Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Радея Гешева
Глава от книга
Радея Гешева, Италианските преводи на "Септември" на Гео Милев В: Българистични изследвания. Италиано-български срещи., СУ "Св. Климент Охридски" 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Радея Гешева, Рецензия на статия, публикувана в сп. "Съпоставително езикознание", 2018
2 Ангел Ангелов, Паул Гайер, Canzoniere на Петрарка като роман за съзнанието. Превод Виолета Вичева. Превод на стиховете на Петрарка - Радея Гешева. Редакция на немския и на италианския текст - сп. Литературата, кн. 11, 2013, с. 169- 229, 2013
Научен проект
1 Радея Гешева, "Тялото: идеологии и употреба (съпоставителен анализ на италианската литература на 20. век), Ръководител, 2020
2 Радея Гешева, "Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар на труда", Член, Европейски социален фонд 2019
3 Радея Гешева, "Съпоставителен анализ на конструкта тяло в италианската литература от 20. в.", Ръководител, 2019
4 Радея Гешева, Moti di imitazione. Le teorie della mimesi tra letteratura, filosofia e scienza., Член, 2018
5 Радея Гешева, Студентски практики – фаза 1, Член, 2016
6 Радея Гешева, „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” , Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 - 0045 по схема BG051PO001-3.3.06 2013
7 Радея Гешева, Привеждане на обучението по превод във Факултета по класически и нови филологии към СУ "Св. Климент Охридски" в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0068-C0001 2013
Превод на книга
Радея Гешева, Атон, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
Превод на статия
1 Флавио Кого, Радея Гешева, Пенчо Славейков и Италия: посмъртното откриване на един български поет В: Пенчо СЛАВЕЙКОВ. 150 години от рождението му: сборник с научни изследвания от международна научна конференция , Боян Пенев, Ref, Рецензирано 2017
2 Радея Гешева, 'Farewell Brown Bear'/ "Сбогом, кафява мечко" 2014
3 Радея Гешева, Италианските преводи на "Септември" на Гео Милев В: Българистични изследвания. Италиано-български срещи 2014
4 Радея Гешева, "Живот и обичаи на индианците" от "Бордови дневник на Христофор Колумб" 2013
5 Радея Гешева, "Проповед на Йоан Павел II за началото на понтификата" 2013
6 Радея Гешева, "О, ти, която с очи сърцето ми прониза" 2012
7 Радея Гешева, "Само Еко искам да превеждам", Литературен вестник 2012
Статия в научно списание
1 Радея Гешева, "Анатомия на световната литература", Литературен вестник, 2019 2019
2 Радея Гешева, Strategies for interpersonal and intergroup communication in the educational process: 21-st century skills , Реторика и комуникации, 2018, Ref 2018
3 Радея Гешева, "Меланхолия" на Ларс фон Триер, Литературен вестник, 2012 2012
4 Радея Гешева, Маркираният словоред в италианските журналистически заглавия, Езиков свят, 2012, Ref, SCOPUS Quartile: Q1 (2012) 2012
5 Радея Гешева, Маркери на рекламния дискурс, или езикът на pubblicità, Езиков свят, том:9, 2011, Ref, SCOPUS Quartile: Q1 (2011) 2011
6 Радея Гешева, "Социални мрежи и социални медии: обзор на съвременни тенденции", Бизнес секретар, 2010 2010
7 Радея Гешева, Животът като болка според възгледите на италианския философ и поет Джакомо Леопарди, Езиков свят, том:7, брой:2, 2009, Ref, SCOPUS Quartile: Q1 (2009) 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Радея Гешева, "Великолепната четворка: Елена Феранте", "Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона", 2021 2021
2 Радея Гешева, "Тялото - литературни употреби и злоупотреби", Седемнадесета научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, 2020 2020
3 Radeya Gesheva, 'Representations of Body in Italian Women’s Writing: Elena Ferrante’s Novels', PROCEEDINGS Volume 58, book 6.6. Education of Mathematics and Informatics & Pedagogy and Psychology. Literature, 2019, Ref, др.(ISSN, ROAD SCIENTIFIC RESOURCES) 2019
4 Радея Гешева, Проекции на тялото в словото: трансформации, Международна научна конференция "От слово към действие: разкази и репрезентации", 2019 2019
5 Радея Гешева, Репрезентации на пишещото тяло в литературата, 16-та научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти към ФКНФ, 2019 2019
6 Радея Гешева, Аспекти на италианската женска литература, Петнадесета конференция на ФКНФ за нехабилитирани преподаватели и докторанти, 2018 2018
7 Радея Гешева, Мафия и литература в Италия през 20. век, Четиринадесетата научна конференция на Факултета по класически и нови филологии за нехабилитирани преподаватели и докторанти , 2017 2017
8 Радея Гешева, Le trasgressioni del progetto Scrittura al Femminile, Manifestations de la norme dans les langues et littératures romanes , 2016, Ref 2016
9 Радея Гешева, Проектното в литературата: наблюдения върху проекта écriture féminine, Тринадесета конференция на Факултета по класически и нови филологии за нехабилитирани преподаватели и докторанти , 2016 2016
10 Radeya Gesheva, La scrittura al femminile in Italia: Il concetto e la problematica dell’omertà della donna in Dacia Maraini., Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche , 2015, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
11 Радея Гешева, Измерения на проекта Écriture féminine, Дванадесета конференция на Факултета по класически и нови филологии за нехабилитирани преподаватели и докторанти , 2015 2015
12 Radeya Gesheva, Il testo come chiave per l’interpretazione filologica (il romanzo di Dacia Maraini “La lunga vita di Marianna Ucria“, „Текст как единица филологической интерпретации“, 2014, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
13 Radeya Gesheva, La memoria nel romanzo 'Bagheria' di Dacia Maraini, “La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica”, 2014, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
14 Радея Гешева, "Живот и обичаи на индианците" от "Бордови дневник" на Христофор Колумб, Искам шестица, 2013 2013
15 Радея Гешева, "На Изток от Запада", Искам шестица, 2013 2013
16 Радея Гешева, „Антагонизмът на гласовете. Перспективи за разглеждане на време и памет в романа на италианската писателка Наталия Гинзбург „Семеен лексикон“, „Езици на паметта в литературния текст“, 2013 2013
17 Радея Гешева, Наративът като мозаечна структура от спомени в романа „Семеен лексикон“ на Наталия Гинзбург, Десета юбилейна научна конференция за нехабилитирани преподаватели и докторанти на ФКНФ, 2013 2013
18 Радея Гешева, "Преходът от комедия дел арте към съвремието: мостът Дарио Фо", Нобеловите награди за литература - мост между културите, 2012 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Радея Гешева, "Идеологията и тялото: взаимоотношения" 2020
2 Присъствие, Радея Гешева, Representation of Space and Time in Bodies: Literary Observations of the 20th Century 2020
3 Присъствие, Радея Гешева, "Наблюдения върху държавния зрелостен изпит в Италия: компетентностният подход" 2020
4 Секционен доклад, Радея Гешева, "Великолепната четворка: Елена Феранте" 2020
5 Секционен доклад, Радея Гешева, "Италианският модел на тялото: повторение и обновление на парадигмата" 2020
6 Секционен доклад, Радея Гешева, "Тялото - литературни употреби и злоупотреби" 2020
7 Секционен доклад, Радея Гешева, "Емоционалният подход: ключ за интерпретация" 2020
8 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Women's Writing in Italy in the 20th Century' 2019
9 Секционен доклад, Радея Гешева, "Тялото като център или периферия: наблюдения върху италианското женско писане на ХХ век" 2019
10 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Il corpo come campo d’indagine: osservazioni sulla letteratura italiana alla fine del Secondo e agli inizi del Terzo millennio' 2019
11 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Il corpo-mediatore nella letteratura italiana del 20 secolo' 2019
12 Секционен доклад, Радея Гешева, "Проекции на тялото в словото: трансформации" 2019
13 Секционен доклад, Радея Гешева, "Литературни прочити на тялото в италианската литература на 20. век" 2019
14 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Representations of Body in Italian Women’s Writing: Elena Ferrante’s Novels' 2019
15 Секционен доклад, Радея Гешева, Репрезентации на пишещото тяло в литературата 2019
16 Секционен доклад, Радея Гешева, Кодът E.F. 2018
17 Секционен доклад, Радея Гешева, Il progetto 'Scrittura al femminile' in Italia 2018
18 Секционен доклад, Радея Гешева, Аспекти на италианската женска литература 2018
19 Секционен доклад, Радея Гешева, Strategies for interpersonal and intergroup communication in the educational process: 21-st century skills 2017
20 Секционен доклад, Радея Гешева, Манифестното в италианската женска литература на 20. век 2017
21 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Natalia Ginzburg: la vita come fioritura di barzellette' 2017
22 Секционен доклад, Радея Гешева, Мафия и литература в Италия през 20. век 2017
23 Секционен доклад, Радея Гешева, Наблюдения върху триадата бяло-черно-червено в романа на италианската писателка Наталия Гинзбург „Семеен лексикон“ 2016
24 Секционен доклад, Радея Гешева, Автобиография и идентичност в проекта Écriture féminine 2016
25 Секционен доклад, Радея Гешева, Le trasgresssioni del profetto Scrittura al femminile 2016
26 Секционен доклад, Radeya Gesheva, L'omertà di una donna 2014
27 Секционен доклад, Радея Гешева, Следи на паметта в романа "Багерия" на Дача Мараини 2014
28 Секционен доклад, Радея Гешева, Евгения Атанасова, "La storia della filologia italiana" 2013
29 Секционен доклад, Радея Гешева, Маркираният словоред в италианските журналистически заглавия 2012
30 Секционен доклад, Радея Гешева, Маркери на рекламния дискурс, или езикът на pubblicità 2011
31 Секционен доклад, Радея Гешева, Животът като болка според възгледите на италианския философ и поет Джакомо Леопарди 2009