Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Радея Гешева
Глава от книга
Радея Гешева, Италианските преводи на "Септември" на Гео Милев В: Българистични изследвания. Италиано-български срещи., СУ "Св. Климент Охридски" 2014
Дисертация д-р
Радея Гешева, "Език и памет в проекта Écriture féminine. (романите на Наталия Гинзбург, Дача Мараини и Елена Феранте)", 2022
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Радея Гешева, Хроника "80 години специалност „Италианска филология“ в България", сп. "Филология" 2022
2 Радея Гешева, Рецензия "Италианската библия за деца от 0 до 100 години: Джеронимо Стилтън", Литературен вестник 2021
3 Радея Гешева, Рецензия за списание "Текстил", бр. 3, 2021 , 2021
4 Радея Гешева, Рецензия "Анатомия на световната литература", Литературен вестник 2019
5 Радея Гешева, Рецензия на статия, публикувана в сп. "Съпоставително езикознание", 2018
6 Ангел Ангелов, Паул Гайер, Canzoniere на Петрарка като роман за съзнанието. Превод Виолета Вичева. Превод на стиховете на Петрарка - Радея Гешева. Редакция на немския и на италианския текст - сп. Литературата, кн. 11, 2013, с. 169- 229, 2013
7 Радея Гешева, Рецензия "На Изток от Запада" на Мирослав Пенков, МП "Преводач-редактор" СУ 2013
Изложби
Радея Гешева , Национална "Да опознаем Данте" 2021 София Съвместно с Италианския културен институт в София 2021
Концерт
Радея Гешева, Концерт по случай 80-годишнината на специалност "Италианска филология" 2022 Аулата в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" 2022
Монография
Радея Гешева, "Енигми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век", ISSN (print):, Парадигма, София 2023
Научен проект
1 Радея Гешева, "Полета на насилието в италианската литература на ХХ век (съпоставителен анализ на романи от 40-те, 50-те и 60-те години)", Член, 2023
2 Радея Гешева, „100 години романистика в България: завещания и (не)приемственост“, Международна научна конференция по романистика (CIER), София, 16-18 ноември 2023 г., номер на договора: 80-10-75 от 25.04.2023 г., Член, , Номер на договора:80-10-75 от 25.04.2023 г. 2023
3 Радея Гешева, "Карта на тялото: модели за интерпретация (съпоставителен анализ на италианската литература на ХХ в.)" , Ръководител, 2021
4 Радея Гешева, Студентски практики - фаза 2, Член, 2021
5 Радея Гешева, "Тялото: идеологии и употреба (съпоставителен анализ на италианската литература на 20. век)", Ръководител, 2020
6 Радея Гешева, "Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар на труда", Член, Европейски социален фонд 2019
7 Радея Гешева, "Съпоставителен анализ на конструкта тяло в италианската литература от 20. в.", Ръководител, 2019
8 Радея Гешева, "Moti di imitazione. Le teorie della mimesi tra letteratura, filosofia e scienza.", Член, 2018
9 Радея Гешева, Студентски практики – фаза 1, Член, 2016
10 Радея Гешева, „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” , Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 - 0045 по схема BG051PO001-3.3.06 2013
11 Радея Гешева, Привеждане на обучението по превод във Факултета по класически и нови филологии към СУ "Св. Климент Охридски" в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0068-C0001 2013
Превод на книга
Радея Гешева, Атон, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
Превод на статия
1 Борис Минков, Анжелина Пенчева, Радея Гешева, Владимир Пенчев, Тиха Бончева, Стефани Ангелова, Виктория Войнова, Мартин Христов, Вътьо Раковски, "Магическа Прага" В: сп. Homo Bohemicus: „Прага: град на тайни“ (бр. 3-4/2021), ISSN (print):, Парадигма, София 2021
2 Флавио Кого, Радея Гешева, Пенчо Славейков и Италия: посмъртното откриване на един български поет В: Пенчо СЛАВЕЙКОВ. 150 години от рождението му: сборник с научни изследвания от международна научна конференция , Боян Пенев, София, Ref, Рецензирано 2017
3 Радея Гешева, 'Farewell Brown Bear'/ "Сбогом, кафява мечко" 2014
4 Радея Гешева, Италианските преводи на "Септември" на Гео Милев В: Българистични изследвания. Италиано-български срещи 2014
5 Радея Гешева, "Живот и обичаи на индианците" от "Бордови дневник на Христофор Колумб" 2013
6 Радея Гешева, "Проповед на Йоан Павел II за началото на понтификата: неделя, 22 октомври 1978 г." 2013
7 Радея Гешева, "О, ти, която с очи сърцето ми прониза", Панорама 2012
8 Радея Гешева, "Само Еко искам да превеждам", Литературен вестник 2012
Статия в научно списание
1 Радея Гешева, Италианската елитарна литература през 60-те години на ХХ век: Леонардо Шаша, Филологически форум, issue:1 (17), 2023 2023
2 Радея Гешева, Рецензия "За книгата:Галин Тиханов. Световна литература. Космополитизъм. Изгнание. София, Кралица Маб.", Colloquia Comparativa Litterarum, issue:1, 2023 2023
3 Радея Гешева, Рецензия: "Интердисцилинарност и виртуалност в академичния диалог на виртуалната трибуна – електронното списание „Реторика и комуникации“", Филология, issue:43, 2023 2023
4 Радея Гешева, Тялото като диалогичен и монологичен конструкт в италианската литература на ХХ век, Реторика и комуникации, issue:56, 2023 2023
5 Радея Гешева, Прочити на тялото: интерпретации на парадигмата в английската и италианската литература на ХХ век, Science and Technologies, 2022 2022
6 Радея Гешева, Различни научни гледни точки за границите на конструкта „тяло“, Реторика и комуникации, 2022, Ref, (ERIH PLUS) 2022
7 Радея Гешева, "Конструиране на тялото в италианската литература на ХХ век: случаят Анна Мария Ортезе", Филология, 2021 2021
8 Радея Гешева, Картография на тялото в италианската литература на ХХ век: ракурси, Science and Technologies, vol:XI, issue:5, 2021, ISSN (print):1314-4111 2021
9 Радея Гешева, Strategies for interpersonal and intergroup communication in the educational process: 21-st century skills , Реторика и комуникации, 2018, Ref 2018
10 Рени Йотова, Албена Стамболова, Радея Гешева, Мария Георгиева, „Историята на моя живот не съществува...“ – дискусия по повод 100-годишнината от рождението на Маргьорит Дюрас , Литературен вестник, брой:11-17.06., 2014, стр.:7-11, ISSN (print):ISSN 1310-9561 2014
11 Радея Гешева, Историята на моя живот не съществува...: дискусия по повод 100-годишнината от рождението на Маргьорит Дюрас, Литературен вестник, issue:22, 2014 2014
12 Радея Гешева, Маркираният словоред в италианските журналистически заглавия, Езиков свят, 2012, Ref, SCOPUS Quartile: Q1 (2012) 2012
13 Радея Гешева, Рецензия на "Меланхолия" на Ларс фон Триер, Литературен вестник, 2012 2012
14 Радея Гешева, Маркери на рекламния дискурс, или езикът на pubblicità, Езиков свят, том:9, 2011, Ref, SCOPUS Quartile: Q1 (2011) 2011
15 Радея Гешева, "Социални мрежи и социални медии: обзор на съвременни тенденции", Бизнес секретар, 2010 2010
16 Радея Гешева, Животът като болка според възгледите на италианския философ и поет Джакомо Леопарди, Езиков свят, том:7, брой:2, 2009, Ref, SCOPUS Quartile: Q1 (2009) 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Радея Гешева, Тялото в италианската литература на ХХ век: Анна Банти и Анна Мария Ортезе, XVIII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, 2022 2022
2 Радея Гешева, Тялото на фокус: наблюдения върху италианската литература на ХХ век, XIX научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във ФКНФ, 2022 2022
3 Радея Гешева, "Великолепната четворка: Елена Феранте", "Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона", 2021 2021
4 Радея Гешева, Body and Power: Dynamics of relationships in the Italian literature of the XX century, 60-та научна конференция на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2021, pages:11-14, ISSN (print):1311-3321, ISSN (online):2603-4123, Ref, (Road) 2021
5 Radeya Gesheva, Il corpo-mediatore nella letteratura italiana del XX secolo, ORME, STRUTTURE, GENERI NELLA LINGUA E NELLA LETTERATURA ITALIANA, Publisher:Franco Cesati Editore, 2021, pages:407-413, Ref 2021
6 Радея Гешева, Тялото в италианската литература на ХХ век: Анна Банти и Анна Мария Ортезе, XVIII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, 2021, Ref, (NACID) 2021
7 Радея Гешева, "Тялото - литературни употреби и злоупотреби", Седемнадесета научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, 2020 2020
8 Radeya Gesheva, 'Representations of Body in Italian Women’s Writing: Elena Ferrante’s Novels', PROCEEDINGS Volume 58, book 6.6. Education of Mathematics and Informatics & Pedagogy and Psychology. Literature, 2019, Ref, др.(ISSN, ROAD SCIENTIFIC RESOURCES) 2019
9 Радея Гешева, Проекции на тялото в словото: трансформации, Международна научна конференция "От слово към действие: разкази и репрезентации", 2019 2019
10 Радея Гешева, Репрезентации на пишещото тяло в литературата, 16-та научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти към ФКНФ, 2019 2019
11 Радея Гешева, Аспекти на италианската женска литература, Петнадесета конференция на ФКНФ за нехабилитирани преподаватели и докторанти, 2018 2018
12 Radeya Gesheva, Evgenia Atanasova, La storia della filologia italiana, Reecriture et variation : Actes du colloque international organise a l'occasion des 90 ans de la fondation du Departement d'Etudes romanes, Sofia, 2-3 novembre 2013 /Пренаписване и вариативност, 2017 2017
13 Радея Гешева, Мафия и литература в Италия през ХХ век, Четиринадесетата научна конференция на Факултета по класически и нови филологии за нехабилитирани преподаватели и докторанти , 2017 2017
14 Радея Гешева, Le trasgressioni del progetto Scrittura al Femminile, Manifestations de la norme dans les langues et littératures romanes , 2016, Ref 2016
15 Радея Гешева, Проектното в литературата: наблюдения върху проекта écriture féminine, Тринадесета конференция на Факултета по класически и нови филологии за нехабилитирани преподаватели и докторанти , 2016 2016
16 Radeya Gesheva, La memoria nel romanzo Bagheria di Dacia Maraini, “La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica”, 2015, International 2015
17 Radeya Gesheva, La scrittura al femminile in Italia: Il concetto e la problematica dell’omertà della donna in Dacia Maraini., Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche , 2015, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
18 Радея Гешева, Измерения на проекта Écriture féminine, Дванадесета конференция на Факултета по класически и нови филологии за нехабилитирани преподаватели и докторанти , 2015 2015
19 Радея Гешева, „Антагонизмът на гласовете. Перспективи за разглеждане на време и памет в романа на италианската писателка Наталия Гинзбург „Семеен лексикон“, „Езици на паметта в литературния текст“, 2014 2014
20 Radeya Gesheva, Il testo come chiave per l’interpretazione filologica (il romanzo di Dacia Maraini “La lunga vita di Marianna Ucria“, „Текст как единица филологической интерпретации“, 2014, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
21 Радея Гешева, "Живот и обичаи на индианците" от "Бордови дневник" на Христофор Колумб, Искам шестица, 2013 2013
22 Радея Гешева, Наративът като мозаечна структура от спомени в романа „Семеен лексикон“ на Наталия Гинзбург, Десета юбилейна научна конференция за нехабилитирани преподаватели и докторанти на ФКНФ, 2013 2013
23 Радея Гешева, "Преходът от комедия дел арте към съвремието: мостът Дарио Фо", Нобеловите награди за литература - мост между културите, 2012 2012
Студия в сборник (на конференция и др.)
Александър Панов, Андриана Спасова, Елена Борисова, Радея Гешева, Наблюдения върху държавния зрелостен изпит в Италия: компетентностният подход, Компетентностният подход при преподаването на литература в училище: сборник с материали от едноименна конференция , Publisher:Боян Пенев, 2020 2020
Съставителска дейност
Борис Минков, Анжекина Пенчева, Радея Гешева, Владимир Пенчев, Тиха Бончева, Стефани Ангелова, Виктория Войнова, Мартин Христов, Вътьо Раковски, "Прага: град на тайни" в: сп. Homo Bohemicus (бр. 3-4/2021), ISSN (print):, Парадигма, София 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Радея Гешева, "Sulle tracce di Bonaviri in Bulgaria" 2022
2 Секционен доклад, Радея Гешева, Il corpo letterario nell’opera di Elsa Morante 2021
3 Секционен доклад, Радея Гешева, Competency-based education in Italy 2021
4 Секционен доклад, Радея Гешева, Sole o sole: наблюдения върху италианската и българската литература на ХХ век 2021
5 Секционен доклад, Радея Гешева, Идеология на тялото: наблюдения върху италианската литература на ХХ век 2021
6 Секционен доклад, Радея Гешева, Body and Power: Dynamics of relationships in the Italian literature of the XX century 2021
7 Секционен доклад, Радея Гешева, Компас на тялото в италианската литература на ХХ век 2021
8 Секционен доклад, Радея Гешева, Картография на тялото в италианската литература на ХХ век: ракурси 2021
9 Секционен доклад, Радея Гешева, Тялото в италианската литература на ХХ век: Анна Банти и Анна Мария Ортезе 2021
10 Секционен доклад, Радея Гешева, "Идеологията и тялото: взаимоотношения" 2020
11 Секционен доклад, Радея Гешева, Representation of Space and Time in Bodies: Literary Observations of the 20th Century 2020
12 Секционен доклад, Радея Гешева, "Наблюдения върху държавния зрелостен изпит в Италия: компетентностният подход" 2020
13 Секционен доклад, Радея Гешева, "Великолепната четворка: Елена Феранте" 2020
14 Секционен доклад, Радея Гешева, "Италианският модел на тялото: повторение и обновление на парадигмата" 2020
15 Секционен доклад, Радея Гешева, "Тялото - литературни употреби и злоупотреби" 2020
16 Секционен доклад, Радея Гешева, "Емоционалният подход: ключ за интерпретация" 2020
17 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Women's Writing in Italy in the 20th Century' 2019
18 Секционен доклад, Радея Гешева, "Тялото като център или периферия: наблюдения върху италианското женско писане на ХХ век" 2019
19 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Il corpo come campo d’indagine: osservazioni sulla letteratura italiana alla fine del Secondo e agli inizi del Terzo millennio' 2019
20 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Il corpo-mediatore nella letteratura italiana del 20 secolo' 2019
21 Секционен доклад, Радея Гешева, "Литературни прочити на тялото в италианската литература на 20. век" 2019
22 Секционен доклад, Радея Гешева, "Проекции на тялото в словото: трансформации" 2019
23 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Representations of Body in Italian Women’s Writing: Elena Ferrante’s Novels' 2019
24 Секционен доклад, Радея Гешева, Репрезентации на пишещото тяло в литературата 2019
25 Секционен доклад, Радея Гешева, Аспекти на италианската женска литература 2018
26 Секционен доклад, Радея Гешева, Кодът E.F. 2018
27 Секционен доклад, Радея Гешева, Il progetto 'Scrittura al femminile' in Italia 2018
28 Секционен доклад, Радея Гешева, Strategies for interpersonal and intergroup communication in the educational process: 21-st century skills 2017
29 Секционен доклад, Радея Гешева, Манифестното в италианската женска литература на 20. век 2017
30 Секционен доклад, Радея Гешева, Мафия и литература в Италия през 20. век 2017
31 Присъствие, Радея Гешева, Natalia Ginzburg: «la vita come fioritura di barzellette» 2017
32 Секционен доклад, Радея Гешева, 'Natalia Ginzburg: la vita come fioritura di barzellette' 2017
33 Присъствие, Радея Гешева, Паметта на цветовете в италианското женствено писане 2016
34 Секционен доклад, Радея Гешева, Автобиография и идентичност в проекта Écriture féminine 2016
35 Секционен доклад, Радея Гешева, Наблюдения върху триадата бяло-черно-червено в романа на италианската писателка Наталия Гинзбург „Семеен лексикон“ 2016
36 Секционен доклад, Радея Гешева, Le trasgresssioni del profetto Scrittura al femminile 2016
37 Секционен доклад, Radeya Gesheva, L'omertà di una donna 2014
38 Секционен доклад, Радея Гешева, Следи на паметта в романа "Багерия" на Дача Мараини 2014
39 Секционен доклад, Радея Гешева, Евгения Атанасова, "La storia della filologia italiana" 2013
40 Секционен доклад, Радея Гешева, Маркираният словоред в италианските журналистически заглавия 2012
41 Секционен доклад, Радея Гешева, Маркери на рекламния дискурс, или езикът на pubblicità 2011
42 Секционен доклад, Радея Гешева, Животът като болка според възгледите на италианския философ и поет Джакомо Леопарди 2009
Участие в редколегия
Радея Гешева, "Да опознаем Данте", Участие в редколегия 2021