Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Катя Стоянова

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-3247-860X
Научен проект
Катя Д. Стоянова, Медийна грамотност през дистанционно обучение, Член, 2020
Статия в научно списание
1 Катя Д. Стоянова, Медийно образование за деца: предизвикателствата на новото дигитално общество, "Педагогика", том:XCIV, брой:1, 2022, стр.:122-132, ISSN (online):1314–8540, ISBN:0861–3982, doi:https://doi.org/10.53656/ped2022-1.10, Ref, Web of Science 2022
2 Катя Д. Стоянова, Аспекти на медийното образование в България, Стратегии на образователната и научната политика, том:29, брой:3, 2021, стр.:308-317, ISSN (print):ISSN 1310–0270, ISSN (online):ISSN 1314–8575, ISBN:978-954-350-283-7, doi:https://doi.org/10.53656/str2021-3-7-aspe, Ref, Web of Science 2021
3 Катя Д. Стоянова, Мултимодалният подход в образованието и ролята на детските приказки като една от формите за неговото осъществяване, Предучилищно и училищно образование, брой:4, 2021, стр.:113-122, ISSN (print):2535-0692 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Катя Д. Стоянова, Медийна грамотност и предучилищно образование, 140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти, редактор/и:проф. дн Розалина Енгелс-Критидис/ научен редактор и Маргарита Крумова/ редактор, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:346-353, ISSN (print):978-954-07-5471-0, ISSN (online):978-954-07-5471-0 2022
2 Катя Д. Стоянова, Предпоставки за развитие на медийна грамотност в предучилищна възраст, Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ "Св. Кл. Охридски", 2021, стр.:431-440, ISSN (online):2738-8999, Ref, Web of Science 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Катя Стоянова, Медийна грамотност и предучилищно образование 2022
2 Секционен доклад, Катя Д. Стоянова, Предпоставки за развиване на медийна грамотност в предучилищна възраст 2021