Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Иван Лаловски
Научен проект
1 Неделчева, А., Свиняров, И., Ангелкова, В., Лаловски, И. , Проучване върху традиционната медицина: ресурси и културен обмен между България и Китай, две страни от инициативата „Един пояс, един път“, Член, , Номер на договора:КП-06-Китай/15/17.12.2020 2020
2 Неделчева, А., Свиняров, И., Ангелкова, В., Лаловски, И. , Проучване изменчивостта на антиоксидантната активност на Prunella vulgaris от български популации, Член, , Номер на договора:№ 80-10-140/23.04.2020 г. 2020
Статия в научно списание
1 Lalovski, I., Krusteva, M., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Analyzing field horsetail products on the market – identifying marsh horsetail impurities, Planta Med, vol:88, issue:15, 2022, pages:1558-0, doi:DOI 10.1055/s-0042-1759306, Ref, Web of Science, IF (3.007 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.572 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), MSc 2022
2 Lalovski, I., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Significance of herbal medicinal products – analysis of over-the-counter (OTC) medicines in the Republic of Bulgaria classified in ATC code R (Respiratory system), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66 , issue:Suppl 2 , 2020, pages:5-6, ISSN (online):1857 - 8969, doi:10.33320/maced.pharm.bull.2020.66.04.002, Ref, (EBSCO Host ) 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
Lalovski, I., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Number Significance of over-the-counter (OTC) herbal medicinal products (HMP): ATC code R. , Planta Medica vol:87, issue:15, 2021, pages:1286-0, ISSN (online):0032‑0943, doi:10.1055/a-1484-9805, Ref, IF (3.352 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021) 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Лаловски, Маргарита Кръстева, Иван Свиняров, Анели Неделчева, Изпитване за чистота и идентичност на продукти, съдържащи полски хвощ – предварително проучване 2022
2 Постер, Ivan Lalovski*, Ivan Svinyarov, Anely Nedelcheva, Significance of over-the-counter (OTC) herbal medicinal products (HMP): ATC code R 2021
3 Секционен доклад, Ivan Lalovski, Herbal medicinal products ATC code R respiratory system: applicability of traditional medicine in OTC drugs 2021
4 Постер, Lalovski, I., Svinyarov, I., Nedelcheva, A. , Significance of herbal medicinal products – analysis of over-the-counter (OTC) medicines in the Republic of Bulgaria classified in ATC code R (Respiratory system) 2021
5 Секционен доклад, Иван Лаловски, Иван Свиняров, Анели Неделчева, Лекарствени продукти без лекарско предписание (OTC): Дял на растителните лекарствени продукти с ATC код R – дихателна система 2021
6 Секционен доклад, Лаловски*, И. , Свиняров, И. , Богданов, М., Анализ на галантамин посредством течно-течна екстракция с хидрофобна йонна течност 2019
7 Секционен доклад, Лаловски*, И. , Свиняров, И. , Неделчева, А. , Богданов, М., Използване на биосъвместими йонни течности за количествено определяне на тропанови алкалоиди в Datura Stramonium L. (Solanaceae) 2018