Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Стоян Шаламанов
Дисертация д-р
Стоян Стоянов Шаламанов, Правата на собственост в институционалния механизъм на икономическата система, кат. "Икономикс", УНСС, Ръководител:проф. д-р Трайчо Стефанов Спасов 2017
Научен проект
Стоян Шаламанов, „The Bulgarian Economy in the first Year of the Covid-19 Pandemic – sectoral analyses and macroeconomic impact“, Член, , Номер на договора:80-10-107/25.03.2021 2021
Статия в научно списание
1 Шаламанов, Ст., Ст., Конфликт между полезност и ефективност при управление правата на собственост в градското строителство, „Икономически и социални алтернативи“, УНСС, vol:26, issue:1, 2020, pages:83-91, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, Web of Science, др.(EBSCO, Google Scholar, RePec, ) 2020
2 Шаламанов, Ст., Ст., Публично-частната собственост като алтернативна форма на дружествата, опериращи в транспортното строителство, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия, vol:52, issue:4, 2019, pages:1159-1169, ISSN (print):1310-814X, ISSN (online):2534-9759 2019
3 Шаламанов, Ст., Ст., Икономически ефекти от раздробяване на собствеността, Икономически и социални алтернативи, issue:бр. 3, 2017, pages:118-127, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, Web of Science, др.(EBSCO, Google Scholar, RePec, ) 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Шаламанов, Ст., Ст., Значение на правата на собственост в обхвата на институционалното икономическо регулиране, „100 години УНСС – 100 години Право В УНСС“ Том II, издателство:Издателски комплекс – УНСС, 2021, стр.:254-264 2021
2 Шаламанов, Ст., Ст., Икономически и социални рискове от по-високата институционална защита на правата на собственост, Сборник доклади от Международна годишна конференция на катедра „Икономикс” и Стопански факултет на СУ, „Икономически и управленски политики и предизвикателства към индустрия 4.0: технология или идеология” , 2018, pages:488-495, ISBN:978-954-9399-50-9 2018
3 Шаламанов, Ст., Ст., Институционално - икономически измерения на политиката по регламентация на акционерната форма на собственост в България, Сборник доклади от Международна научна конференция: „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“, 2016, pages:312-317, ISBN:978-954-644-986-3 2016
4 Шаламанов, Ст., Ст., Политики по отношение на алтернативните режими на права на собственост в рамките на институционалната икономика, Сборник доклади от национална конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“, УНСС, 2016, стр.:286-292, ISBN: 978-954-644-834-7 2016
5 Шаламанов, Ст., Ст., Ролята на държавата в регулирането на икономиката според различни икономически школи, Сборник доклади от „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, УИ – „Паисий Хилендарски”, 2015, стр.:387-393, ISBN:978-619-202-036-1 2015
Участие в конференция
Секционен доклад, Стоян Шаламанов, Социални и икономически ограничения в условията на Ковид - 19 кризата и оценка на секторната уязвимост 2021