Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Стоян Шаламанов
Глава от монография
Златинов, Д., Ненова, М., Ралева, С., Шаламанов, С. , и др. , Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната , ISBN:978-954-07-5540-3 , Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ , София, Рецензирано 2022
Дисертация д-р
Стоян Стоянов Шаламанов, Правата на собственост в институционалния механизъм на икономическата система, кат. "Икономикс", УНСС, Ръководител:проф. д-р Трайчо Стефанов Спасов 2017
Научен проект
Стоян Шаламанов, „The Bulgarian Economy in the first Year of the Covid-19 Pandemic – sectoral analyses and macroeconomic impact“, Член, , Номер на договора:80-10-107/25.03.2021 2021
Научно ръководство
1 Стоян Шаламанов, ИКОНОМИЧЕСКА АНТИКРИЗИСНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XXI, СУ ,,Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, кат. ,,Икономика“, МП ,,Приложна икономика‘‘ дипломна работа:Тодор Георгиев Стоянов 2023
2 Стоян Шаламанов, ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ (ПРЕДПОСТАВКИ) И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СУ ,,Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, кат. ,,Икономика“, МП ,,Приложна икономика‘‘ дипломна работа:Илия Златков Стамболийски 2023
3 Стоян Шаламанов, КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В IT СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ, СУ ,,Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, кат. ,,Икономика“, МП ,,Приложна икономика‘‘ дипломна работа:Гитанджили Девиндър Колкас 2023
4 Стоян Шаламанов, Данъчни и фискални политики свързани с пандемията от Covid-19 (сравнителен анализ на политиките на Италия, България, Германия), СУ ,,Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, кат. ,,Икономика“, МП ,,Икономика и финанси‘‘ дипломна работа:Габриела Георгиева 2022
5 Стоян Шаламанов, Оценка на кредитния риск при фирмите за бързо кредитиране, СУ ,,Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, кат. ,,Икономика“, МП ,,Приложна икономика‘‘ дипломна работа:Надя Руменова Георгиева-Петрова 2021
Статия в научно списание
1 Zlatinov, D., Shalamanov, S., Economic Policy in the Years of Economic Transition and the European Union Membership in Bulgaria, Proceedings of CEHR, vol:VIII, 2023, pages:222-235, ISSN (print):ISSN 2534-9244, ISSN (online):ISSN 2603-3526, doi:10.61836/CMEO9993, Ref 2023
2 Shalamanov, S, Economic Activity and Employment in the Non-Financial Sector of Bulgaria under Conditions of Covid-19 Crisis. Sectoral Vulnerability Assessment, Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, vol:55 , issue:1, 2022, pages:105-127, ISSN (print):1821-2573 , ISSN (online):2560-3949 , doi:10.28934/ea.22.55.1. , Ref, др.(DOAJ, CEEOL, ERIH PLUS, EBSCO and REPEC.) 2022
3 Zlatinov, D., Kosev, N., Shalamanov, S., Regional Electricity Trade in South East Europe – Findings from a Panel Structural Gravity Model. , Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), vol:31, issue:8, 2022, pages:3-18, ISSN (print):0205-3292, Ref, SCOPUS, SJR (0.22 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2022), PhD 2022
4 Шаламанов, Ст., Ст., Конфликт между полезност и ефективност при управление правата на собственост в градското строителство, „Икономически и социални алтернативи“, УНСС, vol:26, issue:1, 2020, pages:83-91, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, Web of Science, др.(EBSCO, Google Scholar, RePec, ) 2020
5 Шаламанов, Ст., Ст., Публично-частната собственост като алтернативна форма на дружествата, опериращи в транспортното строителство, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия, vol:52, issue:4, 2019, pages:1159-1169, ISSN (print):1310-814X, ISSN (online):2534-9759 2019
6 Шаламанов, Ст., Ст., Икономически ефекти от раздробяване на собствеността, Икономически и социални алтернативи, issue:бр. 3, 2017, pages:118-127, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, Web of Science, др.(EBSCO, Google Scholar, RePec, ) 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Шаламанов, Ст., Ст., Икономически и социални измерения на смесената публично-частна собственост, Труд, жизнен стандарт и социална стратификация: тенденции и предизвикателства , редактор/и:Вълчева, Л., Сотирова, М., Моралийска, М., издателство:Фондация Фридрих Еберт бюро България, 2023, стр.:107-120, ISBN:978-619-7666-32-8 2023
2 Шаламанов, Ст., Ст., Индекси и критерии за оценка на секторната уязвимост от Ковид-19, ЕС след Ковид - 19: ефекти, поуки, перспективи , редактор/и:проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов (председател), проф. д-р Ингрид Шикова и др., издателство:Българска асоциация за европейски изследвания, 2022, стр.:124-134, ISBN:978-619-90953-2-4 2022
3 Шаламанов, Ст., Ст., Значение на правата на собственост в обхвата на институционалното икономическо регулиране, „100 години УНСС – 100 години Право В УНСС“ Том II, издателство:Издателски комплекс – УНСС, 2021, стр.:254-264 2021
4 Шаламанов, Ст., Ст., Икономически и социални рискове от по-високата институционална защита на правата на собственост, Сборник доклади от Международна годишна конференция на катедра „Икономикс” и Стопански факултет на СУ, „Икономически и управленски политики и предизвикателства към индустрия 4.0: технология или идеология” , 2018, pages:488-495, ISBN:978-954-9399-50-9 2018
5 Шаламанов, Ст., Ст., Институционално - икономически измерения на политиката по регламентация на акционерната форма на собственост в България, Сборник доклади от Международна научна конференция: „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“, 2016, pages:312-317, ISBN:978-954-644-986-3 2016
6 Шаламанов, Ст., Ст., Политики по отношение на алтернативните режими на права на собственост в рамките на институционалната икономика, Сборник доклади от национална конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“, УНСС, 2016, стр.:286-292, ISBN: 978-954-644-834-7 2016
7 Шаламанов, Ст., Ст., Ролята на държавата в регулирането на икономиката според различни икономически школи, Сборник доклади от „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, УИ – „Паисий Хилендарски”, 2015, стр.:387-393, ISBN:978-619-202-036-1 2015
Участие в конференция
Секционен доклад, Стоян Шаламанов, Социални и икономически ограничения в условията на Ковид - 19 кризата и оценка на секторната уязвимост 2021