Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Иван Лаловски
Научен проект
1 Неделчева, А., Свиняров, И., Ангелкова, В., Лаловски, И. , Проучване върху традиционната медицина: ресурси и културен обмен между България и Китай, две страни от инициативата „Един пояс, един път“, Член, , Номер на договора:КП-06-Китай/15/17.12.2020 2020
2 Неделчева, А., Свиняров, И., Ангелкова, В., Лаловски, И. , Проучване изменчивостта на антиоксидантната активност на Prunella vulgaris от български популации, Член, , Номер на договора:№ 80-10-140/23.04.2020 г. 2020
Статия в научно списание
Lalovski, I., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Significance of herbal medicinal products – analysis of over-the-counter (OTC) medicines in the Republic of Bulgaria classified in ATC code R (Respiratory system) (in press), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, Ref, (EBSCO Host ) 2020
Участие в конференция
1 Постер, Lalovski, I., Svinyarov, I., Nedelcheva, A. , Significance of herbal medicinal products – analysis of over-the-counter (OTC) medicines in the Republic of Bulgaria classified in ATC code R (Respiratory system) 2021
2 Секционен доклад, Лаловски*, И. , Свиняров, И. , Богданов, М., Анализ на галантамин посредством течно-течна екстракция с хидрофобна йонна течност 2019
3 Секционен доклад, Лаловски*, И. , Свиняров, И. , Неделчева, А. , Богданов, М., Използване на биосъвместими йонни течности за количествено определяне на тропанови алкалоиди в Datura Stramonium L. (Solanaceae) 2018