Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Снежана Илиева
Глава от книга
1 Ilieva, S., Panchelieva, T. , Different industries – different values: Comparative analysis between the organizational cultures in financial and in software companies, New business tendencies, Filodiritto Publisher, Chicago 2018
2 Ilieva, S., Lyubomirova, B., Influence of the industry on the strategic orientations and practices in HRM, Silver and Smith Publishers, London, UK 2018
3 Panchelieva, T., Ilieva, S., Measuring team effectiveness in software companies: literature review and empirical test of an integrated model, Silver and Smith Publishers, London, UK 2018
4 Ilieva, S., Panchelieva, T. , Organizational culture and its influence on strategic orientations in IT industry, ISBN:978-1-912009-87-19, Compass Publishing, St Pauls Road, Newton Abbot, United Kingdom 2017
5 Ilieva, S., Alexandrova, B. , The role of HRM practices for increasing employee participation, ISBN:978-1-912009-84-8, Compass Publishing, St Pauls Road, Newton Abbot, United Kingdom 2017
6 Ilieva, S., Topuzova, I. , Changes in the human resources management practices and work motivation in academic environment, ISBN:978-1-5323-2195-5, Bar Code Graphics Inc. Chicago, USA 2016
7 Ilieva, S. , Cultural dimensions and its influence on individualism-collectivism in organizational setting 2016
8 Ilieva, S., Marinova, V. , Emotional intelligence, burnout and stress management among teachers in multicultural school setting, University Press “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria 2015
9 Ilieva, S., Individualism-collectivism and work motivation, University Press “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria 2015
10 Ilieva, S. , Individualism-collectivism and work motivation. In: Personality and society A kaleidoscope of perspectives, University Press “St. Kliment Ohridski”, Sofia 2015
11 Ilieva, S., Altimirska, E., Vocational interests and work values of secondary school students, ISBN:978-1-4951-7658-6, Bar Code Graphics Inc. Chicago, USA 2015
Научен проект
1 Снежана Илиева, Организационни ценности и нагласи към иновативно поведение при млади хора , Ръководител, , Номер на договора:№ 80-10-233 2020
2 Снежана Илиева, MyHub – one-stop-shop on inclusion practices, tools, resources and methods for the pedagogical staff at formal and non-formal educational institutions , Ръководител, , Номер на договора:604454-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-IPI-SOC-IN 2019
3 Снежана Илиева, Нагласи към професионална реализация и стартиране на собствен бизнес при млади хора , Ръководител, , Номер на договора:№ 80-10-104 2019
4 Снежана Илиева, Specialised training for summer workers to provide accessible and reliable services to customers with disabilities and disadvantages in HORECA sector” “HORECACCESS”, Ръководител, , Номер на договора:2018-1-BG01-KA202-047904 2018
5 Снежана Илиева, Acceleration of Labor Market Integration of Immigrants through Mapping of Skills and Trainings ALMIT, EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) , Ръководител, , Номер на договора:VS/2017/0448 2017
6 Снежана Илиева, Training for teachers how to cope with refugee children in their class “REFUGEEClassAssistance4Teachers/, Ръководител, , Номер на договора:2016-1-TR01-KA201-034527 2016
7 Снежана Илиева, Организационната култура като фактор за развитие на психологическия капитал, Ръководител, , Номер на договора:228/2016 2016
8 Снежана Илиева, „Подобряване на компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането“ – Дейност 6. Провеждане на проучване, разработване на учебни материали, провеждане на обучения. Норвежски финансов механизъм., Член, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Номер на договора:NFM-2013-BG15-3 2015
9 Снежана Илиева, Организация на международна конференция „Лидерство и организационно развитие“, Ръководител, , Номер на договора:193/2015 2015
10 Снежана Илиева, „Подобряване на компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането“–Дейност 2.2. Разработване на техническо задание за предоставяне на психо-диагностични инструменти (10 броя) за подбор на персонал. Норвежки финансов механизъм., Член, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Номер на договора:NFM-2013-BG15-3 2014
11 Снежана Илиева, European Partnership for Humanitarian Action (EUHAP) , Ръководител, , Номер на договора:2014-1-BE01-KA203-000910 2014
12 Снежана Илиева, „Подобряване на компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането“ Дейност 2.1. „Извършено проучване на настоящите методи на психологически подбор и анализ на обучителните нужди“, по Норвежски финансов механизъм , Член, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Номер на договора:NFM-2013-BG15-3 2013
13 Снежана Илиева, „Разработване на инструментариум по кариерно ориентиране” в рамките на изпълнение на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” , Ръководител, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.02-0001 2013
14 Снежана Илиева, „Изготвяне на техническо задание за разработване теми, включващи интерактивни упражнения по кариерно ориентиране” , Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.02-0001 2012
15 Снежана Илиева, „Изграждане на Централен координационен и информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси” , Член, , Номер на договора:BG 161РО002-3-3-01-002-С001 2012
16 Снежана Илиева, „Личностни и организационни фактори за здраве и здравно поведение в университетска среда”, Член, 2012
17 Снежана Илиева, „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , Член, , Номер на договора:BG051РО001-4.3.04-002 2012
18 Снежана Илиева, „Балкански проект за тренинги за развитие на лидерство в образованието” , Член, 2011
19 Снежана Илиева, „Кохортно изследване на живота на студентите в Европа” страни., Член, 2011
20 Снежана Илиева, "Качество на живот в университетска среда.", Член, 2010
21 Снежана Илиева, “Създаване на система за провеждане на практическите стажове на студентите от Факултет по математика и информатика и Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски. , Член, 2010
22 Снежана Илиева, „Европейски наблюдател”, Европейска обсерватория за валидизиране на неформалните и самостоятелно придобитите умения. , Член, 2010
23 Снежана Илиева, “Обучение на заетите – инвестиция в развитието на фирмата” , Член, 2008
24 Снежана Илиева, „Да инвестираме в хората”, Член, , Номер на договора:К08-22-2 С/2008 2008
25 Снежана Илиева, “Развитие на управленските умения на висшите държавни служители”, Член, , Номер на договора:BG 2004 / 016-919.04.02 2007
26 Снежана Илиева, “Демократично училище: Управление на училище, активно участие в училищния живот” , Член, 2006
27 Снежана Илиева, “Как да управляваме уменията си” , Ръководител, , Номер на договора:BG /06/B/F/PP-166001 2006
28 Снежана Илиева, “Административна реформа и мотивация за работа на държавните служители” , Член, 2005
29 Снежана Илиева, „Изследване на стреса и здравето при студенти” , Член, 2005
30 Снежана Илиева, “Подаряване и социална мрежа на зависимост: междукултурно изследване”. , Член, 2004
31 Снежана Илиева, “Изследване на съгласието за плащане на данъци и спазването на законите”, по , Член, , Номер на договора:WB-543556/03 2002
32 Снежана Илиева, Лидерство и организационна култура, Член, 2002
33 Снежана Илиева, Управление на организацията и човешките ресурси, Член, 2002
34 Снежана Илиева, “Подобряване на институционалната структура и обучение на местните органи за управление”, Член, 1999
35 Снежана Илиева, Управление на организационната култура в прехода към пазарна икономика, Член, 1996
36 Снежана Илиева, “Подобряване на сътрудничеството между българи и германци чрез интеркултурен комуникативен тренинг”, , Член, 1995
37 Снежана Илиева, “Подобряване на сътрудничеството между българи и германци чрез интеркултурен комуникативен тренинг”, , Член, 1995
38 Снежана Илиева, "Управление и контрол на конфликтите в организациите", Член, 1994
39 Снежана Илиева, “Власт, конфликти, привързаност и ефективност”, Член, 1994
40 Снежана Илиева, Изследване на атитюдите и ценностите за труд, Член, 1992
Научно ръководство
1 Снежана Илиева, Leadership styles and innovative behavior of employees in the telecommunications sector , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Моника Данаилова Спасова 2020
2 Снежана Илиева, Organizational culture diagnosis: a comparative study between companies from Bulgaria, Serbia and Germany , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Даниела Тързин 2020
3 Снежана Илиева, Бърнаут и стратегии за справяне с професионален стрес при лекари и медицински сестри , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветанка Благовестова Димитрова 2020
4 Снежана Илиева, Влияние на организационния климат върху удовлетвореността от работата , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Радостина Димитрова Маркова 2020
5 Снежана Илиева, Динамика на ценностните ориентации на личността и трудови ценности , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нонка Боянова Николова 2020
6 Снежана Илиева, Лидерски стилове и формиране на привързаност към организацията , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анелия Владимирова Александрова 2020
7 Снежана Илиева, Мотивация за труд и организационно гражданско поведение при работещи в сферата на труда и социалната политика , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Диана Стойкова Димова 2020
8 Снежана Илиева, Организационна култура и мотивация за работа в застрахователната сфера , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мариета Христова Миланова 2020
9 Снежана Илиева, Подходи в управлението на човешките ресурси и удовлетвореност на служителите във финансови институции , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Маргарита Стоянова Пеева 2020
10 Снежана Илиева, Социална подкрепа на работното място и ангажираност на служителите в ИТ сферата , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Даяна Валентинова Петрова 2020
11 Снежана Илиева, Специфики на организационната култура и мотивацията за работа в застрахователния бранш , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илияна Руменова Ненова 2020
12 Снежана Илиева, Стратегии за управление на стреса и превенция на здравето в производствена сфера , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Благо Григоров Червенков 2020
13 Снежана Илиева, Удовлетвореност от работата и кариерно развитие на служителите в банковия сектор , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лора Руменова Жекова 2020
14 Снежана Илиева, Удовлетвореност от работата и ролеви конфликт при работещи жени , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елица Монева Христова 2020
15 Снежана Илиева, Удовлетвореност от работата и стратегии за справяне със стреса при учители , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ива Костадинова Недева-Стоянова 2020
16 Снежана Илиева, Intercultural adaptation and integration of Arab women in European Cultural Context , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нур Хазим Саад Алдин Алсарай 2019
17 Снежана Илиева, Екипна ефективност и удовлетвореност от работата , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Живка Стефанова Николаева 2019
18 Снежана Илиева, Кариерни предпочитания и мотиви за работа при ИТ специалисти , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анелия Стоянова Байрева 2019
19 Снежана Илиева, Лидерски стилове и мотивация на служителите в синдикални организации , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Боянова Кирилова 2019
20 Снежана Илиева, Локализацията на контрола като детерминанта на справянето със стреса и бърнаута , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мила Хаджиминчева 2019
21 Снежана Илиева, Мотивация на персонала и възможности за кариерно развитие в международна компания , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ксения Александрова Киосева 2019
22 Снежана Илиева, Нагласи към предприемачество и стартиране на собствен бизнес при безработни младежи , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Димчев Великов 2019
23 Снежана Илиева, Организационна култура и стилове при управление на конфликти в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Веселина Руменова Радева 2019
24 Снежана Илиева, Организационни фактори за удовлетвореност и благополучие на работното място , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Димитрова Стоянова 2019
25 Снежана Илиева, Подходи за мотивация и развитие на служителите в ИТ сектора , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деница Кирилова Илчева 2019
26 Снежана Илиева, Подходи за обучение и развитие на персонала в БДЖ , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Биляна Едуардова Шопова 2019
27 Снежана Илиева, Реалистични очаквания на служителите в процеса на подбор и удоблетвореност от работата. , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Катерина Момчилова Цветкова 2019
28 Снежана Илиева, Специфика на мотивацията за работа в медийна организационна сфера , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Веселина Петрова Петракиева 2019
29 Снежана Илиева, Стратегии за справяне със стреса и ангажираността в работата при IT специалисти , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Яна Николова Николова 2019
30 Снежана Илиева, Удовлетвореност от работата и ангажираност в организацията при работещи в кетърингова компания , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Весела Милчева Крачуновска-Стефанова 2019
31 Снежана Илиева, Удовлетвореност от работата и подходи за задържане на персонала в аутсорсинг среда , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена Олеговна Аргирова 2019
32 Снежана Илиева, Влияние на лидерските стилове върху ангажираността и удовлетвореността на служителите, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Зорница Пламен Маркова 2018
33 Снежана Илиева, Влияние на организационната култура върху удовлетвореността и привързаността на служителите във финансова институция , СУ дипломна работа:Тони Валентинов Пачевски 2018
34 Снежана Илиева, Индивидуални различия в мотивацията за работа при учители , СУ дипломна работа:Деница Пламенова Ангелова 2018
35 Снежана Илиева, Крос-културен анализ на лидерско поведение и етично взимане на решения, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христина Стаматис Декидис 2018
36 Снежана Илиева, Мотивация и нагласи към работата и подходи за задържане на ИТ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Моника Красимирова Ангелова 2018
37 Снежана Илиева, Организационни ценности като фактор за трудова мотивация и права на организирано гражданско поведение в организацията , СУ дипломна работа:Васил Кирилов Киров 2018
38 Снежана Илиева, Подходи за управление на човешките ресурси и фактори за мотивация на персонала зает с обслужване на клиента в БДЖ-Пътнически превози ЕООД, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Христова Стоянова 2018
39 Снежана Илиева, Сравнителен анализ на организационната култура на държавна и частна организация , СУ дипломна работа:Ели Димитрова Цветанова 2018
40 Снежана Илиева, Сравнителен анализ на подходите за управление на човешките ресурси в международните компании , СУ дипломна работа:Магдалена Венциславова Георгиева 2018
41 Снежана Илиева, Трансформиращо лидерство и иновативно поведение в креативни агенции , СУ дипломна работа:Младен Младенов Печевски 2018
42 Снежана Илиева, Управление на организационната промяна при криза на растежа в малка/средна компания , СУ дипломна работа:Иванина Иванова Захариева 2018
43 Снежана Илиева, Фактори за мотивация при служители в маркетингови агенции , СУ дипломна работа:Петя Валериева Райкова 2018
44 Снежана Илиева, Влияние на лидерската власт върху привързаността към организацията , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена Димитрова Пенчева-Куртева 2017
45 Снежана Илиева, Влияние на организационната справедливост върху удовлетвореността от труда , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ваяна Стефанова Качакова 2017
46 Снежана Илиева, Лидерски стил и мотивация за постигане на цели, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кирил Василев Василев 2017
47 Снежана Илиева, Лидерство и екипна ефективност от работата в сферата на туризма , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милка Николаева Василева 2017
48 Снежана Илиева, Организационна култура и мотивация за промяна , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ася Иванова Веселинова 2017
49 Снежана Илиева, Организационни ценности и подходи за адаптация на служителите , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мая Янциславова Янакиева 2017
50 Снежана Илиева, Управление на различията и конфликтите в културната организационна среда , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вяра Симеонова Кавалджиева 2017
51 Снежана Илиева, Удовлетвореност от труда при начални учители, използващи иновативни методики за преподаване на математика , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Стилиянова Стоилова 2016
52 Снежана Илиева, "Влияние на възнагражденията върху ангажираността на служителите" , СУ дипломна работа:Розалия Константинова Стоилова 2016
53 Снежана Илиева, "Ефективност на комуникацията и ангажираност в работата във виртуални екипи" , СУ дипломна работа:Мариян Васев Васев 2016
54 Снежана Илиева, "Мотивационни подходи за инвестиране в човешките ресурси" , СУ дипломна работа:Кристиана Коева-Дончева 2016
55 Снежана Илиева, "Мотивация за работа и привързаност към организацията" , СУ дипломна работа:Тоня Кирчева Кирчева 2016
56 Снежана Илиева, "Мотивация за работа и причини за напускане при ИТ специалисти" , СУ дипломна работа:Петя Петкова Илиева 2016
57 Снежана Илиева, "Мотивация за работа и стратегия за развитие на човешките ресурси" , СУ дипломна работа:Милена Борисова Георгиева 2016
58 Снежана Илиева, "Фактори за мотивация при военнослужещите от Радиотехнически войски" , СУ дипломна работа:Светлана Валериева Гебрева 2016
59 Снежана Илиева, „Емоционална интелигентност и субективно благополучие при учители“ , СУ дипломна работа:Татяна Лазарова Русинова 2016
60 Снежана Илиева, „Източници на стрес и психосоматични оплаквания при работници в развлекателния (хазартен) бизнес“ , СУ дипломна работа:Ивалина Петрова Шопова 2016
61 Снежана Илиева, „Комуникационен климат и мотивация за работа в ИТ сектора“ , СУ дипломна работа:Елена Руменова Антова 2016
62 Снежана Илиева, „Локализацията на контрола като детерминанта на справянето със стреса и бърнаута“ , СУ дипломна работа:Мила Илкова Хаджиминчева 2016
63 Снежана Илиева, „Мотивация и ангажираност в работата на педагози, работещи с деца с увреден слух“ , СУ дипломна работа:Габриела Иванова Маркова 2016
64 Снежана Илиева, „Организационна култура, мотивационни практики и привързаност на служителите“ , СУ дипломна работа:Цветелина Иванова Иванова 2016
65 Снежана Илиева, „Подбор на персонал и поддържане на организационната култура в „А“ ЕООД и „Б“ ООД“ , СУ дипломна работа:Радина Василева Христова 2016
66 Снежана Илиева, „Психосоциални рискове и мотивация на персонала“ , СУ дипломна работа:Даниела Върбанова Стоянова-Златкова 2016
67 Снежана Илиева, „Удовлетвореност от труда и стратегии за справяне със стреса“ , СУ дипломна работа:Виктория Димчева Димова 2016
68 Снежана Илиева, Емоционална интелигентност и подходи за разрешаване на конфликти при юристи , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Станислава Атанасова Виткова 2016
69 Снежана Илиева, Мотивация на човешките ресурси и факторите, които влияят при избора на работа , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Диляна Емилова Василева 2016
70 Снежана Илиева, Перцепции за предпочитания лидерски стил в мултикултурни компании , СУ дипломна работа:Лили Христова Йорданова 2016
71 Снежана Илиева, Удовлетвореност и бърнаут у служителите в центровете за обслужване на клиенти , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Калин Руменов Кръстев 2016
72 Снежана Илиева, Управление на последствията от стреса и превенция на здравето при полицаи , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Емилия Николаева Градинарска 2016
73 Снежана Илиева, Характеристики на организационната култура в училищна среда , СУ дипломна работа:Амалия Ванева Ковачева 2016
Статия в научно списание
1 Ilieva, S., Career development orientations of young people in Bulgaria, Psychology research in Education, vol:DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-33, 2019, pages:274-282 2019
2 Илиева, С., Психологически капитал и кариерни ориентации при млади хора., Приложна психология и социална практика, Университетско издателство, Варненски свободен университет, 2019, стр.:57-76 2019
3 Илиева, С., Янева-Дамянова, И., Лидерски стилове и удовлетвореност от комуникацията, Приложна психология. Възможности и перспективи, Варна, 2017, pages:91-104 2017
4 Hedrih, V., Stošic, M., Simic, I., Ilieva, S., Evaluation of the hexagonal and spherical model of vocational interests in the young people in Serbia and Bulgaria. , Psichologija, issue:49, 2, 2016, pages:199-210 2016
5 Ilieva, S., Atanasov, Y., Ilieva S., Mechanism of the aminolysis of phenyl acetate: a computational study, BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol:40, issue:4, 2008, pages:401-408, ISSN (print):0324-1130 2008
6 Ilieva, S., Kenarova, A., Chanev, H., A. Kenarova, Environmental and physiological characteristics of methanotrophic bacterial communities inhabiting the soil cover of Sofia city landfill in Suhodol district, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol:60, issue:3, 2007, pages:319-326, ISSN (print):1310-1331 2007
7 Krumov, K., Ilieva, S., Karabeliova, S., Alexieva, L., Conflict Resolution Strategies in the Transition to Market Economy., Annals, 1997, стр.:65-74, Ref, Web of Science 1997
Статия в поредица
1 Ilieva, S., Levterova, D., Vitanova, V., Job challenges and stress coping strategies of teachers in COVID pandemics., 10 International Scientific Conferemnce Employement Education and Entrepreneurship, 2021, pages:168-174, ISBN:ISBN 978-86-6069-187-5 2021
2 Илиева, С., Левтерова, Д., Витанова, В., Мотивация за работа и справяне със стреса при учители в приобщаващото образование, Личност, мотивация, спорт: НСА, том 25, 2021, стр.:242-251, ISSN (online):ISSN 2682-9495 2021
3 Ilieva, S., Educational challenges and stress management of teachers working with refugees’ students, Ребенок и мир: Открытые возможности. Самара, 2018, pages:166-174 2018
4 Илиева, С., Янева-Дамянова, И., Влияние на организационната култура върху лидерските стилове., Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, Publisher:Университетско издателство, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2017, pages:555-562 2017
5 Ilieva, S., Altimirska, E.,, Haralampiev, K, Gender differences in career orientations of secondary school students, Психологията – традиции и предизвикателства, 2015, pages:212-218 2015
6 Илиева, С., Найденова, В., Стрес и здравно поведение в университетска среда, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, София , Книга Психология, брой:Том 99, 2010, стр.:63-90 2010
7 Илиева, С., Влияние на организационната култура върху мотивите за работа. , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:98, 2005 2005
8 Крумов, К., Шнайдер, Й., Илиева, С., Янкулова, Й., Иванова, Д., Личностни детерминанти на корупцията , книга Психология, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, брой:98, 2005 2005
9 Илиева, С., Стратегии за справяне със стреса и психическо изчерпване при организационна промяна. , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:97, 2004 2004
10 Илиева, С., Алтимирска, Е., Подходи и методи за оценяване и подобряване на ефективността на трудовите групи., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:96, 2003 2003
11 Илиева, С., Подходи за управление на организационната промяна., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:95, 2002 2002
12 Илиева, С., Управление на конфликтите и стреса в организацията., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:93, 2000, стр.:127-145 2000
13 Илиева, С., Влияние на организационната култура върху гражданското поведение в организацията., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:92, 1999, стр.:5-22 1999
14 Крумов, К., Илиева, С., Власт и ефективност в организацията., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:90, 1997 1997
15 Илиева, С., Алтимирска, Е., Типове организационна култура и привързаност към организацията. , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:90, 1997 1997
16 Илиева, С., Управление на организационната култура в прехода към пазарна икономика. , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:89, 1996 1996
17 Крумов, К., Илиева, С., Стоичкова, Г., Ценностни ориентации при безработни. , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:87/88, 1995 1995
18 Крумов, К., Илиева, С., Андонова, Д., Власт и конфликти в организацията. , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:87/88, 1994 1994
19 Илиева, С., Лидерство и организационна промяна, Годишник на СУ, Книга Психология, брой:86, 1993 1993
20 Илиева, С., Организационна култура и привързаност към организацията., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, 1992 1992
21 Илиева, С., Професионални различия в нагласите към труда., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:84, 1991, стр.:267-316 1991
22 Илиева, С., Привързаност към организацията - психологическа природа и механизми на формиране., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:83, 1990, стр.:39-54 1990
23 Илиева, С., Удовлетвореността от трудовата дейност като регулативен механизъм., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, книга Психология, брой:82, 1989, стр.:105-119 1989
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Витанова, В., Илиева, С., Ангажираност на служителите при дистанционна и хибридна форма на работа, „30 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ“ Годишник за студенти, докторанти и научни ръководители том 3/2, редактор/и:гл.редактор доц. д-р Манол Манолов – Великотърновски университет „Св. св. Кирили Методий“, България, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2023 Велико Търново, ул „Теодосий Търновски“, No 2, 2023, стр.:417-426, ISSN (print):ISSN: 2815–357X 2023
2 Ilieva, S., Lyubomirova, B., Vitanova, V., COVID-19 and Human Resources Management challenges in Bulgarian organizations, 10 International Scientific Conferemnce Employement Education and Entrepreneurship, 2021, pages:52-57, ISBN:ISBN 978-86-6069-187-5 2021
3 Ilieva, S., Vitanova, V., Psychological capital as a determinant of stress management of inclusive teachers, Knowledge international journal vol.48, editor/s:Dimitrovski, R., 2021, pages:275-279, ISSN (print):ISSN 2545-4439, Ref, Web of Science 2021
4 Ilieva, S., Emotional intelligence and stress management in school setting, The education on the crossroads - conditions, challenges, solutions and perspectives. Bitola. Macedonia, 2018, pages:25-28 2018
5 Ilieva, S., Alexandrova, B., Differences in organizational citizenship behavior in relation to the demographic characteristics of the employees, Work and Family Relations at the beginning of the 21st century, editor/s:Hedrih, V. (Ed.). , 2017, pages:225-236 2017
6 Александрова, Б., Илиева, С., Влияние на практиките за УЧР върху организационното гражданско поведение, VIII национален конгрес по психология. София: Продуцентски център ЛМ ЕООД, editor/s:С. Джонев, А. Христова, & П. Димитров (Ред.), 2017, pages:711-725 2017
7 Илиева, С., Чакърова, Я., Ефективност на организационните практики за превенция на корупцията, Международният трансфер на административни модели и инструменти: Възможности, ограничения и рискове. София, Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“ , 2017, pages:80-93, ISSN (print):ISBN 9789540744063 2017
8 Панчелиева, Ц., Илиева, С., Специфика на организационната култура и екипна ефективност в софтуерни компании, Сборник с научни доклади: Осми национален конгрес по психология , 2017, pages:726-737 2017
9 Илиева, С., Чакърова, Я., Етичен климат и подходи за превенция на корупцията в организационна среда, Лидерство и организационно развитие, Publisher:Университетско издателство, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2016, pages:817-826 2016
10 Илиева, С., Топузова, И., Организационна ефективност и мотивация на университетските преподаватели, Лидерство и организационно развитие, Publisher:Университетско издателство, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2016, pages:90-98 2016
11 Илиева, С., „Културният синдром“ в организационното поведение: Социокултурни, организационни и личностни измерения, Лидерство и организационно развитие, редактор/и:Илиева, С., издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2015, стр.:733-741 2015
12 Ilieva, S., Elena Altimirska, Kaloyan Haralampiev, Gender Differences in Career Orientations of Secondary School Students, Психологията – традиции и перспективи, издателство:ЮЗУ, Благоевград, 2015, стр.:212-217, ISSN (print):1314-9792 2015
13 Ilieva, S., Individualism-collectivism and work motivation, Personality and society: A kaleidoscope of perspectives, редактор/и:Yankulova, Y., издателство:University Press “St. Kliment Ohridski”, 2015, стр.:97-139 2015
14 Алтимирска, Е., Илиева, С., Харалампиев, К., Методи за диагностициране на личността в процеса на кариерно ориентиране и консултиране, Лидерство и организационно развитие, Publisher:Университетско издателство, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2015, pages:622-630 2015
15 Илиева, С., Ценности в труда и организационно гражданско поведение, Психология и общество, Publisher:УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, pages:413-421 2015
16 Stancheva, M., Ilieva, S., Organizational diagnosis and management of change in organizational culture of bank institution, Employment, education, entrepreneurship, 2014, стр.:70-83 2014
17 Илиева, С., Социокултурни и личностни измерения на индивидуализма-колективизма в организационна среда, Приложна психология и социална практика, издателство:Университетско издателство ВСУ “Черноризец Храбър”, 2014 2014
18 Станчева, М., Илиева, С., Управление на промяната в организационната култура на банкова институция, Психологията – традиции и предизвикателства, 2013 2013
19 Илиева, С., Качество на живот и развитие на психологическия капитал в организациите, Приложна психология и социална практика, издателство:Университетско издателство ВСУ “Черноризец Храбър”, 2011 2011
20 Ilieva, S., Naydenova, V, Self-efficacy, life satisfaction and psychosomatic complaints in university setting, PSYCHOLOGY & HEALTH, vol:25, issue:SI, 2010, pages:241-241, ISSN (print):0887-0446, ISSN (online):1476-8321 2010
21 Крумов, К., Илиева, С., Карабельова, С., Особености при разрешаването на конфликти в процеса на преструктуриране., Управление на персонала. Човешкият потенциал и структурната реформа. , 1996, стр.:26-30 1996
Съставителска дейност
1 Cogoljevic, M., Dimitrijevic., L., Ilieva, S., Raising the level of education and employment for the purposes of creating new business opportunities , ISBN:978-1-9993029-2-4, Silver and Smith Publishers, London, UK 2018
2 Cukanovic-Karavidic, M. , Karavidic, S., Ilieva, S., Education for entrepreneurial business and employment, ISBN:978-1-912009-84-8, Compass Publishing, St Pauls Road, Newton Abbot, United Kingdom 2017
3 Karavidic, S., Ilieva, S., Cukanovic Karavidic, Achieving excellence in education, employment and human resources management, ISBN:978-1-5323-2195-5 2016
4 Radovis Markovic, M., Ilieva, S., Andrei, J.-V., Development, competitiveness and inequality in EU and Western Balkans, ISBN:978-954-07-4066-9, Sofia University “St Kliment Ohridski ” Press, Sofia 2016
5 Илиева, С., Радович Маркович, М., Янкулова, Й., Лидерство и организационно развитие (Съставители) , ISBN:978-954-07-4128-4, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София 2016
6 Илиева, С., Радович Маркович, М., Янкулова, Й., Лидерство и организационно развитие, Сборник доклади, ISBN:978-954-07-4129-1, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2016
7 Radovic Markovic, M., Ilieva, S. , Challenges to promoting entrepreneurship, leadership and competitiveness, ISBN:978-1-4951-7656-2 2015
8 Илиева, С. , Лидерство и организационно развитие, ISBN:978-954-07-3946-5, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София 2015
9 Илиева, С., Лидерство и организационно развитие, Сборник резюмета, (Съставител) , ISBN:978-954-07-4120-8, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2015
Участие в конференция
Секционен доклад, Снежана Илиева, STRATEGIC ORIENTATIONS AND TEAM EFFECTIVENESS IN HIGH-TECH COMPANIES IN BULGARIA 2019
Участие в редколегия
1 Снежана Илиева, Godišnjak za psihologiju, Участие в редколегия 2020
2 Снежана Илиева, Българско списание по психология, ISSN 0861-7813 , Участие в редколегия 2018
3 Снежана Илиева, Българско списание по психология, ISSN 0861-7813, Участие в редколегия 2017
4 Снежана Илиева, Българско списание по психология, ISSN 0861-7813, Участие в редколегия 2016
5 Снежана Илиева, SOCIO TIME, Социальное время, Участие в редколегия 2015
6 Снежана Илиева, Българско списание по психология, ISSN 0861-7813, Участие в редколегия 2015
7 Снежана Илиева, Българско списание по психология, ISSN 0861-7813, Участие в редколегия 2014
Учебник/Учебно помагало
1 Илиева, С., Ценности и трудова мотивация , Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2009
2 Илиева, С., Организационна култура. Същност, функции и промяна., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2006
3 Илиева, С., Организационно развитие (второ преработено и допълнено издание), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2006
4 Илиева, С., Организационно развитие. , Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 1998
5 Илиева, С., Привързаност към организацията. Психологически анализ. , Албатрос 1998