Лексикографски неволи на спортните термини 2013
2 Секционен доклад, Владимир Иванов, Medzijazyková homonymia niektorých športových termínov v slovenskom a v bulharskom jazyku (Междуезикова омонимия на някои спортни термини в словашкия и българския език) 2012
3 Секционен доклад, Владимир Иванов, Slovenské a bulharské frazeologizmy so základným komponentom športovým termínom (Словашки и български фразеологизми с основен компонент спортен термин) 2012
Учебник
1 Иванов, В., Мърваков, Д., Голев, В., Гайдарова, М., Мирчева, И., Иванова, М., Физика и астрономия за 10 клас, ISBN:978-954-01-3872-5, Просвета, София 2019
2 Мърваков, Д., Иванов, В., Гайдарова, М., Недялков, П., Мирчева, И., Иванова, М., Физика и астрономия за 7. клас, ISBN:9789540136370, Просвета 2018
3 Попов, Хр., Караиванов, В., Иванов, В., Димитрова, Н., Книга за учителя. Физика и астрономия 8. клас, ISBN:978-954-01-2358-5, Просвета, София, Ref 2009
4 Попов, Хр., Караиванов, В., Иванов, В., Димитрова, Н., Работни листове по физика и астрономия за 8.клас, ISBN:978-954-01-2357-8, Просвета, София, Ref 2009
5 Д. Мърваков, В. Дончев, И. Халтъков, В. Димитров, В. Голев, В. Иванов, И. Мирчева, Физика и астрономия за 10 клас, задължителна подготовка, 2001, Труд-Прозорец-Просвета, София, Рецензирано 2001
Учебник/Учебно помагало
Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Манев Ст., Иванов В., Попов Ц., Митева Р. , Иванова И., Голев В., ТЕСТОВЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС , Просвета, София, Рецензирано 2008
Учебно помагало
1 Мърваков, Д., Иванов, В., Гайдарова, М., Недялков, П., Мирчева, И., Иванова, М., Книга за учителя по физика и астрономия за 7. клас, ISBN:9789540136578, Просвета 2018
2 Мърваков, Д., Иванов, В., Гайдарова, М., Недялков, П., Мирчева, И., Иванова, М., Тетрадка по физика и астрономия за 7. клас, ISBN:9789540136561, Просвета 2018